Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

415 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t14th8ch7t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

V ■ Vi*sà* ~~ Hrzs&mfH U53 , w&,- Donderdag, 1 AugtlsfiM 191$ -smutt > i. «a a. m*» 4, Belgisdb dagbîac! #ifL^I3jtén"dc &1 3a- dageii der weei SSSîf" fXScmtuvnvctEiW 2 »-■»»«?$ fi <g |b9frl 3 è' XSE»A6Î!s@tu»;USK» nihcvws YS zinaKh Kua rtsuvx, 91 RN Ruii OHA(»TIUV, f S, S»«rémana Belgiei.VS Freeikrljk 3J85 EtaS«3*i>d-:SoSXand S.SO «lËriÉtfe I*mvII I IJvS>'?», YImJ &PI wEilim "" iSSCHHUvîs'GES VOOR SCIDAÏ®»"" ■*• * 3S,J * "•°® G09 EN VOLK EN WHD - mM$ w,»y3s^.rr^4.sa-:.sr.^g::iaB , ____________ v vws* ' •»** » -*««* •Mitr.ve? Per asaand *•»*> UN «rriiLCDi uni «uonbin n WMHN *f HOOGERE STANDEN EM VLAAMSCHE BEWEGING Vergis Ik mij ? Zal ik hier ciels anders ulteenzetten, dan wat rceds *rotger honderdmaal en veel beter is gezegd gworden ? Brang ik inder-daad een nicuwo g dachfe? In alî geva), zelfs al zou ik sleehts duizen-den napraten, i a de vr&ag die or. s zal bezighoudsn, mostzoo ontglbaar dikwijls heUelfde herhaald alvorens er bij velen ists van doordringt, dat het werktuig geen kwaad kah nog eens op 't zeifde aambeeld te slasm. We zuilen dan maar matwatz€k?r overal nu b*kande algemaenhesen beginnen. Wij hebban het over do Vlaamsche kwestla en de plieht dor hoorgere standen in Vlaamsch-B l-gie dasrtegenover. Het valt niet ta loachenen, dat onze vlaamsche stam, in zij a alge-meenbeid, tegano/er andera vo'.ks-stammen zeer teri achter staat. Daar is ni^mas d dieditleochend, en onzs frauskiljons kunnen sleehts even zoo dikwijls dit feit bevestigen, tal-kiins zjj ons uitscbelden voor iom-pe, plorape, grova Vlamingen. Het is ons alîijd pijnlijk daaraan te daakea en zulk een bekentenis te moetsn aflsggen. Wij weten hoe rijk, boa krachtig ons ras kan zijn op g^lijk weik gebied van 's man-schen b?drijvigbeid. Biikksu wij terug in onze geschi^danis, zoo zien wij m$t verwondering boa deze op racest welsprekanda wij se, pleit voor al de beerlijiibeid, waartoe ons ras zioh ontplooien koa op sociaal, economisoh, wôtenschappeljjk ter-rein, op aile gebiaden der kunst, zooîaug bet zicn eigenmacbtig heeft mo^aa ontwikkeleu. Wij z jn, we Gurven het zeggsn, een der Yeslsij-digst-begaafle rassen van Europa ; en de geschiedenis van Vlaatdere:; brhoort alieszins tôt de soboonste, die wij ksnnen. Helaas ! fcl die energieën vsn ons ras zijn te loor gegaan, of althans ing€siuimerd, wat op betzeifde uit-konit : immers sedert da 10j eeuw is Bilgie gtweest bet siagveld van Europa ; en sedert de Frangch« Bs-volutie voornamfclijk heeft esn vrsernàe invloed zieh zoo doan gel-den bij ons, dat alla pogingen tôt zeifontwikkeling versfikt zijn ge-wordeiî.En de reden hiervau ? Ma ; he^ft baar reeds zoo dikwijls v rmelà ; maar zij is hst uitgangspunt van a le beschouwingen over de V-aam-scha beweging l Eanvouoig daaa : omdat er ia Vlaamsch-Belgiô een diepe kloof bestaat tusschen de lei-dande en da geleida standen» Da mensch is een maatschappalijk w--zen, dat voor zij*i groei en zija ont-wikkelicg afhavgt, vselzijdi?; en ws-deikseri'g, van zij ne omgeving, in 't bij sonder van ?.ijn volksst&m. Qnt-wikkeling komt voor 't grootste ge~ deelta ex auditu uit bat geboor ; zij verzandt coodzakelijk, zoodra dit geboor onmogelijk wordt ; zoodra l-aidiEg en voorlic tieg, sanmoedi-ging en waardeerlég optbreksn. Zoodra de eenheid in de ssmsnwerking verelapt of vervalt, zoodra de sebat» len der ervaring van eig«n en vrermde stamme'n, van gshgel da menscbelijke maatschsppîj niet meer kunnen mefgsdeald werden aan de massa van esn volk; is dit voik tan o derpr g gedoemd. En dit is î atuuriijk het gérai, waar da lei-(tend-à ytandan een taàl, de geleide een aodere spreksn. ïe stark^r die samenwdrkiog van fdle standen is, ts krachtiger zieb dit volk ook ontplooien kan. Wie dit begrijpt, ziet ook aldra in, w^Jk een voorhame roi de taaleechei l spealt in de cultureele ontwikkalirjg van ean jïaftturlijka maatschappij als$8nras. Voorzeker, en we kunnen bat nieî genoeg berhalen omdat er nog altijd zoovelen zijn die bet niet willen be-grijpen, da Y'aamsche bewegio.? .is -•'i louterc' taalstrijd. Wars zij dit sleehts, dan wsre zij nog eene hoo^&t esrbiedwaardiga zaak, voor wie het de îr-oeite waard is te strijden. WSnt de taal behoort eyënals dô vadergrond tôt de eersta voorwer-pen onzer n tuurlijke vereering en liefde. Maar dan zouien er nog niet da gevolgan uit aan te balen zijn, waarop wij hier willen wij zen, dit beksn ik ten minste volgaarne. De Vlaamscha bewegieg dus stelt zich niet tôt doal allean eerbisd en erkenidcg sf te dwingen voor onze taal. Haar doel moét zijn : door de bovestiging van taal-éénheid heen te streven oro de alzijdiga ontwik-ke lin g van het Vlaamsc'oe ras op gelijk welk gebiad der beschaving nogelijk ta maken. Dit laatsta is haar opparsta dosl ; maar daartoa is ee i iioofl 'eraischta, een alles-zins noodz kelijkr! voorwaarde: taal-éé aheid in Vlaamsch-Balgië. Man merke wel op, boa vér-dra-gend dit priociâp is : taal-éénheid. Oaar zijn er, dia in da Vlaamsr.che bewegidg nog altijd -. iets ziers, dan : kwëstia orn wat voldoecing ta schen-kaa aan eanige heethoofién, die wat kitteloorig sij n ; kwïS^i^ orn zoovela B^lgen niât ta zgar te krenken in een ovsri-gans lofwaardig gevoel: genegen-I bf id voor hua moedertaal ; kwastia | om w.,t democratiscb ta doen en 't vclk niet gabael ta varwaarloozen ; kw<?sti8 om wat rnmoerige massa's ts paai n en in bedwacg te bouder;. Daar zijn er éie meenan zaer vlaamséhgézind ta zij-?, zoo za en-kele beschik :ing ,n tan voorieel van het Vlasmscîi voorsfaan en ver-de îi^en ; wa neer zij zich ook ge-waaràLjen volksjoogacs in hat vlaemsch, hoc onbeholpan ook, ioa ta spreken. Nsén, het do?l d;r Vlaamsobe be-weging moet zij a, in een nsbije of verre to.koœst, h t herst-.l der taal-ééhheil o;ver ne 1 Vlaamsch-Bôlgië, tes einda dsarioor da kloof toa te halan, di j den krachtigan opbloei va-) heal or s vlaamscha ras in ba-schaviagsppzicht verhind^rt. Wokiu, om dia taaléénh'âi te bs-yordsren, zuIIôîd da hoogere standen in Vîaamscu-België ved, zaar veel m oc. ten ten off^r brengari. Laat hen niet zeggen : « Taal-éénheid? maar waarom dan niet het Fransch t-t algsmeene ta-1 vsrheveo ? < - Wai, dit z^u in alla gavai boter zjja, dan da iwasslichfigheid dia wij nu heb-bea. Maar: de geschisdénia heeft, na z'oovela oeuwea pogingen om Vlaamsch liii :ë te veifraosehen, bewezen, dat dit ni*r. kan. Hst ware overigans on araadmm, want, w. t m^n o k deake over da noodsaks-lijkhei l va.n een ei^en taal tôt da ontwikkeli.ig van ean volk (en ik voor mij ban van du noodzakalijk-heid Jij.it zver overtuigd) zekar i^ het, in allé gavai, dat een eigan ta û veel, oneindig veel beter de.u eigan voilpa^rd handball en dat e-n volksstam zich des ta rijker en vaalsijdiger oatwikkeit naarmats dia ôntwikkaling gab^urt volgens dô iijnen van zij a eigen al-dus gebandhaafdda aàrd, van zijn eigan persooniij*heid. Overigans da overgroots m^erdôrbnd van Vlaamscb» >eigië is vlaamsch en bij-r a een h*lit k nt sleehts ulfsluitend die taal. Zoo nu tôt dan caltureAaa gro i van ««n voik taabéénheid noodzakaliik is, dan is het ai. te dm-dalijk, dat die ééaheid moet tôt stand gebracht worden door toena- derirg en versmaltiog in da alga-meenhsid van de min lare, elementen, mot da overgroote meer-aèrheid, die bovendien het eigen volkskarakter hesft bawaârd. Laat dus dia hoogere standan ia Vlaamsch-B;k;ië niât zeggen : « Taal-éénheid? dat dan de lagara standen oprlj^en tôt bij ons! « Neen; «Taal-éénheid ? dat da Iagere standen zoa-dan oprijzsn tôt ons fra. sch is on-mogelijk en ook niet geraad?3am. Daarom rnoaten wij nesrdaien tôt bun yiaatnsch, om het'ta v.'-redele»,; "w". !a"slsûï\1wr ùii st't. n '' ren tôt rien vollan opblo&i ,. u ? de krachten van hun rijk ras. » Daarln ligt nu voor da hoogere standan, ikzeg nietallaan ean groot werk van soeial-3 liefde tega^Over hun voik, maar, n ar mijn m aning, an dit wilde ik j,uist hier bstoonen, een groote sociale plieht. Die plient mosten wij hun vo <rtduread voor oogen leggan, en mijns dunlcens doet men bet niet gen ;e£. Tôt het besef van die plieht raoaten wij hen door redeneering en ovartuîging vooral trachten ts vosren. Esn ras heeft het recht tôt zelf-ontwikkeling : wie durft dat looche-nen ? wie, nu bijzonder in dezen tijd van democratia ? die zelfontwrkka-ling is voor het vlaamscha ras on-mogelijk zonder taal-ééaheid. Dia taal-éénheid kan niet ber-ikt, soo nist de hoogera standen afstand do8n van hunne priviligië i en neerdalen tôt da taal van hat volk. Daarom is dit voor da hoogsra standan in vbïamsch Belgiê indardaad een sociale plieht, waamn sleehts hoogera verplichtingen hen kunnen ont-slaan : welke boogare verplichtingen wij met don b sten wil ter werald niât varmogan in te zien. Dat het naleven van dia plieht voor hen zware opoffaringan meebrengt, zij a wij ons wel bewust. Maar wij vr-jgen hun nu nog, ten bata van da sociale ontwikkaling van zoovele duizenden, ja millioanan hunner land- en rasganooten, zich dia op-offeriogen ta getroosten. Wij weta i ook, dat. velen onder hen zich nog zoo sleik tégan de vlaamsche bsv/a-ging kantan, juist omdat zij anders van die voorrechîeii, als b.v. aan-zian, invlosd, en fclle tijdelijka wal-yaart, dia daarmee sarnengaat, zou-den moeten afzian. Maar laat ban iiièt wacbte^, tôt hun dia zuilen ont-1 nom an worden, door den drarg der ! vlaamsohe démocratie. | Laat hen ook ni . t te zeer vreezen : wantandere voorrechten zuilen hun inruime mata toegaworp worden; en zij zuilen in alla geva!, in hun eer an gewetèn, zich mogan da bekente-nis sflepga'!, datziî ee<> zwara plieht tegenover hun volk hebben weten ta volbrengen. Zoo zuilen z!j ook, inderdaad, msewerken tôt.de ware prootheid van B ïlrië. Want dia groothaid ver-eisc'rt de volledigsto zelfstiadiga o rwi keling van beide rassen c-p zij a bodem. Ds bsste wijza van iemand ai, vlaamsch België omsich werkelijk vaderlandar te toon@n, 1s zijn eigan persoonlijlca balangen te i. unnea achtaruitzatten, om t© d?n-k n voorn'îmeljjk aan wat het voik, wairfoa bij hehoort, voor zijn blooi en wflrjn vêrgt. Jae. VAN M PARLANT. STâËfCABB wordt opgevoerd t® HôCgs.ade op 32 JUL!, I, S en 3 AUGU3TUS Ts 0e Faims den 5$ 6, 7 en S AUGUSTES T « Vinckem den II, 12, 13 en 14 AUDUSTUS VflULlEBRÛECK KOMT! V Het goede nieuws komt ans toe dat Ilullebroeck de toelaling z,ou krijgen een ornreis te doen op 't front. Nog een weinig geduld. De noodige tijd om de reisschiikin-gen te nemen, en een harteHjke ont-vangst vow te bereiden. Leve Ilullebroeck. Leve onze gevierde kunshanger. -rir- xzwaëiœm < He Vlaamschê Selgen te Sîs»Âiresse Telegram aan Z. M. den Koning Ta Ste-AdrsSsa Sn pleohtiga vergada* riag veresjnîgd, tsr gclsgeïîheid vas 21 Juii, In tegeu woordighoîd van Minls-ters, Seoators en VolSs/ertegeewoordi' gers, juichen de Vlaamscha Belgen, in eanzelfden gaest met hun Waalsche broeders, geestdriftlg hun heldhaftigen Koning tos, zweran eeuwlgan trouw aan Vorst en Vaderiand en bevestigen hun on wrikbaar vsrtrouwan in de overwin-ning van het Recbt ea hst zegêpralsnd herlevea van het vrij en oaafhankciHk België. VERW1LGIIEN, arrondissementscommlssaris Antwoord : Ivabinetsovers des Konings aan Ver-wilghen, arrondissemoîitfcommissaris. Mit waar gonoegen heeft de Koning kennis g^nomen van uwen zoo hartelij-ken telegram. Zîjce Majesteit verheugt zich over den onwrikbaren trouw aan ons dterbaar Vaderiaad, die Vlacningon e;t Waîen innig vereenigt, en dankt al diegenon wler mïnzama tolfe g!j geweest si] t. De verbondenen ia Siberie De medehulp van Chma Parijs, 29 Juli. Het dagblad » Ouï » da vsrrichttngen in Siberia besprekende, ?egt : Het (.xpsditiekorps zal Amerikane" en Japoneezen bavatteo, Fraaschs en E-a-geischeeenheJen, Cbineezenen Tcheco» Slavcn laigs dfiTrans-Siberlscho spoor-ïijn van bi t Orralgf bsrgte tôt \iadl-vostock en eiedeiijk ook Kozakken en SIberiërs. Do eersta verHchfiog zal sleehts eeno poiiciezaak zijn ten einde de Tcheco-Slaven die in Siberie iugesloten zijn, te verîossen ; maar van dan &f zal de on- , derceming zwaar drukksn op do schou= | ; dtrs der Oostonaijk-Dùitschers want de ■ eersta iroï'pen zuileu gevolgd */orden ! j door twee groote iegers, een Ameri- î -kaa ich en een J&pa&eesch. Welke poli- \ teeka en militaire pevolgea dezdjvorrich" ! i îen zuilen hebben kan iiiet voorzïsn j worden. , Lçemstg vasi Japsa S'oc^holm, 29 Juli. H-ot imbttdijk blad va?i da S berîscHe j rege?r!> g te Omsk gedrukt, maakt Le-] kend s'at de Japaaascho regeering | j 500.000.000 rabais gelaand heeft ean 't ! j bsstuur v; S'.berJë om eén sterk loger te vorman. la rulilng verbindt de regee- ^ ring de tre pan vau Japan ta bevoerra- f dtî.'. g Xcheeksch# strijdkrschlexi Kôt oostsrleger bersid! dsîî optocht naar li-kouisk Sliangaï, 26 Juli. - E-n snelbericht u't Viadivostock ! mellt dat grotte verandetingen geschie- j dea io het bestuur van Siberie Ussurisk-Kozakken sloten zich aan ( bij da Tchsco Slavan, wier oosterleger naar lrkoutik optrekt. De Wesieràche Tcheco Sis.veu bezçt* teden raads vroeger Irkoutsk en de , spoorlijn van aan di stad tôt Gamara. ; \Va.i>achijalijk 2ullen de Oostertroe- 1 pan zici:. *aar nu trachlen ta veresnîgen ' met da Westerscbe. De o rust ia Ukraine j Hiaistcrs vereordccld Ss-me< zwsringtegen Oiîitschsrs Aœstfrdam, 29 Juli. Esn sceibericht uit Kisf meldt dat i ROND DE KRLJGSBEWERKINGEiN J— i— ( De opîôchî der verboodeaei op bijaa geheel hef froiit Londen, 30 Juli. De Duitsche troepen zijn in vollari' af tocht tusschan de Ourcq en da Marne, en de Is£ *"3 der verboadenen, vooral gégaan duor de ruitrrij en gehoTpan doos do etormwagéns, zitteh den vifand dp hielen. Na dea noorder osvsr van de Oarcq bersikt le hebben, dror-gen da Fran-sehan in Fère-en-Tardcanois. Da aftocht van den vijand geschieàl regelmalîg en in goede orde, maar in si dediensten achter hat front hserscht de grootste Waoorda. De veroverïng van Fèrs-ea-Tarden-nois îaat vooizlen dat Villa en-Tarden-nois hej ook niet lang meer zal trekkeri. Het is ia het smalia vak tusschen dez , ty/eo staden dat de Dultschers sinnens zijn hun aftocht van de Marne te vol einden. Do Duitacha tegenstand aan de twee vleugels biijft onverzwakt. In de vallei van de Ardre giegen de Briîscha troepan vooruit, geholpendoor Franscha stormwagans Zij wonnen veld met betrekkelîjS geriege verliezen, en de ruittrij der verbonuenea heeft de baan van Reims naar Dormans bereikt nabij Chambrecy en Ville-sn-Tarden-nois.Langs den Hckerkant, alhoowol bloot-gesteld aan da aanvatian van het legei van ganeraal Mangin, tusschen de Aisne en de Qtmq, hebben de Duitschers den noorder otver dezer laatste rivier nieî vsrîaten. Tan O. van Reims gaat ganersal Gou-raud vooruit, namblijk in de stieek vau Moat-saps Nom, ten N. van Aubsrive, waar hij 1500 gevargenen ram, Op het front hoopt men voor een nieu-we vooïuïtgang. ®e Duitsche aftocht B& meesiisig der Esig«lschgi] Londen, 30 Juli. Da * Times » : Al do verkeerwegen der DuStschers te- N. der Ourcq bavattende don eani-gen spoorweg van do 'baan Bazoches«La terté Miion zijn onder'het vuur der ka-eoxïs van geiiaraal Mangin. Da toestand der Duitsche troepan ttn N. van do Ourcq is zeer gevaarlijk. Da « Daiîy Graphie » : Alhoewel Berlijn tracht den aftocht dar Duftgcfcers te verduiken, spreken de ksarten kiaar an duidelijk dat het plan van g^nerasd Foch, dat wonderwel op-gavat wsrd, trapsgewijzs uitgevoard wordt. De yôlhardiàg waarmede de verbonde-na troepan dit pian uitvosran, gayen een lïeuw beWijs v^n de dapp?iheid van de£e soldaten. De « Daiîy Chrosîcîa » : De aftocht van de Duitschers is het schoonste bewijs da£ do krij:,s»eriichiiii-gen van Fuch met dan besten uitsla^ bfkrooL.d werien. Het Duîtschfs volk zelf zal zich met geen schiî< betlien kuanen eerust stei-kn.De verbondenea mogen zich geluk weaschea over het vertrek van do Duitschers, 't is eatie geb-Jurtams dio waar-schijïilsjk zal gevolgd worden door ean vredesoff?; sl.sî. gisteren uitspraak gedaan werd i i hat gsdîugdat voortspruïtta uit de afstelling van M. Doby, bestuurdtr c ; r Russischa bank ta Kief. Oit was een der ml ns welka aanliidiog gavea tôt do aanheu-ding van vcrscheîdene voorgaanda leden dsr Ufcfia'ifche regeerlcg door do Duitsche militaire ovorhedeu. Hst gercchtshof veroordaeldo Goler-bovitch, gav/e^en eetsto mirdster ; en S&ukovskJ, vroeger minister van oorlo r, tôt twffl jaar gevang ; Kressowskl en Assîkofî en de an< are bescbul'igdan W8rden tôt een jsar g':?ang varo.>rdaald. Eauigâ zoor belangrijka dokumanten kwamen voor don dag en werden bij 't gesecht galezsn, oï der andera a«n g<«-haîm-,erbond tusschen Ukraalë en Pôles, dat tégan Duilschiand goricht wa«< ea gedagtïekend was, 3 April. Andere bswSjsatukkeri toonden aan dat er een volksoproer moast tôt stand gebrachl worden. De « Daiiy Mail » : Een slechte dag voor de Duitschers, een roemvolîe voor de Franscben en da Amerikeneo, die za van dichtbij achter-volgen, terwijl de Engelschen aan den iickervleugel ia het vak van Vrigny deel hebben in de zega. De laatste beiichten melden dat de veibondaiiea hua optocht voortzetten en men verwacht belangrijka gebeurte- ïv'-.3Bii. Da oorlogscritlkus denken niet dat da Duitschers ïich zuïléu kun?36t< vai-ster-kan de Vesle, ?ïj s;«iItïoven eerder dat zij zîch zuilen achteruit trekken tôt aar, da Aisne, terwijl zij groote strijd-krachten zuilen aanwanden om den al-tochi: ta dckksn an don optocht ta ver« tragsn. - De * Daily News » : , Do tegenaanval van ganeraal Foch dwingt de troepen van dan kroonprlns tôt ear:e verhaaste optocht. Ton Z. van Soissons heeft de vijand het grootste gedeelto van zijn goschut en vele zijner beste lagerafdeelingen veraenigd. De grond biedt er zich goed voor aan cm eene |verdadigende houdiog te beschermen. De Duitschers makener met groot voordeel gebruik van, zij weten wel dat het wijken in dit vak de troepea die in da bocht zija zou opofïa-ren.M. Herbfrt Bailey in do «DaiJy Mail» : Ailes doet voorzlen dat de Duitschers zullan achteruit trekken tôt aan de Vosls, zîj varplaatsoa hunne zware ka» nonnen. De Berlha's vas Parijs Londen, 30 Juli. Da berichtgever van da « New-York Ilarald * seint : De Fransch8K en Amerikanen hebben vandaag bij hnnnen optocht een tweede plaat3 gevonden waar ean groot kanoa stond dat Parijs beschoot, in het bosch van Naateuîl Notre-Dame op de Ourcq. Do eersie ligplaats werd ontdekt te Ouîchy le-Chateau, waar da Duitschers hun kanon dedea springen. Hier werd het kanon in der haast weg gevoeri. De diepta van de ligplaats is 5 m. en da diameter 14 m. - De osderzeescfie oorlog Nicuwc ônfgO£cheliageia voor Ouitschland Baie, 30 Juli. Do tonnaninaàt der schepea van da verbondanen, in JunI door de vijande-lijke duikbootea vernield is het geringst sedert da duikbootoorlog zonder genada losbrik. Die mislukking na aï het geklap en gezwets vau von Tlrpîtz brengt on« rust in de Duitsche gamoederea. Da « Gazetta van Keulen » drukt den 24 Juai een lang telegram om den ge« moedstoeataod op tfi b:uran en waarin de opsteller met aile moeite van do we» relfi tracht ta Oawijzan dat, niettegen-staaiïdo da schijribaéldan, da bekomen uitsîagen zeer eîsvredigend zija. Het oagblad b- sîuit : « Het Duitsche volk, na eonis klaarblijkar.de vermindaring la da uitslagën van den duikbootsnoorlog, kan niet anders dan zich \erblijden, want hst ki;in getal is een waarborg voor de rechtzinnigheid der berîchten van ds admiraiiteit » «««cm— f „ ,a Graote brâiid te Estere! V«rseheid8iis dooden De braad te Esterai duurde goheel dei naoht voort op esae oppervlakta van 2 000 hectaren. Het verkoar tusschen Nice ea Marsailla moast hersitid ■wordsn. Da o'vertocht geschîedda mat 3 urea vertraging. ^ Da bran i ontstond aaa dan voet berg Viargra aaa da^bergengte te Socque eu bereikta spoedig de boordan van de Théoula. T .vaaîf soldaten vael uiimakande'van de hulptroapen, werdea door het vuur omringd. Verscheldena stiarven, ande* | ren zijnswaar gewond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods