Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1794 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xk84j0c02h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-3:1. Basckelandf es A. Tempere Belgisch dagblad verschijiiende al de dagen der week Opstet Ban er : .s .j • ; . 91, rue Hs» fiA'.A S il^SCIHUJVIXOKK a-t'îsrîe l.Tâ> Franki'ijk 3.S5 Etigeland-lloilaiii) 3.50 (v cr » 5.00 »■ tî.SO » 40.00 R ''HT BOp yRH EH VRAM VOOR GO» EN VOLK EN LÂND iwrscnm,ivajvGKiv VOOH 'MML, ; ;-Tc Pcr "vreelt C? cJUascesO 0«35 DEZE insokaijvingen pt r,-,? - MiN^reN? I>li|r, ,, ~ " -à ELtfk <ONUMMEBS INE6NS AANGÛVRAA^O T. V OAGCLIJU- 1CI lUdMUU A"*<' AAN HET2ELFOE 4DRE1. GE70NDEN TE JJORCEN VOOR'S LANDS HEROPBOUW ! met kennis van zaken over het i aouwen van 's lards nijverheid | te oor 'eelen, is 7t hoossi noodig de ; o. tvil koling dar voortbreagat ia de Eî'bnrîge landen van nabij te volgsn. Yroeger reeds trokken we, met het OOff hif rop, de aardacht der iezers van Ons Vaderland op den nieuwen ga!;g vau som nige nijverheden inEngeland. De pogingan die dit iand onder den ; corio.yf aasgaat, 0, a. in de glasvoort- ! farangst, kunnen op dien Eijferheids-tak in ons iand een voelbaran weeralag hebben. Item diamantnijver jield. Hieronder een mededeeliag, die ons op het besproken gebied.van documen-tarische waarde niet ontbloot scaijnt. We vinden ze in het Engeisch w„e&-i»Ia" The Observer van 11 Oogst il. I)o Bïxtache ciaadvaardigbeid hseit hei Duiisoh potasch-rnonopolium ge-broi eii. Binnen enkelojaran brengen wij, Britten, ai de potaech voort die we noolig habîîen. We bjzUtea lî^gingen potasch, \ carvan éé>1 enkole ue gaa-sciie iiueç. ciheid die wij voor den oor- : lo., go > uiken, opleveren kan. Te Oifcuiy is eene iabriek opgerlciit en ^aaudaweg krijgt het ean ruima uit-breidirsg.la een persgesprek met oks blad, wçes Mv Kenneth, bestuurder van de Britisc. Cyanides Compti y va «••• Bri tisch Puiasch Compai y, op het hooge belan g van de potasch in dan x,îjver-voorspoed van een votk. Hij toonde 00k aan hoe Duitscblaud er toa kwarn in het le^eren dezer stof een monopo-liuna t> stîchten en hoe Groot, Br-tan-nie h t au aaolegt om dit monopolium , te bresen. Potasch.zei bîj.albo^wel vaa were*'J.* ijden omgaug, is eakal bij nit-zonderiug ia een vorm waarin het als ha ^elsprodukt voordeelig kon op dg mars.t ^ebracht wordeo te vinden. De potaschUgftingen in Siassfurt en in den ; Elzas arevan za in opiosbareu toestand. j la de rotsen waarin ze gewoonîiîk voor handen is, sit za onoplosbaar vast. Hier^oor was Duitsohland de aidera landan vooruit. Z3 hebban er dan 00k wel gebraik van gemaakt ea hierin een monopo- um, steviger dan weik ander 00k, feeschapen. Dit liet hua toe de an^era latsden voor deserouwe stof,van buUjngewoon groot belang, naar verkiezen op rant-so^n fe zeften. Potasch komt in een danig groote hoeveeibeid voorwprpan van dage-lijksch gebraik voor. En irn- er dan mis-schien wel iemaad gist. Ze dient tôt het vervaardigen vaa een aantal arti-kelea van alledaagsch gebrnik, als bruine zeep, glas en meer andere. De oorlog heeft doen bUjken hoe broodnoodig ze is voor het voorîbren-gen van vergrootglazen voor verreMj-kerg, enz. Potasch is een essentîaïe rouwe stof voor het vervaardigen van een aartal. kleurstoffen en Duitschland mag zijn overmacht In deze voortbrangst voor een groot paart aan zijn potasch-mono-polium danken. Iedereen is op de hoogta hiervan dat de grond door potasch bestrooiingan ( ▼ruchtbaarder wordt. Maar wat iedereen 1 misschien niet weet, is, dat de Duitsche I landbouw vijf of xes maal meer potasch : fer hectaar gebruik.te dan de Bdtsche. In aile landen zijn pogingen godaan Om dit Duitsche monopolium te bre- j ken. In Eogeland hebben de dria en half laatste jaren private maatschappijen aanhoudend in deza richtiug gewerkt. Zoo : da Briti«ch Cyanides Company en de North Liucolnshire Iron Company. Zes of zeven maaad galedea is door deze twee lirma's een nieuwa maat-schappij gesticht, de Britisb Potash Compaoy. 's Bands B^siuur stond de firma's ter ïijde en oaderschreef voor de heift van het noodige kapitaa1. Een fabriek werd crebou vcl te O d» bury. Da voortbrti2g»t tr.au iiiimt reeds tôt vijftig duizend kilo par week. Gaande weg werdenmaatregelen getrof-fen om de vorrlbreiigst van potasch-chîorida tôt vier- of vijfhonderd ton per week op te voeren. Twee andere ligs^ingen van rouwe potaschstof zijn in ontginning door de ; jselfde Company en het Ministeria ziat , metgrage oogen aile andere oetginnin- ' gen ta gemoet. De Brltish Cyanides Compa»iy brengt j tsgenwooriig een aastal verfijade po- j j taschprodacten voort, tôt hiertos door ■ Duitschland alleen vervaardigd. En de hoedanigheid dazar arlikelan moet voor gaen enkelDuitsch proiuct onder doen. Da landbouwfrs wa;« hunnentwege zijn |ichzelva?; ko tan voila bewùst van de vruchtbaarm&ke'ada kr cht vaa de potasch, en met redea mogtu we den-ken dat, eesos da voortbr jnfest op de hoogte, de aanvraag voor den iand-bouw dani«- grooter zal zijn dan voor j den oorïog- Dit han rtieis andtrs dan esa , voordaeliga'n weersla:; hebban op de; voortbrengst aan eetwarea. M'jn vasts ovarlai^iag is dat deza aanvraag op den l'uur door onze aiijene voortbïiu gst zal kuanan voldaan worden. Kapitein DE BRA.BANDER, Û' DE CRdYT R TE KALES | Vlaamsche Sôldâîsia Ùp p«sî ! ER RlflAWOSG OS3 S u, 15 ! , IFI SJEH KRI^a HE1C1ER, RUE RUE El ' i ( î Les Saltimbanques j \ Na den drani.' der mcêslepende waltzer- 1 oyp.ietten van S-r-lus en LîUar ons uit 1 Wdeneu vvcrgewaaid, waren wij het bij/ui ver^ett/c dat Fra/hrijk 00k een ( schoonen kuastschat van zang.ipe/on be , zat. De moedige iroep : « Les anti-nt u- t rasthéniques * uit Beveren heeft er een ç der besta op de planken gebracht : « Les Sâltim _>a. q i m », door Louis Ganne. Musiek en libretto-ontleding is niet i meer le maken. Iedereen kent het sang- ( spel, dot reeds larg to h».t volk is o«er- } gegaan. Ik wil alleen een woord/e r ppan over de uit-voering. Sur. df C'fry, had in de roi van 7 SUZOJV een lieflijk, aangenaam sprl. / Zij is zeker een onvermoeibare to ~>neel- f speelsteryde echte ziel der anti-neums-thenikers, en st"nt reeds zoo ^unstig be- ' . kend bi] onze Belgische - Po lus * tloar t waltz-zang van twt eerste hedriji was toch le.t of wat te siepend, met te veei gc-vorlsuitdrukking. En hoe jamtner dat het 1 v**thcht haar van tijd tôt tijd zoo skchte ' perten speelt. De onvolmaakte bouw van 1 het toonsel stelt het bovenste gedeelte der ' spelers in een afscttuwelijXe scha u,r, ' als ze te veel vooraan de scene komen. ; 1 De roi van MARION was prachtig ' vervuld door Mevr. <J< P»At< r, de welge- ( 1 kende kunsizangers uit N df r»aaâsch j ' Operaiten G?zelschap <an G*nt en A t- i ] we pea. Zij heeft haar aar-genaam-lieve ' stem behouden en had doorgaans een ( zeer aantrekkelijk spel. \ ' De spelers waren over 't algemeen j goed: h.amé do La >g^ao (René M ut jolie) ' en Gran i P> .cuotn [Géo Van der Ghoie) waren de beste. — P na>ss [Lucien j Delpierre) stond min vast in zijne roi■ •, Veel beter spel wtrd te vinden in de t, bijrollen waarvan ik er twee wil aan- stippen : Mev. Rer é Jarry (Ire Sallim- j banque) en GastQju Oupr»y [l'Aubergiste) ' ] die meer dan eens de lachspieren ut be- , weging bracht. De opvoering stak goed in een. Or'est en koren werden op measterlijke wijze \ geleid, door Lt Vercauc r, die met zijn ' capella van 't 3de Linie, prachtig werk heeft opgeleverd. Het tweede bedrijf wns toch wat o->er- , laden en kwam zeker uit de kadcr~ maar ( we vonden er buitengewoon goede aan- trekkelijkheden : F dur, in zijn eigenaar- 1 dig zangspel en Robert.R b ty, een der j sterkste kunstdansers ner groote schouw- , burgen. ] Met een woord, een oangenaam feest, f en het zal niernand verwonderen, als men weet dat Kommandant F er zijn j b"-sle wwk van maakt. j HAP1TEM 6. R..VI1. |i Vlaamsch Tooïieel ] Aan L. D. M. Er werd bij middel van O. V. aan Dr | ' De Gruyter gevraagd of het niet moge- ^ lij'k zou zijn nog eernge opvoerinaen van ^ Starkadd te geven, vooral voor de j'on- 1 gens van meer zuidelijke sektoren. Dr De Gruyter is onmiddelijk bereid, J maar zoo gevraagd, is dat weinig gekort, j Die aanvrage moet eerder uitgaan van ; e de divisie, aan den Bestuurder der fe.es- ( i ten. Immers de divisie is het die den c tramdienst en aile bijbehoorten moet I regelen. Vraag het dus aan de divisie, s e opdat uwe fongens het 00k zouden mo- ] v gen bijwonen. Men kan 00k persoonlijlt aan Dr De t Gruyter schrijven en hem een aanvraag 1 doen. Hif zal dan van zijn kant het mo- r gelijke no0dig doen. S K. $ — '• —— , g Oostcsrijk en Duitschland j 1 Wat !s er en voortgesprotan uit d© be» : ^ rot>mde bïjeer komst der twee KeSzers te ' Spa, waar fivene<*os de politJ#ke leid«rs der belde rîjkan tegenwoordi.'ï waren ? R^eds verscheidene weken voordien | bem'Tkte mw data'Ies niatîn den hask ' zat tusschea W"eoe.n en Berlijn ; dat, | Weenen moede was van door Duitsch j * land voortges'uwd te worden en zoosiat ; af tfi breken, ten m'nste tegen te strsb- j Ein ambtelîjke nota werd aan j 't pubiiek ket baar gemaakt, «dat de; vraaspu'.tep. r4«-t kiaar b?pa ld waren,. a : m >at da beslu^jtea van tusschdnkoast. g cict aadgeduid werden. » o « o e Man kende rog het onderwerp van 't programma der coufereneSe van 13 Mai ; ma. r da DuifsChé p..rs ontstak i- w<;sda tegsn Kar.l 1, en bew es daar- ' t ioor dat da jonge vorst weif> rJe zîch ! o BerHjn t(3 oisderwerpea. Ter geïe-! a ^eiiheid van de tueschei kumst van ders i s- i/.er va.. O jstenrijk voor den konlng 5 ran Ro manie, ward da ktizarlîjke im a niïîe hsvïg aangevallen. De « Gazette a 1 an Noord.Duitschland » schr^ef : Wij staan hier voor een moeilljkheid ioor de « kiiek n van het hof van IVee-ten bewerkt. 't Js niet te verwonderen iat de Verbondenen nog altijd eenig 'oordeel verwachten in OostenrijK. z- E*n e»nv(-u liff b"wh's van masdoo-jendb^îd va" K^r*' | t g^îio^^r eendi«p B ■teproef-3 latirt kaa dien aanvai <=.n voor,il î?" Hi1'R!ît«r!r>2 t.»g'en den kelz"»" en sijn à Tir'«hru '*TI nift verr«cht'?s)5r-?î>vei'<. Tr.e' r eds was er oasenb/h îd tus-ichar. We' -'cn pu B fîi'tt ; Polen, de nilitaire overheid, de huishoudkndige 'letrekkirdigp, betrekkingen, de inrichting 'an Mittel Europa. v, Karol I w^igi.-rdd desA voorstclien toed S ;a keurea dlo het verval van zijn keizer- c •Hk zouder b !tterl;.sï>. B.j jf.roeg te hi0 ï»n nadt.tkisjji en oene tw;-« d-- bijeei- ri totnst werd besegd rond hali Oo st. T Spa nnkwîm«n B«>rî!fn en W«eneu ï!«t 't akfedord en de bespr^king werd otonb p'ial^eo darum v^rschovao. Da teqerstr!?d?3beid bevoorde« irg-e» in r uHsehlar>d en O âsfjn to ra] kfit-f-c ets^nd rpp* s de lw tle • car Polen. De D'i'tsrh»» hlad^B aparen ^ yeer; moeïte om to doen geïooven dat gc'DWoordîffheid van asjtsbeitog Larf 1 faac. de. k us va» dazou prtns voitr v' ie.t' troosi van P den v ronrlêrstelien.À^ ; le Weenscha p'rs echter we^t wsl d?(t ' de koning V»r! Polen aan wt*!k vorster. ®' ^'u?s h j oofc to>«b«'b.oore, rreen and r roi ■.site er ui!sn h»bben Ha», hf* e^ec- *' «cicht t-- hfbou^en tustohan Duitsch- t> :a.td en Rasiand, indien hlj zaifs abt ioor e-n der twee latiden ovcrneeracht ^ wordt. w De militaire samenwsrkiag, het is of • sl îfcifcus bevesti-ïd, werd v rwr>rpen en de liufshoudlmndî. e beîangen weraen mtt noeite aangeroerd. Dese fëiten — en and»;rs waarover hft sUlfwijîren dirct bewaard — 7JÎ1. van hst g-motste befang voor f'e verbe 'ç aen. WH w^tsn nitt of d»t.wee?palt ditp a 2jewort-?H is om aib-- u"c ta bewerkan tusschen W anen ea Berlijn, 't Is on- ,, waarschïjoiijk ; maar de kaiser vaa Dastiprijk weig» rt het verbon 1 met. duitschland nauwer tos ta haîen, ext M Ju.iaa' oud riij.it d3 wourùja : « da pursoonïi ke g s'* ï>"e is vac keizer K^rai, ^csttlt jrds waarovfr m«n zooveel te min ian tsudjfeien daar zij h< t \ o stenhuis sn het keixerrijk aaobelangt ». Dit gedacat wordt gedewl î in da boo-?ere kringec di r verbonenec, en M Cîc- 1i nerceau zou oulangs rog .-"k r r »ota beicuu UuULtc.i, die dtsiijus ia ae \ pers werd besprokan, oordaelenda over °;oed bepaalde felt^n, dat het verkeard was zekere uitdrukkingen tegeno^er Karel I te schrijven dla hij niet ver-ilonde.Wii mogen nochtans geen vermstela | îoop koesteran, maar er zijn zekere voor- j rallan, die wij mosten trachten te ba- j uttlgen b!j 't werk van den vrede, die j il. C'ematcaau aankondlgt— en dla wij ! :oo2eor wenschen — voor tockomeni j aar. William Martin schrijft : Er bestaat i ien cpmerkenswaardige gelIikloc-peDd-iftid tusscheis de voordeeîen der legers •p 't Wcsterfront en het Oosienrijk-)uîtsch verbond, die de staatsmannen noèt inlichten nopans de wara btslangen an Europa. Karal 1 vecht trg?n wind en vloed om 3 redden wat nog te redden is van zijn and en troon, en niets nog, in da gsvoi-;en van zija onderhoud m^t Willem il, \ aat verondfrsteilen bat. sijn krachtln» ] panning vruchteloos Is. Op militair enpoîltiek gebied vermas )ostenrijk nlets tegen Duîtschlacd ; zij [ :ta[t tegenover dit land dsmschtdeï'i jeweegbaàih^ld, dit is reeds veel ; matr 10 Iegers van den Kaiser wankelen en ï nissefeien zuii^n onvoorsisns gebeurte- \ âssen plaats grSjpen. i ■''«lai—M1 mriiiW wiiihM'iiiih1 ni ifiiiiw<nwiii 11 LAATSTE UUR; d»n 8060 gevangemn in dria Parijw, 24 Oogst. Gist ;rî»n n#ra«n de Britschf tro- pin îîsar t'a 3000 en 5000 agr» istéran 't zij rueer den 8C00 ia totad. ' i l !l2 legerafdeelin^en g v»n-gesiomea in Î5 dajgen P<:rijs, 24 Oo -st. M'-n m^ldt dat si «s 8 Oogst de Brit-reeds meer dan 30 000 man gevangaa aman, 't z!j dus ongevear dria leger-fdetiingan en ha'f. 0e Ftî^elscheîn hî?*ssi 13 Duitsch* vli««tuigea «fser i» achtdafen Liftdan. Ysrladen wesk seboten we 62 vîjande-ika vlleç-lulwen neer en 21 andere zagan sh vsrplicht ta dalen. Dïezalfde week kwaman 26 der oszen aar hunnen basîs niât ternir. Voor é -n Engelschan vlieger vialen er as drie Duitsche. Bwilschers bedreigd P^rijs, 24 Ooi;st. Man beslult «lt den vooru'tgang van Irngiii's richtcrvleugel naar dan weg otssoDs CîiaUiiy, dat de Du'ischers die -nvigrjy ^n Juvlesy bazetta», zich 11 ten *ferpl!cbt stîçn buonematten op te ..iiea t.ea O. van dieu weg. &l\ worden ©nriîiifig Parïfs, 24 Oo^st. Vrrliden w-^ftk oo.^stta maarschalk cch steeds maar cî uwe everw-ianin» ta, urwiji Lu.ieùdorff maar geeue lau-aroi> ïoij plusken. Da Verbonda.nsn wonnen bijzonder sel Sn, brach!"n hunne s^el'J.igan tôt r-, de Oias en verov^rden Aib»srt, zonder r >otf v r i .zen sa zonds,r Amsrikaan-she buip. Nu bogtnnén da Duit*chars hwat obterdocht te kiài a o*'er wat nog ge« eurea kan, want za w t-an maar al ta roi dat reeds eene massa van 700.000 merikanen «î-r^ecl staat om op 't eersta r «kaa van Foch ïicit dappar ia den trijd ts wevpen. Een Hoïî^aafsch® «fd^eîi«îg cp hsi WestéiijS front ParSis, 24 Oogst. Mon meld* <"'at er eeno hoogaatsche fdeeliag in 't Oosten or s frout beset. Za badden >ich rao is mst fra- scha rrep n gemnten la I'aiie, en ni»ts doet oor- ien c at zra ditmmaal geiukkiger ulen zijn. Ditiische ÎA-o©|>cn v^e^r^e-rospan ^aar o:is Jro^t Parijs, 24 Ooast. Men maidt uit D n Ilaag dat Duitsche rospan op weg zijncte nasr Finiand, aassig zijn werrg roepen an naar het Vcstirli^atÉestuurJ werdea. ■HDEIBHMHBBIMHmnaHHMMHH I ^ S 1 | ■' ^ """"——101 ^^ » i. »*■«= — DE AMBTELIJKE MEDEDEEL1HGE FBâNSCHE LEGERE ERIC WUl VA( 23 OOGST 15 u. In de streek van Lassigny tusschea de Oise «n de Aisne noeal erg artillerie-gevecht. b^nst den nachfc. Franscbe eanhedan drorigan op ver-scheideno puaten in de vijand»lijke îij» aen en naman eenige gevangenen. Kalma nacht overal eiders. 23 a. * "> Tussehan de Oisa en de Aisne in do de stresk ten Z. vaa Crécy au mont, br.ddt onze vooruîtgarsg zich uit. Krijgs» gevang'în werden gîiaomr^ D® Amerikaansche troppan bracbten fcuaae lijaen geleg.a tan W. 'an Fismas i-t aaa den we^ van Soissons naar Dit cp ?,snë lesgte vaa 800 meters. Kalmta alders. F8flf4SCHE VLIESDIENSÏ Bî^stden dag van 23 oogst werden 9 viié'ijtuigen nasrgaschoten en een vast-llgfffindaa ballon verniald. , D nzelfden dag wardan 12 ton bom-m ;n peworpan ea varschalde> e du?zan» den kogels afg. sahotan op ail rlei in de strsek -an Acs^y Ia«Chateau, Bras, court, Landricourt en 't bosch van M jrtisr waar groote troepenverzaraelingea wsrden waargaromeu. Er;GEL?CHE LEGERCERICHÏEN VAfï 23 OOGST 15 u. Oa«e trorpen vorderdea 's nachts la 't vak van Aibert ea maaktën gava ;ganen. In den vroegen morgen werd de aanval hernomen S dort 21 Oogst namen wij meer dan 14 000 jrevanganen alsook ^ela kauons. Gistfr«n Iukt»n wij 00k bij een lokaal» gevecht ten N -W- van N-uf-Beequîn. G'deeitel'ika vîfandeiijko aanvaîlen ten N. van B^lbul, ten Z van de Locre en ten N. van Kemmal warden afgesla* gen. Dezen morgen leverd«n wij, met goad îukkec, gevechten ten N. van 't kaaaal vaa La Basséa la 't vak van Givencby. 23 u. Op 't front ten N. der Somme is een groot gevacht aaa gans? sadert dezen morgen. Oridaisks vele bijkomeade duic-seha tro«pen en bua^en havigen tegea- • stand vorderden wij op gansch de ge-vechtslinia.Wij maakteu vole gevangenen en eene groate hoeveeibeid materlaal. Kort na middernacht vielea Austra- \ M- cie troepaa aan langs den noorde- ( l'.j un oever dtr Somme en bszettaa Biay-sur. S' mmo en naman kriji{sgevan-genen. A-^ ere vljandelijke steliipgân { werden 00k bazet. Op hun iinkerk*ï)t vorderden trospea van Londen ten Z -O. van Albert en | miakten eenige hoaderden Duitschers gavangen. Ii 't cacter gingen wij vooruit in de nabMhf id "ar, L» Boï"»* !1^, Ovîp-rs, de ( hoeva vau M- uquat en Grandacourt , Maar dan 2.000 gevangenen werden ] gemaakt. i Or,ze trotpen vorderen ten O. van Thiepval. In de nabijheid van Mirau-mont bood dan *-ijaad een hevigsn te» tager stand- Ton N van dit dorp voebten da Neo Zdlaader# als lc^uwan ea vfr- ] O'fr'.en bat vardadigicgstelsel van ; 'f b >sch vao L' upart, alsook eea 400 tal ; vljatid.en. Zij brzetten 00k Grevilliers en Bief- ; viilsrs en geraaktea tôt Avesnes-B^ paa- j ma, Irles ward 00k gooomea en vorde- ■ rtsn in de richtïng van Lapignies na ean 1 woedaa tsgenotand ta hebben verbrij-telrJ, ta Irl?s «n ten O vao Bihucourt. Op den li L.r'^a t der vephtllnie vech-teu E 'gslscha ea Schatscba afdaeiin^ea op 't front van Mory-Croïssifles en Neu-viile-Vitasse en varoverdan St-Léger en Hé in-sur-Coyeal, alscok do hoogte links gelegen. Elders werçlen lokalo gevechten gele> verd. ien van ae sc-ip o lien wij onza oude eevechïsiij?j ten en tea N -O van Givencby en vordftrd&r. met v< ' succea in de vfjaudpHjke stsHing3a. Ons dor^l ward ber^lkt e" isamaa nog 60 e-evar.ger>*n. Dezen morgen bracbt^a we o/.-ze lij* nen ten N. van B »il!au!, gelegen eena mijî voorwaarts, 50 vijanden gévahgen nemenda. Een tsgenaanval werd afges'.agen. A Âs>eri!fr,snsch Ten O. van Baroches maakien onz® troepen een iîchten vooruitgaiG.?. In de Vopeezen ward een vijandelijka icerrassenda aanval afgeslagen mot ver-liezan voor hen. NIetar bijzonders aan te stippan vooir alders. ■ 1 IMmSESPS»flr.ir « s Vijands verliezen zifsra vcrschrikk^lijk Parijs, 24 Oogst. De varl»^?en dar Duitschers zijn ver-ichrikkeHik ers- za<?t dat machina-irewero» op ànkala m'nutan tljdo er œaar 3an 400 dooddan, Ojk op a^n z'-'rf-r pant Joodden de kanoas dar Néo Zé-m ers 250 vijandft. Z»s bataljons ten minsta vaa het 52e •3 4s Baiarsch leger, aîsook van d-5 23 Wacht reserve w-rdén lettorHik uitge* moord Da vjjand die kost wat feost tU hoogta ran Miraumont wiida beboudea, var-iubb^lde en verdriedubbslda daar zij^e sffaktievén, en verloor dan 00k oneindig feel manscbapp'T. Het v?rsh|ten vsn hun mate?îâa! Duitiscbe krijgsgevangeaen, i: Vî;ian-3eren onlangs genomaa, verklaarden »roote verl!e»en te h< bben geleden door iiua e'g-n gesebut, Wanneer zij • it da« ien cpmerkea aan dé mannen der v. r-ichiHige batterijea, verklaarden deza îat di^ toestand ta vriftan was aan den ilechten staat der kanons. Zoo is het o->k met de kogels. Ssdert aenigen tijd stijn zij gemaakt, vas> staal, yadekt met koper. Zij ontplofïvn seer likwijls en kwatsea de soîdatea. Sene overwiisnir»g iso.g nieî bev&sligd Parijs, 24 Oogst. Londen.— Volgens zekere gerachtaa ou^en de Tcheco Siavea meestar zijn raa Versrih!,ïudinsk, eerste groote stad p 't maer Bsïkal gelegen. D«e «erste overwinning zou bedul iea [at de Tchokan de tune als veroverdaa. Geschsîlesi usschea Berlijn en V/^eaea Zurich, 21 Oogst. De dagbladen van Zuid-Dultschland lealeu bat volgende suelbertcht mede, vaaruit biijkaa «ou dat er erge peschil-en bestaan zoudao tusschen Duitsch» and en Oostenrijk Hongarie. Dit snslberîcht zagt, volgens de *Mun« ;hnn Augsburger Zeiturig» « dat er ge« ichH'an opgerezen zijn tusschen Berlijn sn Weenen, tengevolge der Pcolscha [westie, H"p«n wij dat ze zich algauw ulien 't akkoord stellen, wij hebbéa er) ille belang bij. » Dit beHcht doet ons geloof hechten iaa 't gerucht dat liep dat Karel I het Jgemeea groot kwartier zou hebben erlataa, na eeae hevige besprekitg met iea Kelzer. Ce Keizerin zou ziek zijn Parijs, 23 Oogst. Amsterdam. — De keizer heeft 't groot loofdkwartier verlaten om zich naar Wilhemsthocho te begevea bij do ksize* ia. Zij zou ziek wezen ten go^oi^o van rermoeinis opgedaan bij /'ch btzij to loudea aaa de goede werkea, HOE JftftRGANG — NUMMER 1178 PRIJS : fO CENTIEMES iMNDAfi, 26 aUGUSTOS 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods