Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

453237 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 02 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 29 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j678s4kx9x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Iin, , • 1 -1 1 -e t 1 •« j 1 J J J V epsieî ea Beheer : J. B&ECKEL&NBT tHTEBS : J. Basckelandt an A. Tempera =#= belglSCfa. dâgbl&£i VeFSCmjB6M8 Op El (16 <lâg8Sl Û&T W86E 17, rue Mortel, CALAIS £ ~ " ; ~ 3 i /' BS»ACT28IITW«kKWt 5^!^* TR MN9IN «UB MORTBT 4 7 EN *WB «WArtTI^UY 9» ,***<« Beifrle I lUctlt &df, VrfJ' €îî VTMik j j « S.®0 » «•»» ~ * ; «rMti» <f2Ail M wÀjlf' «e* Wîtff S W W I £«■ We«tee* <***««» « lesrdhrU're » « Ow» V«tfcaplwort »■ «V, nieMortet, Calais ^3f€?d Cas! WU S*-* ' ' j i' g»«r bkmww* . £*N "»TSi"-"»g '•-*>»«* ■" ">"""«■* VLAAMSCHE LIEDEMVOND ^'- J» —>■ p 21 11. wierd er te P..., in de tdra'chtzaal van het léger, een le vlaamsche liecieravondg. ge\en r bel Z 292. fanneer ikzegliederavond, bedoil «nstfeebt. Waarlijk, het deed den ping goed aan het harte weer j als weleer in vredestijd — jÉjgen kunsttaal, in echte kunst-«en, door echte kunstepaars voor-Lgen te hoor n gaknen door een Lzaal, te felein on de me- igfe flikken, die opkwàm, ondanks het higuilgebelie van het feest. Ook pdeeen groep muzikanten uit het bekkorps van het regime'rït, dat msche muziek en sta; >roarsciiei< [elijkzijn, on degè!ijk'\n;h'nen op-berd wor Je (et programma was p ik uitgeko- teiïeer Dokter Vander Borght gaf met zijn guitige stem, met zijn [igea lach, hem zoo eigen, eenige Ijes te hooren van den zooge.vier-i Hullebroec *, die w« helaas te rmissen op ons front.Zijn «Vlaam-elv-rmis » en « J=m en Annemie » iok het zoogékende « Ti.nn> ke van île» waarv:<n het refrein mede jngen werd, smaakten waarli k. et maci> ig orgaan van Dries ©« , die ons mrl voile long-n en een me overtuiging « De Nooftlzen », il Lied der Vlamingen », en « De bide» voord-roeg n-aakte diepen uk dp de massa. Zijn « K >rmis-» en «'t Kosterke », het laatste t pittig voorgedragen, schets'ten leid en leven^geiu i op 'tgêlaat. pr het toptiUnt van zielsverede-LAvierd beivikî, aïs de Ileer De lyler, met z;jn knnstenaartzi-ele, f eenige dichtslukken voordroeg. I wat was het sc-hoon, tn'hot-[fonden ze het ons jongens ! Iloe en ze fier over hun ta al, wanncer ze zoo hoorden kiinken. De zaal i doodstil, en de aanhoorders igen aan zijn lippen, drinkend [ wulpsche teugen d^ kunst, die de uit die maclitige stem, voelend le ziele de zelfde indrukken als loo^en ons voorstraalden, zwel-1, levend met hem al het schoone, edele der gedachten, der woor-, Dat was kunst! en die s-unst was il barre, geen dorre, nteo ze w.is lvoorgegev?n dat de rhinste ^e lond en ze smaakte. Heer De [ter ^a' neer hooren we U weer? ;unt ons bedwelaien, doen leven m roes van zieleleven ! ivrieni Dieric^ x' (-/e 'n cs^'.r klavier der beg^ieiu'n^. chafte ons e;n paar' yan [ste kunstwaîrde. «Deîc.e l'an.oi-van P. Ber oit, « Lente 0 van ï, brachten ons een waar gei'O6- n^Pauwels en Maes, waren ken Isend in hun liedeven : « De SendeMijnwerker», «Marleentje», die geea liefde zingen kan » van irste, — «Schoentjelap» en «Zeg, selken...» door de laatste. n het einde van de f-ers'e ge-e,sprak de Heer Hoofdinrichter, «woorden, uitlegjieud het doel lien avond : ons volk te leereri |n, ons jongens te doen afzien plen vreemden aard en onzede-P id, tet< einde in onze slaapplaat •et echte vlaamsche lied te hoo-leerklinken, uit echte vlaam che ' Hij dankte ondertusschen de [9 officieren, waaronder een af-■rdigde van het H. K., die den îp hadden beantwoord. Nadat Bt einde den Ileer De Gruyter 11 Klokke Roeland » had voo'rge-!n, en de zielen mede had opge-Ipt met het «En luide triumf in |deihnd»nam hij weer het woord Ihkte de knnstenaars om hnnnu B^erking. Hij gaf een gloeiende ■iaanzettend om vlaamsch te pp, ten einde later, wanneer we Wfieren, het lied zoaden laten Rchallen, Ja, we zullen het zingen met vol'e borst, dat het hoog open-slaat bovon o: ze huizen, we zullen h- t zingen al voet«/iSt stappend door ons henochte steden, met de zelfde overtuiging als we de «Vlaamsche Leeu w » zongen die het feest sloot. Oh ! Ze verstonden hem zoo goed, hem die met het hart eu de zieî met onze jon^ens .Tiedeleeft, en wees ge-rust, zq zullen uw woorden gedenken, als Viaanderen vrij zal zijn, zullen ze 'i noy hooger laten schallen, ons vrije lied. DanV, liartelijk dank! Maar ge hebt een belofte op U genomen, en we vragon, wo eischen iat ge ze zoudt voidoen. Geef ons nog zulk geestes-voedsel, uw volk dat s akt naar hoo-ger ontwikkeling zal er U dankbaar om zijn. WARD. PLUVISES 1 Daorhecn de woeste wèrvelwinden van het over de wereld woedende menschenor aa4a, weergalmt op van-daag van uit de o wankelbare kerk-ro;s, een -woord dat allen zooniet tôt sidderen,--ten minste totdiep nader,-H.en brergt. « Ilerrinner u c raan, o mensch, dat gf stof zijt en iu s'.of zult weder-i-eeren. » Gij, trot-che mensch, die U de wereld tôt slaaf wilt maken; gij, met uw wilde haitstochten en drifien ; t i j. met uw boovaardij ; gij, met uw kui-perij' n; gij, van de laagste laddtr der maats happij tôt en hoogste ; gij allen, 9,é »ijt st^f ! Welk eene wr^ede verdoamenis, voor wie van ziin hart een steen mit k, e i van zijo geest een nacht van du'ist mis ! Gij grijsaards met uwe wijsheid; Gij moeders met uwe in n ige, alles-overtreiTende liefde ; Gij verliefden, met uwe jange schoone hoop ; Gij kinderen, pas ontloken lente-bloesems ; Gij mannen, met uw forsche wil en uw taai geduld en werkzaamheid; Gij allen z j t stof! Stof en niets anders ! en ee warrelt een tijdeke over de aardè als losgezweepte bla-deren in den hèrfst I Wat baat U dus al die pra. ht, die roem, die ecr ! Nu ten minste zult gij ooren eu oogen open doen, Richtdus uw brooze, kranke leven er naar, en 't weze eene blijde opérande aan den Eene die't al uit stof miek, en de niacht heeft, gansch zîjne wonderô schepi ing in een oogwenk in stof en niet te doen wederkeeren. O. DAMBRE. u a Ùm Vlaanderen " Gp Zondag 2k Febr. legon onze gc-ctchte confrater zijn vierden jaargang. V. Was ons een zoet genoegenons zuster-blad van Pari/s hierbij liartelijk geluk te wenschen en onze gelukwenschen gaan voorzeker al deze vervoegen der duizen-den vluchtelingen die door « Ons Vlaan-deren » troost, ojjbeuring en sterkte bc-kwamen in hun harde ballingschap. De gelukwenschen vsrvoegen ook deze van aile rechtgeaW'de Vlamingen, want ook « Ons Vlaanderen » is een der koene strijders uit het Vlaamsche, katholieke kamp. Met ons, de Stem uit Belgie, Vrij Belgie, en Belg, Standaard heeft het niet geaarzeld den strijd aan te binden voor het Vlaamsche, katholieke Recht, van zoodra de h. eendrachtwerdgeschon-den door zekere Fransch-Bclgische pitrs.-Wat Hendrik Heyrhanhier over een paar dagen schreef dat 't Vlaamsche Vraag-stuk in oorlog niet het eerst door de Vlamingen was gesteld, komt ° Ons Vlaanderen eveneens opnieuw te bewij-zen als het zegt : Niet steeds is het mogelifk geweest, gedurende die drie jaren, op politek ter-rein, onzijdig te bUjven; fransch-belgi-sche gazetten en sommige vlaamsche eonfraters, wolven in schaapvel verkleed hebben er behagen in gevonden den po-litieken en taalstrifd onder de Belgen terug te doen entvlammen en aan te bla-zen. Katholiek en Vlaming heeft " Ons Vlaanderen " anders niet gekunnen dan den handschoen op te rapen en zijn gela of en zijne taalrechten als een heilig pand te verdedigen. " Met die verdediging belooft onze con-frater en het opstel van advokaat Ronse Over ' le crépuscule des villes d'art flamandes " van J. M-uls, is een der tref-fendste beroepen op den ernst van 't oogenblik■ Eenste meert'oont'hetde vasie eenheid der ware Vlaamsche pers. i la deze eensgezindheid zijn we fier op j 't afgelegde werk von onzenconfrater en j wenschen we voor hem hoc langer hce j t..ter vruchten op 't Vlaamsche, katho-! lieke veld zoo blijven gaan ' Ons Vlaanderen ' en ' Ons Vaderland ' hand aan hand tôt we 't brengen 't vrije Vlaanderen in 't ééne Vrije Vaderland. Ons Vaderland. — —BPS»—*— ' "m Een vraag a, tu b. Onlangs heeft de Minister van Oorlog bij omzendbrief besloten dat de brankar-diers die in den dienst der Duitschers in Belgic gebleven zijn of in Duitschland werden geinterneerd en inAugustus 1911 naar hier hebben mogen overkonien, hun achterstallige soldij zullen trekken. Dat is zeker een goede daad van wege de re-gcering.Maar zouden ook dezelfde gunst niet mogen bekomen, de brancardiers die het leger weer vervoegd hebben zonder de toelating der Duitschers af te wachten, en waarvan velen slechts met groote moeihjkheden en gevaren in Holland zijn geraakt. RUSLANP 2u!îen ds Maximaîislen weer-sîaiîd bieden aan de Duitschers De sne.lschrift;n van Petrograd, als-oo'i de DuiUche mededeelingen ialcn vdrstaan dat de maxim ùistische werk-lieden, in opstanJelijke afdeelingen gevormd, eenen zekereri weerstand aan de Duitsche troepen willen bieden. Tôt nu toe heoft dit slechts voorgedâan te Pskof zonder wij weten aan wie die stad op het oogenbiik toebehoort. Indien de bezetting van Dno door de Duitschers is bevestigd, zou Pskof in hunne handen z:jn ; want Dno bevindt zieh op 80 km. vaa deze stad, op de aan. eenschakeling van den weg die Pskof] aan de lija Moscou-Petrograd v.erbindt. \ De Duitsche mededseling Geneve, 26 Febr. — De Duilsche me-dedeeling zegt hèt volgende : ^ Lftçertroepsn vao generaal Eickhorn: Yier dagen na het doortrekken var dv.- Moon-Siuid hebben de troepen di, tegen Revel gevonden werden, onder het bevel \an luitenant-generaal baron von Seckendorff, zieh van de verster-king meester gemaakt na een gevecht. In Livonie hebben verschillige steden de vanen bij onze aankomst doen wap-peren. Een groot getal inwoners door de Russen aangehouden zijn verlost ge~ worcien, Pen Ziuiden van Pskof hebben onze troepen eenen hevigen weerstand ontœoet, de vijand is verslogen gewor-den en na een bloedig-gevecht werd de stad ingenomen. Legergroepen Lissingen. — Yijande-lijke troepen zijn oïjs te Ivolenko-Wit s :hi te gemoet gckomen en hebben onze afdeelingen aangevallen, die vooruit-traden in Ukranië, langs den Pripet. De stad en de statie werden stormender-hand ingenomen. Op eenige dagen tij'îs hebben de legertroepen van Lissingen de stad ingenomen na groote krachtin-spanningen en harde ontberingen, alzoo 300 km. weg afleggende, deels te voet, ditls per automobiel en deels perspoor-weg. Op het oostelijk front tielbcn wij no^ drie afdeelingsstafs, ItO officieren en*3 676 mannen gevangen genomen. Il et getal krijgsgevangenen en het ma-teriaal te Revei gemaakt zijn nog onbe-kend.Voor Pskot Petrograd, 20 Febr. — Men seint dat Pskof ingenomen is. Een hard gevecht is geleverd gewor-den voor het inbezitnemen van l^n0-De uitslag is nog onbekend. Men heeft geen andere tijdingen nopeas dit tiieuws dan een dnitsche boodsehap aan eenen koerrier ontnomen door den Kozakkenoverste Na^arof, die het bezet-ten der statie van Dno en Revel mede-deelt.De ontrmmiîig v&n Smoleask Petrograd, 26 Febr. — Tengevolg^en van hetinnemen der stad Borisov, zijn de steden Or»la en Smjlensk aanstonds ontruimd geworden. Een snelbericht van Siôjfmssn Petrograd, 26 Febr. — In tegenstrij-digheid der mededeelingen van Maan-dag avond, hebben de Duitschers Pskof niet o verschreden, en een snelschrilt van generaal Hoffmann zegt dat de Duitschers alleenlijk de streken hebben bezet waarvan spiaak is in de vredes-voorwaacden, en waar de Duitsche po-itiezal ingesteld worden. Dit snelberichtzou te verstaan geven I dat de Duitrchers niet op Petrograd zullen aftrekken. Os kommissarissen van het volk verîrekken nssr Maseou Petrograd, 27 Febr. — De regeerihg zendt de volgende mededeeling over : De vredes afvaardigingen zijn op weg naar Brest Litovsk. Wij wachten cieuws op aile oogenblikken over hun aankomen op de gestelde plaats voor de vredeson-derhandelingen te bespreken. Maareris geen wapenstilstand. De Duilsche re-geering heeft volstrekt geweigerd eenen wapenstilstand toe te staan, Wij hebben resds verklaard dat wij | gereed waren eenen vrade te teekener;, doch wij bestaligen nu dat de Duit-schers^en vrede niet begeeren en dat zij eerst de omwenteling der werklieden en boeren wil versmachten. De weerstand aan de Duitschers wordt i.u de bijzonderste taak der omwente-ling. Het bezetten van Pskoiî, Revel en zdfs Petrograd kan over de toekomst der Qinwenteling niet beslissen. Ds re^eering vertrekt naar Moscow of naar een andere Russischc stud. En zij zal trachten dit nieuw gevaar af te wee- rjn waarvan de Duitschers hun bedrei-g'n-De eerste verschijnselen van paniek zijn voorbij en honderd duizenden ver-dedigers scharen zieh bijeen om het socialistisch vaderland te verdedigen. Een prins vân Saksen ap den troon v&n Lithuanie Zurich, 27 Feb. Meti bevestigt de bë-prekingen tus-schen Berlijn en Dresden, tôt het be-noemen van een prins v<xn Saksen op den troon van Saksen. De kandidaat is de tweede zoon van _ i ilen kaning va:> Saksen, prins Frederik-! 1 Christiaan. Een Sugeiscti hospiîaalschip in den grond gebcord Londcn, 27 Febr. Het Engelsch hospilaalschip « Gli-nart Castle » is gisteren in dea grond geboord terwijl het 't kanaal van Biis-tol ùitvaarde. Al de luchtseinen noodig voor het herkennen waren aangestoken. Niet een zieke bevond zieh aan boord. De over-levenden werden dooreen torpedoweer-der opgevaogen. Acht reddingsbooten zijn aan hun zelven overyelaten. Men kent nog het getal slachtoffers niet. Het schip had eene verplaatsing van 5824 ton, werd gebouwd in 1900 en be-hoorde aan de Union Castle Cy van Soulhampton. tî. Ksînenejf le Loisdon Londen, 27 Febr.-— M. Léo Katneneff bijzoudere vertegenwoordiger de» kom-missarissen van het Russisch v®lk te Pet.ogrsfd, is Zaterdag in Engeland ont-scheepf, komende van Petrograd en if Zondag te Londen aangekomen. ' M. Kameneff spreekt buiten het Russisch nog de Engelsche, t ransch© en Duitsche talfn. Hij is vergezeld van Mcv. Yuma Zalkinde en van M. Joseph Fanitskay. llunne doorgangsbewijzen droegen het handteeken van d"n gezant van Groot-Bre'anje te Petrograd. -,— i—— QOSTEWR»K 0e inbezetneffiinl vanRusIand Zurich, 27 Febr. De ' Arbeiter Zeilung ' van Weenen meldt vacdaageene belangrijke bespre-king betrekkelijk den Duitschen yoor-uitgang in Piusîand en op de wannopi-iîen sïaat der onderhat-delingen tus-sohen Duitschland en Oostenrijk. Het àrtikel bikent lot op welk puni de Oostenrijksche regeering afhangl van Duitschland. Welingelichte personen denken da er niet eene hinderpaal kon ontstaan bij het sluiten der vrede metRnslano aangezitn de Russen ai de voorges e.. de voorwaarden van Duitschland aan vaardden, maar ditis niet het geva.. Von Kuîhmann heeft nu ong.éîukkigli]K den tijd niet om met Rusland te onder-handeien. Hij is naar Bukarest vertrok-ken waar hij Avcresco moet ontmoeten om met hem te onderhandelen. sen mof.tcn maar geduld hebben tôt dat de vrede mst Roemenie gesloten is. Bekcnnen w5j dat Duitschland ons beheerscht. Het wcet wat het doet om aijne eischen met een ijzeren hand te doen uitvoeren. Doch sedert den op-stand der Duitsche werkersklas m de maand Januari laatst is de on m acht der Duitsche demokraiie bekrachtiga Duitschand îaat ons slechts uitvoereE wat zijn regeeri.Pg wil en wij mogen slechts vrede sluiten- als zij het w'^-Wij mogen slechts onderhandelen ala Kuhlmann tiju hee-ft. Dergelijj'.e beoordeelirgen verscnij-nen thans herhaaldelijk in de Oostenrijksche bladen en in de Reicbrath en veroorzaken in Duitschland eene zekere verbittering- Vrede sonder sanhechîing en grenswijsiging Zujich, 27 Febr De voorzitter ven den Hongaarschen raad is pisteren naar Bukarest Veri îok-ken om er de eischen te stelletten van Oosteijrijk-Hongàrie tegenover Roemenie.Een snelbericht uit Weenen z gt dat graaf Czernin eene vrede zonder a_au-hechting ais een misversjand aanziet; dat Oostenrijk als voorzor maatregel eene grenswijziging in ïransylvanie moet eischen ten einde net samen^eno-len van Roemeensche troepen ôp d< bergketens die de twee landen schêî den'onmogelijk te maken. KaaimacMenee IIHCsER* vsrkrijgbaar bîj | P. MOREAU, Veurne Nog een spaaosch sloomschip in den grond |efe«ord Madrid, 27 Febr. — Het in den grond boor.în va>> het Spaansch stoomschip «Neguri» w. rdt officieel bevestigd. De «Neguri» is een schip van 1859 ton en hoorde toe aan de Cia. Maritïma del Nervion. ■ ■ 1 1 De redevoering van Kerfîing heeft het VatiRaan îevreden gesteîd De «Osservatore Romano», orgaan van hetVatikaan, heeft zieh opcntlijk vol-daan verklaard over de openbaiingen van denkanselier Hertling,liet veiklaart dat deze al de bijzonderste piiuten der voorstêilen van Benoit XV aanvaardt. Het onderlijnt ook dat voor hetgene België aangaat, Duitschland gereed is om in onderhandeîing te treden met de regeering van Le Ilavresteunende^op de oude vcorstellen van den Paus. 0e Turksche troepen trekken Trebizonde terug binnen Amsterdam, 27 Febr.— Men meldt van Korgtantiuopel dat de Turksche troepen Trebizonde terug zijn binnen-getrokken den 24 Februari, en de stad van de vreemde handen verlost hebben. '■■■< ' ■Jjgpaiww—i " — Falkenhayn bsveelt Zurich, 27 Febr. — Men verneemt vati het Turka-Duitsch algemeen kwartier te Alep, dat de Duitseh i generaal von Falkeahayn al de militaire onder-nemingen in Syrie in handen heeft genomen. Djemal Pacha, oppeibevel-hebber van het 4Tnrsch leger is niels anders mecr dan eenen politieken bevel-hebber.Volgens de «El Arab» van Bagdad, zou do regeering der Jonge Ttirken een nietHv leger te Alep gevormd hebben, «den Bliksem» geheeten en bestemd om zieh in "t korte op de Engelsche troepen van Palestina te werpen. DUITSCHLAND De redevocriKg van Hertling VERKURIHGEN VAN TfflîHBOHN, SCHEiDKâHK EN KEYE5EBRANDT Basel, 27 Febr. In den Rejchstag heeft T-rimhorn verklaard des t het antwoord van den kanseHer aangaande de mededeelioff van Président Wilson, in akkoord is od de bijzonderste punten. Maar de kan-seher stelt voor Belgie voorwaarden die wij in hun geheel niet kunnen aan-nemen Duitschland vraagt niet om in Belgie bevoorrecht te worden en de andere mogendheden rnogen er ook o-een genieten. Indien de vijand er ons toe dwingt zullen v^|j de toekomende oor-logsVaart vormeu die de eindvrede zal besli;>sen. Scheidmftnn meerderheidssocialist zegt . ij hebben tegen den Tsar 'ge-vochten om ons vaderland te verdedigen, maar niet om Rusland uiteen te trekken, Belgie onder vreemd juk te plastsen en Longuy en Briey te bezitten H! y lelbrandt vraagt dat Duitschland in de vredesk-westie xn Belgie voor-rechten zou eischen op miiitair, poli-tiek en ekonomisch gebied. Hij eischt eene sohadevergoeding van Roemenie. VHegîochîen op Belgie Londen, 27 Febr. In c'en nacht van 25 tôt 26 hebben onze viiegeis bommen geworpen op het vliegplein van Oostacker en 'de haven van Brugge. 1 wee andere aanvallen zijn gisteren uit evoerd de^ eerste op eene stapel-plaats van schietvoorraad te Ichteghem waar een groote brand bestatigd werd; de tweede tegen het vliegplein van Abeele. Al onze vliegtuigen zijn ongedeerd |teruggekeerd. Prl)t : 5 ctuSUmc Zaîer.ug 2 M«.r» iKSâ jaargang - 100 7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection