Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2205 0
14 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jq0sq8rq25/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ons Vaderland Béîgîscti clagblacl verschijnende aile dagen der week IixsamHvisGEs Rf€HT DÔÔR, EU VRÂNK j jM? L Sticbters : J. 8AB@KBLAN0T en A. Temper e rr; s EneeIamî>>°na,Mio:«s %mm ean en vûlk EK UMd 1 r °P8tel en Beheer: rue Neuve>91 »Ca,ais DE MOFFENLEER K3Ca Wii koraen in «La Nation Belge? et) van 31 Oktober laatstleden esn zeer ve belîngwekkend arlikel to lezen. Het laat onstoa de gaestestoestand te de bestudeeren van de re-lactie die cr p£ de veranlwoor* elljkheid van op zich fc( neemt. ni Het stuk vangt aan met deze woor- m den : si « Medeburgers der steden en dor- p peu van het bevrijde Vlaanderan, w men zal u esn dezer dajen zeggcn, 01 zoo men het u nog niet gezegd heeft, ^ dat «La Nation Belge» de eiscbsn ■ van bet VJ?a-seche volk Tijandig is. Ilet is onwaar — maar wij vragen u niet on s op oc s woord te geloover». P Op dit punt zooals op aile andere j}' 2ult gij ons oordeelen in de toa-komst, naar wat wij scbrijven zul- } len. Wat bet verleden aànbelangt, l: in afwachting dat gij een persoon- ,u iijke opinie voraien kunt bij de le-zing van de artikels door « La P Nation Belge» en «LeXXeSièle» aan het telenvraagstuk gewijd, ont-houdt • de geîuigenis* van ean & Vlsarasc'a en vlaamscugesind jour- z nalist, M. Augus' Momet, die wij a de esr niet hebben persoonliik te ? kennen. » B « La Nation Bel,„e j> heaft heele- ^ maal de emeekende houJing van een D7:eirreienaar eener slechte zaalt. Laat. ons de verrechtvesr.iiging zien. 8 Mr F. Neuray maakt een beroep op 1 de toekomst. Is het een vast voor- £ I nen:en voortaan beter te hsnc^len? , I Lieàen der stetîen en dorpen van : 't bevrljde Vlaanderen, " mistrouwt 1 u t. In de verhondene landen is het 1 het wachtwoord. Maar gaan wij over r naar het beroep op bet verleden. Welja, beste v'aamsche medefcur- * SfrSj en gij katholiakea, lcas « Le 1 XX© Siècle » en « La Nation Belge » ï van on der <*en oorlog en gij zult ge- 2 sticht worden. ( Wat de getuigenis van M. August ^ Mcnot aanbekn^t, die Mr F. Neuray } beweert niet te kennen, zij is waard. wat c'o getuigenis van een avon- * tuursgenoot waard is. Voor hei ove-I rige kennen wij den opsteller van «De Telegraaî » a! even min. En ( wij zijn de eenigen niât. Meastens kunnen wij verzekeren dat Mr F. ! Neuray voor iets in de befa&mdheid van die schitterende onbekende inkomt-. Volgt in het bedoçld ar'ikel, het progrjmma van « La Nation Belgo » ovor het Vlaamscbe Vraagstuk. Dit programma is het onze. Dit is ons antwoord. V/ij eparen da Iezers (*e bewijzea i en b?sctiouv/ingsn die Mr F.Nçurav aan zijn oplossiog van het Vlaam-Febe Vraacstuk bijsleept. Het is ean ontwerp van sophismen en dui^end-misl weerl?^de dwalingen.Het oog-merk van « L^ Nation Bel^e » is ten andcro ?e publieke opinie naar d.e hare le vorm3n. Daarom verki-î^sri wij een woori tezeggen over de Moffenleer aie wij haten, waarzij ook te vinden zij. D=! Moffenleer b een gansc!i sys-tefm van tbe:>rieën en princiçpan, rl (van weinig e rlijk als kristen. Noch weet men waar noch op welk datuai (tan ward de Moffenlscr een wissslwoord tou ziin voor Machia-velism) zij haar ingeplanî hseft in Mofrika; caasr sij is zoowat overal binnen gfs'opsn. lu de Moffsnlser ond#rscheiden wij de taktick cv de leer; dezestrekt er toe hst wiîlekeurig en au'o'ïra-tis 'h gesag en elka kwada wil te w«p?nen tegen hetïedelijk verweer der awakken. Ziehier enkele harsr baginselen: 1. — «Maeht komt voor Recht. » — Wie nicoht ï:egt hi?r, bedoalï al wat niet bet recht is, maar wat van aîrd is oit te v r hukkon d. i. te verplet-t :ren of ta vermitiken. Zoo de brutal» m-cli', de geldmcc'iten, het on-wrr^catvau'dig'i favoritism, deon-b. p rkte stoutheid, de vermoedens-?v,' r' dcortrôptbei^. 2 « Nooi is wet. » Wie de samçn-k ppeling vindt zijner irjïichten en de nood boeft vrije kaart en vrije banden. Sieept er hit vadsrland bij D 3n al het overige moet buigen of in / ^erdwijnen. bra 3.«Het eind rechtveerdigt de mid-delen ». Dit beginsel heeft twee to?- aar passingswijzen. Het princiep van val het voldcngen feit en dat van de natuurlijke evolulis. Het eerste, het meest celiefde in Ovvr-Rijnland, be-staat hierin de gebeurfenissen te overhaasten, ze geweld asn te doen. De getrofîen toestand sal nadien i wit gewassebea worden door esn in opgelsgd xwijgen en een betaalde j0l wetenschap. du Anderen riebten naar de wendiog hunrer inzichten ean aanhoudende psrscampagne in, en sebeppan in het dwazerikkenmidden <?en ge-dachtenstroom. Wanneer de groote massa voHoanda gehypnoliseerd is, V0{ is bet gunstig oogenDlik gekomen. De bedoelde gsbsurt»nîs doet zich hi) heel glîd voor, als de noodsskelijke op uitkomst van een natuurlijke evo- ric lutie. °fi A. « H09 wre&der een oorlog is, J des te korter xal zijn duurzijn duur zijn. » Gaat er etout op los, bindt W( aan den scbandpaal, sebiet omver, 0jj verbant, cet gevangen, sluit in ; en o t gij zuit de vrôde van hst kerkhof aa verwezenlijken : handelen is beter ko d*n redeneeren. do 5. « Beginselen, zooals uitvlucht-sels, ïijn daar om er gebruilc van te maken. » Wees geen slaaf uwer bs- ^ ginsalen. Hebt geen andere vaste baginselen dan die van den weers- ha haan. Ra^dpl?egt dus voor allés de na0 lucbtgesîeltenis en verrechtvaardigt uwe daden en uwâ eisclien door o> medep'ichtige beginsslen. fe Er sijn er van alla slag ; zoo : het te beginsel d»r natîonaliteit, de voor- °!> uitgang on de baschavin^, het Euro-psasca evenwicht, de natuurlijke en hislorische grenzen, waarborgen der «Uriion Sscrée », beginselen van ekonomischen aard enz... 6. « Wees de man van het oogen-blik, van gelegenheid in zijn woor-den en daien. » Laat nooit een strcohalm uwar eiseben los, masr berekon er wsl de formuul van, stiif ofasemeoetnaarde omstandighederi. Vc 0.-n vollediK te zijn som ik de be- et ginsalen der Moffenleer op : Vt 1. H«t lot lacht de vermetelen to2. 2. Aanvallen is beter dan zich te g verdeii<?en. ^ 3. Za^it ce ?erdeeldheid en gij zult h zeiepralaa. ^ 4. Weest de eerste om een in'.er- ^ vlew te krijgen bij esn befaamd s mensch of een vooraanstaand tegen- ^ ; strev<?r, zoo hij er meie instemt. v 5. Maakt aanspra*<k op het mono- s polium van gezondo dankkracht, z klaarziendheid en ails de prophsten. G. Verzeksrt u raedeplichtigen in n bet vijanielijk kamp, sc'-îriif Jiun h ] allen invlood en bekwaambeid tos, s en lant bun over?îoadig spreken nasr uw2 inaiobtin. Het is da ernsli- i ge toon der andere klok. g 7. Verklaart neutraal te zijn in ç' vrangstukken ciî u bindsren. | 8. Ve:wurgt de vrijheid der ande- , ren en gij zult de volksopinis zijn. ( ULYSSE. < i 1 r ■■laaBïgEgasEï**"" " ■ i t 1 Hollasid en lieî î ! Volkereo verbood t Parîjs, i2 Nov. 3 Man geint uitdan Haag op 9 Nov. dat r de regeering tijdens de besprekiu^ der b grootîngen verklaarde dftt Hoîland . we scht dsel to nemsa aan de vredes» " oRderhacds'ïcgèn bstrckkalijk het puât - voor bet stîchtsn van eea voîkerscbond. t _ 1 ■ Oc oproep û°r soMska gêstaakl in Âmerika Parijs, 2 Nov. L" Uit Washington. ■— Gaslen de wapsn- a sti.'stand geteekend en de vrjde takend 8 is, zullerî de laatste oproepiagea van j troepen vernietigd worciea., / IN PIM MEMOKIAM \ l DelSisslonBaHsscsvanhstH.Hairt, dienend in het Belgiech leger, aalmoczeniers en brancardiers bevelen in de çebeden der id- lezers van « Ons Vaderland » de ziclen )3_ aan hunner laatst voor 't vaderland gc-vallen confraters-brankardiers : ^ Josef Wôufe(,s 36- en i Eduard Oewrce. iea JOZEF VS0UTE8S, van Hamont, sludent j in Godgeleerdheid, werd zwaar oehwelst ' -dô door handgranalen den G Scptember, ge- ' durende een aanval der Duilschers op ' ing onze stellingen in den sektor van Ipereri. ' !{Jq Hij werd door de Builschers gevankeli/k medegevoerd, maar bszweeh nog denzelf -den dag aan zifne ivonden. Juist te voren was hij in de meest vleiende bewoordin• « Ove gen voor een eervolle ondersçheiding 1 1S) voorgesteld, orn zi/n buitengewoon moedig 1 en. gedrag gedurende en na een raid, toen ich hij 3 nachten en 2 dagen lo-ng, zonder : ilce ophouden zijn moeihjh werk had ver- ; YO_ richj, de bewondering afdwingend van \ officieren en soldaten. EOUflRD DE'&REE, van Borgerhont, stu-' de.nl in Vf ijsbegeertn. Brankardier in de ' 5e legerafdeehng. Buitengewoon moedig w«s zijn gedra» gewtest gedurende het '®Tj of/ensief van 28 Scptember. Bij viel den en G October getroffen door een obuitcherf hof aan het hoofd. De achting, die hij in zijn !ter kompanie genoot, was rlgemeen en zijn dood laat er een ware leemte achter. Beiden waren sumen op het front ge-j komen en hndden er zonder ophouden i 28 maanden lang onder hun jongens hun | ^ heldhaftig Vi'erk verricht. * Zij ook, zooals zooveel anderen, zij] 7" hadden tôt doel van hun leven gesield het ' . ^ goed-doen aan anderen. Zij droomden 'igt net te doen aan de arme heidenen uit OOT Oceanië of Kongo. God heeft hun opof-feringsbegeerte anders vervuld, door ze te aanvaarden fila een deel van 't reine >01'- cfier dat k°°Psn moest de vrijkooping van 't Vaderland, de algeheele herople-.-i vin° van 't Vlaamsche volk. L; ke " •gen 4en ' ■ îen- Nog over G?z©ndheidsdicE sî jor-eenia?r stiif ij namen de vrijheid in het nu m mer ien. van eergisteren van « Ons Vaderland » i be- eenige der menigvuldige tekorîkomingen van den Gezondheidsdien3t adn teduiden. Heden doen wij een voorstel. Naar de handelwijze van de Hoogcre a 9 Sanitaire Overheid oordeelen wij dat ret gelai hospitalen te beperkt is voor de zult 1 h".rbsrging onzer gewonden en zieken. Zult s kan ren treurige onvoorziendheid , veropenbaren, maar het brengt de toe-T standnietsvooriiit. Jfœarom onze jon-al gens niet naar Enqeland vervoersn. Nu gen- de havens van Oosîende en Zesbrugge l. vrij en in voldoende maat hersteld zijn OnO- zou het vervoer vlug genoeg kunnen ver-iCht. zekerd worden. Het is zeker , aan de Engelsche overheid 1 nog te moeten aanvragen, maar wa ver' •hun kiezen zelfs dat boven de bestaande toa-tOS, stand. eken Wij A>enschten ook dat onze herstel Ï13li- lenden in een zeker kamp betsre herber-ging çenoten. Zij liggen thuis in onver-n in • vvarmde leemen hutten, wat in dees jnar-getijde wel niet bast zal zijn. Sedert ^ ettelijke dagen ook is aan lichtstot nids nde- jneer te bekoman, en de jongens om de zijn. verveling dood te krijgen krwpon met JE, dan donkeren onder de dekens, vermits er geen petrolie te vinden is. Wel is er — een kantien, maar eerstens is er zooals in aile kantiens die zelfeerbied heeft, niet s te bekomen en ten tweede het gelai tajels is beperkt. ILezing en boekerij zij n er niet te vinden. /a, de Gezondheidsdienst ! HA U TRUY- \\ IN TER. V* ,^at . —1 ekiug dland redes- fa vijind Zî$ puot ' 0 bond. Balc^ u Nov _ Het Dultseh etafbsrfcht van 10 Nov to 12 uur, luidt als volgt : Tussehen do Scheldo en da Maas heoft de vljand glstsren onze bewo^ia' i!n gen gevoîgd aa-x'eie ovsrzijda van lloa lia Louzt, St GhisI&in, Maubaugo, Tro Ion en aan dan ovarkant van Sormoane tan W. van Charlsvllle. rapsn- Op do hoogten ter O. van de Maas ei akend în do vlakta van Woevrs, hebaen w( i yac vertcheldenc aaavallon der Amerikanei «ifgealagen* VoerztUer Wilsoiî leesf voor ; het Koogres voorwaarden I d van dea wapenslilsland af I " Parijs, 12 Nov. ti Washington. Voariltter WSlsoii g. heeft gisteren voor het Koagrea de voor- j ■waarden van den wspesstilstand afge- s lezen. Vervo!$-:* -'s spi-ak bij esce Jaage rsde- | voerittg uît WAtrin hij deed opmsrken | dat de oorlog gceïndigd was aaagezien g Duitschlaad (^ie voorwaartîen aanvaardt. Het doei der Verbtoadenen ïs boreikt : nt HetDuitsch ïrr.p rlaîisrne is veraletigd 6n de groote cariera difl zich versenigden e„ om het te verale'en zijn 't akkoord om eenen vrede te sluit«n die alîc wansehen vervult, de zwakkc-n beschermt en aan lji dfe sterken hen recht «eeft. WISson voe.?c!a er bij : De >n V^erbondsîtea be.bbsn bcloafd dft Mid« n- deErijSen te bevoorraden. Ds ongebruik-ig te ro'ispen zullen d-aartoa pangevrend worden. :n Vcrvolgecs sprekesda over do Dult-er gch« revolatie, bestatigt hij dat deze, ^ r- ïitçn de oissUadvastîgheld van de re-m ^eering, ocs moet veror.trusteiî. Wij mosten dus ge^uldlg sijn zoodat de u. la dea die hst iuk der vsrdrukkers af-ffe schudden tîjd hsbbo do vrijheid t.e her-;if> namen. fl a Tf Be wegea dat hei Duilscbe'^ Tn leger gaat volgea om i« N re. DuUschîapd le gerakes en un ! Als ult'voerlog van een der w^psiîstîl* standhîsluiten gaat het Duitscae leger îZ/ibeginnon de besstte gablcden Eizas-Lo-'■.et tbariegen ea gaasch bat dsci va Belgic en dat het nog b?z!t ta verSaten. lit Aaa dan kant van Eî^a3 Lotharlngen i if- zullen de Ruhschcrs sposdlg de str««k ze feuonen winron dio hun doar hunne ! ne auforitaîton op hun eigen grondgebiad ng julien toegekend zifn. Ie' TLn bsschiVkan tiierom over verschiliigo middelra. la Poog-Elza*, bulten de jrroota Artcre*de-Rocaio, dîe ia de valle! < vaa den Pi jn en Bastl aan Scrasburg verbîudan, hunnan ze de wagea gebrul» ! t ken die leidan naar de bruggen gswor-S? pan ovnr c^na Ri'n, r c'it voor Lorracb, ta Veuf, Busach en te Kehi. Irsgeîijks de re.^imentea dia zich op de nabnrîge positîes ran de Lotharinp- 1 schc grecs bevlnden, tus^chen PoJît à-Mousson oa Avricours sijn zoker zich * gemakkelijk en zonder te langen duur te kuaaen tsrugtrekken, dar k aaa de gosda cn' wegsn die nrar Palatinoir en naar den Rijn loopsn en waarvan dt doorgang ère mogelijk is, zeifs vcor grooto e ff;cîiover, ro.t dank aan da brugpen gaiagd op da hoog-de irn vaa Bastadt, Karî«ruh?, Spfra, Mam-cn. rheim, Wims on M y nce. Lotharingea eid b~;zit waariijk Vf-a schoona en brîedo loe- wagr;n d:e naar SarreRuemlnes, Sarre-; on- bruck, Sarrelouis ioopan on van daar, Nu Mayaaee laass Binzen bc-reîken, of lanp;s gge Kreu^naek, of draaian raar het deei van :ijn den Riijn gaîegan tusichen Mannheim 'cr- en K&rlsruhe lau?;s KaSserslsUtern, Lanndstuhl on Prisasancns. Do duitsche eenhedea di« «■oor den \cicl wàpenctiîsfaad, gsîast wareada toegang ,er' van Ëlzos Lothariaeeu to verdodlgea te0_ teilen sieehis 50 afiesllngen, en die •lseSfeîs © tot 700 ©00 man tellen, dea tel achteraitd?8î38t labsgrfpaa. )er->er-ar-ierli% M de Moliaslschs re|eerio| 22 des Mut toelaten cp haar i K i grondgebied te ferblijven ? t iets jais Rcn Haag, 11 Nov. Da aankomst van den af^oBCtten keizar vin- ii6aft la Hollaad oca grooton gecstdrift veroorjaakt. Do autorîtcltan en mco* pn nlng schijaen een erooten moellijkheid tG ondervindan. Vden nordeeîan dat den afgezatten kçïzer en krooaprins naar Duitschlaad dienen teiugfgeïondec. Da Hollandscho regaeriag herfï eenige moeilijkhedea e.^a bsslult la nsmen, omdat aog niemaad fcbijnt to wctea In welka hoedanigheid Willrm voa Hohen-zollern zich la ilolland beviedt. Da eene Nov. seggen dat hij nog aaa het duitschlsger bahoort, hij moet gaiattr^eerd worden. laas, Andero hoaden sta?in dat bij eoa nîeuwo i&ia- ûuitscho repab- kaia is en dat msn niet Aoa« hoe mea hem, iu dsze gsva"!*>n, belsUsn Tro» zoa zljnen vrïond de graaf Blnslnck te anej liezosken. In aile geval, do tosstand der relzlgors i en vaa Maést'rfcht, moet ultersi curfeus a wo zïjii. Dezo streek ïs vol dultscho dcsir« inen teurs cn kriigsgevani;onan. wiiaaeûder drlshocderd Itaii&neiu #r X3 ® r|RIPÏÏBLIEK UITGÏROEPEN „J ta Beplijn ©w t® lieenen !°l: | « £ DE KROONPRINS VERM00R0 •dt. U m KEiZER VAS DDiTSCHLHiND C-EINTERNEKRD 7E AF.NHEM 2 en DE KEiZER VAN OOSTENRIJK OP VLOGHT . Do i I.iiw* 'v - IgWUMiM... ^ i Ue RepublieU ulîgeroepen Zurich, 12 Nov. Voigens do « M un cher Augsburger ' Abendzeltung » werd da tf.publlek Za-j tercag xiitgerospen to Berlijn. ! De Krùnprinz gefusirleerd Amsterdam, 13 Nov. Da Hoîlandecha biaden ssinen dat vol-îjobs berichton uit Duitschland gekomen j maar nog nlst b-Testigd, hot gerucht in j omloop is dat de Krot prlrizaaagehouden j w«rd op den oogetblik dat hij trachtte In Hoiiaad ta vluchtea. HSj ward door de soldaten gïfusilleerd. i. ©e Keszsr gcïsîerEcerd, sr fc Arnfecm 3' ic Londan, 13 Nov. Voîgens da «Daily Mail» aou dô Kelzer sn ! giïatêrneerd worden te Arahem. ik io 0e C?rcofher2o£j va» id Oldeîsbctirg essUroond yS Loideu, 11 Nov. !e De Groothartog van Oldenbourg werd c! onttroond. d- Sleswlg-Holsteiîa wordt een £- republlek Kopenhagea, 11 Nov. 'P « Dalîy Telesrraph ». — Da « National g- Titenda », meldt da vorming yan een à' voorlooplgbestuur vanSleswlg Kolsteln, ;h i hetwelk den vorm van republlek aan-te i neemt. ia ^- n Oe Owîtsche minister v»® Oorlog blijft Parijs, 12 Nov. Man saint ait Berlija dat Mr Shacck, minister van Oorlog, aaa de nienwe re« - geering *ijne medowerklng zal verlec» ''d nen orn de bevoorradiag ea de ontwane» ning te verzekarsn. 10c nieuwe knoseUer iden « Dai'y Mail ». — Da nleuwa kanseller :htte Ebert boezemt wolnlg vertrouwan în.1. Iudien geen eakele rageerîng maohtig i «enoeg is om dea vrada te toekoaea en >e ziia wil aaa Da'-tschland op te drîngen zal zulks voor Duitschland nog sleehter » zijn. De zegepraleado légers der Verboade» nen zulien nog vcor uit gaaa ca la gsval vaa nood zal de vredo geteekand wor« elzer dan te Barlija. De RepubUtk ia Ôcslenrijk j Do Ripubliek ward uitgeroapen to Weencn. werd Karel ï en zâjae famille ecn op de vlucht Baie, 12 Nov. ' De « Gazette de Voss » kondigt aan. ioaal dat kolzer Karel enrijne familîe gîsleren, een Lchoanbeurm veriieten In eeao onbe» italn, kendo rîchting. aan- Denkelljk zullen ze naar Zwïtsorland vîuchten. ROEMENIE VERKLAART DEN OOHLOG AAN DUITSCHLAND re" \oi iar, !KS r.an Baie, 12 Nov. Im rn' Men seint uît Budapest aan de tGazet ^ van Francfort» dat de nieuwo Roemoon» sche regeering den oorlog verklaard rea heeft aan Duitschland. die —H>s Feti ullumalum «an Hacke»sen izet Rosmenle heeft aan Mackaasea oen ultumatusi gestuurd de ontwapenir^ of sn" hetvartrck der duit;cha troepsn eischan» ard da binnen de 24 aren. In geval van welgering zal Roemoaia de wapeas gebruiken. 0e islrede van o ?zes Komïig e in ée Hoofdstad iâ Het gerucht Is in omloop dat onzen Dl! Koalng Vrijdag, op zijnea feestdag, Ll] Kijaa plechtigo Intrede zou doen te VR « Brussjl. ___ *a' • " " """ " """" op De voorwaarden aa rar vas wapess'ilslaiîd |vc rï{t Parijs, 13 Nov. ' Op den oogacbiik van do onoerteekc- se j niQgder voorwaardonvanwaponstllstand „ g&ven do Duilsche onderhandolaars jee» W ®ar kera blijken van toegevendheld. Zij merkten uochtans op dat zskero voor» Isc© -waarden onder audero, het aflevareu van ea, vervoertulgon hat volk mel hongersnood In drelgon en de uitvoeriag der vooffwaar-en- den vermoBllljken. aae . ■ «' f®r Be opgewoadeoheid ^ p.vê J* Eîzss-Lôtfeariagen iiet Parijs, 13 Nov. ki t*3n Geaeraal Pataln hsoft in ean dagorder gi ï te 2ijae troepen goluk gawanscht over huano heldhaftigheden en hen bçloofd jers dat zij tôt aaa don Rijn zouden gaan als eus bevrijders van Elzas-Lotharingen, dat sir* cl6ttageEstaaada do misdaden dsjr\r be-ider dreven eene v/aardlge kalmte aai ï)ewa« li rea. ^ rii Ôpstasid der Buiieche s&ldalen te Luïk Aaisi'eide.tr, 15J Nov. Er vJ'orclt uit Den Haag geseiat dat de !Sn Duitscbo g^oïdatan van het garnizoen t® ag» Luik in opstind kwamen cnerhet roodo te vaandal hcschïtî op de spcorhal en d° fabrleken van Englebert. De graotstô opschudding hecrscht in de stad. Bc^pische vaandcls wapp^ven omtrent aan leder veaster. Prias Rupprccht en de duitsche gou« verneur zijn op do vlucht. De vrcugdo der bevolkiag Is oabo« ' -îkc* schrijfelijk. lxe- Owitsctsîand roept de bulp zij der Verbondenen in om )or" de orde te handhaven Ha in Eizsis-Loïharingen iar« Amsterdam, 13 Nov. Het Duitsch opperbevelhebbeischap heeft do Verboadeaen gevraagd hat voik ia Elzas«LotharIngea tôt bedaren brengen. 1 ' . en Op sommigo punten neemt de oevol»;. king eene ultdagende houding aan te; :der genover de Daltsche troepen. >ver ggct tfarnizoen van âuvezy . •ofd , t « , als *n opstand dat Amsterdam, 13 Nov. be- Do «Telegraaf» seint dat ernstige on« >wa« lusten uitbraken onder de troepen vaa Auveiy. j J VI£RDE JAARGAHG — NUMRER 1248 ■ 55S^T,*TT?1"1 I! ' .... - ■ 1 ■ ~ I X PR!ï IfcfEHTIEHEN i DO.^DERDUG, <4 S0VE«9£S >'« '8 z.r .. I IM . ■ ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods