Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2519 0
12 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5x49k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

PRI.IS : 10 Çfcwittmtn • *■. J.VIE8DE JAA^GANG £* NUHHER 1241 £ 1»**- • *.♦* PRIiS r'IO CÈNTIEffiEN MlftMkB. 12 Nôraî^ ** Ons Vaderland Belglscli dagbîad verschijnende aile dagen der week laa ' —————— - im'CiKU Vi\6EN ta tr iirnaml JSelfle l.1»1» Franlki'ljk S.85 EiigeSeutl-HolIand 3.BO . er triHiestcr » 5.00 » 0.50 » iG.Qii l'ccïiiîiclirijvlDgcii 0.!!5 fr, of & ccntlcinen per msanucr wc RICHT DOCH, VEïJ EN VRANK . VOOR 60» EN VOLK t» LAND îf Stioliters : J. BHE©KELftK0T en A.Tempen ii-'^ODStel en Beheer : rue Neuve, 91, Calais t Is Wapenstilstand HEDEN OM 11 UUR WORDT HET VUUR GESTAAKT ONZE GEZONDHEIDSDIENST - Wij bebban mearmalen de vele meernmls voorgevallan dat de art ■korikomingeà van dan Gssoad- saa waigerden elio veranlwoorde eidsdienst aangestipt en met na- lijkheid voor de gebeuilijka gevol nrk op de persoonlijkbeid gewa- «en der doorzending op zich ti en bij boogiringendan spoad daar- iaàen. m de noodige yerbataringen te Er zi7n andere fâlen no?. Wi reagen. Wii sijn bisrin met aliéna zeggsn dit ailes slechts met degroot eweast. « Notre Baîglqua », « La stè treurigheil en schaamfe. E: fation Belge » an andere nog bsb- enk^l de verantwoordiag die w3 «n allen de jammerlijke werking gevo«!en «e hebben voor de forger &n den G szondhaidsdlenst aange- bet welzijn onzer jongess die scc razen. kwialig bun b'oei vergleten, noper Het is Een opanliik feit dat man 011s tôt spreken. q zekçre kringen zich voïstrekt Er is mesr nog zegden wij. Esc liât stcort aan d® pubiieko opinia bepaald éokter spsciadist ia iiuil- lie de pcrs vertegenwooràigd. ziekten, wie allô zijn patienten im- De tékortkomingen waarop man mer d^n groots'en dank geweter roager des viager legdén, bestaan hebbsn om zijn slgabee-Ia 'toewij- nùh irnmsr voort. Da linnensîapais ding 'z&g ai c'a allé sijn patienter v&e ijq op zekere plaatsen voïstrekt hoogerbani beensturen, Geen enke nvoléosnde. dier£enen was gebesld. De joagens wer,Jen beengestuurd naar een he~« 3 reken c-msuur. s'elliagskarap. Daar verklaude mer . - tua de nooSige geneosmidielen niî' la gôkerô plaats ziin ban^doeken f? fcei'sea. Verschsidene oaggn ver- œœo^lijk te bekotnen, wanneer 'r?eP3n caetor band waren jetneuîe ingeléverd v/orden. Zuiks K0 bandelv/i|ze is jainmerl jk s poîsi«rlijk. De orerheid weet ge- IIet is ev2n on|erijniî. de huidue locg dat. de jonggos na hun ellandis kanaaac-en gewoon dokter toe ■ ( even la den ragen, de moddcren verrouwan, hoe vol toewijdiag ài< ict scbroot zica niât kunnsn bs- 00k cijn, waar esa spscialist bij d$i commeren een banddoek ia bua fcanl is, als eea timmsrman ha brofkfesciverstoptte bo îdet?. broodbakkaa m haaden te geven n, ^niowi;.)n» „î»v-v. Wij vragea voor dit slag jieka: 1J3 _t .uiswijBing d>»r zifk.n ge- d J z.c,lfs?a to^wi'idiis en iovm Ec nectop een ongeboorde maniOT. ? vX0r ar 3 "a^d-iïa elen di« Wij hebben persoonlijk het fait bij- foLInfslap^ fcaae -îekte sedêr gewoond dat ean scbasr sieken, ,n J. ,11n St 7'îfa't71;.rnw, fommigen ïiggend ziek bij hun aan- gii bârSooS haîd^wi sa ze dus komst in een zeker hospiîaal sonder ^™^waa^en Piaats war^n en voor anderbaif uur, * , t , 'n afwacbtiog op het plankiar lagsn , weten bcs; dat hei, gezond eaner zaal, meastsndeeîs zanier ^ô^sprool jma er gecn gemaicselij draagbarric, en minstecs een vijlti^ l}' JS on,3 ec?>1'er geblsken da îal anderen han bulten op de kille de afdm^ende maître^eien ea toc uaakte grond te midiaa de rottende berei. seien _nieï aijn genomea gc vccb'igo herfstbladeraa, gelound worden bij den aanvang van do aar tegen de boomstammen. Het over- val.en ia Maanderen. e.root gfital dier jongans warea , . koor'sig. Wij wijfei bat psrsoaneel ô regels csnsuur. van dit hospitaal, dat overigens vol cpoff ring is, geen scbuld toa. Het Het îs onloochenbaar dat isman is ecbter oavergeellijk dit in fout is, en dat iernaad nog aan geen maa'ragelèa ganonien houdend in fout îs. Wij kuan?n ni? v^jïdin om dergslijks misrakeain- gsdoagen dat die toastand nog lai: fcoa te vôrmijdea. ger aanslepe.Dankbaarbeld,on dan"; ' Op ' adii i plaatsen is da voadiag b?ar'a?il nog voor onze jongen en 0" 'oind?, of zo}fs slecht en d-3 vôôr ailes : dat is de volste maat va mtsoanen onder Ï«tïech»mitig zorg,'beite, korîste ea ranste v^r ha'ie. voer dat mojelijk is. Wij wiile niet dat oas joageiis na dazsn oor / 3 lijcea C3nsuar iog naar buis gaan en zsgjfea zoi dan dat zij de nooiiga zorgen e ATbi!rariscb©b3slissiugea wordea bebandelen, waarop zij bet vols': %înoman sonder eenig gadacbt aaa recbt hebben, fcebbea moe'an oni 'U gavolgaa die zij acbtar h?n me- beroa. Wij vragen een oiderzoa d -falepm .Er wordt gaan rakeasciap over d8 bestaande toostanien en h« gaboudsn met den toestand der sis- treffea d®r afdoende' maatragelen ken : tr wordt eanvoudlg tslagra- en wij boopsn dat da regesring ni( lisca oràsr gastui?.rd e®n bepaald zal aarzelen tôt de bastraffmg e feetal ?i îksn of gekweîsten feeoa te desnools de afzattiag dsr schuld sturea binnea de 48, souas de 24 u. gsn over te gaan. Zo jlang aan de bo of iar tsvan iader ge- Hautbry-Win ter. slcbtgeenvolstrektsenongshiàderde volmacht gage yen wordt hu a patisn- mimm» ten ta i3az3rgen nasr &n boelang zij ci; Totkemstige conferestie voïkcrâîn onmogelijk onze jongens parSÎS g]yov# de behandeling t3 ve-z^ksrsn waar- qô re^eer!ng vaa Indlo on de Dora op zij îecht bebban en de catia bua nioss wirden verwltilgd dat zij zîc verte uldigd is, en de Gazondhôids- moesten gereed iaoudea om vertegei dienst in £eweten veiplicbt is hen woordigers ta siuren aaar do conferont: te gevsn. iîet gangbebbsnd éysîema dio binnea kort zxl bijeeagerospe wàèrborgt hun zuiks niet : f;it«lijk worden. v/srden ioegens nutteloos vaabos- ^g/j//^gg£gggBBBKKMiKKB&ÊÊBsxiBK3BBÊKtuÊKÊÊmÊM pile al tôt kospitaal gestuurd — wij —- k»anan cr die aan hua viarde zijn 37 îlt * Efickrt één m?and tijd —auderen VerspfCîll UilS VâaêtlaËS DE WAPENSTILSTAND IS GETEEKEND i - • 11 — >»■< i • ■ Ouiîscb ^rôôt lloôfdkwsrîie:* aaa hzi Hoo|dwartier der Verbd&deae», 18 u. 4i ! De Builsche Eegeerkg a^avsardî is vôorwaardeis va! wapeasîifslaad haar op S Movember vo0r|e!egd. De Kaïîselier. 1 • . J-V v t Haarschalfe Fôch aan de -OpperJjevelhebbers, ■ _ . «ù —. . ■ ; ie viîâsdelilkkte worieh II m II ïïli ; gesîaïkf cp gassefi tiel front. ; Oe Vîthmâm Iroepeu zyfec lo" tUnm bsveîen kmz$ '■ le lifun riiel oversckpea ûk ni op den oogenblik bezelfen Mâsrschiïk F«ch, ^ ■ ■■mi—mai— im m ■" .auo - - - ' ©ef! O® fifschuweiijke ss voôrba]. E : ' Mochten ^ij @a ons nage^lacM er sliifd van î blijven. Leve de vrede 1 Leve de Vrijheid! Leve oaz< 1 Kaning! Leve onze SoSc?aterI ; le revoSutig zepraatt ; in Bcriïjn î{ :——» , le K|a de ISnhjhs ^ s "" n Il No?. — Er wordt officieel gessîad dat zoadsr bloadvergistea da revoiutie zegepraal to Bariiin. la doa mor.?ea werd ovstal da alge-mgeac werk3takîng uitgeroepea. Ôe n chasseurs vaa Nureubar^ voagea zich e bij do betoogers, andero troepaa volg* '• dea sposdig dit voorbîeld. Nj eeae varie klarîag vaa dea volktvartsgenwoordlger it Welîo ging het régiment vaa Alexacder ; tôt de reyolUjio o:er. st Gedurande Eeae kleice schfrmutss-C ling werd aan W8rkman geJood. Kaîmte îl heerscht la de stad. Do « Vorwaerls » T/ordt dcor trospenefdeeiingen bewaait. jl>3 Agence is onder kontrool gestsid. De regeeriog sieemî hsar Eberî kaaselser Zurich. — Ma* vaa Badea en zljaa [, miaisters gavan hua ontslag. Erbertls Î! kansèlier benoemd. 'e De îroôsiafsfasd gefeekesd a De Kaiser ea de Kroonprlns hebben in het hoof Jkwartier den troonafsîaad a oaderteekend. Hiadenburg verklaarde : mccht de troonafstand Duiîschland tan » goado komen. De vreugde is onbesehrijfelijk In ,| Duitschland. Minder- en aigcrdsthside. ! «i -> ^ T ? o î o ; trr vf» m » r! p. va 55- 't> De ravoïutie beteekent vrede, zegd< Mîinfeld. Onmîddeilijk moeten al d voistenhuïzen afgsschaft worden. De oorlogsleeniogen zijn vernieligd. De Duitsche troepen werdea door d nieuwa regesring teruggeroepsn van d Duitsche greczen. Beieren est Musich vôlgea Berae, 11 No?. De Beiersche Minfsters hebben ha bswlad sfgîstaaa. Munich erkent d nieuwa regeering. Maa keat nog niet duideiijk de hou ding der burgerij, Groota pogiogen wor dea inpssteld om ca steua der libérai partijen te bekomen. In de andere Huifsche stedei Bi8 il, 11 Nov. Oalustea brakea ult in verschliiend; Duitsche steden. Ta Bremaa werdea d< jïevaagencn verlost. De Ropubiîîk er Llebknecht worden toogejuicht. ©e Keizer is verîr'ôkken Da Ksizer kwam in den morgen me ipeclaién train aaa in de statio vai Evsdea, op do grenzea. Hîj trakt caar ïîias bîçuwîiverblijf i H -i*-' Pi & h ' DE ENGELSCHEN NADEREN ATH DE VIJAND LAAT ONSCHATBAREN BUIT ACHTER T « I S - Belgisch le^îierictt van 10 Mov. La Havre.— Op het Balgîsch. fron trokken oase tro&psa over de Scheldi voor Semmersaekea. GsschuUbiarjjvigheld rond Gsnt. ^*| vsîi 10 November ! 15 u. Dezen mcr>en habboa wij dan yijant ia craede voorwaardea acht^rvoîgd. Tan N. vaa Mez'èves trokkea wij ote: , de Sormonae, veroverden hit dorp va! dazen naam ea beraiktea dea weg vai Hirson naar M«z:cres tan Z. vaa Reawez R c ats trekken wij voorl over de Maa: lusschen Lûmes on Donibtry. Overa laat de vijand eon aanzienl jke voarrâac materiael achter. Wij kaapten Aaor ei Momignies kacoanea, vervoertuigen ei | gaasche tseinea. ■ 23 u. "V De v'jaadîge rchtsrhoeden, die aaa zlealijken tegeastaad bodea op het cea ter ea rechts, vervolgeade, giagen wl a vaadnag cp gansch het front vooruit Tea N. van d« Oise bezetten de Fraa sc'nen Eppe»Sauvago op 17 km. tea 0 vaa Avesnes ea Maîstier-en-Fagae £r Baisia. Zij trokkea tet over Bailierre er Salies. Mser ten O. brachtea de Franschc voorhoeden hunne li'iDen tea N. vaa hei bosch vaa Sigpy-le.Petit. De Fraaschsn veroverdea Maubart* Fontaine ea bsraiken op 4 km. verdei LïsRiezes de Maubert e-i de hoogtez taa N- vaa Sevîgayda-Forêt. De Italîanea droagen în het Bois dss Pâtées oe Bois d'Ilarcq en glnéea voor-. ult in de richting vaa Bourg-Fidèle- Ton W. van do Maas gaan do Fran> schin vooruit tan W. van de aigemeenc iija RijnwBzmont, Cornet, Arreux, Da^ moucy en Bel Air. Op 2 km. 500 m. t?n N. van Gharle^ ville, tan O. van Méîières vocrêsn dî Duitschers tegeaaanvalkn ult op de trospan die over de Mats getrokker 5 waret', maar dsza behielden hunne stei llcgea. Gsduraade do achtervolgiaj ward eea onschatbaraa buit gemaakt. Engelsche Legerbfrichîen van io mv, t 15 u. ^ 3 Overal blijvea wij met dea wijkenden vijaad la vocling. Wij hebben do voorst&d Bertâ-1113^^ beset ton Z. van Bergen. ivleer tcu W. aaUeraa wij lueuzô veroverdea ll3nain. 23 u. j i Tea Z. van de Sambe? bereiken wij r es Fransch-Bslgischs grens. i Tea N. van do Samber paàa wij, aiet-x ï tsgenstaaadf) groota wede; tsnd, voor* • ult tea Z:«W. van Berge*' et" bcroiktsn ' da vaart ten W. en ten N.--W- vap dcza î stad. ■ Op de ijzerwegen vaxi MauDjugs wer» 1 den traînen gekaapf. 1 Ten K. vaa de vaart van Condc verc-verd?a wij Leuze. 0."is pîerdcvolk nadsrt Ath. i Ameriiti&arisch legerberichî van 10 Nov. | Wij boraiken don Wasteroaver dcî; , Maas vaa af Mouzay tôt aaa Fresaes. Wij g'.ngea aaazlenîijk vooruit tus>; sckson de Maas en de Mossei. De eersta iroapan barôiktea hr.t Z, van Stenay on basetten het bosch^ Lhc. noia, Gibarcy, Abaucont en Grlmen> court. la Woevre drevan wij dsi vijand uit zijae staîiingen. Marchaviile enSt-Ililaira werdea vero* verd. Ilaliajsnsch legerfeeric^ 1 vaa 10 Nôv. , Oiiza froepsn gaan vooruit r.aa;i Brorn i nero in de vail-si van do l3arja» '.ij Iiel> , bsn Tobiach bezet ln Pastcrïa on gaa'j \ vooruit ncar het O. van Yenfitîë. ; Gisteren geen oorlogagobeurtealsse* aan te slippen. 2 i i i i~ n ■! ni" im— 8 ©l*stand in Essen - De opstaad brak uit te Essen. Bertha Krupp en haren man werdea aangehouden. t Lieb&nechf son opnieww a voïksverîegenwoordsger worden Amsterdam, 8 Nov. Man seiat uit Berllja dat eea vaa de 3 leden der duitsche minderheidspartlj het Inzicht hseft zijnea zetel àf te staan aan Ltebknecht. 1 Gespaonen foeslacd lusschen : Duilschlasd en Euskud l lou de oorlog verklaàrd worden ? Stockholm, 9 Nov. Ten gevolge der afbreuk vaa do dlplo-matischa betrekkiegan tusschan Duitsch t laad en Rusland heeft de regeering der 5 Bolcheviks aan do legerbevelhebbers der Soviets gsselnd dat zij zich moatea • !n geraedheid houden voor sjle gebtur-«t liikhedaîb " ' De beselting vaa Genî vsrwacîïî Balgifcii front, G Nov. De Belgan zijn op 3 km. van Gent. 't 1s het aanwassen van do Scholîc-wataren die dan vooruitgang oazer tro.-pea belemmart. Slechts cea eakele weg blaef over door de overstroomingen en de duitschers hebban de brug doen springan. Gisteran avoad giagen eeniga Bel* gischa soldatea met booten op verken- ; ning. Zij vorwachtea eon gevecht maar de Duitschers waroa niét te ziea. Van daar ziet men heel duidaîijk da huizen vaa Gaat. Da stad Is eakei door eeaiga. duizende Duitschers met machieagewe® ren bezet. De omtrekkeada beweging> zaï den vijaad dwiagea ta wijkea. Om 14 u. onderschepton het groot. Hoofdkwartier een duitsch telegram dat doet verondarstallen dat Gaat octruimd^ wordt. De bezettlng van da stad -wordt verwacht. De verovcrlng v&a Gent zou ons groo» te voordeelen borokkeaen want wij zou» den meester zijn van ean belsngrijka wegcnkcoop en con satnsnlcop van ba-.'laEcdiks Ijzerwegen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods