Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

195 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gq6qz23794/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND JinlitJttr&ila s A. ^Ki»UStff#v*ra 11, ru* die Vis, CALAiS Balgiseh dâgWad Y6rsçhqnende al de d&gem de? tfâmm* i J- BA£CKELANBT 8 ?v JT'àSSi SSarîsî, CALAIS ; ^^gCTTra—ra n —ai» iif ie^srra^»jicx.»c^n^awifgijcr^v<waKa*c«ia umm*\ as^gaan.TaaiWi.i'.M/i.i.wi ■ ■■■■■■■ I ASO«^£gâSMT8Waa;£S9 a Mfip.dE Cttlg!» I.BO rraiskrijit 2.00 InssIna^KoSiistf 8.00 S; ' : Jsr • 4.06 » S.80 » S.SO v pm 8«skri|v« i « One Vad«i"laH(i * I 7, rus d» Vie^ Sstali 1 ' rT5=^K5SS^--,*f ^~- rr "~^^---itr-,-. n r—; aoa»n^^.%»sa^iagaR«aa<^aa^'^?aB«ww>fwi<»»^wi Rechf door, vrfj en vrante voir God ee volk en knd u*»&- M w.iwswani njutwdiwwin — *y attrapa. <s? «• «•»*« y* iK»n«(, *1*a r s«53y. «tel»** ABONN£l*fciaT8Pftld2ËN V.008 SOLDAI S H I dar «aHk 17 ûsatni 0.26 ©«a» s»eg sMtitasn&tâies. ft«« iamac tO suas* Mrwse« jis<!,(!«ii) «.« u-ibae «anjovri .-a «• dïS8iyfcs «**. PWP swssms' i.i» Âii i«Uii« t4r« (MB' «» «• wan-ï!*» propos van de nota van den Paus r, ward se al gaachreven over da oorstellen van Z. H. den Pans, _ erraisschiea aog over geaohre-? irden, an wij ook, wij willen • i aogmaals sea artikel wijdec. 5- igeaaardig is toch dit document « fîd gewordea. Yoordat de tekst .! Icieel hekead was, wrrd het si ^ aeaieard, waraa da kraaîea al n het redetwistea, ea haddea gatwoord al klaar en werd tr lia rd a ad op geautwoord. ersten keerdatzij gedruktwerd, lopaabars maeniag (soo voor-maar eigaatUjk da meeniag nof aader schrijver) gegevsa ; Im hebbaa géant woord la plaats î geeriagen ; sij habbsn bua us den tijd gelataa om aa ta , z!j habben basliat aa gta.v a aota zoader veel nadaaken ta hsbbea, het slot ia ems kg, want « de Pans ia Dnitsch », [ef geefî gîte voord&eleB aaa de irijkaa, wij willea aiet vaa een oadar die voorwaarden walke ikad's invlosd verradsa. Wij Duiischlaud ssrst pht vechtaa î ïallen we oaderhandelea. — oas wat aader ondersoâkea, vas ktu kaat de nota aetaead ea vaa ieren kaat da p^rsopiais. fsfralacka gassttea, aea fûor eea, a de propcsitis vaa Z. H. dea ea Dnitschaa vtsàe : Tienea » o. a. Ec'arUfî ala rolgt : rgelijkiag taaîw'aea da ^ooratsl t acta en bat bsilait Tan dea sg, hci Duitsohe piaa van de entia van Siockholœ, ds laattte ht artikeia en redeToeriagea, tdet het hier gaai ovsr esh Daii-frade, ea bavesîigt 't varmoedea nota «a de kens vgn 't oogeabiik Dnitsgha iaapiratie sta&n. » ■Daily Tebgraph » : « M-.;a kan er il da kaad ia sien van de Midis®, » taiia .asoba kraaSea daaFeategea ver het algemaea mist het tegea-Da « Gioraale d'Itaiia » b.f. segt : da qaesUe de Middéariiken aaa> ^foor tris het oamegelSjk xal zijn upr dea ra<{ te draaien over hua sd«n ooïlog ea om hua iataatiea 'itrgea », hetgeen veroadaratelt ia de nota zeker gesa iaspiratie laiUchland ia. >Tribaaa » : a M?a ksn aek» de aities vaa dea P&ua aiet bcaobal vaa propoiitios r&a DuUach a ta lija. » \ta«rlkaaaache para aoatnt den oamogelijk sooala de Paua isem telt, aiaar ai«t er geen DuH*cbf teika ia, soo da a Evaaiag Saa », lingWorld», «Boston Traascript». t de Fraaioàa kraatsn aaagaat, latia » noernt hat ook een Daitach tïl, aadera haataa h?t een Tooratel »P aiet kan iagegaaa wordea. de Daitache ? Da « Yoiaisehe Z^i-» **gt : a wij bâtr^uN» hat d^.1 de Harectitaa v&a ails oorlog^oarsade pdnadan vooratslt ala babbead« waard?. Da nota «praskt we*l I '»'•! raititu^ar*>n der laadua in It", maar mat uitïoadariag *aa de ftoi)' koloaiën. gihijrttzij ts *®ijgea I d? Undstreteo bnit«a Earopt, pda^a w Iks door d« E g-'»ch a I*ijo, aJa M ^opotacaia en P nia.» I « Vo8«iîch«5 Zeitaog » ia daa aiet g^nomea mat 'a P- uzaa voorate!, >' veroaderateit dus i'ék«r gaea «choa iavloed daada Da aadera phtiftea geven weliawaar toe, dat pU bij hea esa vrachtbaar terreia aai viadea, aa iederesa s»l 't aaaneman. Iederaen ia het akkoord dat Dnifaoh-land er op het oogeablik aal yoor zlja om vrede te slait«n, hopeada zîch op voordeelige coaditiea van dea oorlog ta oatfsekken, au vooral au het siet, dat het gpal verloraa gaat sija. Maar omdat dit verlaagaa aaar dea vreda samaavalt met da nota van den P^us, is daarom het bseluit te irekken dat er Duitaoha invload is P Tolgens hat La tijaache gaat « cum qno » toch aiet uoodzakïlijk aïam met apropter qaod». — Dat voeropgexet, la*t oas oader-zoekea.D' Pau«, zoosla zija plicht is te zijc, betaigt aitdrokkelijk zija oapartijdig-b«id : « Yaasf het oegia ^an oaa Pon-tifloïKt, zegt bij, te middfn > aa de grà-welen vaa dan vraesalijksn oorlog, die la Earopa iosgebrokes ia, hebban wij oas vooral drie diagea voor oegea gestald: eea volmaakte oapsrtljdighaid bawarca tsa opzichta vaa alîe oorlog-voer^ade mogsadhedea.zooala hetpaat aaa dea algcmseaaa Yadar, die al zijae kiadersa met deselfde liefde besaiat ; ?oortduread oas beat dos-a om aile mogalijk goed te doaa ea dat zozdsr aaazisn vaa psrsoaen, zoader oader soheid vaa n&tioaalitdt ot godadisaat.» Vsrder, alvoreas ia bijïondarhsdea te tredea, Z£gt hij nogmaals ; « la dea droevlgea tosetaad, voor oogen hfb basdii aulke s^are bsdralgiag (al dat Saropa naar dea afgrend son iGopea ao da haad slaaa aaa zfjn eigsa dood), werpsn wij een nieuwsn kreet vaa vrede, wij die geen eakel spaci&ai poli-tinoh doel hcbbaa, dis aaar gsan enkd •irr aaadïijrea ea hat bslacg vaa geea aakel der ooflàgvoerecde deeien luis terea, maar alleaa geleid dosr 't gayoal t m den hoogstaa plioht van a'gsmee-aen vader dar geloovigaa, door hat asadring^a vaa oaze kinderan die oaza tasaohaakonsat afataaakea ea oas vreda liavand woord, door de atsau zeif v®a het maaschdom en «aa da red@, ea wij ùarbalsa cna*a driageadaa ro@p aan a«n dishetlot der aatiea ia haad-it aebbaa.» Zoo zegt dg PàV8 hat. Vit<irakkeHjl bavcstig^hil gijng oopirtijdigbcid; sija doel is alieea vrede. Wie het daa waagt om zijns vooratallan aïs Duitaeh te aaa dea, beiavlosd hijgevolg door eea der diislea met opsijâëtticg vaa de oapar» tfjdigheid, durfi den P&us, îXpllci«t of impHclat, h%t komt er aiet op aaa, hït woord « bu^enaar » toawarpaa, een woord wat gamesa is in gswoan ga-braik, Wit varsohrikkelijk is la dese omataadigheid wageas denpersoon vaa dea Ptius ea daa afstaad tan opsichte vaa dia soo rîu*vea apreken. la h*t vooratal varder esa vooratal van d«n Dnitschen vrede ? De Daitiohe tnde, ia het algameen besohouwd, is de vreda, geslotea op voordselige coaditics ; moeiiijk ish»t aier ia bijzoaderhadaa ta tred*n ; ia aoofdzaak sou hat dit zija : op voor-dssliga ooaditif>s au den oorlog eiadi gen cm eea algecaaeaa naâarlaag te vsrœijâan ca om door den vreda au te verkrljgsa, erop ta kuanen bogea WâeraUnd gebodea te h^bbea aaa de haela wereld ; ia een woord een b^roep op huane rasoht. Dat ia de DuUïohe vrede, maar luia-tsrt of de vr dsaïoorïtelliag >aa den P as dezelfde ia : o Op da earate p!aata oaoet hat groadha^ias'^l sija dît de moreele macht van hit r»eht de pSaat» iaaeœse van da œst*rieeli œcoiit vaa de wapeaea, wfe rait vo'gt emi recht vsardîge ovarse.'ikonaat van e.Hs'n »oor dfl gïîijktijdi^e veriaiiidering d«-r wa p-afeU'ïdig'S aitfustia^ van wo. rskaB-tas, volgeps regftli ea »a^rborg«a die mosten vas.gesteid *ord<?a voor zoover het aoodig ea voidoaada la voor de haadhaviag dar publieks ords ia elka Staat, ea voor da vef/aoglag vaa da légers daos a an srbaidarachttiHjkè ia- ' atâlliog met eea hooga vredalievenda faECtie met overesa^ekomea vorœen aa œaaSregelen die bfp«ald moetsa wordea tegen ds Staat die zou wsfgaraa, ofwal om de international* ^eaties -ts oaderwerpan aaa eea achoidagerecht ofwel om er da basluitaa van aan ta Basses. » Dat ia de bs^la vaa dea vrede dien da P.<us vooratelt; ailes b^ruat op 't recbt, h.-iûi wat aad&rs dan voor deDaitie^ers waar aliea gebaassrd ia op de maoht der w^peaea. la de basis dua aiet deseifda, 'is za sella soo goed ala tageaatrijdl^, hoê kan men dan het geheel eea Doit sobea vrede aosassa. la da baaia aadera, daa ssoat cok hat gehesl anders zija. ('t V«rvolgt ) G VAN HEUSDEN. Op het Westelijk front Da aaaival vaaa soadav v*»r V«r4stB Pa'ij» 27 Oogai — De oorraspoadant van de u Tsmpa » op lut froat v«n Verdun zegt dat d« aaaval vaa zondag de hevigaie aa laagsta van da infant rie bawerkiagen g^wseat ia siads 20Oots». Da 42e en i65a sfdaeliagâa oataioet-tac aaae zasr veraterkta vijaadiga ver-dedigiag.Ep w&rd gevochtca lijf om lijf, Op g&a&ch het aao^aiaffoat was de strijd sear h«ivig. Da Duitacb^ra weer-dsn sleh waahopig, maar de Fmaschaa b^haaldea da boveahaad op de talioGze vijsndige mËchieagcweerea en loop graveageschut. Wij aaîaea 1S00 gavangeaea en eea aa&zisalijken huit. Sâ« §r«veetit«H ««oï Si>Qaeitia Eagelsch fïoat (Agence Havaa). Eaaaaaval, d>?zea aiorgea aitgevoard tan N.-W. vaa St-Qaaatia, iiet oas toe arm beavaltaveraverea do^rdoa tsgea-stravt r ia esn âterke steiliag h?rs@ha-pea. Vaa op desea w^araerniagapost bsheeracbea oas;; boaâgsnoot^n heden de !ija Hiadaabarg en de vaart van St Quantin- Oadér jEsiïitair oogpunt is salis een fait vaa groat bssiaag. Da voornittrang gesohifâde op een front vaa 1500 en «sas diepta vaa 7oO m. Dese aan?al ^sa voor den vifaad, die zich ia voli^diga s-kerheid wsaade, aen groota vefriasing. Oûssî engelscb<° »ri ndiar/ habb a opoièuw gstoood dst geen aakaio staliing rosr bons overovar oaar is Zjj trldea 120 gevaagaaen en ia vsrw-jrriag i^as soo groot bij d«n *ijsad dat hij geen tegena&avallen bpproefde, Op het feont van Yp«r» Losden 27 Oogat, — Dî bijïO".dire sorraapondant vaa da Agence Bluter aeiat op 25 O^gst : Het is aareohijalijk dat d« Dalt-aohers tageaover oaa front van Yperan moer troapan an kaaoaaaa saïaaaga trokkaa h^febsn dnn ooit h«t gsval was op zalk bâpsrkt tarraia. Da Dailachera aliohtoff^ran maaaaa zoader tailen. Z'J baerdsa sioh ia dat wij hue traeh t^!?. sonder aaer de oas<i ota t« >i«n, aalkdaaig» verli»z«n toe ta brangea d<t âij aiet m»er b kwaajn zija tfgaaaaa-<-aH«n uit t" voer^n Da Du'tacHfl kri» tiakars Q^rdrijvaa hsi aaatal afdeelia-gei die wij tea strijde sturea. Ds taaks varriebUaa praoatig werk, Uiistâ iffiiirii Mil). Frtnach front Parijs, 5S Oogst. 15 u. In d n morgeri werd een keiig gesc^ut op onze 'ija.es. van de vlakte van Californie en Chevreu® door oas vuar tsges, ge~ hùu >■ n. Dr. vtjand hceft geen eakel aanval kun~ nen nitvcerer. Wij wrden ra'ds uit i'i dp Dnitsehe lo pgriva '>an dm hrunel S u di en v?r sprei d -a vijandig'' 'verkenmr g n op dea berg Mu^t en om Arrorçwt. Wi r am^n gevwç n? . i Oo het frr.t on Vtrdiv ta leliik hevl-g° nrt t^rkbfdrlim h°id in de s'^epk vin h tbo eh "an A'ne wt en in. dea s°ctor va» B aumwt. Tw e nijasd g-ammll n an onze kleiae P' sten werden, afge lagea. P tnfs 28 Oogst, 23 u. Niets belangrljks t ? seine a lenzii een : lamelijk hevige artdlerlebedrijvigheid op \ den linker oever van de Maas. Het Italiaansch offensief Tri©** Isa g®wa«* Roaia il Oogat. — Da Qgstearijkers verat»aa dat Tries? ia gevaar ia. De oatruimi^g van de sted in bavolea. Eea groot deal dar bevolking îa raeda vertrokkea. Al deweetden werdoa w g gabracbt. Da Oostanrijksche pars is Zder onge;uat. D« H rmada xto nrwri sija Turin, 27 Oogst. — De berichteo van het Italiaansch front zijn van langs om VO irdeeliger. Zaterdag avond icas de vcorzitier van den Italiaanschen ministerraa.d, bij zijn afsctieii van de da$bladschrijvers en vri rider, a an de statis zeer ontroerd.Tra-ne» wat» vreugde blmken ia 21/a oogen Hij verklaa^edatl alh zich welhaast zou mog-n v rheugeu ouer de napperheii v~j-mr troeptn, die strijdencm hunne ver-drukte broeciers t? vclossen Men ver zeker t dat de Hermala ver-overd werd met de rnedehulp «a» de ver-boni eu vloot en de antscheping van ùO.QQQ ma*ner op de kust De transport-scu pen waren vergezt ld van talrijke mo-mtors die zeer ctoelmatig de vUan&ge stellingen bombardeerden ea de ontsche• ping besch.erm.cien. (Dit nieuws is on der elle voorbehoud medegedeeld). ftO km. T»»rai<g««g Rome. — De vooruiigang der Ilhlianen heeft cp de vlab.te vas Bainsizza ecne diepte van 10 km. bereikt Devcro 'erde dorpen op de viakte zijn : A >ce, Vt h, Ri-vinar, Dragovice, Gubrif, Hâter, t, 8u: che Britez, Rions, Lncca, Gargaro en. SUvo. De vooruitgang daurt ooort. Ho« de vesrait{aag pistais Mi'aa. — Da vlskis vaa Bainsizza dis bel tooaeel is der Itaii&assohe overwia* niag, is esae sîrask beaiaaid mot boa-aohea en Lovingen. Da ^ooraaamste bergtoppen zijn ds Jaleaik en de Ko*"i-Itk, deza laatst» la als eea rotaachtig sobiareilaad tea N vaa de Monte Saato. Ter wij l da swa*rste taak bistaœd ach^en voor het derde léger, die al de Oostecrijksoha reserven uitputts, vob*-da hat tw-rsede leger sea<a prachtige bweginguit. , Op »9a 's œorgends ovarsohréda» de tro^pea daalaoaso en oatplooidea sieh op den liaker 08vartKSit haadboiamsn de vijaDdigft lijaen vtjraiaie&da ®n esns realta darpsn besattî&de, tôt aaa Aazsa, waar de vailei begiat die Baiasiïza Yan da >?iîikt6 vaa Lams seb^idt. Da inwo»ers van Au«za war^n gcbl#-vaa want geaeraai B jroevic wilde dat zij hst laad bsbouwdsa ea versakerde dat da Iialiaaea aiet zoudea doordrin* Î:ea. Da vroawen, kiaderea ea ouder-iagea kwamra in etbsrmeliiken staat ait da kaidars. Sedert het begia vaa het offonsief haddea zii geea voedsel meer gshad. Daar twea st rke bruggea gt-worp^a wardaa, koadea da koloaasn d^ bosaohs>n overweldigea ia de rich-ting vaa Fratta. De opkiimœing was s -er laatig want er waren geen wtgen. De toppen werdea, oader eea ri-gen vaa shrapaallf, met da b&joaaet ver* overd. Da liakervleagel beklom de Semmer, de reohtervleugcl dekte de banals. Tergf JfderSljd bazettan andere kolon* nen Karssa, Moraka, Ganaïe Geea ver-rasaiag waa aieer mogelijk In den samiddag veroverdan de bersagliers etormeaierhaad de toppaa vaa de S mrner Daa b»goa eeae groote bewagiag oad*r vorm -aa waaier, die gaaacb de vailei »aa ds Vbr, badekt aaet wijken aa hoving^a, schooaveagde. Daar werdea 2 Oi'O Ooat arijk9obe iijkea gevoa-d«a 4 000 «iacbtsiirtgea werdea gevat. Ds Oûstearijkara haddan niigestrekta atalliagea gegraven verliobt door elek« triek. Daar maaktaa da Itaiianen 2 000 oaaen en daizenden koaiinen buit. Dertig kaaoonen met huaae mucitirs werdea aanstoads tegen den vijand ge-riohtOoatearijksehG veraterkiegen poog-dao ia dan aaoht de troepea vaa daVrh ta verlossea maar oatmoet door de Italiaaaa moeataa sij zioh oatplooisn op Jeleaik 't Aadârendaags werd da Jelealk laags dria aijdsa door de Italiaiaa omsia-geld. Al de vijaadaa werdea gavaagen deasaekt- Dan begon de suiveriag van gea b-rg, wsnt tea ailen kaate boden nog afsoï d r iika maobieagewerea we-darstaad. Ds grottan ia daa top werden het gr&f van ganache brigadaa. la den aamiddag van 22 tôt daa avoad van 23 bsatormdaa da troepen de Jaleaik en Basses atormeadarbaad Kobllak met 1500 gevaagenaa. la dea morgaa v&n U werd da atr«ek van Bats tôt Gargaro veroverd D^ Mante Santo is bsset nlet-tegenai&eade dea vijaadigen wader-stand. Da vooraitg&ag aaar het Ooiten wordt segepraiand voortgezet. Laalste offleieel bsrioht Op hat front saint men vooral artilie-riabawrrkiagen op da viakte van Bainsizza- Hua vooruitgang voortsettende kwamen oagstro^a^n aauwerinvoaling mst den vijand. Wij hehbsa aog eeaige giailiagan veroverd en da vijandige pogingen, om.die te herovjren, afge-slagen.Het sleoht wedes hsaft de krijgsbe* warkiagaa verhiaderd. Engtlsch front Londes, 28 Oogat, i5 u. De aanval vaa gisteran haeft ans toe-geiatea aa e&n havig gevjoht onza lijn vooralt ta fcrtBgen on «en front vaa 2 kîn. vaa dea wag St Jalioc Poeloapella Wij vestigétiï oes ia tuuwe loep-aravcû vaa de ^ewasta derèa tijaadiga tija. Giakrea avoad viel de vijand twee 'nalanor^za ttslliagan ssavai» bstbosoh Iaverases op d«n wcg Yp '«raa-M^enen. Hij werd tslkens tfg-alagen sa li«t talrijke gevaagenan ia oazs handen. Lo? dee 28 Juni, 23 n. Hfll ha^ît vaodaag ao» *fbî zeer ve?l g r g»ad en de *iad was bij oogen-biikkan bnit«wg'S"®o<îa gew-ldig. Geeae iofant^'i bswerkin^ea Ôase vliegers b!ev»n gistHren aiet-tfigaaataaade het «l^cht wedor, biast gaasch dea dnur der krijgsb?warkiDg tea N 0 van Yper, ia voelir«g ro»t oass iûfat«ris en vielsa aast bljvai vijaadiga troepî-nverzameliagea aan. Allen kaerden oaged«erd terag. Op het Russisch front De Tijaadi|« é-min grrit un op i no sa «'-ti î e»al P trogra i. 28 QW. Offweel. Oo h t W s U t* f'Oit >a'0'^aî" R em en en fro 1 -Op 27 0 » st vnt dr de vijand een offensiff uit op N tvosz-litza in de st'-e kvm C ern wtz. Il ds h m** bec, on de vijcmd o*iZ€H see'or te bomo ir eeren tu.sich.e-i Bakatna en de PratH. Q».dwmgen door het v.ian-digartilierievvur verlist ouïs infanterie zijne stelliagen en glng in afiocht naav het Oc sien. De troepen in reserve ver-spreldden zioh. De viiand bezette de stellingen. Na onzen afiocht zonden de Oas-tenrijkers hunne infanterie vooruit. Op 27 Oogst om 26 a . gingenenze troc* peu denstrijd aan tenO van Lihoutheny. Gevechten haddea plaals metafaisse-lends kansen voor het bezlt van deo heu-vel tea N O van Soveja. la den avoad bleef de heavel aan niemaad. m misjLÂm liât prsess Soukhomliaof Pctrograd. — Eea g*taige, geaaraal Yaaoaaohke v iteb, geweE«a b« velh» bbsr v«a daa oppe staf, beacbrijft den sohrik-keSijkaa to ataad vaa 't Raaaiscb leger, dst Mjna volledig g brek had aan ma-nitis 6n geweren. Yoor dan oorlog koadea de Rnsssn, tan gevolga vaa de fl. awe voortbrangat der musitiefabiiekea en den slechten to*atand d^r finanoies, ge8B voorraad munitëa opdoen ia evenredighei^ der aadera laadan Toea di oorlog aitbrak ward dit gebrek spoedig dr^igead HonderdsTin ka'ivragea kwapi^a toe bij h«t hoofdkwartitr. Maar de gewsz u taiaiat'r «natwoordda nwt garattBtsl-l«nda vt-rklariagea ea beloitsa, soadtr e - enwtl it ts ts doea cm des tot sttad ta va^belp^n. Dage»ogm varea vsr tcfarikkeliik. Oâ soldatea kwamen in massa om tiidens buaae viaobt n«ar het bin? ea-laai. Hat *»u ottraogelijk ftllus vijaad t^ «radaratatia. De Duiî9QH rj dii vaa dit g*br k aan moni ia bunn r tigcnalra ^r» op de bongti «a.vv?, aie^ d*n baca" arli l-rla op z er dicht Hj da Rusiisohe Ujoea en raeirf«n *!dca dood en veraicllng onder de Ru?gisch« rasgen. Ijî JAkMAFia — IKU«3B3ï 833 i B ët DONDERDAG 30 OOGST 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods