Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

671 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 10 May. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 14 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dp24/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND stBOHM&M» t-TSffllJZEN i Pas* masnd t Belgï* 3 5© Frankr jte .00 EngBland-HsIlaiitl 3.0? P*p «pime»t*r 4.00 » 5.S0 » 8.-50 Sècd «cltrijse i « On* ^awepîaiSs? » 17 phs »£e Vâo, 0»ï«*.n ee«llli mm lia «hb*ï«> .1». i «au- ^ ac.J«i»»ia«a<simawfc«« RECHT 000R, VRIJ EN VRANK ■* ."■*■ * •*• VOOR GOD EN VOLK EN LAND! ., •- . £ rfadactititstu&ii'W amuw» m ffcwnti-i.» ftu#» Mor«.» 17 «» ru* ?8 Calais VOO^ SMt*LD*TE«fc i ûak |7 jB®jaeî"-S 0=25 ) Abonnementes dtenen met mtaste&ir 10 o!„ jj si* î nvmmeïP îneens ^angevraagd eu dftgftlljks aan ï"ce!r« fttttJIIH? J y»*t s^|fde adres ç^zo^deB s*1 wc»"»w ....... Nieuw suderwijs in Beljie | Aïs we *ien hoe onbeholpen en onwetend •en groot deel van onze IJzermannen zijn, dan dringt zi«h de vraag op : « Hoe komt dit ? » Het antwoord laat zich niet lang wachten : Het onderwijs in Belgiô voldeed niet aan de vereischte voorwaarden < m d.e-gelijkte mogen genoemd worden en rijpe vruchten af te werpen. Laat het ons maar rechtuit bekennen: we stonden er zoo schitterend; niet voor in België en we konden bij voorbeeld in zake Opvoeding en Onderwijs, de vergelijking niet doorstaan met onze verwante Noorder-buren.Dit ligi ratuurlijk aan vele oorzaken, waarorider de voornaamstezijn : hetniet-gedwongen schoolgaan en het vroegtijdig achterblijven van de school, hetonregelma j tig schoolbij wonen, het overlasjt werkpro- i gramma, de werkloosheid van vele onder wijzers die niet ge.nopg betaald werden voor hun werk en dus dikwijls nog iets anders in den Kop te sieken hadden of naar een ander ambl uitzagen, dat dankbaarder was; ten slotte ook wel aan de Normaaischolen. De eerste oorzaken kunnen echter gemak-ktslijk weggenomen w«rden door de var-plithting: de pas ingevoerda s«hoolwet was er «çme b#k^a«h1âging van. Boof dezen die het programma #pmaak-t:» w#ïd i# veel v«tgetOH ial het kind d# lagere sck;ol nufc v«lgt «m «r vele Isrnnis-3e* »p t« doan, maar wel ou ds grondsla-gem vsa da ueodzakelijksle kennissen ta krijgen, die het ssullen bekwaam maken «m later door zelfstudie die opgedane kennissen ta vollf digen. Het kind -îioet bij het. v rlaten d r sehool geen Encycl^pedi zijn, maar een gezond verstand, h-1 moet niet k-unnen lezen, spre-ken, opstellen in twee tal« n, maar het moet zijne eigene moe< ; rlaal grondvast bezitten, • odat ht t laH r weg kunne met een vakboek. En ais ik spre-k van overlast programma op de lacère school, dan heb ik het vooral gemunt op : « Het aanle-'ren der tweede tuai ». Ik beweer en ik heb het ten anderen overtijd hu-r nog b 'wezen, dat hetaaj^leeren daarvan een nuiteloos tijdverli< s is, waar-van na de lagere school, vv^inig of niets overblijff, Ik spreek geern recbtaf. voor den vaist en \raa«- u : « Wat h bt ge iiever voor uw kind : dat het een bekwaam vakman worde en dus latt r veel geld wihne, of dat het een sjouwer blijvadie twee talenrad-braakt en voor veel at beid weiriig geld ver-diert 1 Allen sullen natuurlijk m«t het eerste instemmçn ; maar... cr zijn zooveel voor-«ordeelan, zooveel wanf.oestanden, zoovetl huisvaders die nitte van onderwijs afweten, zoovele sUden \^aar het, aanleeren eener tweede taal zoo zet in d'ooreu klinkt, zooveel schoolhoofden die het anders nemen, zoovtel onderwijzers zelf, die geern goed-beoordeeld, worden ten bate van eert mistoe-stand en... zonder anders weinig werk af te leggen. Laat ons maar gauw over de schoolwedde van den onderwijzer zwijgen, en overgaan tôt zijne vakopleiding. Zijn de normaaischolen wel altijd op de hoogte van hun taak ? Zijn ze altijd naar de laatste vereisch-ten ? Zijn de examens wel streng genoeg ? Al vragen die ik niet bevestigend kan be-antwoorden. Nochtans ik meen dat veel normaaischolen op het zelfde punt mank gingen als de iau-ere scholen. ïoen we van de normaalschool vertrokk n wist/m we van ailes wat. we hadden veel- oppervlak-kige tennis, maar de voornaamste, die «e hadden moet< n ten voile bezitten.. nam n-lijk de Opvoedkunde, kenden we ook maar half. Men hield zich te veel bezig met van ons menschen te maken met algemeene en uitgebreide kennissen, mair men vergatdat we moesten specialist zijn in het opvoeden. Orn tôt iets te komen in de tegenwoordige omstandigheden moet men specialiseeren, dat wil daarom niet zeggen dat men er niet naar streven mag zooveel kennissen, van allerlei aard, als 't mogelijk is, op te doen, aeen, verre van daar, maar eerst en meest het vak, waarvoor mon zich geroepen v»elt. Er H&oet eeia keer yow altiffl ee« niïtewe g'eest in ons onderwijs komen, de oude slenter met zijn « b» etje Fransch » zat er te . veel in, gedaan dan met de versletene werk-wijzen, met het pedantisme, met het v»or oog werkan,» met de eentonigheid an leven-loosheid.Het moet gedaan zijn van van het kind's geest een kruidtuin te inak^-n, waar aile soorten planten in voorkomer^ het moet mit zijn met het v rwaarloosd schoolgaan... uit met de oude koei. De tijd i» aangebroken dat we eens voor goed gaan v rtîaan clcit we in Btlgië vakmannen noodig hebben en geen tweetaligen, dat we kinders moeten hebben die niet op de straat loopen.,. maar in de school zijn, tijd dat we onderwijzers hebben die niet werken voor 't oog der ouders, maar 's kinders geest, tijd dat we eens voor goed de handen uit de mouwen steken, om een Leter, degelijker, gepaster, grondiger onderwijs aan de leerlingr-n te . geven. Het oude liedje moet uit zijn ! De. nieuwe tij i is aangebroken. P1ET V AND AL. Verzuchting i. Onlangs n»g vas 't een winterzicht. en snecuwenvlokjedmalden L«ht en hadden m'en, uren wijd «k 'i mare eeu Hjkkleed uUgesprcid-... Wat s*h*sn toen allés mal en droef, *l*o f men gansêh H heelal begroef... dan zmg men uren, uren wijd •ew. wmssm wan onvrtnhtbaarheid... Mn weer kwtun zonnclenlegians onthiemen 7 zaad. — ten akker thans, — en heden, uren, urt-n wijd herleeft het groenend veldtapijt ! II. 0! Lentezon die '1 al ver won. die leven s-eh'ep waar ailes kwijnde / 01 zeg imnneer verdwijnt dan weer de haat, die ailes ondermijnde !? Wanneer wekt gij weer echt. en bhj, ide liefde die den mensch mort leiden, en doodt a' het kwaad dien broederhaat, J die menschen van, de menschen seheidde ! ? C. HODISTER, 1" chef art1'. m RtSLAND Tep;eat de b^toegingen : Het uitvoerend komileit seint bij middel van ; de pers dat het krachldadige pogingen in het j iverk stelt om de brtnogingen te doen eindigen. | De organcn van de uilerste linkerzijde gaan \ nog altijd voort in hunnen veldtocht tepen de ) regeering en M. Mihouh doch echter op meer gernatigden toon. Jlflo<ri!itR&«e to<r»4«ist4l De « Gazette de la Bourse » bestatigt dat de regeering sedert de revolutie nog niet voor dergelifke moeilijkheden peslaan heeft. Al de leden der regeering hebben de nota van M. Mi-Uoukoff goedgekeurd. Van een anderen kant, zegt het blad, houdt het uitvoerend komiteit rekening van den ernst van den toestand, zooveel te meer daar het, volgens de « Vchtcherne Vrendu », ingelicht wordt over de gevolgen dat voor Rusland de • afbreuk met de verbondenen zoa-hebben. Saostfrb t î'fg r!g ta 01 isa Londen 5 Mei. — Uit Odessa aan de Times : Odessa was op '1 Mei aeluige van de grootste betooging die ooit in Zaid Duitschland plaats greep. Meer dan 1500 iriannen, vrouwen -èn t kinderen doorb<pen in stoetdeffroiofste slraten der stad en. n<aren nog niet binnen bij 7 vallen van den nacht. De ôye.rheden stelden er zich niet tegen maar wel integendrel nam n :ij er det l aan. Ontelbdre banirrev fladderdcn in den ! wind met opschriften « Vrede onder aanhech-: tingen en vergordmg », « Wij trille n een.e de-I mocratiêehe republiek », « Wereldvre.de », ! « Land en vrijheid », « Acht urenwerk ». I Geen enkel opsehrift vroeg een afzonderlij-j ken vrede. IH pschïl Pet/ograd 5 Mei. — Om 5 u. in den namid-dag heeft de voorloopi.ge reaeering aan het uitvoerend. komiteit van den Rond der werk-lie den en soldalen den teksf nedergelead van eene mededeeling, die do»r de regeering als aitlea W ée mta we» i Mei Uj&tMWïgd ï Ten gevolge dezer mededeeling h/'eft het uitvoerend komiteit met 3k slemmen tegen 15 besloten den uitleg der voorloopige regeering ils voldoende te aartreqrdtn. Het gesenil is bijgetepd. In Griftkanland V>« Marner *«*11 zieh ■d*"* A thenen 5 Mei. — Een belangrijke groep van d»' Kamers heefi zich vereenigd om de mogelijkheid te bespr-ken van de hernieu-wing der zi!tingen D!e vertegenwoordigers oordeelen dat de toestand ernstig is en dat hunnfn raad mas ing'-roepen worden. Eene afveerdiging dier groep heeft zijn Redachten aan den koning en de regeering uiteengezet, ££«-- e |»»*^ *w O ' É<* lit Athenen 6 Mei. —Een onderzoek in eene vôorstad van Athenen l'idd" tôt het ont dekken van van 300 geweren Mannlicher en 50 000 patronen, die voor de reservisten b stemd schenen. Die wapens waren in eene schuur onder soldatenkleederen verborgen. Oa duitsch tra p m eta Ile meening van icohtuel KppingtM Solonel Repington die bij het Kngelsch léger verblijft, ichrijft : De Duitschers hebben op beide aanval»- : fieonten 4.500.000 maniiën, 500.000 man op de verbindingslijnen, 1.OOD.000 in de Duit-s«1j« dépôts. Hun aantal afd^elingen werd op 151 gebracht. waaronder 68 tus»«hen de1 aea en de Oise. Zij hebben tamelijk goed hunne getalst^ rkte behouden. De verbondenen s tasm tegen over I 000.000 Duitschers. L-dere Duit^che klas bestaat uit 500.000 man De k!as 1918 is reed« ingelijfd, die van 1919 is binnen geroepén. Nog enkel d,-* j >nge klass^n en de herstel-de gekw- Isten blijven over, maar die vol doen niet om de getalsterkte. te ouderhou-d^n.Het is waarscbijnïijk dat de bevelhebbers streng beknibbeld worden voor hun tijgen-slagen op 9 April en dat zij bevei ontvingen het offensif f te nemen Zulks is volkomen in ons voordeel daar wij vo >rdeelige stel-ling«n en eene sterke artillerie bezitten. Hoe meer de Duitsehers hunne tegen aanvallen vernieuwen, hoe, voordeeliger voor ons, omdat hunne verliezen stijgen op schrikbare wijze De Duitschers hebben de dracht hunner veldkannonnen op 9 km. gebracht, Frausk* làatste bsriehtsa Parifs, 8 Mei, I5u. Tusschen de Somme en de Oise groote artil-lenebedrijvigheid.Een verrassendc aanval op een onzer posten in de streek van Haucourt werd af jeslagen. In den na cht voerde de vijand legenaanval-len ud ten O. van Vauxadlon en op den Damen-weg. Nabi j Panthéon en Cerny werden al de Du tsche aanvallen a fgeslaoèn. meer ten O. was de artillériestrijel on lertàsschen nrvig op de vlakte van Vauclerc en in de streek van Cra-onne.Een verrassendc aanval ten N. van elp vlakte van Vauclerc liét ons toe een wederstandsmid-den te vernietigen en 90 çevangenen te maken. Ten N. O. van. Reims trachtten dèDaiischers ten Z. van Bevry au bac de loopgraven te her-overen die wij hun gisteren ontnarnen. De strijd bteef in ons voordeel. Op dit puni namen wij 500 gevangenen. Ten N.-W. van Prosnes verovrden wij een fort je en sloegen ten N -O van Mont Haut een andere Duit.sche aanval af op den hetivel van Teton. De vijand. onderging zware verliezen en liet gevangenen in. onze handen, - Granalenqevechten in hetboschvan Avocourt en nabij Charnbrettes. Parijs, 8 Mei, 23 a. TenN. O vai Soïxsons en op den Dameh-weg voerde het vijandig voetvolk geen krijgs-bewcrkingrn uit gedn endr de 't r cht. De Duitscne art b rie, h'etig doo" de onze beantivoord, beschoot de sector van (Jerny-Hurtebise en d< streek van Çraonne. Schermutseli. yen met granaten ten O. van Vauxaillon. Kanonnade op het overige van het front. iêlgfsQii f«9®rfe§rlcli Le Havre, 8 Mei. Gedurendc den nacht hevige artilleriestrijd in de streek van Boesinghe. IL t geschut was vandaag zeer bedrijvig op verschillendc punten van het front. Bommengevecht ««e het hxts ■mn den ovtr~ zetfafr en m'srn. Het Fransch-Engelsch offensief atitslaarei» van lies Fra««eh offe«*ief Eenige nadere bijzonderheden zijn rerds ;oegekomen over de vordering der Fran schen in de vlakte van Graonne. De Duitschers voerden dus talrijke tegen-lanvalten uit met aanzienlijke troepen-machten. Overal worden zij met z^are verliezen afgeslagen. Al het terrein op de lijn Sigfried werd behouden. Een enkel Fransch iegerkorps veroverde voor zijn deel 4 km. van deze lijn en maakte 1800 gevangenen. Sedert 16 April bereikt het aantal gevangenen 29 000, De'Duitsche berichten kunnen ten anderen hunne onrust niet verbergen. Voor dezen keer beschrij ven zij de krijgsbewer-kingen in 't lange en in 't breede. Natuurlijk is de opstel zoodaniy dat de onb^twist-bare nitslaeen door de Franschen b^komen erniet in uilscbijnen.ïoch bevat hij eenige bekentenissen. Vooreerst maken d^- berichten melding van de ongehoorde hevig-heid van het geschut df r Fransche baUerijen en loopgravenkanonnen, zeept nde dat het de grootste gesehulsbedrijvigheid was die men ooit oper< merkt heeft. 't Is in vonrzichtiee bewoordîngeri zeggen dat de Fransche artillerie op d^ hooirte is van hare t^ak D Duitschers bekennen ook dat hunne stellingen overhoop geworpen werden door het samengetrokken vuur van de zware bat-terijen Zij eindigen met te zeggen dat nog andere gevechten moeten verwacht worden. *t waarschijnlijk om de openbare meening voor nieuwe tegenslagen voor te bereiden. De bij val der laatste krijgsbewerkingen toont eens te meer aan dat een aanval, ge-leid door een beperkt aantal troepen en een groot sebruik van zware obussen. altijd belangrijke uitslagen geeft met kleine verliezen.Herinneren wij terloops dat de « fiazette van Noord Duitschland » na het ofl'ensief \an 10 April schreef : De Franschen ba 'den voor doel het be-boscht terrein te veroveren ten Z O. van Laon, m^t het iozicht onze st- liing van Siftrfried orn te trekken op den linkér vlfu-gel en haar in den rug aan te valien Men merkt dus op dat d^ gevechten op d<m noorderoever van de Aisne van e< n onbe-rekenbaar belang zouden geworden zijn voor het vervolg van den oot lok" zoo de Franschen hun doel bereikt hadden. 't Is ook niet zoner r^den dat de teg« nstrever zoo machtiarveel troeppn in den stri.jd wierp, want, het doel dat moest bereikt worden was de grootste opoff'eringen weerd. Door de omtrekking van onze stelling Siegfried, zou ons front verhakkeld gew est zijn eh het Duitsch leger hadde een sterk steunpunt verloren. Wij hadden onze lijnen moeten verplaat-sen en de beslissing van den oorlog ware er het gevolg van geweest. Maar dank aan den heldenmoed onzer dappere troepen werd de hoop der Franschen verijdeld en het prach-tigontworpen plan is in duigrn gevallen. De « Gazette vari Noord Duitschland » heeft zich dus nogal ver gewaagd. De stelling Siegfried immers is thans voor een groot deel in h-inden onzer verbondenen. Zno nu hft ovprisre kon bpmachtigd worden zouden wij met hlijdsehap de uitslaeren zien verwezenlijken door dit blad voorzien. op de Hif d**bur&lijai Enaelsch leg^r, 6 Mei. Onz Hittder,ï.urglijn doorboren, zegde een Duitsche artiUeriebevelheWjer, zou zoo-veel bet- kenen als ons den slagnder door-snijden, en hij voegde er bij : «Maar wij, Duitschers, zijn eerder wolf dan lam en wij zullen u niet laten boeren ». Intusschen kondigtde draadlooze telegraaf door heel Duitschland heen eene verplette-rende nederlaag' der Engelschen aan voor de Duitsche lijn. Zij vergeet echter te berichten dat, op de twee uileinden van het aanvals-front, het prikkeldraad door de kannonnen werd verslrooid en dat de loopgraven met Duitsche lijken gevuld lagen. De aanvallen en tegenaanvallen volgen zo • snel . lkander op, dat m n mag zeggen dat de strijd reeds 48 u aanhoudt. Sommige dorpen, Oppy en Rosux onder and'-re, gïngen verscheidene malen van hand tôt hand over. Andere dorpen zooals Fontaine les Croisilles en Bullecourt weten na drie das n strijd nog nM wie mee8ter bleef van de stelling. De nacht was hier verschrikkelijk. De Duitschers houden stand tott^rdood. M?n geeft tal van gevallen waarin Duitsche ^ schansen of forces omsingeld werden, ter-wijl de verdedigers, die kans hadden zich over te geven, liever ter plaats stierven dan het terrein afte staan 't Is aldus dat vrijdag in den sector van Quéant, naar de meening van oflîcieren, eene heele afdeeling Duitschers werd nedergehakt. En die blo^dige strijd schijnt nog ver van geëindigd. Beide tegenstrevers blijven in voeling en scheppen enkel adem om dan met nog meer woede het gevecht te kunnen hernemen. Om die Ie« aa» 4e villeu Nieuwe Rotl^rdnmsche Courant, — Men vormt in Duitsch'and vrijwilligerskorpsen m^t mannen van boven de 60 jaren, bestemd om de gemecnsehapswpgen, bruggen, berg-plaatsf-n-, gevang' rikampen enz. te bewaken. De vervangen soldaten zullen naar het front gestuurd worden. t)»oit»eiie 4 jgeaaaavailea De Duitschers kunnen zich over het ver-lies van den Damenweg, Craonne en de vlakte die de vallei der Ailette beheerscht, niet troosten en voerden krachtdadige tegenaanvallen uit met aanzienlijke troe-penmachten.Hunne pogingen werden eerst samengetrokken ten W. van het aanvalsfront. D« streek van Laffaux heeft talrijke bloedige geveehten gezien, woarin de Fransehen de bovenhand hielden In het oostHijk ged^elte vanaf Braye tôt aan Craonne heeft de Duitsche opperstaf zijne dekkingstroepen in den strijd moeten mengen, maar altijd vcort zonder uitslagen. De Fransche vooruitgang W8S het gevoe-ligst tnsschen Laffaux en B>-aye en Laon-nais Het terrein t^n O. van Va> xaillon en ten N. ian d^n groot; n weg van Soissons naar Laon is bijzonder tôt de verdediging geschikt. Bossehen, kloven, groeven, ravij-neiii, leveren aan den vijand tal van verde-digingsstellingen. Hetzelfde geldt voor den Damenweg van af het fort Malmaison tôt aan het bosch van Filain. Ten O. van Yauxaillon gingen de Franschen vooruit in de richting van den heuvel 154, wi< ns westelijke hellingen felbeboscht zijn La Bascule, kleine hoeve, viel in de handen van onze vrienden die nog Allemant naderden Talrijke stellingen ten N. van den weg van Soissons naar Arras werden aao den * ijand ontrukt na eenen krachtdadigen wed^rstand. Die wederstand is te verstaan als men bedenkt dat de Franschen door het bezetten van Allemant, Vendescon en Pinon, het bovt n bosch van Couey zoudr-n omtrekken. Daarbij sîaan or e verbondenen daar voor de liin Sigfri^f, die den vijand weken werk en een overvloed van materiaal kostte. Op een fmnt van 4 km. van af Ch^vregny tôt aan den heuvel 185, werd de lijn Hinden-hurg volkorn^n veroverd. De hoeve Froid-mont lav in 't midden. Duitsche bataillons die wamen uit hi-t bosch >an Filain ej' op deze ho^vfe vooruitrukt.en werden bijna vol-ledig vernieliird. Op dit deel van het front nad ren de Franschen nu de vaart en de Ailette. Ten N. van Gerny en op de vlakte van Vauclex-c werden ook eenige kleine uit-sprongen veroverd. De Damenweg is volkomen in de handen onzer verbondenen ; op sommige punten zelfs trokken zij veel verder. Bij 't begin van de verled«ne week zegde een generaal die in die streek bevool : « 't Is de Damenweg die ons tegenheudt. Konden wij hem bemaahtigen ! ». Die weg is tha s bemachtigd. Hevige Duitsche tegenaanvallen De tngelschen ontruimen hetdorp en het bosch van Frenoy Londen 8 Mei. Bij tusschenpoozen gedurende den nacht artillerii b drijvigheid. Op z"ek:'re punten van hetslagveld, name-lijk tusschen Fresn/>y en Loos, antwoordde oitze artillerie nabij Neuve Chapelle en Fanquissart. En vijandige groep viel gisteren onze stellingen aan ten N.-O. van A»mentiers. De Duitschers werden na een lijfsgevecht aehtersitgedreve» «n lie ten vele lijken in i de loopgraven. Eenige onzer mannen ver-dWenen.Eene vijandige verkenning is mislukt ten Z. van Armentiers. Londen 8 Mei, 20 u. 50. In den morgen voerde de vijand hevige tegenaanvallen uit op onze stellingen van Fr< snoy. Gedurende den eersten aanval kon de vijand voet, vatten in onze loopgraven ten N -O. van het dorp. Het verloren terrein werd door onze troe^ pen spoedig herwonnen. Een nieuwe en nog heviger aanval werd iAiiiss îw&ftfc Belsisch daebiad versehiinende al de dasen der week mmmm i zkuihMM Drukker-UH^vc^ 17, v. île tJ tj tu ^7, rue Mortel, CALAIS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods