Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1545 0
21 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 21 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0td83/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IMummer 576 Dinsdag 21 Novemb©? 1910. ONS VADERLAND » Drukfc«r-UH<»ever ■ ^ TIPPEKE-K6UYLE Dwinkcrkclcui); $£» SE (PftBSSE (Betfit) Vwos' ■ 17) fH* â» Vio» CALAIS GPSTEL » J. BAECHEL.fi.KCT, rue Morte», 17, CALAIS. ...... ,. I - I I .tfi.1 iiCi£ — RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK «*- ♦ VOOR GOD ENI VOLK EN LAND ! ABOMNEMENTEM Setjjîs Fronkrijk ERgeianil en Hollairaâ 1.50 p. per maanii £.80 fr. per esasiid 2 70 f»« p»r masand 4.00 (p psp iFÎmcatcr 5.00 fp. per trimEtler 8.00 îr. per trim Men schrîjtt in: 73, ru« Chantilly; îl bis, rue St. Cenls. C*> :■ tu blj «1 oss« De eer van ons Leger Uit de « Stem ult Be gie » van 3 Nov. « Vol^aarne ntmen we van oizen zoo degelijken confrater 't volgend opsiel over. H t komt te goed met oi ïî i-edacbten overeen dat we tr itts- zouden aau veranderen. » Nota der Redac le. « E nleder. in den militaire!) stand, moet een regtlmaiig leven ieiden... de meerderen aull-n hierii en ii> al wat de hat.dtia»li g der goede zeden kan bevorderen hunne minaere met een go^d vooibeeld voorg«au.» (KiijKfctucht, I deel, î leiding, § 2) Dat is het règlement. Eu de v.er2tlijkhtid ? In de metste abris, in de myeste barak -en van man-nen en officieren, de pr>k elendste plaatsjes van een ParijbCh revu tje, naast postkaarten die aan geen uitstalllnten te vinden ziju ; overal lie jes ivaar * cor een etrlijk mensch ue oor^n siuit, geûu-rig praatjes die «en defttg gefveten pi)n aandoet; ej, waar het pas geeft, misbrulkm die hoon rue-pen in dezen wtreld en wraak in den Heflael. Cuds verbod, uefiigbeid, eertied voor zich zelven en voor andere scmjnen op,esehorstnu oetoorlog is. En tocb was tucht ooit boodig, zij is het hlrfr. Het gaat nier niet over klcino (ooi noodzaiieiijie nochtans) bljzouderhedeii van uuiform of uiirus-ting, het gelât hier jeen haaruli^vtrij over ordirs oî reglem -nt, er ùangen grootere, esseniitéle be-langtn in "t spel. De ledeloosheid kan ons exenveel k. aleu veroorza^en als de Dai'Sch en Terricht in aile ge al me> r kwaad, ouoûat net eeu«ig is. Het weUiju van ons léger, de eer van ons land, de de- tlij beid onzer s >1 laien iiaan op de staak lk Ucwet;r nu niet dat «en solaaat die zijn drif-ten iu >o gt, iioo zaieilj&eryvljze laf is in t gèvaar. Oo^ voor hem biijven er pri* k ls aie htm uu^en opiiits-iu als een letuw en tiem wonden en oooi tro.setr n als em ueli. De ul moew dik ûesmeurd zi n m«t mod 1er eu slij ter bliud enon^evoeiig wortu voor net ii lit en de warmte van plieht en va> eilaudslitfde. De me-scb mo t tôt een vodde oi.taa d- jn, eer h t àanonaebutdrir^a mitraljeu-j.euge*l tter voor dén aanvai, de g ur van 't poe-der, het klatocng scnal tn het bevtl ten ssormloop heui n»et genoegiwaua mter Ui,nen opja^en «m zijq mas. .eis t vo geu dt^, met cun ltveu in hun hand, over de >er-caai.sing wippeu om een schre de Vla.a»..scneu t runa un ue Duusuhe klauw ve wringeB Eeu man va. si^cbte zcdeu^aat naar het vuur ioO'vel ai# eeu rem joi g n. E iBcti is eu wtet eu voelt hij zicb minder-v. aardig en t«^U is hij van miu-itr tel dan zij a zuivere ge el in oe r*ng. ue maata.ner degehjktieid «ordt niet alleen genomon naar zijneu moed in dtn sla^, zijn uit-houïingsvermc^fcû ond r d-n aanvai. Die mo^ea onouibefcnijr-e hoeoani heaen zlju, het ii n de eenige nie',. Woede in 't • eut. n is dikwijts dier-lijse opgeniistheid, en 'i insiiu t van zelt eratdi gi^.g or de s>eh îk voor den' r> volvtr doen di w jls het ouarajî lijk yeidur u. Uoo6t-re ei&euscbappea ma«.en e n olaaa — dus oo een leger — sci<«»on eif jnschappen anhtrten ■ eest en ziel. Bovenal het EERGEVOEL. Moeilijk om ontleden, ontsnapt het aan juiste bepaling. Maar wie het in zich voeit zinderen, kent en beg^ij t h t. Vrij en vran». leert het optreden voor ijne overtuiging ; van niet siecbts be ust, prent het ons, inuigste binnenste op ocs gelaat en doet ha stralen lu het vuur van ons oog. Bescheiden toch eirvoorzich ig, verschilt het ni«ts, omdat hetiii. ts te verse uilen heeft. PL-olt gedoogt Qc-t d-it de eeuzammfieid of de doa-ktrte iiea ^eb uren wat de open plaat» eu het voile lient niet mo<en aanscùo*wen. Het is onverbia-deliis tegen net stootende en lage en vlucht waai 't vuile binnentreedt, Een iedeloos tnan is gesn man van eer, wanl ledebederl en eergevoe kuuuen evinœin samen-wonen als kra^eude netn id eu stln^ende si j *. Ec een eerlois soldaat is minach euswaardig. tn eer eerloos léger v irdient gevlo st eu gebraadm'.-rkt Ea eeu eei loozt; k rn i ons Bi-l^isc leger moel uitgerookt ass etn wespe .uest, most uit^ebrand als vergif iu tiet vleesch, mod onder edolven al( besmettendc af al ! Op o z«n uaam mag geen lel geworp-n, op de B lgi.-;c ie faam mag nietgfspuwc op de Belgische lag mag een veracaterde voe gezet 1 « Wij heb en aihs verloren, buiien onz< Ear 1 » Die tocli hou .en wtj oagesc onden en on besprok^n, omdat wij haar verzekerd hebbrn dooi on bioed, im at zij ver:-chanst ;s achter d^ hjKcr vau duizeude onzer jongens, om a: zij h> t eeuigt paud is dat w)j lo^ aaar en eeht iiet o. ze mogeu noamen. * A * Nu op haar legde de zondenontaarding aan. Zij mikte naar haar met haar valsche oog en houdt de besmette schicht gereed op de gespannen p?es. Eer zij schiet moet haren boog aan spaanders ge-s aan, moet haren pijl in het vuur geworpen. Ik weet dat ze listig is en moeilijir om achterhalen. Zij heefi te veel aanhangers, îe veel spioenen in ons eigen leger. En voor hen zijn de banen, de wegea niet gesloteu. Zonder pas, zonder wacht-woord reiaen ze over 't heele front, hebbèn toegang tôt de *oorpogten, tôt de loopgravtn, tôt de batte-rljen. Het reniement voorziet wel een schildwacht tegeu hen maar die souildwacht slaapt. Zi gaan en kaeren naar willekeur en maken propagauda Zij geven den toon aan, zij ma^en de mode. Het staat nu met eeuwenoude zeden te spot-ten, hen als verouderd, onnoozel te aaDZien, te lachen met wien er getrou*v aan bleef en hem met medellidenden glimlach te bejegenen. Zedeloos-held is immers noodig voor 't huidlge geslacht dronkenachapenlustparii en zljn immers de eenige ontspanning die men nu kau geuieten. a Wat zouden wij to-h altij 1 doen met onzen tijd, hadden wij gten alKotiol en ha den_ wij geene vrouwen, vropg eens een officier. Wat is een congé zonder « flir. » of erger ? Spijtig oat ze soms geslacht ziekten medebreng> n I Daarte*en zou men nog moeten zorgen, die zou m n moeten ^oor^omtn met op het front pubiieke huizen la te richten onder m^dlkaal toe^icht. Waarom niet ? Dat is immers geen zedeloosheid 1 Dat heet zkkten en on-gemikken voorkomen. Dat is immers deftig en toegeiaten 1 • •* • Eq die pr atjes worden roadgevent en voortge-pree -t, of dea nieuWdlmg in het oor gefluisterd en toevertrauwd, zonder dat er zich iemand tegen verztit. Datzijn immers ptrsooiilijK.e gedacuten, waar niemand iets mede te stelleu heefc. Wie die niet aabkleeft, late ze daar en daarmede uit. ls iedereeu met vrlj tedenken en tezeggen en te doen wat hij wil ? Eri*verwaand en zelftevreden, denken die apos-tels der vrlje gedachten er tiet aan dat zij deel mateii van een leger dat de wapene opgenomen heeft voor een edele gedachte dat zlcfl met onster-felijk-jn ro-m heeft ^kroond omdat het vech en en vallen dieif voo- de Ear I ■n veiwaaiid en zelftevreden, denken er diever-lichte hetren niet aan dat de uiteustaanders ons belaugste leud gade slaan en van ous niets ver-wachteu dau rotmrijke dadeuen onbesproien han-detwijz m. Eu veiwa^nd en ïelftevredec, denken zij er niet aan dat ïlj „nlen roem aau 'l b.i»ladaen zijn, datzij ons leger nederhalen van het voetsiuk f-aar het : zich boven het alleda^gsche v^rhiei en met net ijeale ver»engde, dat zij belgie's faam krenten eu oqs leger doen doorgaan als een legsr vaa dap-pere vuilaards 1 Waarom dan luidt het règlement : « Eenieder, in aen mili-aiien stand, moet eeu regeïmatig leven leiden de meerderên uilen hierin en in al wat de haudhaving der goede zeden kan bevorderen hunne mindere met een goed voorbeeld voor-; gaan 1 ? » UIT ITALIE I4alia«aa slaam «as . all«»i «f Rome, 19 Nov. — In de valleivan den Aiige slotgen wij aauvalien af tegen Morue Gio e en het dorp Sans. Wij sloegeu ook een ïtdtaval af tegen een Cbapot en vernitlden kleine deta-chementen die in onze loopgraven ge-droi geu vvaren. Officieren, Aaimo'-zeniers studenten, sol daten deelt aile nieuws mede dat gij uit het ! bfjzett.e land ontvangt. Het ls van het boog-ste belang voor onze jongens. Stuurt recht» l streeks het nleuWa naar M. L.VAN LOOCK t 21 bts, rùe St. Denis, Calai» Kiëta® aankOiftdïgingeii •an I fpank voor S regels : Geioorte- huweliik-emovî'riijdensaanisondijîingen. Aaverteert in ons blad, uw t>lad, vlaamsche uit^ijkelmgea en soidaten. Ifonastir veroverd door de verbondeneo De Bulgaren in aftochtnaar het Noorden Muaastir w«-rd< gistere^ mon- j De vijand is in anorde raarhetnoor- H««t b«eet den g«vlucht en laat al zijn materiaal in | Parijs, 19 Nov, — Het Oostelijk leger Cie"^ra/1^' , . deed om 8 u. 's morgens ziioe intrede te hebben zeer vele mitraïUeuzen, | Monastir juist op den verjaardag van de talrije geweeren, een schrikkeliike hoe- : verovérin g van deze stad door de Ser- veelheid munitien en materiaal buit ge- j viers in 1912. maakt. , « Op eene enkele plaats namen wij 50 Zegepralead* voe^it«Mg dei- kisten handgranaten. verbondenen Salonika, 19 Nov. — Fransch legerbe- belang va« d« Yan het meer Doiran tôt aan den Var- a"JÏÎP dar langs weeràjden artilleriebtdnjvig- parjjs „ Dm _ De ( Temps , scMjft Vn 0 van de C«rna hebben de Ser- f"1 Monastir van Mer groot militairbe- viers Grurr'istra pmsingeld. 31 ® 1S" Eei enieu e Bulgaarsche tegenaanval D^ze stad is gelegen op de lijn van op den heuvel 1212 werd afepsiagen. Salonika n^ar Pnlep en Uskub en op de De vijand ontp'ooit zich ordeloos in de lijn van 0 hrida. richting van het noorden, hij ^ordt door Monastir ligt op den knoop der weg on?e vrienden achtervolgd die den heu- f die naar de Egeische en Aciriatische zee vel 1378 ten 2. vart| Monnstir bereikt ? liggen en is met het Oosten en de vallei hsbbfn. I van den Vardar verbonden door een be- ? De Franscbea en Rnssen hebben nieu- gaanbaren eg. wen vooruitganfe, gemaatit in de lichti g verbondenen beheerschen thans de van Hol^ren. , , wegpn van Hoog Epire, M^cedonie en A.l- De vijand heeft eene groote nederlaag bfJ£ie Zij vun£enFthins gerust met de onaergaan. Itali^neri in aanraking komen. Salonika, 19] Nov. ~ Op 17 Nov. om De be^etting van Monastir zal grooten 14 u. hebben de dappere Serviers in een invloed hebben op het vervolg der krijgs- prachtigen stormloop den heuvel 1212 beverkingen. | veroverd. | "" 1 *L—'■ i Le Havre 19 Nov. -- Bommangevecht in de streek van Steenstraete en i Boesinqhe. t Vauduag iva? de artiibriebedrijvigheid miytder dan vsoroatinde dagen. j " I» .lov. IS « t Betrekkflijke kalrne naeht op gunsch het frovt \ g» s 9 ». : 1 Niets aan te stippm, tenzij een hevig bombardement op het fort en de streek vm Douaumont. ISSttjgelawk - i Londin, 19 No». 10 u. 11 Geene verandering g durende den naeht. Het slecht weder houdt aan. Londen 19 Nov. 20 u. 23 — Geene verandiring in den W.stand. Gedurende de krijgsb-werkingen van gisteren nomen wij 20 officieren en 752 mannen qevançen., Sedert i3 Nov. namen, wij 6962 gevatigewn. [ Oo?:-d® d<r.® K«5îî«wr • «•«•«•m Geneve 19 Nov. — D Daitsche bladen seinen hetverlies van Me xStir. Wanneer de tegjnstre»er er in g«luk-te vobruitgang te maken op den heuvef 1212 ten N. Ô. vin Ogel, de Duitsch-Bulg^arsche tro^pen veriieten Monastir en b^ïetu-den eene stelling ten N. van de stad. i getMœ» « Dailv Mail » —- Men hr - f: op het ifjk tau een Bulgaartcti off -ier eeu d*gorder »an ge-neraal von WinS ge ouden, wasrin deze de Bulgaren îrwittigt, dît zij gee;^e veisterkia-gen moeten Te? w?.chtea. Hij vsrtroo -t hs - mrt te ziggen dat de Fraii che i -fjiuterie het f oct van Monastir i iet zâl aa> atian. Iadiec de Bu'g-ren zich âiepganoeg bergen rxsoeteu zij . Eiet bevr«esd zi| » door de aitilletie verslugen te worden. Wat den Semscheî sector aaagaat, daai zijn de Bul^aren zoo tilrij sis den t gen stre?er en moetea hem maar b ctwiog^n, il Si Mbdan b teasa hunne mlnm ep aile ffontai. Gir-'eve 17 No». — D Duitschersb«kéRnêri de mislt kki g van Lur ts. < c ffe> sief cp de Som ne ec ïeggen : Ge ureede de g«v chtec f -steren in de sec tors v«n A ,lar,c ,urt e Çwsaoir is geere veraBdeiin^ gekomen op b'-t fiO'it. Op bel Ooi eli k front bc'î.en ea zij dat z j doop de R ssen er. Roenoéi-cn.op- ieuw toi een defe.'jsief gedw ge-- z'.jn. Op het Oostelijk frorâ M*c;.douie ba-kennen zij de nutt-1 osheid ' n hu ne pogia* gen en verkhren r<&% de br di . j^hei i toeneecit cp het Zui-iel j fro Tvsa N. van KimpcLirg v rd<-. .on de Roc-menen hun gre -, dg-ebied k?.;c dadigi.iid. In Dob oudj i hebben cc Duitschers oc,k ei^delijli bekecd in aftecht te zij Z'j 'olledi-/en de bt=k 1 ;s<- met de vcl- Igende verklariiag : W«j htbb:n cl--uwe oor-bertide' steliingen bezet in dan sector van dea Cerna. D=a Oo»<«ïKipi|fe«eSs ■ pera î«s «sr-gerust d»-ss vo»reït^e,«|g dar «e be^ai «ai • . Zurich 17 Nov. — De « Ni u ve Vrije Pars » srepft cen lan^ ar'ik lord ge^echts s in Macidoïiie. Hei, dagbla^ h ivt be niet, d«t dea veoruitftarjg va Fr seb x? en Se-vte s be? ' t onrustw kkecd bjsi se ^-oïden. H;* »feerpu t anhet off- sief m Sarraii's ieger is d^ b cht vsn dm- C<? a sch i>f b'î blad. Sïrrail heefi * oor doel Monastir te 0x0-sirgelen langs hei Oosten en cet N 0. skn. Het is te hopen dat de zeg praal der ver-bondenen geen invloed za.l hebben op dea aigemeenea toestand. Di §erfi| in <!■*« wrie«de«a «»»&.' -:-3S •ç>oor«là« Bukarest lâ Nov. — Ten 2. van den westergrens van Moldivie, aan den r oor-d^rgr^ns van Munti-nis tôt a tn de vallei van Prahova sloegi-n wij nvailen af Wij mieknn vporuitganp in de streek 'an Dragoslavl en nam gevangenen en t vee kagionnen". - In de vall i van d n 0 t v;n Jiul n Gilort orden de gevechte vooi:g(-zvt i > | EENE itiTs-.ri-vi r van TIEN RANXoods 1 boekenj -n va S K V. H ge- fi, eent op het [ besîer.dig i'i leen houden -a.) EEN boek v«a f NafuurwetenscbEp of Ge essund (^fd II) < f | EE boeke-- vju Wijso cer: R c-; en Go-seb 1 y d e is, Taal'etfT't.f Ka. : ( f .1 IV;, ofVI Rvskku de of eea ■ ot k Wijsbefc ri s met w^e boeken Vakkuade of ade soortgebjkc schikkiogen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods