Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

436 0
15 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15vb51/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Administrai!® i A. TEtëJPE&E Dru) k«r-UI(gsver, 17, ru* d« Vie, OALAiS Belgisch dagblad verschijneade op al de dagen der week i. < RadSCÎIS i J. BAECKEL.ANDT 17, rua Mortel, CAL.AIS A15 OXl«BMEl*TE!« Per maand Belgie 1.50 Franfcs*ljk 2.00 Eiiseland^ollatid 3.00 Per trliucster « 4.CO » &.50 » 8.00 Mon rchrljve t « On» Vaderland » 17, rne de Vie, Calais - . ' ■ ' ■ ■—i—a—■ ■. av h..-mu**- - -'-111-1 ■ . . . . ■ - • - * " Eechl door, vrij en vrank vmr Goû en volk en land rkoaotikbtukkeni nieuw8 tk zknben rue mo fit et 17 kn rus chantilly 73 cal*:» ABOiVKEMEIVTSPRÏJZEK VOOR SOLDATES Pce» week (7 ©*£55» dsze *bonnementen dif.nen met minbten» Po» -i ifii O nummbr0 ineen8 aang.cvraaqd en daoeujki rilr iiattteau 1,1v aan met2clfde aure8 qezonden tb worden DE PAUS EN DE VERBONDENEN Naar aanleiding der openbaarmaking door de Russen der geheime overeen-komsten onder de verbondenen wordt er door de vrijmetsclaarspers wecr een lastercampagne in gang gehouçlen tcgen den II. Vader. Die pers zal wcrkelijk nooit iets leeren of liever ze wil niets leeren. Wat geeft die heeren het vader-land, wat geeft hun het lijden van millioenen soldaten, dit ailes is niets. Hun stomme blinde liaat bot vieren op al wat katholiek is of katholieke instel-ling, is levensdoel voor die bende. Nu de omstandigheden zoo klaar, voor al ivie zien wil, aangeven hoe juist en te gepaster tijde de pauselijke vredesnota kwam moesten ze ten minste 't verstand hebben te zwijgen. Men vergelijke eens den toestand der verbondenen in de maand Augustus met wat hij nu gewor-den is door 't werk der russischc zoo blij-begroete demokratie, door 't werk van 't italiaansch bezwijken (ten minste van een gcdeelte van 't leger), door het belemmerend werk van al dekuiperijen in een zekere andere demokratie ; men make eens dievergelijking en men hebbe den durf nog wat verder in de toekomst te zien. Dit ziet de vrij metselaarspers niet. Dit schijnen nog anderen niet te zien. k>g erger is dieweigering van antwoord aan den Paus geworden. Nog hebben die heeren 't verstand niet te zwijgen. Ze zijn blij de zaak nog eens te kunnen ophalen, de feiten nog eens te kunnen , fervalschen en hun goedzakkige lezers nog eens te doen gelooven dat de Paus in 't ongeîijk is. Nu zien we klaar, maar helaas moeten we de zaken nu zien in een licht dat we nooit hadden durven • lenken. De Verbondenen behalve Ame-fika anlwoordden niet aan den Paus, omdatvolgens de «Isvestia» « Frankrijk, 1 EngeZand en Rusland zich verbonden hadden Italie te steunen in zijn verzet iegen aile diplomatiscli werk der vertegen-woordigers van den II. Stoel, ten opzichte pan den vrede of 't regelen van vraag-stukken die met den oorlog in betrekking staare ». De hebben reeds uit al onze kracht en met al de vurigheid der verontwaar- diging die we als katholieken bij die iaad gevoeld hebben, tegen die handel- wijzeprotest aangeteekend. Maar hebben de katholieken genoeg, diep genoegden îoon gevoeld die hen weer is aangedaan 3oor Yan twee zaken een : ofwel men houde op Met te spreken van strijd voor 't recht, fan wraak over't schenden van volkeren- fecht, ofwel men beginne met dit recht :elf te eerbiedigen. En dien eerbied 'ischen tvij katholieken des te vollediger, iaar het gaat over het hoogste zedclijk [ezag der wereld. Doch er is meer. | \'olgens het volkerenrecht is de Paus een ^ Couverein, de eerste der wereld. Zijn } [ezanten hebben onder aile gezanten m een hof de eerste plaats. Welnu '' olgens de evereenkomsten van « den c ... 1" aag » heeft elk onzijdig staatshoofd recht op een gegeven oogenblik zijn «middeling aan tebieden en het is aan g 'e strijdendenverboden zoo'n handeling 's een onvriendelijke daad aan te zien. '°e brengen onze verbondenen hun ieheim verdrag overeen met die over- 1 ienkomst die ze zelf onderteekend heb- ' 'en ? _ • g v è II. Stoel heeft door de «Osservatore f-!l°niano » verklaard over die handel- ! I wijze ten gepasten tijde zijn oordeel te doen kennen. Maar dit belet niet dat van nu af aan, elke katholiek "moest protesteercn tegen zoo 'n kaakslag, toe-gebracht aan onzen oppergeneraal, aan Xs Stedehouder. Vroeger reeds schre-ven we dat wij katholieken te goedzak- ' kig zijn, dat we ons te veel laten wel-gevallen. Datmoet uit zijn. Erzijn zaken waar tegenover Hien niet koud blijven mag. Wij gelooven aan beginselen en als die beginselen, m&gen we met zwijgen. « De Waarlieid is nooit gebonden » zei de gevangen apostel St Paulus. V erantwoordelijke regeeringen, wij katholieken der ganschc wereld zijn een tnacht^ de grootste die bestaat, wij wil-ien niet dat ge doet alsof we er niet zijn. En we hopen dat onze Belgische katho-iieke regeering in deze een woord, een rier woord zal durven spreken tôt onze verbondenen. De vernieling van het Pruisch militarisme is ons doel ^edevoering van M. Asquith Londen 11 Dec, — De verwaGhtte re- ] levoering van Mr Asguith werd uitge- ^ iproken in hetstadhuis van Birmingham ( n tegenwoordigheid van eene groote 1 nenigte. i In het begin van zijne redevoering t 'erklaart Mr Asquith zich met Mr Grey ( 'erantwoordelijk voor de oorlogsverkla-•ing van Engeland. Mr Asquith raakt vervolgens de kwes- i ie aan van den brief van Lord Lans- r lown en zegt : t 1k moet bekennen dat veel beknibbe- s ingen van dezen brief mij schijnen n oort te komen ttoor het feit dat men er J, :ene beteekenis in vindt die ik er niet n zie. lk vind dat het voornaamste ar- s fument van Lord Lansdown is dat de 1 erbondenen, alhoewel den oorlog met n astberadenheid voort zettende, moeten y rachten aan al de volkeren de oorlogs- v loeleinden uiteen te zetten. n De voornaamstevalsche opvatting van inze oorlogsdoeleinden is dat de ver- r londenen niet alleen voor doel hebben *■ e overwinnen maar nog Duitschland te ernederen. te verarmen en eindelijk hiïtschland en het Duitsche volk te erpletteren en het buiten de mensch- f] eid te plaatsen. Men is gedwongen te u ekennen dat dergelijk doel nooit vast- „ esteld werd noch in Amerika noch in Ingeland. In November 1914 zegde ik te GuilJ- v ail dat wij nooit den degen in de sche-e zouden steken voor het Pruisisch s îilitarisme volkomen verdw'cnen is. t —TBifti— a a Je vijand heeît r 2.50Ô viiegUiîgcn cl Londen 11 Dec. — Het Duitsch leger 8 eschikt over 273 luchtsmaldeelen die !1 it 2.509 vliegtuigen bestaan. 11 Er zijn 160 smaldeelen voor de be- s chieting, 80 voor de verkenning; 23 . oor de bommen uit te werpen ; 40 ja- ■ ers en 30 gevechtsvliegtuigen. De Duitsclie meesterschap dreigt nog e verhoogen door eene stijgende voort- rengst van nieuwe toestellen. t De gcbeurlenissen in Rusland • - - - - . ... : - ' De japoneezen le Vladwostok De misîevredenheid legen de Maximaîisîen slijgt 1 De belangrijkste berichten zijn nog - altijd deze uit het Oosten. Zelfs nu uit _ «het uiterste Oosten. Men seint uit Vladivostok de ontscheping der Japoneezen in deze haven. Die gebeurtenis is in de 1 huidige omstandigheden van groot be-i lang. Het is zeker dat de soldaten van s den Mikado op Russisch grondgebied treden als bondgenoot. De rcden van hunne ontscheping wordt zonder om-wegen bekend gemaakt : er is kwestie • de ontzaglijke voorraden in dit puni vagi 1 Azie opeengestapeld te bewaren voor eenen aanslag der Bolcheviks. De eind-statie van den transsiberiaanschen spoor-weg is dus aan het toezicht van Lenine onttrokken. De berichten melden een volledig akkoord tusschen deJapanee-sche en Amerikaanscbe regeeringen. Op het Roemeensch front komt een verwachte gebeurtenis voltrokken te worden. Op 9 Dec. om 22 u, 30 werd tôt nieuw bevel een wapenstilstand gesloten tusschen de duitsche er. roerîieensche legers. Op 12 Dec. werden de onderhandelin-gen hervat te Brest-Litovsk tusschen den duitschen generaal Hoffmann en de afgevaardigden der MaSimalisten. De Russen zijn er heengetrokken met nieuwe onderrichtingen, Het is waarschijn-Iijk dat de vijandige vredesvoorstellen niet openbaar gemaakt worden in Rusland, omdat men wil verbergen dat Duitschland meester spelen zou en de russische werklieden zich methonger-i loonen zouden moeten tevreden stellen. [ Ookbeginnen de russischc werklieden . de oogen te openen. Een Snel-bericht uit Stockholm seint dat ijzer-wegbedienden zich tegen den afzonder-" lijken vrede der Maximalisten verklaren Vooral stellen zij zich tegen de bevrij-; ding der duitsche en oostenrijksche 1 gevangenen, welke voof Ilindenburg eene groote macht zouden vormen tôt zijne offensieven in Frankrijk, Italie en Griekenland. De Japan882en bezetten de munlitiedepots van Vladivostok New-York 11 Dec. — De dagbladen , seinen vandaag dat een kontingent Japa- , neezen zich te Vladivostock gevestigd , heeft. Alhoewel het nieuws noch offi-cieel bevestigd, noch tegengesproken ^ werd, denkt men dat de Japaneezen A reeds zekeren tijd eenige punten bezet-ten waar munitiën en levensmiddelen j opeengestapeld liggen. De « New-York Times » drukt den a wensch uit dat het nieuws echt zij. Het s is noodzakelijk, zegt dit blad, dat men I maatregelen treffe om deze voorraden fc te beschermen. De Japaneezen bezitten sedert lang troepen te Vladivostock en a men moet niet aarzelen de levonsmidde- cl Jen en munities daar verzameld naar n Kaledine te sturen. Zij moesten deeind-statie van de transsiberiaansche spoor- d lijn bezetten. Met dit pand in handen, s met Kaledine die de mijnstreken be- v waakt zal het de Bolcheviks onmogelijk vallon lang Duitschland te ondersteu- j nen. De ijserwegbedienden tegen den afzonderlijken vrede z n Stockholm 11 Dec. — Men se.intuit Haparanda dat stakersbewegingen zijn , uitgebroken te Petrograd. Deze bewe- 01 ging is een protest tegen de Maximalis- 0 ten die door aile middelen de uitslagen der kiezingen voor de grondwettelijke vergadering vervalschen. Maar het voornaamste feit is het be-sluit der ijzerwegbedienden.- Die mach- y tige vereeniging stemde een besluit, de' s algemeeene werkstaking uitroepend op <] al de Russische ijzerwegen zoo de regeering een afzonderlijken vrede sluit. h Dit ontwerp heeft voOr doel de bevrij-ding'der duitsche en oostenrijksche n gevangenen te beletten en alzoo de \ middenrijken een grooten steun te ont- v nemen voor hunne tockomstige offen- I sieven. Kaledine en de matrozen der r Zwarîe Zee 5 Petrograd 10 Dec. — De maximalis- s tische gezanten bij de vloot der Zwarte ^ g Zee seinen dat een detachement verge-it zeld van eene afvaardiging naar Kaledine i- gestuurd werd. Dezes mannen hebben n een afgevaardigde aangehouden. e Kaledine heeft vervolgens een kracht-î- dadige proklamatie afgekondigd, aan de n vloot der Zwarte Zee verbiedende het d zelfbestuur van het grondgebied der n kozakken te storen. i- « Hesi feereidt woelingen r l- Petrograd 11 Dec. — Het militair > revolutionnair komiteit noodigt de sol-e daten en werklieden uit morgen te be-n toogen onder de kreten : Weg met de >- kadetten ! Weg met Kaledine en Korni-loff ! Weg met de vijanden van het volk! u Weg de burgerij ! Huizen, banken en e werkplaatsen hooren toe aan het volk ! it Men vreest voor hevige onlusten. a e Gevecht tusschen kozakken en Maximalisten 1 e Londen 12 Dec. — Vrijdag en zaterdag c woedde een hevige strijd in den omtrek . van Bielgorod, tusschen stormbataillons . en Maxiiïialisten. ^ De eerste bestonden uit turcomannen, _ regelmatige kavalerie, sapeurs en Infan-t terie, in 't geheel 9000 mannen die op 3 bevel van Doukhonine het front verlie-. ten om naar Kaukasus terug te keeren. De Maximalisten bestonden uit matrozen j infanterieen achtkanonnen ondersteund . door een geblindeerden trein, gestuurd . door Kryienko die gedurende den strijd _ nog versterkingen opzond. Van weers-: , kanten waren de verliezen zwaar. Volgens de Unie der ijzerwegbedien-, den werden de stormtroepen verslagen, r maar Kaledine stuurde kozakken ter t hulP- I Ukranie en de kozakken Petrograd 10 Dec. — Het politiek belang van Ukranie en de streek der kozakken vermeerdert. ' Het is zeker dat de republiek van Ukranie tracht het center te bewerken 1 van eene beweging waarin al de streken zouden treden, tegen de Maximalisten gekant. Ukranie is in verband met de Tartaren van Crimée, de kozakken van den Don, van Oeral, Kouban en Kaukasus. Het akkoord met de kozakken van den Don is van het hoogste belang. Ukranie vindt het noodig de kozakken aan zijnen kant te krijgen. De Ukraan-sche vereeniging der kozakken zal het bezit van Zuid-Rusland, rijk in graan, kolen en staal, verzekeren. Ukranie vraagt de ondergteuning van al de groepen der kozakken en zegt dat de Don de bakermat zal worden van het nieuwe Rusland. Ilerinneren wij ons dat Ukranie voor den oogenblik geen leger bezit maar samen met de kozakken de regeering van Petrograd kan bedrexgen. De onderhandelingen heraangeknoopt ; Petrograd 12Dec. — Eergisteron avond zijn de russische afgevaardigden terug naar Brest-Litovsk getroklien, voorzien | van onderrichtingen door eene spéciale kommissie vastgesteld. Morg*:n zullen de afgevaardigden met de Duifrschers de onderhandelingen voortzetten. Duitsche voorwaaxden Petrograd 11 Deev — Men denkt te weten datdeDuitschers voor den wapenstilstand de volgende voorwaarden stel-den : 1. Ontruiming van Petrograd tôt aan het sluiten van den algemeencsn vrede. ; 2. Waarborg dat de Baltisclie vloot niet tegen Duitschland zal gebruikt worden. Daartoe zou men de kanonnen uitnemen en op land brengen, en de bemanningen ontschepen. 3. Voor aile vredesonderhandelinghet afstaan van ganscli Ukranie aan Oosten-rijk erin begrepen de kust van. de Zwarte Zee. Hoe overdreven deze voorwaarden ook schijnen, toch blijkt het dat' zij gesteld werden. Hevige artillspjebedrîjvisheid op gsnsch M front Laafsle oflicieele berichten Belgisch front LE HAVRE, 13 Dec. In den nacht tamelijk hevige artilieriebe-drijvigheid in den sektor van iïSerckcm. De dag van 12 Dec. was betrekkeiijk kalm. In den avond wierp de vijand bommen op Adinkorke en De Panne. Op 13 zv/akke artilleriebedrijvigheid. Fransch front : PARUS, (3 Dec. 15 u. Middeimatige artilleriebedrijvigheid op ge-hoel het front. Wij sloegen oen aanzierdijkenverrassenden aanval aî op het bosch van Courières. PARUS, 23 Dec., 23 u. Bij tusschenpozen artilleriestrijd v/at hevi-ger langs weerzijden de iïlaas. Een duitsche verrassende aanvai is voiledig mislukt ten Z. van Juvincourt. Op 12 wierpen vliegers bommen op Duin-kerke. Geen siachtoffers. Engelsch front LONDEN 13 Dec., 15 u. Gedurende het gevecht van gisteren om Bullecourt voerden de Quitschers twe e aan /aiien uit na eene hevige artillerievoor berei Jîng. De eersle was gericht ten N, tegen onze stellingen van de Hindenburglijn ten 0. van Sullecouri ; de tweede op een breed front ten 3. en ten N.-0. tegen den hoek gevormd door înze Eoopgraven ten Z. van Rclencourt-îes-îagnicourt.Beiden werden me! verliezen voor den i/îjand afgcslagen. Een ander aanval op het tweede punt liet senige vijanden toe in onze lijnen te dringen. De enkele Duiischers die onze loopgraven konden bereiken cp de andere punten werden gedood of gevangen gemaakt. De strijd duttrdo- gairesh don ^sg c" J nacht in het kort loopgraafeiemer.ï: waar de i/ijand voet gevat had. Hij veranderde onzen toestand niet. Wij brachien den vijand verliezen toe binsî eene onimoeting ten 0. van Zonnebekc. LONDEN !3 Dec.,23 u. Dezen morgen vielen wij met bijval een rijandige post aan ten Z. van Villers-Guisiain. Tijdens een granatengevecht maakten wij jezen morgen eenige gevangenen. Duitsche artilleriebedrijvigheid ten Z. van Je Scarpe en ten N.-0. van Ypcrcn. OP 'T ITALIAANSCH FRONT De ôostenrijkers bereiden cen nieuwe aanval Turin 11 Dec. — De sneeiiw is ver-schenen op het Italiaansch front, maar niet in voldoende hoeveelheid om de krijgsbewerkingen te verhinderen. Gonrad von Iloetzendorf trekt zijn artillcrievuur samen op het punt waar de nieuwe Italiaansche lijnen in verband komen met de oitde in den sector ten Z. van Asiago. Men schat dat daar op een front van 10 km. ten minste 1800 kanons zijn opgesteld. Natuurlijk Avil Hoetzendorf een nieuwe groote slag toebrengen op een gevoelig punt. De correpondent van de « Secolo » zegt dat de Franschen zondag avond haastig aan hunne verdedigingsstellin-gen werkten toen zij door het vijandig vuur beschotcn werden. De Fransche bevelhebber deed dan op de Oostenrijksche lijnen 20.000 obussen schieten die de vijandige batterijen tôt. zwijgen brachten. De sektor van Montello is door de Engelschen reeds in cen echte forteres herschapen. Hevige aanvallen worden afgeslagen ROME, 23 Dec. Gisteren hernam de artillerie den strijd om de Brenta en de Piave. En den morgen veroverden wij eenige loopgraven die wij daags te voren niet konden bezetten in de streek van de vallei Délia Ber-ratta. Wij maakten 50 gevangenen. Twee vijandige aanvallen werden na een blocdig gevecht afgeslagen in de vallei Calcino In den namiddap herhaalde de vijand zijne hevige aanvallen ten 0. van do Brenta. Bij hetvalien van den nacht gaf de vijand den strijd op ten gevolge de groote verliezen. Op het front van Tomba en langs de Piave artilleriebedrijvigheid. i y*. m IN OOSTENRIJK EN BOHENEN Wij vinden het niet onnutigeens het verhaal te geven van een onzijdigen die twee jaar In Oostenrijk en Bohemen verbleef. 't Kan dienen als een kijkje bij den vijand. Nooit, zegt^ bedoeld persoon was een land dichter bij zijn onder-jinT dan tegcmvoot'dig Oostenrijk. Wij spreken niet over Hongarie dat sedert den oorlog toont dat het een bij-zonder en afzonderlijken staat is en er aan houdt het te blijven. Op een punt vooral dient de aandacht getrokken te worden:'t is op de haat die bestaat tusschen Oostenrijkers en Hon-garen van den eenen kant en tusschen Turken en Hongaren van den anderen kant. Gij weet natuurlijk dat de sehrikke-lijke ellende die tegenwoordig heerseht xn Oostenrijk, en die oorzaak is dat men voor de Lente in de hooge middens een hongersnood vreest} voor ailes het werk is van Hongarie en Duitschland. Deze twee landen verstaan zich onder elkan-der om Oostenrijk uit te buiten. Oostenrijk durft niet piepen daar het vreest bij de minste protestatie nog meer moeilijkheden aangedaan te worden. Betrekkeiijk den oogst van Roemenie hebben IIoDgaren en Duitschers gehan-deld met een ikzuchtzondervoorgaande De Duitschers namen natuurlijk het part van den leeuw, ook de Hongaren namen goed hun deel en de rest'ging naar Bulgarie en Turkeye. De Oostenrijkers durven niet zeggen dat de Duitschers met de beste brokken weggeloo-penzijn. Ilecl omziclitig verwijtën zij Hongarie zijn akkoord niet nageleefd te hebben betrekkeiijk den oogst van Roemenie en zelfs Hongarie. Woelingen en phmderingen 'i Is om die reden dat in Oostenrijk woelingen volgcn op Avoelingen. plun-deringen op plunderingen en betoogin-gen op betoogingen. Zeer dikwijls worden de.onluslen in het bloed versmoord 't Gebeurde aldus te Pilsen in Oktober toen de werklieden van de fabriek Sko-do staakten om in de straten te betoo-gen. Vooreerst om hunne ontevreden-heid lucht te geven deden zij hunne werkplaatsen en ecti poederfabriek springen. Om de orde te handhaven stuurde de regeering Ilongaarsche cavalerie en infanterie die buitengewoon geweldig te werk gingen. Op de koer van de werkhuizen werden talrijke ma-chiengeweren opgesteld . Er waren meer dan 200 dooden en gekwetsten want de Hongaren treden tegen de tjeken op met ongehoorde Onmerischelijkheid. Tczelfdcrtijd staakten ook de ijzerbe- De mannen ontbreken Vooral treft u het gebrek aan manneiî Iedcreen, de werklieden der munitiefa-briek uitgezonderd, is in het leger. Al de mannen van 18 tôt 50jaren zijn op het front. Deze van 51 tôt 54 verzekeren de bevoorrading en den dienst in het etappengebied. De inlijving der jonge-lingen van 1900 en 1901 zal in Januari plaats hebben. Zij werd ten minste door plakbrieven geseind. Voeg daarbij dat de overheden Hongaren en tjeken, twee bloedige vijanden naar dezelfde kanipen sturen. Niet zel-den grijpen ih die kampen bloedige ge-vechten plaats tusschen die twee natio-naliteiten.Terwijï de Duitschers naar Italie trokken als versterking naar het Oosten-rijksch leger klaagden de soldaten van den keizer dat hun broodrantsoen twee malen was verminderd ge^veest. Indien dit nog gebeurt zegden zij zullen de plaatselijke opstootjes die plaats grepen eene algemeene uitbreiding nemen. Zelfs de hooge Hongaarsche klassen beweren dat de vrede zoo spoedig mo» gelijk noodig is zoo men het volk [niet wil laten omkomen. : Om te eindigen ik verneem dat de Oostenrijksche officieren er zich aan verwachten naar het Fransch front ge* a A D Dcrde jaargang — Mvssisâcr 9>36 Prijs: â c«atien«ï Zaterdag 15 December 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods