Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1216 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 02 June. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/td9n29q44t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND I STlCHTtRS : J. Baeckelandt en A. Ternir* Belgsch dagblacl ver^ehijLèriJe op al de dagen der week Gpstel en Bâheer : J. 8AEGKELAM3T 91, rue Neuve, CALAIS ■■■■■ I !■■■■ ■ .. ■m.a.w—... ABOTOEMESTKIÏ t Per maand Belgtel.?5 Fi-aukrljk 3.S5 Eng-olantl-Holland 3.50 Pep trlniester » 5.00 » 6.50 » ÎO.OO RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR CÔO EN VOLK EN LAND — HCOACTIBSTUKKEN, NIEUWI TE ZENDEN RUE NEUVE, 91 EN RUE CHANTILLY, 73, CALAI» ABOXXEMEXTEÎÏ VOOR SOLDATES P.» wnplc llaeen) 0„S5 E3EIE AHONNEMENTEN DIENEM MUT MINSTENE * "» » cl'li t ^ 1CNUMME AS IN BEN8 AANQEVRAAGD EN DASELIJrtS» Per Ilia^nd AAN METZELFOEADRES OEZONDEN TE WORDEN Ailes voor Vlaanderen ! Met rassen tred trappen we naar het einde van het vierde jaar dat deze gruweltijd duurt. Wat we in den verloooen tijd hebben geleden is v<>r-schrikkelijk; wat we tôt heden voort hebben te ûoorstaan is afgrijslijk. Vaak als we 's nachts van de verre bloedgrachten komen afgesukkeld als oude versletene paarden, en we onze afgebeulde lijven en ontredder-de zielen lam, zwaar, gebro'^en, af^e-kracht en uitgeprest, als een steen, laten nederploff.m op ons stornme harde bed springt in ons borst een opeers kckande gramheid op en wrok tôt barsten; stormt naar de kael een vlotk die rochelen blijft en smachten in haar si jm en klamdeid; en geheel uiteecgevallen d&n bij 't b'ikken naar deu einder die zwart blijft. als een hellenacht, schreeuwl van uit de ziel, als een pijnlijken kreet van wanhoop, waarin de he^te tezucht brandtnaar heteinds, «God! God! wanneer, wanneer is het ge-daan : onze schouders zijn zoo mos van dien durenden looien last, onze zielen zoo ziek van die aanhoudend gruwelijke smart; wanneer, 0 God, isdie oorlogscilvariebaan, zoo hoog en steil, en rotsig en ken*, die we opmoaten met ons zware, zw^rte kruis ten eind getrapt?? God ! God ! wanneer hebben we het eiede van dis verpletterende ellenden en dooderide wetën?? Jorgens, duurbare Viaamsche jon-gens, met o> der uw« ruwe setors uw groothartig harte, al zijn veel bronnen die door onze zielen en lijven de sterkwaters moesten sturen van troost en opheuring, van koppig dragen en torschen, en sterk door-staan en dcorbouden, bij gebr k aandurende verversching, of ver-smacht onder dasîikgaUe van bittfre ontgooohelingan en ter,ende mis-toestandan, droog getrokk^n, ééa bronne toch moeten we immer *rach-tig levend houden en bruischend doen vlos*ten in ons; één bronne die ons klotk moet houdee en vastga-sloten ineens, die ons moet ontsmet-ten, zuiveren en gazor>d houden; één bronne : alies te lij ien voo" Vlaanderen; o ^dat dnor de verdiensten van ons lijden Vlaanderen zija vols te rech! en vrijheid zou bekomen; VUanderen w;er zou groot worden en schoon. Ons lijden ja was en is nog zoo groot : Als in een val vol zoetheid en een hof vol bloeiende bloemen en blij-schaterend leven stonden we thuis in vredesdagen; de klt.kken ineens in dien zwarten nacht huilen den nood : erdoor. De zonne laait en jbrandt, pr^st het kost« lijk jonge zweet in dikke dropper rc ken uit de i Jkop en doe» de kleederen ongamgk-kelijk pl?kken aan het natte lijf : «rdoor. Het oorlo^ssalaam weejt zwaar àla lco i op de schouders en lenden, en de riemen en koorden spannen en nijpen pijnlijk en térgend : erdoor, Da regen kle'st eu maakt soppend nat; de hagel striemt als met gee-selroeden op de wangen; de winden woelen wild en m ken het gaan tôt een worstelend stafp?>r; de modder ligt tôt lagen dikkî pap en drt k op de baan; de kouds en vorst doan do leden bibbsren en klutteren ia ce kleederen : er door. De bloedgrachten liggen uren v*n de rustplaats en het er naar gaan en waerkeeren maak1 raoe en lam en af tôt vallen en be«wijken toe : er door. De regsn zijpelt en de winden gi?ren door de bargkken, en het bed is een vu 1 stink nd nest van oud verrunseld strcoi en luizangebroed : e. dnor De dienst is lastig : nog hangt de loonje sîa^p in de van over kracht, l'spannen blo dïge en onuitgerusts kijkers; weegt de vermoeinis nog 1 m en zwaar door heel het lijf of op ! naar het afbeulend delven en ^woegen en slaven, het aftappsnd draaien en keeren en loopen en liggen met ransel en geweer : er door. De kanonnen krassenvuur en lood dat't geluchte davert en dendert; obussen met stikgas stuiken vreesa-lijk srakind near in de verschan-siDg,slaaner allts in gruis ensplen^ ters en zoeren een regen van brok-Ren staal en ijzer rond het hoofd en lijf: er door. Makkers worden af-schuwelijkdoodgt-siag3n,in stukkan gehakt en verplatterd rondom ons, of 't bload uit gruwelijk^ wonden uit de aders gfk!opt: er door. Sinds maanden en maanden bonst dieppijnlijk in het hart de tergende onz-kerheid en schrikkelijke angst om het lot van de zitdsduurbaren ginder verre in het lleve dorp : er door. De volkst>roeders worden ge-marteld en gemoord ; de trotsche lieve steden vergruisd en g^puin-hoopt : de bl'je schoone landen en velden onawoeld en vernietigd tôt een aksligen huiverenden choas : er door. Er doorl er door.'! immer er door!!.' Door a'îes ; door all^s : dwars door het SU'erie van ellende en smart, dwars d!>or de Sahara v?n iast tiii dood .. die eindeloos lijk n. Viaamsche jonge s, groote helden van dit gro ^t« lijden, v<.or ons m»g de onmef-tbare verdienste, de ont-zaglij <.e rijke vrucht van dezen zwa-ren oorlogsiast niet verloren gaan. Met bloedtnde handen brachten wij reeds zoo groote pijolijka offtrs op hPt Lanêsaltaar. ():n tâe offers zal ztker in de toekomst, daalt dagelijks reeds, een breede vloed van z?gen-stroomen ever ons geliefie Vlaande-ren. Tassen wij ons dat groote offer-p 'k van al oas ooriogslijien erop en te rijker wordt de vrucht, te grooter de vloed van zegen. Dragen we ailes op aan God : de oneindig maehtige, de oneindig barmhartige, de oneindig goede, de oneindig rechtvaardige Vader ; alies op aan Hem, van Hem krijgen wij de hoogste vergelding, de rijkste uàt-betaling van ons, Hem geofferd, mar-teiaarschap, reuzenzwoegen en hel-denstr j len. Dragen we Hem ailes op voor Vlaandtrrn : Vlaanderen dat onuit-koombaar ronddobberend in diea klo'senden w^reldlcolk, bloedig be-kampt en gewond door zijn bek-che vijanden ons zoo diep zialsgeliefd is g worden ; Vlaandtren d»t we door ons d^gebjk* verbeten koppig strij-den en vechten willen redden en vrijworstelen ten voile met zijn volute recht en volste eigen vlaamseh leven; Vlaanderen daf, eens het met vast-n vrijen stap zijn eigen baan zal mo^ea opg<an, op àenw de wereld z^l verbazen door zija hoog-testand va . fchoonheid, van glorie, van roem, van welvaart en oos, en heel ons volk zal doan leven in een paradijs *an ^alife geneugten ; ailes op voor Vlaandereu opdat God de groot? vergoeding van ons offers Vlaanderen zou laten ten bate ko-men, Vlaanderen zou t>pvoeren tôt de hoogste toppen van vo'ksrer.-grootheid.Met dat groot ideaal het oorlogs-lijdensyeld doorstappend zil aLes ons licht en lasilgos vallen «m dragen en torschen, zullen o^ze zielen steik blijven en onze lij v u kl ek, zullen we ailes doorbouaen en trotsche n m.t den monkel o;n den mond, do siraal in de oo..en, de vreugde in h t ha;t, de blijheid in dezi-1, zullen we aan ors Viaande-rm zij j krachiigste en z kerste red-plai k toereiken; en als 't moet bloeden en sterven met een z^li^en lach op het bleeke wezen vanz ker heid gerust en tevreden dat, daar i DE KRIJGSVlERRICHTINGEN DE 0D1TSHERS TERUGGEH0UDE1 VOOR DE VLEUGELS ZIJ GAAN VOORUIT IN T NIODEN De Duitsche aanvalsbev/eging tU3-sch8n Soissons en Reims wordt nog met dezelfde woede voortgezet. Alfaoewel men de verrichtingen voor Ainieus en Arras, tusschen de : Somme en de Oise en aan de LsL nict uu ii'et oog mag verliezec, toch is het iseker dat de vijand al de mogel/jke voordeelen tracht te bekomen voortspruitende uit zija wiasten aan de Aisne. Daar bij het groote voordeel geniet nver talrijke verke îrs >vdgea to boschik-kec, kan de \ijaBd geiijk welk deel van 't front spoe iige Vf rste'rkingen toe-senden die road Katn^.rijb, Siint-Queu-tin en Laon vergaderd zijn. Hij zoekt welke aanval hemzaltoe-laten de plaaiselijke verrichtingen te tierscheppea in èen algemeea groot ge-^eoht.Wanneer de vijand de oevers van de A-isoe bereikta boopte men hem tegen te houdeD in het Zuiden waar de grond /erheven is ea ingericht voor de veide-iiging.Maar de Duitschers schijcen de hoog-^lakten tusschen de Aisne en de Vesle ^eroverd te hebben, en langea tijd voor lat de bevolking ingelicht v/as hadden ïij Fism=is iogeuomen en voehten aan ie Vesle. Gansch de streek is heuvelachlfg en loor rivieren doorkruist, ten Zutclen /an de Vf sle bevioden zich nog hoog-lakten die geheel de vallei vaa de Visne beheerschen ; waarschijDlijk is iet op dezen grond dat de Verbonclenen iich bereiden den vijand tôt stand te arengen met de hulp der reserven die ;oestroomen. Tôt nog toe zijn de Dultschers mees-iter over den toestand en het is zeer te . reezea dathunnen optochtniet spoedig îalgebroken worden. De P'ranschon hebbsri eenigen tijd de hoogviakte yan Vregny verdedigd, ten N van Soissons, eveuals de hoogte van Sermois, bij de •-Kmenvloeiing der Aisne en der Vesle, maar deze stelhagen wer-den verlaten ea Generaal Ft.eh verklaar-de dat de troepen voet voor voet dea oroed verdsdigden tôt aan de uitkan-ien van Suissocs. Na een hopelorZ3 strijd moest de stad ireriaten wordeu, geiijk Sir Douglas Haig verplicht wasBorgen te ontruimen binst den eersten optocht naar Parijs Ds vjjand bevind zich uu op de groote baan Villers Cott rets, op 72 kna. van de hoofdstad. Het groutite verîies is dit van de vallei van de Aisne, die wij zoo gemakke-lijk niet zullen hi r sviunen ais in 1914. Men veronderstelt dat de vijand niet mioder dan 210 legerafdeelingen bezit op het westfrfront. Ni*ts wara den vijand aangena-oier dan te zien dat al onze reserven ge gresBBia^Ba^BSBBBBEM^SEgaSS^^SE^^» Vlaanderen nu den daver van zijn snlwrfking ot s'rembaar door zijn bloed voelt j^gen, dat ons lijden en bloed en dood als saad, voor Vlaan-leren, de rijkste oogst zal opwas-sen.Jongens, Viaamsche jongens, die «oht voor VI asderen en droomt ^eads in een jong soloon hoofd van iija to komende zoanettjd, offeren ,ve ?ll s, al ons lijden en zwo?gen, il oi s smart en wee, al ons kampen in stnjdan, oas blofd en ons dood )p aau Goi voor Vlaanderen, dan nag in ons vecht n voor ons li. fdc-and de w.-reld staan tegen ons, de vereld zal buig-sn en br»ken want iod zal dan onzen bevelhebber ïijn. Bjrten DE JONGHE. ERE^TA Gisteren drukten wij bij rnisgr&ép in i ns hoofdartikel : * Wij> Viaamsche j on- ! \ens der vuurlij», d<*t onze taal en ms volh hunne tweedarangsheid mogen )f kunnen bahouden. » Leest ; « NIET m&qen of kunn£n be-houden ». Iedereen zal ten anderen de rout opgemerkt hebben. zonden worden naar het tegenwoordjg slagveld. Men mag zeggen dat Parijs in |evaar fs alhoewel de Frsnsche leger-berichten er nog geen melding van maakten. Maar Parijs is vroeger reeds bedts'gd ge .vaest en den vijand is na-der de stad,geweest dan na. De meeniog d r Duitsche Fers Zij wil doen gelooven dat dit nog de groote aanvai niet is Lausanne, 31 Mai. De Duitsche pers fs tsrughoudend niettegenstaande de groote hoofdingeu harer artikels o^er de zegepralen ; zij laat veronderstellen dat die aanval nog de groote stormloop niet is dien het Duitsche opperbevel bereidt. De « Nieuwe Gazet vaa Stuttgart » j schrijft : « Natuurlijk kan onze optocht niet j met spoad voortgezet worden, omdat er < veel tijd noodig is voor het toezenden i der bevoorradlog. \ In Zwitserland heefï de nieuwe aanval een minderen indruk verwekt dan \ de eerste. De militaire critici van de s « Basler Nachrichten » en de « Zuricher j Post » die hua nieuws uit Duitsche e bron putten, blijven voorzichtig toe- t sien. De doorîochî over de Aisne Een der gevaarlijkste oogenblikken van den strijd Parijs, 31 Mei. Ean der ernstigsta eogsnbiikken van den grooten strijd was deze waarop het leger van den Kroonprios, na de sterhe stsliingen veroverd te hebben ten N. van de Aisne, de riviar bereifcte tusschen Vailly en Pont-Arcy. Het was Maandag, rjnd den middag. De door-tocht der rivi6r kon zware gevoîgen hebben : de Britsche troepen rechts en de Fransche aan den iinkerkant waren nog vollop in den strijd gewikkeld. De omsitandigheden maakten een ash-teruittrekken noodaakelijk, maar de zui-deroever der rivicr moest kost wat kost verdedigd worden, zoolang de troepen die soordwaarts vochten hun aftocht over de rivierniet volbracht hadden. De moeiiijke zenaing, den vijaad in bs-dwaag te hou.len, totiat de Verbonde-ne iegers en hun materiaal over de Aisne zouden zijn, werd een Fransche Jegerafdeeling opgedragen, wisr régi-meatea allen de groeae en gele « fourragère » verdienden. Rond één ure namiddag waren de ge-vechten allerhevigst : de Duits#hers waren baslotan huane voordeelen te vervoigen voordat de reserven der Ver-boaden&a in 't gevccht kwaman. Vooral bij Pont-Arcy was de strijd verwoed. In den driehoak Pont Arcv, Saint-Mard Viel-Arcy weid lijf om lijf gevochten tôt ia den na«ht. Van op de hoogte van Saint-Mard brackten onze kaaonnen zware verliezen toe aao den opdagenden yijand> Driemaal tusschen 16 en 18 ure werd de Aisne over getrok-ben op vcrscheidene puaten, zoaderdat de Dultschers onze soldaten op den anderen oever konden doen wij ken. Het lorp Saijit M^rd werd zesmaal genomen jn hernomen. Rond tnidderaacht werd hît sein tôt ien aftocht gegeven. Het Fransch leger inks van Vàiliy en het Engelsch dat /ocht nabij Poatavert waren gered voor jyerrompeiiag. Van af middernacht was de Aisne loor de Duitschcrs op ee* bread front jvergestoken. Brràstige maaf niet hoopelooze toestand Londen, 31 Mei. De « Daiiy Te'egraph»— la Maart ïioest het lege» van maarsehalk Haig schteruit trel.ken en de aanval werd ïîcchts gestuit door de tusschenkomst di r Fransche reserven. Nn moesten de Franichen den Damenweg verlaten, de Aisne wordt overgetrakken, de Vesle. . En dit ailes heeft de Dultschers op-nietw m*ed ingeboezemd. Zij hopen den oorlog door de neder-laag der verbonenen te elndigan. Maar de E gtlschen en Franschen hebben nog goede troeven in hunne kaarten, indien zij die goed weten te gebruiken. Wij hebben de meerderheld in man-schappen. De verbondenen hebben nog de wegeD over den Oueaan en geheel de %)rtuin omzeggens van de wereld. Zij hebben de middels om troepen te verzamelen, schietvoorraad en vliegtui-gen op da plaats waar de gro»te slag zal geslagen worden. Ganoodig opnieuw aan ta halen waar-door geen nut getrokken werd uit dezen toestand. Niet eeuwigdurig kan de oorlog voeren,zonder den onderg&ng der oorlogsvoerenden to bewerken, zelis voor wie do zege behaalt. Er dient eena allerbeste inrichting getroffen te worden om het gevaar te bekampe'n. De oorlogstoesta-nd o©k vraagt ean strategisoh en tactlsch op-perhoofd oi* de zakaa in Frankrijk ts veranderen. Het gevaarlijkste is voorbij Losden, 31 Mei. M. Perri» schrijft in de « Daily Tele-graph » : De duitsche troepen gaan met groote sohreden vooruit. De reserrex» der verbondenen kamentoe op het slagveld. Men "denkt dat het kwaadste punt roorbij is. Al wat men kan zeggen is dat wij tegenover een groote afcnvalsbeweging staan, die op verre na geen betooging i». Het Duitsche opperbevel schijnt eenespojdige bssIisbiLg te verwach-tsn.OORLOG EN REDE Husland Voor de herstellicg van het keizerrijk De uitvoering wordt in Duitschland ontworpen Petrograd, 30 Mei. In daîtsche hoogere politicke middens anderzoekt men de plannen om het Rus-sisch keizerrijk te herstellen. Daar het voor 't oogerblik moeilijk sou zijn een Romanoff terug op den iroon te plaatsen, spreekt men over een aieuwen kandidaat, nameîijk den groot-lertog van Mecklemburg-Schwerin, wieLS moeder, de groot-bertogin Auas-asia Miehaiiovaa, het vertrouwen en çenegenheid geniet vau den keizer en :ijne famille. De strijd tusschen Polen en Duitsche troepen Lausanne, 30 Mei. Uit Poolsche bron wordt vernomen lat de Duitsche opp°r-staf eeo ultima-um zond, eiseJtieade dat de Poolsche rofpen zich zouden overgevoo, en dade-ijk daarop deed hij zoader verwittig-;ing op de Polen vuren. Het gevecht duurde vier dagen. De )uitschars die overtwaalf bataljons be-chikten, elk van 700 man, en reserven m kanonnen bezaten, waren eindelijk iv&rwicnaajs. Maar hunne meerderheid >ei%tte nitt dat zij zware verliezen le-len.De Poolsche ruiterîj viel verscheidene nalen aan met den gewonen helden-noed. Maar t#a eiede schietvoorraad en evensmiddelen moesten de Palan eeu îvapenstil taud aan*emen E«" werd bù» îlot* n dat de Polen niet in t Irger der Middet rljken zouden dierst doen, maar lat zij het officierskorps van 't Poolsche leger zouden vormen. Eene a»ti-revolutionnaire beweging isa Oeral en Siberie Kopenhage, 29 Mei. Een hevige anti ravolationnaire be-wegiog heerscht in Oeral en Sibérie. De Atamfe der Kozakken, Dutof, heeft een groot leger te Saratoiï bijeenge-bracht, dat tegenwoordig strijdt tegen de Boleheviks. Die anti-revolutlonnalre beweging heeft een uationaal karakter en heerscht in gansch de twee voornoemde streken, Vierde jaargang - Nuœmer 1093 PRIJS : 10 CENTIEME* 2 Sun! i»!d .i m — ■ ■ ■'. ni r i - -i 1—1—i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods