Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1879 0
27 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ft8df6kw4k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

STICHTERS : 1. Baeckslandt en A. Tempera su*-.. «s*3 — *+zs3br~- ' ~^-eesB5bSX3P V^Ç>C^ | Bolgisch dagblad YerschïjacBjie, op al de dagea der week Opstel en Beheer : J. BAECKELAN3T 17, rue Ktarlet, CALAIS Asonss sassKTii:^ fer amand Beigie KA B'rcmâcH'îJfe î3.ys .. , aadî^S® Pcr Moiectei* «s &>00 s»- ®.S4i- & t£.*f BSesi v« s VsatK-»*ïaf^ii. *» )]*> Siortet 4 ati<? Rçch» d®ort vrsj en vrank vùût Gdd e® volk « Inisct «a*x.as-rnsei UKKKK. HKum ti 3«noew «us KoamiTiN rue ohhntil.lv t* mU>> ABOMNBMENTSPKIJaBBÎBI VOOR SOLDATS»? E*OS° "We«Sc C'y dagent 0.35 . _.e,5tZH «0N»i«mreis diincn »»«:■»• »i«#-rcï«a *i*&WR4tf*ç* -fi Fké'ï 10 NUR»HEM INKKN&AANasVMAOD IM DAtiBLUKI r 1.IT I«»nui9 «.«w «AN HITML™ SORS» OIZONCCN TÇ woncnn NOGMAALS SOLDAT! MI Df KEN In « ®r.s Vaderland » \an 3 Eebruari schrijfl Nestor Groentak, in eeibiedij c opdraclit aan mij, zijn gedacht over dut vraagsluk dat ik bespiak in « Ons Va derlandvan 19 jatïuari. Hct veihengt me te zien dat onze Ylacmsche b lad en ' Thos tancer, hoe meer, eci: vrije frifcuun worden,om zakcn zakelijkte l;c spr< ken. Zijn eenmaal de beginselen bel eii la a r dan kan men regelrecht sturen op fie toepassing en an dco*' dàdes'. Nestor Groentak beaamt al r> ij.. gp-dachten over het vraagstuk dt r s.o; 'a-tenliederen, en met mij erfceitt s lj dat het meest is, uil gémis aan z -:ll a dig-heid en fierbeid, dat ons \olk O' ze schoone liederen nietkent, 1 î »iî gt, en niet durft ziogen, e>> vi cl mui wulpscne liederen uitbrolt en ui : ul' IIij is het echter rkl e s n i jp waar ik zeg dat wé armo !i ! 1 ' aan oorlogsliederen (on tr o s, i zegde 00k : armoed^ aan li f 1! r ■ waarvoor geen eerlijke jet. ; .0 blozen, want er zal nog lit f 0 2 . l,' er geen oorlog meeris — en v - w seben i lien meer de lit f j 1 b : dan den oorlog, wc slrijd- r toc' r tegen het prmsïanifms 1 rïi ni ' risme). 11 ij zegt dat l.-J. 00c reedsziju vhicht g;nom son essor), maar hij voefet er j. s bij : wij bezitten .veei goe o 'y; liederen, maar zij zij niet L i . i was dus-gtîvchligti te zçz n — loi volk't oorlogslied niet keridé ,! ik an dere volkeven. 'I V\ as al wal ik be ijze ivilde. Hij geeft enkele namen ■; .o.! ge kunstenaars die oorlog M' iJ.îvn toonzetten. Ilet verhrugfc mij cal te vernemen, maar omd&f er viergrocten-deels ongekende loondicht rs zijn, daarùit vô'gt niet dat ik f ; ,'iijk zcu kwetsend zijn, wannetr ik de raa-..' stel : waar Mijft het apos'elscbap dei vlaamsche toonzetters oen bw. volk te veredelen door hetgoeJe lied ! Die jonge toonzelters, volgci s N ïstor Groentak, blijven bnbeksnd, waar ■ ? Omdat zij tegen allerlei fi ■ ■ — î i. 11^ moeilijkheden te kacopcn b — : ■: en geen steun van booger frand kri;gen. Dez^ is dus ee» ni. awe r_- •••! l!ie onze armoede in oorlo ,'sli< b r v r klaarî. En hierin ligtde beteekenis van de bijlrage van Nestor Groentak in « Ons Yaderland ». ^ - ---i.- — Eei ri amsc' 0 legerkapitein schreel mij dat het hoo'g tijd werd dat er i ts po.sili. 's g, ' :a . woriê voor de solda tenv, rei ;i . .;'oor het goede lied en e ! 1 oa -"' i1. i'îdàtzeutoejuicben. H lis i : • !< t vlaamsche kapi-b'i-'te" ci?" Mt iijk o.ze v» rkirg begrij-P> n. \\ :\t k er g.- daan worden ? Er me t r r p'aatsj z ;f gebandeld 01 b r z !f moet het initia- • 1 - o' ik denk, dat geen enkebfgt of'miriister dat initia-ti, f zai br ! m m' rf n, Jo ' onz-.ti rs zooden wel Jiun inuz'i ' ; u nen lâten overdrukken ih ! ' t ?.. i B !.n'ië •», het weekblad dat daar best voor schiM. V e r -, i j i er wc ! ken b 'Staan van ;'B L a- rd » en S K.V.I1. z u r in den schûot clicr iuu'ziok fonds worden 4 ■ •''' : i • en rau«i -kfonds onaf- hankelijk yan beide voormeldc inrich- i 1 b ' -> :t yeel voor de weten-^chappeljjké volksontwikkeling. Ile! • ' i 1 ' 1 voî soî'twil keîing en voor- dio e ! ikkeîipg is elke volks-io - 'b. . VS < fensebap zal de ' r '■?)', lîoch 't leren ver- Il » i t erblijiU het leven, » • t <» • i e ; L is . î t ,'zaak. De b i i'c tin'g ztlf zou moeleq je : ■< ' e m Js-ie » idric' t"n, lijk z'j i nm's i .' i " riebt hc-eft i" ; ?, 1 * m Je z e iijlce Lrachtda Hg- îîs; 1 van i !.»gçr te verz-.ereji en om binst en na le3 oorlog, de hîroplcîding ■ u io ?; o de « nationale recon- slructic 1 t aarllgcni Te lang en te veel « r i (■ ' ? bero jp gedaan op P jrsconl'ijkc lit-.fdadigheid,' daar waar rt'd p'i i-3 it h t Staatsb-stuur zelf Qffîc -1 dp s'ken * an Openbq^r belar,g s tau e.. 0 is st?.' a was vroeger verpoli-tie' f, u i p îi'Lij b.'lang v,Terd veel gO"I - - n ea veel kwaad geduld i 1 z •- n fctar on ? r»ijs, zoo bij /00 b • a iande wat ik noem.de ! v ;• • - f j i.«. ea de ver/ît b rland -;C;!i • ; ' 'i ; t zi çle'.cn. De oorlog ;>p o s • ! erd, zoo wij niet b 0 0 g b 0 v 3 a (ta p i e t ij b b 1 an gj ;=,s p la at s en, 00k ri i sa -0 s, .itj> ; de ver z . : g ons vt k door L et lied. Pal j. C VLLEWAERT 0. P. ÔÔSTE^RIJK Misversîand lussclieo Weenen en Eeriijn Eer.e ofîiéiceie nota wan hst Wol'tagîntschap ver'.vijt aan O'âsteimjk zijne ondankbaarheid Zurich, 24 Ft.br.— DeDuitschs bla ; jn « 7 - J drukken hunne groote verontw ; i i 1.1 uit voor de tegen-Duitsche red.evoo ring gisteren in de Oostenrijksche K niei uitgesproken. Zij verbittfi.'en zieh tan opzichte van den voorzitter die z "i. ro sprekers nist tôt de orde heefl geroepen. Eene nota vart het Woîfîagéntscbap zegtdatervan betrenrenswaardige feiten spraak is en vraagt als dit de erkente-lijkheid-is voor al de opofferingon welse Duitsehland gedaan heeft voor Oost n-rijk. Het verslag der zitting van den Rijksraad van eergisteren is nog niet in Zwitserland -aangekomen, maar de « Taeglische Rundschau » geeft eenige uittreksels der redevoeririg die de verront waardiging in Duitsehland veroor zaakte. De Poolsche volksvertegenwoordiger Dazinski heeft gezegd : De ^vrede met Ukranië 5s e^ne vrede aanvaard door de Duitschers. De uit-drukking van het volbsrecht in den mondvau een minister van Wilbein II {s eene ongehoorde valschheid. De Pole$ r. i.iidsa t .-,1 xhet p'ro dgebied van Sllezi.t e : i'u OosteJijk Pruisen ont-va w li- met -e«eld werd ontno» me . , \ ; :> . t t kra.-iië zal niet door b r. i r's. uitgex .erd worien, maar >r L ; ir- . Wau. eer ik ver-noi :> b Litifciîigen iu aftec'it w s, ' _ b i1-. er s -ff.jus de redens vun verstaan. Ad' -1 he> fi g z'gd : D e D u i s g e e : ng heeft met geen s!e btoa.; v.; alleu der o .derhan-itvliei; 1 -st aanzien, Ik 20a niet vvi 1 ' e 1 ; . en ngiyaa \\ 1 -..ï nen b et ) a i • .01 ii- v dgt. Ojslenriik mo t a; i d - o 'Wtîgijjg-j. georodeel meer make: . oi t : ^ str'ieks noch onrecht-st'rt S <> b- i h t O-jstsn, noch io i-iet \V-:»t • >a 0' st. n-ijkscha oorlogs-de- b-.a j b ikt, h t heeft niet voor loel zoo ils ' duitsehland, vanLoaden te ovcrv.e ; r , weh van ,de Viaaiingen van iut-juk der Beigen af te schudden. ôost jnrijli sîrijdt niet tegen Eissland Kopeehagen, 2\ Febr,. — De eerste OosU-nrljfeoche m'nist. r heeft vçrklaard dat Ocr-i '.irijk g< «--n deel zal oemen in het ïiieuw Dait^eh. oiïe-, sief tegen Pi is-land.0 >stenrtjU ■ f t vr.^dé geteekend met UKr.inië en /ai goea troep-m sturen op het gro 1 jgei.'i ; l der tiieuwc republi» k. D« Maximaiistea aanvec-rdcn het . Tredesvoorsleiyah Duitsehland Stockholm, 24. Febr. De Soviet der volkskonimissaiissen heeft dezen morgerd,de volgende radi( verzooden : De Rus9Ïsche rcgeerîng is t'akkoort met het besluit op 24 Febr. genomen Hct uii voerend komiteit van de Sovie der volkskommissarissen heeft beslist de vredesvoorwaar.ien door D uil schlanc voorgesteld te aanvaarden en eene af-vaardiying raar Brest Litowsk te zen den. De voorzitter, lllanoff Lenini De volk^kommissaris van buitenland sehe zaken, Trotsky. Aa ; een aniersn kant, de geheimsehrij veij van c e Sovut heeft de volgendi note, naar Berlijn gestuurd.f _ Or z? k; mer heeft heden 24 Februari 's middags, Petrogiad verlaten, zicl naar Iskow-Sedwika-Dwinsk wendend( ten einde aan de duitsche r^geering door iusschenkomst van den opperbe v hebber van Dwinsk, het offîciee antwcovd der Russ'scbe rsgeering oj de vre 'esvoerWuarden te latei) kennei antwrrord 'at reeds werd geseind naar Tsàrkoie'Sel ». Oeslaal van béleg uûgerùz-psn te Pcirograd Petrograd,24 F^br. Men seint het volgend bevei gedaai doc;- den staf d . r militaire omheimirj van Pctiograd. •J. De stad Petrograd ts îq staat vas belcg verklaard, 2. Al de p rsonen die op hecterdaac betrapt.worden van diefstal, plunde 'ing, aticslngen of andere daden straf-baar door de wet zulle'n zonder genade door de opstaadelijke troepen neerge-schoten worden. 3. le 1er perso on, ied. r inricht.ing o] maatschappij die geene bijzondere toe-laliig heeft moet seffer.s aan de Sovi 1 van bun kwartïer de bommen, granater en alb- onplofbarSvoorwerpën overhan dijen. De Soviet zal deze voorwerper naar de stapelplaats der vuurwapens zen 1 n. 1 sder persoon die zlch bienen de 48 uren aan deze voorschrii'ten nit o'id rwerpt zal btiiten de wet verklaarc worden. 4. Er w rdt al de dagbladen en pers-or,a ea opgelegd iedere nieawstijdiog a i ga n ^edewerking en de voorzor. X n d'r r g^ering gior.digte onderzoe-ke*i. De bijzondrre staf îaat weten d a 1 elk fout betaan nopens het uitvoerei; van dit bevel aanstonds het opschorsen van het dagblad zal voor gevolg beb-ben alsook het aachouden van den op-steller en zijne medeweikers. a. De bewijsstukken der overgezon-d n of aançrekomen produkten te Petrograd of omliggende moeten aan den bij/onderen staf ov rhandigd worden. Al de produkten zullen betaald worden aan dt n prijs vast^estold door het voe-dingskomiteit. Ieder persoon die zal weigeren zich aan deze voorschriften ten te ondervverpen of die zal betrapt worden eetvvar n over te koopen zal als w'oekoraar doodgeschoten worden. G. De ar.ii-revolutiomire leiders, de duitsche spioerien en de andere perso-nen die zich ti;gen de rageeringzullen verzatten zu'ilen dooJgesohoten worden.7. Eik bevel gegeven door den bijzon-deren staf zal in werking treden van d a dag d-;r verHÎ-.ring in de persorga-nen van de reg^-enng der Soviets. 8. Al de dagbladen zijn verplicht al de bevelen en voorzorgen van den bij-deren staf in groote letters en op de eerste bladzijde mede te deelen. De vredesvoorwaardea van Oiiifscblaiid Londen, 24 Febr. Een radio door de Rajs'ache regee iiag geseind gî'îftde russisc'ae vredes voorvv, arden met Duitsehland. Di stukis gedagteekend op 21 Febr. et I vergt de airivaarding der voorvvaardei i binnen de 48 uren. De Russische afge I vaardigden moîten aanstonds naarBrés [ Litowsk vertrekken om er binnen de | drie dagen het verdrag te teekenen Duitsehland eischt dat de troepen en roode wachten onmiddelijk Livonie, Esthonie, U ratiie e;i Fialand ontrui-men. Rusland moet allesin 't werk ste— len tôt het hernemen der goede orde. Aan de Oosteiijke T'urksche grenzen in Anatolie moet het Russisch leger ge-; heel ôntwapend worden. i De Russisehe vloot alsook de oorlogs-; sehepen der verbondenen moeten in de j Russisehe haven blijven tôt het sluiten der algemeene vrede. Ilet Russisch-1 Duitsch handelsverdrag van 1904 zal terug moeten in werking komen en nieuwe onderhandelingen ziillen' ge-opend worden. Volgens de Krasnaya Gazetta zijn de vooiwaarden van Brest-Litowsk nog er-ger. Ze zouden volledigd worden door vier voorwaarden die niet voor?ien wa-ren en die zouden zijn : 1. het inrich-ten in Esthonie en Livonie van duitsche politieafdeelingen ; 2. de vrede tusschen het gezag der Soviets en der republitk van b ranie; 3. het ontrui-men van Ultranie en Finland door de Duitsche troepen ; 4 het otitruimen dror den raad der kommissatissen van aile propaganda in Duitschand en in de hezette streken. Een gesebrift van Lenice in hetzelfde dagblad verschenen doet de noodzake-iijkhei<l uitschijnen deze voorwaarden te a nvaarden. Ds duitsche vcoruiî|aRg Petrograd, 24 Febr. De duitsche vooruitgang gaat voorl in Rusland. Mrn heeft aile reden te denken datdeRussen trachten Petrograd in te nemen alsook de Russisehe vloot in de Baltische zee alvorens van vrede te spreken. De toekomende week zal waarschijn-lijk wrcede gevolgen voor Rusland met zich met mede slepen. De vijand spant buitengewone krachten in om met Rusland en Roemenie gedaan te maken. 't Blijft nu te zien wat de Russen zullen doen als de duitschers op Petrograd zullen aftrekken en wat deze beweging zal te weeg brengen op het Wester-front. Men denkt dat de midden- en burgersklas zou tevreden zijn van de anarchistes ontslagen te zijn terwijl de Maxim?nis'ten zich tot den weerstand gereed maken. Een dingen is zeker, hoe meer de duitsehers Rusland binnentrekken,hoe meer kans we hebben ze op ons front niet te zien. Delaatste Duitsche mededeeling zegt het volgende : Oostelijk front : in Eusthonia zijn onze troepen oostwaarts voorultgetrok-ken.In Livonie hebben wij de stad Walk bezet. lu Eukranie z'jn onze troepen voaruit-gegaan ten Zuiden van Loutzk en hebben Doubno bereikt. Buiten dit, volgen de bewegingen hnnnen gewonen gang. Ilet getal krij^sgevangenen beloopt nu tôt 2 generaals, 12 kolonels. 433 offi cieren en 8,770 mantjen. Esîs bsricht v»a Kryïcnko Stockholm 24 Febr. Krylenko heeft tôt den algemeenen staf der Duitsche regeering te Berlijn het volgende bericht gestuurd. Veronderstellen wij dat do redenen t >t het voorzetten van den oorlog niet meer bestaan van het oogenblik dat de Sjviet der Kommissaren van het volk verklaard heeft de vredesvoorwaarden te aanvaarden welke door de Duitsche regeering werden voorgesteld door l,et on lerhavig bericht vraagt ik u mij te lat»n weten indien het hoog Duitsch bevel het ookzoo verstaat en indien het aanqeemt dat van het oogenblik dat de regeering het voornoemd antwo rd heeft ontvangen er red n bcstaat dat I de wapenstilstand voor deze reden van ' zelf zou hersteld zijn, in dezelfde voorwaarden die de bewegingen voorafgin-gen voor den staat van oorlog die her-nomèn werd door het Duitsch opper-bevel den 18 Februari laatst. ZAL HINDENBURG DEN GROOTEN SLAG WAGEN ? Wat men te Washington zegt Washington, 24 Febr. — Betrekkelijk de inlichttngen welke dagelijksch in de Verbonden en Duitsche pers verschij-nen, bestaat er eenen z&keren twijfel in de hooge militaire middens, aangaande den aanstaanden « grooten aanval » op het Westerfront. Men doet opmerken dat Duitsehland in al zijne voorgaande aanvallen en vol-gens eene wel aanneemlijke praktijk, altijd getracht heeft de aandacht van het ware punt af te trekken, en zooveel mogelijk met verrassing ïs te werk gegaan. Dezen keer, integendeel, is den grooten aanval sedert twee maanden aar^e-kondigd en niets, tenzij het bij eenza-inelen-van troepen en eenige gezegdens van krijgsgevangenen, schijnt het Duitsch vooruitzicht te verreehtvaar-digen.Er dieDt nochtans opgemerkt te worden dat de krijgsgevangenen onderricht zijn geweest over de wijze vanantwoor-den en zelfs 00k misleiJ zijn geworden door de bedrieglijke voorbereidselen van den aanval. Men doel ten anderen uitschijnen dat zulken aanval tôt niets kan dienen voor Duitsehland, en dat hij îategendael, in geval van mislukken, niets dan onaan-genaamheden kan veroorzaken. In detegenwoordige omstandigheder, en daar Duitsehland intrest heeft de • Verbonden legers op te hitsen door een langduiig wrchten op eenen grooten aanval oneindig uitgest ld, heeft het eenen niet grooteren intrest van zijnen tocht in Rusland zonder gevajjr voort te zetten. Deze in val geeft aan deDuitsche mee-ning het moraal gedacht eener jaarlijk-sche zegepraal, welke zij hoogst noodig heeft om het Duitsche volk herop te beuren. Indien de Duitsche aanval zich Voor-doet zal hij geen slagyeld voor plaats kunnen hebben. Of te wel zul'en de Duitsehers zich tôt de werkende klas : eler Verbondenen wenden om eenen ! binnenlandschen opstand te verwekken, of te wel zullen zij zich tôt de Verbonden regeeringen wrnden om tôt onderhan-delen over te gaan. De duitsche inhezetneming Wij hebben dezen nacht een snel-bericht ontvangen gedagteekend op 21 Februari dat ons het volgende nieuws mededeelt : Op het einde van den namiddag schijnt de raad der kommissarissen \ ast be-sloten tôt den weerstand. Hij heeft reeds aan de fransche afvaardiging la-ten laten weten dat er weerstand zal geboden worden. H«t vertrek van den gezant der Vereenigde-Sîaten New-York, 24 Febr. — Mr Francis, gezant der Vereenigde-Staten te Petrograd, is vrij te oordeelen indien hij Petrograd moet verlaten of niet. 0e 2weedsche regeering zendt troepen naar Aland Parijs, 24 Febr- —Het zenden naar den vreemde van Zwedsche troepen is door de wet verboelen, tenzij in geval van oorlog. lu de Kamers. bespreekt, men een voorstel toi zenden van troepen naar Aland om de orde in de eilanden té handhaven- Naar de « Stockholm Tidingen » zullen de troepen insche-pen onmiddellijk na de stemming en zullen onder het bevel van kolonel lios staan. 0 n 3 u 'urs morgens is het sohip « Vinetta » naar Aland vertrokken van waar hij witto wacht naar het vaderland zal terug brengen. Het getal Duitsche troepen dat zich op dit oogenblik te Aland bevindt beloopt 3 000 man. Van Stockholm : De eerste Zweedsche kamer heeft met algemeenheid van stemmeir het zenden van troepen naar Aland gestemd. De tweede kamer heeft hetzelfde besluit genomen. Vijftien so-cialisten van de linkerzijde hadden er tegen gestemd. Het ôôslenrijksch îeger neemt geen deel aan den aanval tegen Rusland Copenhagpn, 24 Febr. — De doktoor Seidler, voorzitter van den Ooste .rijk-schen raad heeft in den Rijksraad verklaard dat het Oostenrijksch îeger geen deel zal nemen aan den Duitschen aanval tegen Rusland. Ten anderen, Oostenrijk-IIongarië dat den vrede met Ukranië geteekend heeft zal geen troepen het grondgebied der nieuwe republiek doen binnentreden Met tbstenrijksche a^twoord aan Trolsky Basel, 24 Febr. — Volgens de nieuws-tijdingen van Weenen zou graaf Czer-nin het volgend radio-draadbericht ge-zonden hebben aan M. Trotsky, kom-missaris van het volk : « Op antvvoord op de vraag welke gij ^ officieel gericht hebt, den 18 Februari, heb jk de eer |u te laten weten dat Oostenrijk-Hongarië, in overeenkomst met zijne verbondenen gereed is om g vredesonderhandelingen met Rusland aa» te gaan. » Een hooge Verdedigingsrsad i Petrograd, 24 Febr. — Voor het ge- 5 vaar van eenen Duitschen aanval komt er zich eenen hoogen verdedîgidgsraad r interichten. Hij bestaat uit vijf leden die zijn : Lenine, Trotsky, Stahn, Pios- f hian, Karelme. t ls natuurliik het ge- e vaar die iedereen heeft t' akkoord gesteld. De werklieden bereiden de verdedi-ging want de soldaten zijn niet te bc-trouwen, de vrrwarring heerscht in * hunnerangen. _ _ * Minisîerieele krisis in China * 3 ' j f Pékin, 24 Febr. De afkondiging van de nieuwe kies-wet heeft eene ministerieele crisis ver| oorz akt die de oppositie tusschen het 1 Noorden en hetZuidendoetaanproeien. e ■ —-« « i. Eene voorloopige regeering u in Polen ,c( Baal,^ 24 Febr.— De « Koerrier van h Varsovie» zegt dat de beheerraad het jj vorm van eene voorloopige regeerinff d besloten heeft. ' 0 e' De Bulgaarsche afgevaardigden Basel, 24 Febr.— Men meldt uit Sofia e Eene Bulgaarsche afgevaardiVing sa-' b mengesteld door M. Tontbhef, minister van geldwezen, vergezeld van M. Bon- si tolef, eersten onder-voorzitter van de a bobrauia, van den volksvertegenwoordiger Lostof, genenal Tantilof en van professer Militiich, is Viijdag naar Bukarest vertrokken om de vredesonderhandelingen met Roemenie te beginnen- „ a De Engelsche vooruitgaag in Messpolamië Londen, 25 Febr. — De Engelsche be-velhebber ia Mésopotamie seint dat de Engelsche troeped op den Fuphraat op 20 Februari Eham-Aru-Bayat, opl4mn- J len te W. van Ramadié bezet hebben. De ronden kwamen tôt op 10 mijlen i van Hit. De Turken boden enkel zvrak- f ken wederstand. De Engelsche maakten 79 gevangenen. J Viffde l*»tgsng — 1GC4 Prija ; 5cenliemsa Woensdag 27 Februari 4§ïê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods