Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

477250 0
25 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/639k35n21p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

perde Jaargang Nummer 916 Priji : 5 ce.titi@men Zondag 25 November 1917 ONS VADERLAND Administrât!®: A. TEK8PERE ukker-Ultgever, 17, rue do Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijneiide op al de dagen der week Redactle s J. 3AECKELANDT 17, rue (Mortel, CALAIS aboivivem ejvtesi ninaiMl Bolgie i>50 Franki'IJIc 2.00 Kngcland-Holland 3.00 • lfliU6iit^ :* ^ 4.00 )» 5#SO » 8»00 Men ««'brijvr s « Okk Vad«rlatid » 19, rue (Se Vie, CalalK Recht door, vrij en vrank voor God en volk en land RBDACTIESTUKKKNi NIKUWt TI ZINDEN RUS MORTET 17IN RUE CHANTILLY ?3 CALAI* ABO^WEMKKTSP31ÏJZEl\ VOOH soloatisn P^2* week {y dlag&Kl) 0<»5 OEZE ABONNEMENÎEN OIENEN MET MINSTENt «nauiiiH •* •! O NUMMER8 INEKN8 AANQEVftAAOD BN DAQELIJKa UllldEIU AAN MET2ÉLFDE ADRB8 QEZONDEN TE WORDIN Vlaamsche Beweging en Tweedracht (Vervolg) a deze enkele algemeene beschou-gen, laat ons trachten te bepalen de ding die wij in zake Y laamsche eging aannemen tegenover de «union te ». wals wij zeiden in t eerste deelvan irtikel, beoogt de Ylaamsche Bewe-[ als middel, eenerzijds de wijziging zekere instellingen en toestanden vlaamsche land om het vlaamsche in eenvlaamsche athmosfeerteplaat-anderzijds, door een rechtstreeksche ting, de ontwaking Yan het vlaam-bewustzijn bij de Vlamingen zelf. r 't eerste deel van dat programma t de Ylaamsche Beweging in zekeren n aanraking met de politiek, in zoo-e de tusschenkomst van 's lands g voor de verwezenlijking ervan ischt is. Is meest op dit gebied dat de bewe-i tegenstrevers vindt, en om nutte-i twistpunten te vermijden, late men iwesties liefst onaangeroerd tijdens oorlog, — tenzij, in zekerë gevallen, espreking ervan zich opdringe. In dat geval zijn zekere mistoestan-die zoo drukkend zijn, dat zij eene iddellijke, althans zoo volledig mo-ke verbetering eischen. De laatste regelen door minister De Ceuninck ke taalaangelegenheden in het leger imen, drongen zich op als volstrekt izakelijk in 't belang Tan het land. lie door woord en schrift deze maat-len aanbrachten en bespoedigden len bijgevolg nuttig vaderlandsch i verricht. De ministerieele voor-iften keuren door t feit zelf de ling goèd van degenen die gewerkt ien om ze tôt stand te doen komen. Een ander geval is wanneer in zekere en't zij aanvallen tegen,'tzij on-e voorstellingen van de\laamsehe eging worden toegelaten. Dan heb-natuurlijk de Vlamingen het recht te verdedigen en de waarheid te en. Zekere vraagpunten kunnen zoo de omstandigheden worden op het jlan gebracht, dat eene uitspraak î/istens eene bespreking desbetref-e niet mag verhinderd worden. Zoo kwestie der Vlaamsche Hoogeschool er Be*tuurlijke Scheiding onder iehe bezetting. Men mag het betreu-lat zulks tijdens den oorlog werd t# e gebracht; doch sens de vraag ild, nioest het den Vlamingen toe-ten zijn daarover eene eensgezinde ling aan te nemen, — daargelaten i de velsehe beweringen naar aan-ug dier feiten door de anti-vlaamsche ^ verspreid. Het is in t belang van id dat, wanneer zulke brandpunten handen zijn, de onzekerheid en ng die zij oaverxnijdelijk deen ont-i, plaats maken voor eene vaste, elijk - uitgesproken, een*gezinde ling. Eene uitspraak van hoogerhand ilgens hefcgeen wij hierboven zeiden oet hierin geenszins ; nog minder ediging schenkt het toelaten in de van een enkele klok ; alleen de vrij ranke gedachtenwisseling met voor-igenspraak, kan leiden tôt eene op-ng die kalmtebrengt in de onrustige oederen. Wanneer zulke vraagstuk-gssteld worden, ia het niet geraad-izehangend telaten.Foitelijk is een îezinde houding t«ch in zekere stand gekomen ; hetging echter couder langdurig heen- en weder-len, en ook niet zonder gevaar. "'en deze rechtkwesties ligt echter uitgebreide veld van 't vlaamsche a en van de opwekking van 't vlaam-'zelfbewustzijn. Of het dan oorlog 'niet, een Vlaming moet kunnen in lamsch leven, hij moet zijn vlaam-ziele in 't vlaamsch kunnen voedea ln t vlaamsch kunnen uiten. Ons vlaamsche aard doordrïngt gansch ons wezen ; de liefde tôt Vlaanderen, zijne schoonheid, zijne taal, zijne belangen, bezieltonze harten : dat vlaamsche leven, die liefde tôt Vlaanderen, dat wenschen en hopen voor Vlaanderen moet vrij kunnen uitstralen. Oorlog en leger ver-anderen daar niets aan. Evenals ons godsdienstig zieleleven geenszins mag verminderd of belemmerd worden, zoo min ons vlaamsche leven.'t Is een nood-zakelijk bestanddeel van ons -wezen. De «politiek» heeft daar niets bij te maken, en die daarin ergernis vindt, moet het enkel aan zich zelf wijten. En waar jarenlange verbastering of gebrek aan ontwikkeling het vlaamsche bewuatzijn, de rasfierheid heeft ver-stompt, moet de overvloed van''t vlaamsche leven der bewusten, aan de onbe-wusten worden medegedeeld. België kan er niet dan bij winnen steeds meer en meer zelfstandige envlaamsch-minnende Vlamingen te tellen. En verre dat de oorlog die ontwaking van 't vlaamsche volksgevoel zou nnoeten stil leggen, zou het integendeel eene onvergeeflijke fout zijn, van de tegenwoerdige gunstige omstandigheden geen gebruik te maken om het bewmst-worden onzer vlaamsche volksjongens niet te richten naar de liefde voor hun Ylaming-zijn. Vermits dat Vlaanderen in België ligt, zal Belgié h.un de* te im*wer aan 't harte liggen naarmate hunne liefde voor Vlaanderen levendiger en bewuster wordt. Later zal het blijken dat zij die nu veelal worden~ beschuldigd door deze vlaamsche beweging afbreuk te doen aan de « union sacrée », daardoor integendeel een hun-ner grootste verdiensten hebben ver-worven, en door het opwekken van het vlaamsche leven bij de Vlamingen, voor België's ware eenheid allernuttigst werk hebben verricht. De Vlaamsche Beweging is als een stroom een a prachtige machtige vloed » — ; steeds dieper wordt zijn, bedding en steeds wijder zijne boorden. Hij is vreedzaam ; hem tegenhouden kan men niet; waagt men het, dan stormthij. Zoo men hem vrij laat strqomen, gaat hij zijne bedding niet te buiten, en brengt vruchtbaarheid in Vlaanderen —dus ook in België. Dit meenden wij in aile rechtzinnig-heid te moeten zeggen over deze veei-besprokene zaak : Ylaamsche Beweging en tweedraeht. Beter is het op bedaarde wijze misverstanden trachten op te los-sen,dan met geweld van groote woorden het stof op te jagen dat belet klaar te zien, waar helderheid van inzieht aller-onontbeerlijkst is voor 's lands welzijn. VINDEX. DE TOESTAND IN RDSLAND Het zou de vijandelijkheden staken. Stockholm 21 Nov. — Men verneemt uit diplomatieke bron dat Ruslandwel-haast officieel den vrede zal aanbieden. De « Stockholm Tidend » zegt dat de invloed der Maximalisten stijgt en dat het volk den oorlog moede is, Eene poging werd beproefd om eene demokratische regeering,zonder Lénine, op te richten. De uitslagen zijn niet ge-kend. De gezanten van Petrograd zijn door de Poioneezen bewaakt. De gezant van Amerika heeft zijne regeering bericht dat hij aan de Ameri-kanen bevolen heeft Petrograd te ver-laten. De kozakken en de Tsar. Berne 21 Nov. — De Kozakken, mees-ter van Siberie zijn in opstanden willen den tsar op den troon herstellen. De houding van Kaledine Petrograd 21 Nov. — De toestand wordt ernstig. Verschillige legerbevel- hebbers bestatigen dat men zich achter het front om de troepen niet bekommert zoodat hen geen voorraad meer toekomt en zij met liongersnood bedreigd zijn. De beweging van Kaledine neemt uit-breiding in het Z. van Rusland en hij roept de kozakken terug van 't front. Talrijke troepen hebben reeds de leger-streek verlaten. Zij kwamen echter in botsing met andere troepen die hunver-trek wilden belemmeren en de ijzeren-wegen vernielden. De Duitsche'pers spreekt met niet te veel geestdrift over de zegepraal der Maximalisten. Men vraagt zich af of zij lang aan het bewind zullen blijven. De optocht van Kaledine verontrust hen. Op weg naar Patrograd en Moskowa Haparanda 21 Nov. —Naeenkortge-vecht hebben de troepen van Kaledine Viazma bezet te Z. van Moskowa. Men verzekertdat een leger van 20.000 kozakken op Moskowa vooruit rukt. De ontroering in de stad is buitengewoon en men denkt dat de Maximalisten geen grooten wederstand zullen bieden. Men zegt ook dat nog eeu belangrij-ker leger op weg is naar Petrograd. De wapenstilstand in de pers « Excelsior ». — We moeten in aan-merking nemen dat Lenine en "trotzky nog door geen enkele regeering erkend werden en dat zij gehaat zijn, niet alleen door de révolutionnaire socialisten maar ook door de Maximalisten. Het aanbod tôt wapenstilstand komt dus nog niet van eene révolutionnaire regeering. Daarbij weel iedereen dat lenine enkel een agent is van Duitschland. Sedert hij van Zwitserland naar Rusland teruggekeerd is, na toelating gekregen te hebben door Duitschland te reizen, was hij aanhoudend in voeling met de duitsche spioenen.'tls dus niet Rusland maar Duitschland zelf die aan de oorlpg-voerenden voorstelt de wapens neer te leggen. De bijval der Engelschen op het westelijk front doet denkeizer begrijpen dat er haast bij is. « Victoire ». — Lenine komt zijn ver-raad te voltrekken. Hij komt aan de legeroverheden bevel te geven met de Duitschers eenen wapenstilstand te sluiten. Blijft nu te zien of Rusland dit verraad zal toetreden. Blijft te zien of de legeraanvoerders zullen gehoorzamen, of de legerkorpsen tegen dit verraad niet zuîlen opkomen. Laten wij ons door die gebeurtenis niet beïnvloeden. Deze wapenstilstand zal maar eene korte rustpoos zijn. De Duitschers zullen niet zoo spoedig hun front ontzetten. Het Engelschoffensieftusschen Saint-Quentin en de Scarpe Het werk van de tanks 't Was om 6 u. 's rnorgens, zonder dot een kanonsehot was gelost geweest, dat de tanks op den vijand vooruitrukten. Verborgen achter eene kunstmatige rsok-gordijn en verders nog door de lucht-verkenners onzichtbaar gemaakt door den mist, kwamen zij aan de eerste voor-posten die zij verpletterden en bereikten de Hindenburglijn. Aan hun hoofd was de tank van den aanvoerder 300 m. vooruit. Deze gaf het voorbeeld en overschreed de eerste de loopgraven tusschen Ribécourt en Yac-quéry. De andore volgden. Deze door de duitsche kanonnen vernield of bescha-digd vulden de diepe stellingen en dien-den als overgangspunt %oor de volgende. Op twee punten, bijna terzelfdertijd, werd de Hindenburglijn overschreden. Verder hinderde het getand ijzerdraad den vijand in zijne bewegingen. Gevan-gen in zijn eigen stellingen trachtte deze zich vruchteloos te verzettén. De Engelschen vingen hunne tegenstrevers als ratten. Na een korten tegenstand gaven zij zioh over om hun leven veil te hebben. Te Marcoing viel een tank door eene brug en kwam in het water tereoht. De kapitein verliet de tank op zijde, zwom, onder een regen van kogels, naar eenen anderen tank, die de vaart overschreed op het dak van zijn eigen voertuig. In het dorp Flesquières werden de tanks onthaald op het schrikkelijk vuur der duitsche batterijen achter het dorp verscholen maar op vele andere punten seint men nog heldenfeiten. Een ooggetuige verklaart dat een tank door eenen obus als ter plaats genageld werd. Een der bezetters was op den slag gedood, de andere verliet den tank met een machiengeweer ensmaaide onder de vijanden tôt hij zelf getroffen neerzeeg. Hij had toch aan de infanterie den tijd gegeven zijnen heldendood en hetverlies van den tank te wreken. De vijand kon gedurende gansch het offensief maar weinig wederstand bieden. Een uur na den strijd zag men op verscheidene punten omtrent geen spo-ren van het gevecht. Waarschijnlijk hebben de Duitschers zich daar overge-ge%en of het hazenpad gekozen. Het terrein is niet te vergelijken aan dit van Vlaanderen. Daar geen artillerie-voorbereiding plaats had waren weinig obusputten te zien en het kleiachtig ter-rein was nauwelijks «l.oor den regen doorweekt. Ook de wegen hadden weinig of niet niet geleden. Enkel de loopgraven moe-ste'n gevuld worden om aan het vervoer-korps doorgang te verleenen. Ziedaar de reden van den rassen voor-uitgang. De meening van de Engelsche pers « Daily News». De plotselinge aanval van generaal Bing stelt al de andere krijgsbewerkirigen, zelfs deze in Italia, op den tweeden rang. Men kan nog de gevolgenvan den aanval niet bepalen maar zeker is "t een der best ^elukte ondernemingen op het westelijk front. Indien wij hetveroverd terrein behou-den zal Kamerijk, een der belangrijkste ijzerenwegknoopen op het front, aan-houdend onder ons vuur zijn en de vijand zal fel op zijn gemeenschapswegen gehinderd v/orden. Maar 't voornaamste is dat de Hindenburgsclilijn op een groot front Overschreden werd. Denken wij nochtans niet dat generaal Bing des gevolge dit feit de vallei van de Schelde afzakt om nnp*- nn terijklfpn. De overwinning is reeds belangrijk ge- noeg het is dus niet noodig de gebeur- lijke gevolgen te overschatten. « Evening News ». De vijand heeft een der hardste slagen van den oorlog ont-varigen. De weerde van onze soldaten en de bekwaamheid van onzen opper-staf is bewezen. « Daily Ezpress ». Het Engelsch peer-devolk is eindelijk in werking gekomen. Zij heeft op talrijke punten de Hindenburglijn overschreden, vijandige batterijen gechargegrd, de achterhoede op vlucht gedreven en zich verspreid ts lande waar geene loopgrachten meer bestaan. De tanks hebben groote voordeelen behaald maar het peerdenvolk loopt met de eer van den dag weg. In afwachting De Corr. van de Agence Havas seint î Het was te voorzien dat de vijand die in den omtrek van Kamerijk over belang-rijke gemeenschapswegen besehikte, aanstonds de versterkingen zou bijeon-troinmelen die zich in de omgeving be-vinden. 't Is hetgeen hij gedaan heeft zorgdragende talrijke troepen naar de stad zelf te sturen. Volgens het zeggeji der verloste burgers bevonden zich in de laatste dagen een twaalftal duizend burgers te Kamerrijk.Daarbij is hetgoed te begrijpen dat de Engelschen na drie dagen,;strijd moeten rusten. Van daar het gebrek aan nieuws dezen avond. Men mag erniet uit besluiten dat allas gedaan is. Wij moeten geduldig wach-ten. De duitschers verbloemen hunne nederlaag Geneve 22 Nov. — Duitsch legerbe-richt. Talrijke tanks, sterke infanterie-troepen en peerdenvplk vooruitsturende heeft de vijand getracht onze lijnen te doorboren, maar hij is mislukt. De eerste dagen bleef de strijd vruchteloos. Hij kon wel eanige punten over onze voorposten bereiken maar verder kon hij niet doordringen. De bedrijvigheid is verminderd. Burgers bevrijd Ofn 1 ure 's namiddags drong het engglsch peerdenvolk in Masnières ten Z. van Kamerijk. Er waren in het dorp nog een vijfhonderdtal inwoners die om zeggens door de gewoonte geen aandacht hadden verleend aan het bombardement. Een jong meisje verhaalt als volgt hare verrassing : « Iemand klopte bij mij aan. Daar wij nog nooit geen engelsch uni-form gezien hadden, was ik \ erwonderd een man te paarde te zien die eene taal sprak die ik niet veratond. Wat eene verrassing voor ons zoowel als voor de Duitschers de verbondenen in het dorp te weten. Welhaast zag ik de moffen langs aile kanten de vlucht nemen. Yele trachtten het middel te vinden om zich over te geven. Toen de Duitschers de Engelschea zagen aanstormen vernielden zij de steenen brug over de Schelde, doch hadden den tijd niet de houten bruggen te vernielen die zij er zelf gelegd hadden. In een ander dorp vond men duizend Kn rn'orc 59 Groot-hertog Nikolaas en Kaledine Farijs 20 Nov. — De «Wiener Allge-gemeine Zeitung» seint dat groot-hertog Nikolaas aangekomen is te ICharkow in het groot hoofdkwartier van generaal Kaledine wien hij zijn diensten aanbood. Generaal Kaledine zou hem het bevel-hebberschap over de kozakken gegaven hebben, hem belovende het koninkrijk te herstellen en hem regent te benoe-men.Wij vernemen dat het huisgezin van onzen Hoofdopsteller met een frissche zoon komt verrijkt te worden. Onze beste gelukwenschen aan Mr en Mme Baeckelandt. Laatste ojpcieele berichten Belgisch front Le HÂ^RE, 23 Nov. In de laatste dagen voerde de artillerie een vorniefingsgeschut uit op de vijandige batterijen. Langs weerzijden artilleriebedrljvlghoid om Diksmulde en vooral om filerckem. In de streek van IHerckem werd eene vijan» dige verkenning afgeslagen. Frapsch front PARUS 23 Nov., 15 u. . htîiirljvlo In tfe seciors van Cerny en Juvinrnurt, In deze streek sloegen wij een aanvai ai u|i stellingen die wij op 21 veroverden. Onze ronden maakten gevangenen aan d« Ailette. Ten N.-W. van Reims en in Champagnft sloegen wij aanvallen af. Rechts van de H!aas hevige artilleriestrijd. PARUS 23 Nov. 23 u. Van weerzijden hevige artilleriebedrijvig* held in de streek van Juvincourt en den Hoo* gen-EIzas in de sektors van Seppois en Dar-gitzon.Vijandige aanvallen op onze kleine posten om Berméricourt, ten W. van Maisons-de* Champagne werden afgeslagen. Kalme dag op het overige van het front. Engelsch front L0NDEN, 23 Oct. 15 u. Ten Z.-W. van Yperen brachten wij dezen nacht onze lijnen lichtjes vooruit. Vijandige aanvallen ten N.-0. van Pontruet, ten N.-0. van St. Quentin en ten Z. van Nieuw Kapelle werden door ons vuur afgeslagen. Wij namen eenige gevangenen. Ten Z. van Kamerijk seint men geene ver-andering..LÛNDEN, 23 Nov. 23 u. Wij zetten met goeden uitslag onze krijgs-bewerkingen voort ten W. van Cambrai. Hevige vijandige artilleriebedrljvigheid in de omstreken van Passchendaele. Onze vliegers bombardeerden en beschoten de vijandige troepen en convooien in den omtrek van Kamerrijk. 3 vijandige vliegers werden neergeschoten en 2 gedwongen te dalen. Vijf der onzen kwamen niet teruo. Italiaansch front ROME 23 Nov. Gisteren trachtte de vijand op het plateau van Asiago onze stellingen van den berg Mslettl te omsingelen. De aanval, uitgevoerd met eene uiterste hevigheid door talrijke vijandige troepenmachten.gedurlg vernleuwd, was voorafgegaan door eene hevige beschie-ting met lacrymogène-gassen en ondersteuod door een geweidig artlllerievuur. Onze troepen behieiden al hunne stellingen, brachten den vijand zware verliezen toe en namen 8 offi-eieren en 191 mannen gevangen. Tusschen de Brenta en de Piave had een verwoed gevecht plaats dat gansch den dag duurde met afwisselende kansen ; een laatste tegenaanval onzer troepen, 's avonds, ver-dreef voor goed den vijand die op deze plaats groote verliezen opliep. Da vijand, versterkln-kingen afwachtend, heeft dan niet meer aan-gevailen tenzij op eenige punten van den berg Pertina. Eussische overwinning in^r Caucasie Petrograd 28 Nov. — Het Russisch leger van Caucasie hesft in Mesopotamie aan den Dialah eene schitterende overwinning behaald. Hetaantal gevangenen beloopt 1600. i,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection