Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1640 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 June. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f18sb3xp0w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Iammbusiratir s a. tbbpsik ^4^ Belgisch dagblad verschiitsetide al de daeren der week •taâéfit » i. BARiKiiiBt Drttkkw.pit)fKV«- rn<- «J«- Vie, tolai* *J <J J D It* ■■»*> Murtet. CAIuAJ(K< « ■—IUllui.,» I'mil —WM——I I I . 1 mnin.in irnlllii nmn .MUMnr MMWMtM.n.1,11.... . v — -, , ' n-....... r„ : M0KX£M£WT&I*ÏM4ZE£' « Pif maKcVË % Bciait I.BC Fnuikpijk CJt6 lit|iëiakBâ-liiilieBé 8,B»; Par |pîmc«t«r > 4.06 ■ Ï.K » I.SC ' «s» sftfrrïj?* i « Ona Ystâcptett^ » 17 rue gj« Vce Calais RECHT DOOB, VRU £N VRANK ♦ -*• •* _ •* VOOR GOO EN VOLK EN LANDI - - ï> • ^ v». , i «j. > "** jxi*(g «BJiltiie»eKtltk VftOt» &i,LMTIk t PeF weell (if tiafMS) Ûitt ) "«t. ai«B*n on» Mua«e«as 10 Sa.-- m* » f.ift % ®«aiir.*r* IXiBenis r»kgd <sc daialUfe* Pe* mmmna nw > - ,, ariPay Ï«w>»d5» « "^}»f i 1 Hat hfiofdartikel wsrd datrde j tmur gswaiprd ! i ' 1 _ « ? î ' ■ | S - ■ t ■ ■ ; I ■ . j - • ' " •; j t ' " } | i i 1 \ j ! t _ i ? i k S 1 " - ' - Naar Stockholm j Jfe «erste «fgê^eeréigdci !e K#|»nh»£«ss • Londen 31 Mei. De afgeveerdigden der Duitsche socialistische meerderheidspartij f en deze van de Trade Unions zijn gisteren 4 avond, op weg naar Stockholm, te Kopen-j ha^pn eangekomen. i Zij werden aan de stalle onthaald door ; MM. Scheidemann en Sassebacb en door de 5 vertegenwoordigers van de Deensche en • Zwe*dsche socialisten. M. Scheidemann heeft verklaard dat de I Duitschers altîjd de hand toegereikt hebben ; aan de wederlandsche sociale démocratie { en dat mm thans rneer kans heeft tôt et ne ' overeenkomst tusschen de verschillende groepen. Hij drukte de hoop uit de Engel-sche soriaîisîen aan de corferentie van Stoekholm te zien dpelnrmen. De Duitsche socialisten, opdervraagd door ■ den correspondent van de « Politiken » oyer ! ds mogelijkbeid van vrede, toojiden zich < zeer terughoudend. Schaidemann drukte de boop uit dat men eene basis lot onder-î hsndelen zou tôt stand brengen te Stock-| holm. i De >rede zal kom«n, vefrklasrde hij, waa-| nser ai de oorlogvoerende landen zullen : beslotcn zijn « den vrede zonder aanhech-| tingen en vereroedingen », t.t.z. het pro ; gramma der Russisahe revolutionnairen, I dat re^didoorde Duitsche socialisten wordt goedgekeurd, te aanvcrden Deze formuul sluit ten anderen riet eene rechtma-tl^e rechttrekking der grrnzen uit Het irait 8chter te begrijpen dat de Duitsche •Qcialisten zouden wilien het gedacbt zien aaaveerden dat EIîsb Lotharingen Duitsche provinciSn zijn «n dat eene afseheiding met het keizerrijk onmogelijk is. Frausthf) % ni dê wfg naar 81wkhol« viet nrg#mikk«lijken psrijs 1 Juni. — E°ne bpspreking was geoppnd over bet afl-veren van reisbrieven aan de socialisten die de Conferentie van | Stockholm gaan bijwonen. M. Ribot zegde : , , _ Dit ontwerp werd niet opgevat xn Frank-i rijk H"t heeft reeds de openbare meening in onrust gebracht en de socialistische partij i verdeeld. De vrede mag het werk nl«t zijn van «en partij. Het moet een vrede zijn die al onze belfschtineren verwezenlijkt. Op dituur mogen ^ii niet ondf rhandelen met onze vijanden, die geen enkel woord l over hadden om hunne wandaden te schand-\ vlekken. Moest dit ontwerp verwezenlijkt worden, j nu dat de vijand nog ons arrondgebied bezpt - don zou de openbare meening in opschud- ■ dir>e komen. H"t land moet al zijne krachten verzame-len vopf het zelfde doel De vrede kan enkel T0»rt»pruiten uit de i zegppraal. De regeering kan de verantwoordeHjkheid niet op ilch p^men de reia naar Stockholm tu vergemakkeLMken. i - m MJSLJND De besekD!di^ing»skt t^gen S«nkkt«lis»r Petrngrad st /uni. — Df keschnl iioingsakt tegen Soukhomlinof bewijst dat het Rnssisch leger gebrek leed aan munitie van reeds bij het beginr van den oorloa. Ondanks de. lierhaalde vragen van générant Zadeline, bevoorradings-chef, en van générant Yanousehkevitch, bevet-hebber van den opperstaf, naar mnnitie, bteef Soukhomlinof werkeloos nf gaf onfwïjkende antwoorden. In Octohep 1914 scinde generaat lvanoffaan generaat Yanousehkevitch dot hij bij gebrek aan munitie den strijd niet zou kunnen vol-houden en verklaarde dat hij in zeer moeilijke voorivaarden zijn leger zou moeten ontplooien, zoo niet aanstonds munities iverden gestuurd. Dergelifke Vraoen werden ook gedaan door graaf Vorontsof Duschkow, bevelhebber van hH leger in Cawasie. door mèneront Rnwski, beveti-.r bber op het noord. ■ vont. Kort nadien begon het léger de gevolgen van het munitie-gebrek te gevoelen. De ter hulp gestuurde versterkingen hadden enkel een geweer per twee mannen, latc.r nog min Eindelijk werden heele detachementen zonder wapens naar het front gezonden. Rond half October 19 i h waren er 870.000 geweren te loeinig. Ook werd, beslatigd dat door de zorgelonsheid, van generaal Soukhomlinof 12.000 machiengeweren ontbraken. In Januori 1915 stelde men een tekort vast [ van i 00 millioen patronen. In Gaticie moesten de troepen hunne steliin- s gen verlaten o'mdat zij niets hadden om zich j zich te verdedigen. Generaal Yanousehkevitch en andere bevel- j hebbers hrbben verzekerd dat al de Russische j nederlagen, vanaf Lodz in November 191U toi j Oogst 1915, toe te schrijven zijn aan het i gebrek van muniVën. i Dit gémis aan munitiên hinderde deverdedi-g'ng en belette het vormen van hulotroep*n. Talrijke regimenten werden tôt 3 bataillons verstnoltr-n. In i en en brief aan generaal Soukhomlinof [ schrijft generaal Yanouschkevilch : Gisterçn hebben de Duitschers op een onzer • steltingen 3000 houwitsers van groot kaliber \ afgevuurd en onze steltingen votkàmen ver- : brijzeld Wij van onzen kant hebben enkel met j een honderdtal houwitsers kunnen antwoorden. j Voor de onderzoekskommisnie heeft generaal . Soukhomlinof al de bcschuldigingen afgeweerd ; en verklaard dat hij het proaramma gevolgd heeft door het opperkomiteit der landsverâe- a diging vastgesteid in 191k na den Russisch-Japaneeschen oorlog. Het bèhrer der munitie- , fabrieken moest ook de munitievoorlbrengst bespoedigd hebben. Verders beweerde hij dat hij niet genoeg gel ielijk ondersteund werd. \ Generaal Soukhomlinof wordt nog beschul-| digd talri ke in lichtingen. verschaft te hebben [ s aan generaal Miassoiedof, die hij wist een : | Duitsche spioen te zijn. j R«88iscke desfrtmrs r 't front gestuuzd Petrograd 31 Mei. — Men seini uit Kief dat de uitstel verleend aan de déserteurs om. nrrar het front te, çaan.verloopen is. Meer dan 1200 aanhoudinçen werden ». oltrokJ en. Al de soldaten die zonder regelmatige toe-; latin g het leger verlaten hadden, zullen naar j het front wcergestuurd worden. IDniHteke kniperijen De « Dagens Nyheter » van Stockholm zegt dat de Duiîsche socialist Klein in de statie diei1 s?ad betrekkingen aanknoopto l mat den Russischen sociaiist Belinkov, aan wie hij sterke sommen beloofde, zoo hij voorwerpen in Rusland wilde overbrengen die ophitsende sebriften bevatten. Hij stelde ook de vernieîing voor van de drukkerij van de « Ri«'tch » an de ontvoering van den | gezant Bac'iaraarx Berlinkov weigerde en Imaakte d^n Duitschen agent kenbaar. De a Novoié Vremia » scbrijff in een s hoofdartikel : « Rustod is letierlijk over-î weldigd van Duitsche agent^n, die bewpren | socialist te zijn en een hevige veldtocht Ivoeren tegen de nationale Russische nijver-h'idOnder den invloed dier agenten leveren j de werklied^n zich aan allerbande dwaas-1 heden over. Zij verjagen de bestuurders der ' fabrieken, ingénieurs en techniciens, en i eischen dagloonen die volstrekt overdreven zijn. Zoo men niet onmiddellijk maatregelen neemt, zal het onmopeliik worden den oorlog voort te zrtten bij gebrek aan munities en vervoermiddelen. \ Rasîand kan zich dan nog enkel aan de genade van den overweldiger overleveren. » 0©»t**rf|kai*» 1 jte «tsiick Zurich 31 M i. — De licbfe he^renning der bedrijvigheid op het Rns^iRrh R^e mtensch front geseind door de Oostenrijk-iche berichten wordt thana veel beaproken in de vijandige pers. j D« Weenensche «orreapondent van da fi n Munchner Neueste Nachrichten » zegt dat de militaire middens in Oostenrijk van meening zijn dat de Russen het Italie an ach ■ offensie,f zullen te baat nemen om op hunne beurt aan te vallen Een Rtisaisch off-nsief gevolgd door eene overwinning, verkVaart , het blad, zou aanzienlijken invloed uitoefe- j nen op het moraal van het leger en de j Russische bevolking. Mmm wil van gean Duitschen vrede | Corrière délia Sero. — Verklaringen van ' M. Take Jonesco : j De Russische revoiutie die onrust sch^en ^ te verwekken heeft thans een beteren plooi genoman. De Russische demokratie zal j bandelen rooals de andere die begrepen e hebben dat de Vaderlandsliefde de grootste j deutrd is en de zekerste waarborg voor de t vrjjheid. In Roemenie vonden de stemmen ten voordeele van den voorbarigen vrede, niet-tegenstaande de vijandige bezetting, geen weerklank. Wij weten allen dat de vrede zelfs gesteund op het statu quo een Duit- I sche vre^e waren. En wij willen er niet van, Wij wenschen een vrede waaruit een nieuw Europa, eene nieuwe wereld, gesteund op het Recht, zal geboren worden. > ~ " i Op het Italiaansch front l D« bcara vaa d«aa laoam c De Agence Stefani geeft de volcende nota: i Het belanc van onze overwinning op den ^ Ison?o, reeds klaarblijkend door den voor- <> uitgang dio wjj verwezenlijkten, dnor het " aantal krijgsgevangenen en den buitdiewij ^ maakten. schijnt nop duide'ijker uit door *' de morale en stoff- liike voorbereiding van " den Oostenrijkscben opperstaf. S " Het Oostenrijksch bevelbebberschap wilde ^ al da stellingen door onze troepen veroverd voor oninneembaar doen doorpsap. Zuiks blijkt niet alleeis uit de arlikelen in de Duitscb Oostirnrijkst'he bladen en de be- *. kentfcnissen der onzîjdigen, die verzekerden } 4 dat die stcllineen onveroverbaar waren, maar ook uit officieels dokumenten. De « Nieuwo Rotterdarnscbe Courant » j j; van Den Kaag, gekend voor zijne duitsch- d gezindheid, schreef op 22Mei dat de Oosten- \ rijksche stellingen oninneercbaar verklaard | e werden door maar<chalk Hindenburg en i r Falkenbayn. Maerschalt Schank, b"vel- ! I hebber van het derd* Oostenrijksch leger- ; t *korps, somde op 18 Me!, warmeer het d Italiaansch kanon reeds begon te buld ren, j f in een dagorder al de redens op waarom <j zijnp stellingen buiten hetbereik war-'n der e Italianen : het vervaardigen van ontelbare grotten en spelonken, waar de troepen zich e tijdens het bombardement konden schuil I boudpn ; het groot aantal batterijen dat aan s het Italiaansch g. sebut zou kunnen 't hoofd r bipden en de overtuijrine dat bet Italiaansch \ l^ffer onbek waam was die niruwe v^rdedi-ginesmiddelen te bestrijd n Maar de over- 1 tuiging van Scbenk moet niet sterk g^weest i zijn dsar hij deartillerie verwitti^d? destel- t ling t» verdedigen zelfs indien de Italianen t voor de stukken verscheneri. m Otnrinsrd h door prikkeldraad, ze fde hij, zult gij u in j lijfsgevechten verdedig n met geweer en I handgranatun. » f I)f; maarschalk gaf ook bevel de stukken t te doe- rernielen die men moest acbter < laten. H^t prikkeld>aad, opgeateld tôt rond t de batterijen op verscheidene kilometers i van het front, geeft een gedacht van de 1 sterkste der Oostenrijksche verdedigings-stellingen. Deze voorzorg, het »ermenig-vuldigen van schuilplaatsen en batterijen, heeft nochtans ons voetvolk niet b^let de j vijandige lijn op verscheidene kilom6terB j in te beuken. Men wtet dat 36 kanonnen buit werden a gpmaakt. Vple anderen waren door den > vijsnd onbruikbaar gemaakt. O ïdànks den prikkeldraad en andere ver dediging moesten talrijke kanonniers zich i overgeven. Een ander dokument, op 18 Mei door den keizer gestuurd aan generaal Boroevik, dia f beveelt op de Juliaansche Alpen, is een niet min zeker bewijs van de sterke inrich- 1 ting der verdediging. Wij hebben afsebrif- \ ten van dit dokument gevonden. De keizer drukt er zijne hoop in uit dat het ieger van ^ den Isonzo aan de Italianen den weg naar ^ Triest zal versperren. Tôt op 18 Mf i hadden de troepen die stredpn onder Boroevik, den naam van vijfde legerkorps ; de verandering in « Ipger ] van den Isonzo » was vooral eene uitnoodi-ging tôt eenen uiterst krachtdadigen tecren-stand. De Oostenrijkers ^ijn zeer gevoeiiff ! 1 voor dersrelijkeformuul BoroeTic ind^rdead « defd uitschijnen aan zijne troepen da» *ij I moohteT.fi r »ijn dat d« keizer aan h-t' ijfde < leger den naam toevoegde van ,de rivier 1 waarrp het sedert twee jaar streed D^rce-lijke ► rkentelijkheid, zegde hij, moet ona aansporen om ons weerdig te toonen van • den naam waarmade hij ona vereert. î In Bptzilit De iiter»eeriBf vai de Dnitseke natrexea Rio de Janeiro 31 Mei. - De kommissi« van de buiten land sche zaken in de Senaat heeft vandaag zijrs Yerslag neergelegd over het ontwerp der afsebaffing van 't onzijdig-heidsdekreet en het gebruik der gfïnter-neerde schepen, reeds door de Kamera gestemd Senuter Ruy Barbosa zal het woord nemen ten voordeele vari de stemming van hrt wetsontwerp en de onmiddellijke toepas sing. Aanstonds na de stemming zullen de Duitsche bemanningen op het eilandFlorea geïntea-neerd woriien. Het A.merikaansch tskader komt morgen toe. De minister van buitenlandsche zaken en van zeewezen zullen zich naer de haven , begeven om de Amerikaansche matrozen te verwelkomen. Roitd il* part D« mislokkivg wmm dmm «•inrucêroorlof Westminaler Gazet. — Zonder voorbehoud mogen wij de verzekering aanveerden dat het land door den hongersnood niet zal verplicht worden tôt een schandigevrede door de onder-zeeërs en dat de opbouw van nieuwe schepen de verliezen zal vergoeden. Daily News. — Het veriiezenciffer door de admiraliteit kenbaar gemaakt verrechtveerdigt in hooge mate de verzekeringen ons doorLloyd George en andere ministers gegeven, te weten dat het gevaar der onderzeeërs, hoe ernstig het ook mage wezen, gemakkelijk kan bekampt worden. Voortnan u eet de Duitsche admiraliteit zoowel als wij dat het onmogeli/'k zal zijn door den onderzeeëroorlog een der verboaden landen tôt den vrede le dwingen. In Otstenpijk Op«Miag t«k de». Rcicksraih De Oostenrijksche Reicbsrath die na drie jaren opschorsing komt heropend te worden, is onmlddelliik het tooneel geweest van aen hevige strijd tusschen Slovakken en Germanen. De gebeurtenis was onver-I mijdelijk en al de poeingen van keizer Frans Jozeph en zijne ministers zijn vruch-teloos gebleven. Men*begrijpt thans waarom de oude keizer zoo lang den Reicbsrath gesloten hield. Hij was bevreesd dat de ver-drukte volkeren hun onrecht zouden klagen en verdeeld ^>eid bewerken in het keizerrijk. De voorzitter Grosa, die gekozen werd, is een Duitscber, en het aantal witle bulletijns bereikte omtrent het aantal uitgebrachte stemmen en zou arrooter geweest zijn, zoo niet talrijke volkssvertegenwoordigers go-vangen gezet of gefuàtîïeerd geweest waren. Al de afa-eveerdigden der Slovakken, Tcbecken, Dalmateri,Polakken en Ruthenen hebben voor hunne voïkeren dis rechten eeôiscbt die sed'-rt jaren door het autokra-tisch regn ra verkracht werden Da vraag-stukken die sedert jaren oprezen, komen plots in voile helderheid voor den dag. Millioenen personrn klagen over hun lot en staan op, zoovpel de omstandigbuden het toelaten, tegen het regiem dat hun wordt opgedrongen Zij stuiten op de tegenkan-tingen der Duitschers, die vreezen door de Slovakken versmacht te worden en hunne voorrechten te verliezen. 3*« ««ersi* slttiaig: Al de leden waar aanwezig bwhalve 3S kamerbeeren die gevangen zitten voor politieke ov rtredipgen. Gustave Gross werd met 2f5 stemmen voorzitter van de Kamer uitgeroepen. Er waren 195 witte bulletijns. Gross vrrklaarde : Onze eersts plicht is het grondwettalijk leven in Oostenrijk her-in te riebten Hij werd onmiddellijk onderbroken door tegenstrevers die riepen : Er bestaat geene grondwet ! Gross ging voort : De voïkeren van Oostenrijk stellen al hunne hoop in den Reichs-rath. Die hoop mogen wij niet teleurstellen. Wij moeten er op waken dat onze vijanden die de verbrokkel'ng van Oostenrijk zouden willpn, in hunne verwachtingen bedrogen werden ; wel integendeel moeten onze voïkeren zich nauwer bijeen aluiten en een sterken blok maken tegenover den vijand. Betao|iaf i»(m de Zurich 30 Mei. — Dj Tcheeksche volks-j vertegenw ordiffer Klofatch.dia tegenwoor-dig b"schuldigd van boojfverraad in het gevansr zit, werd door ziine makkers uit den R ichsr»t leider der Tcheeksche partij benoemd Die benoeming is eene openlijke manifestatie tegen de regeering en heeft de besturende middens ona»ngenaam verraat. Het ontslag van M. Bobrinski, minister \ fan Galicie, zou onvermijdBlijk »ijn. r ■ DË.RDË JAARGANG - Numfner Î50 WHÎH s 8 XAANDàG i JUW «H7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods