Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1652 0
19 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 19 October. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6t0gt5g38n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

' I m FLANDERS -' PSELDS ' Nummer 548 muséum \mï Prijs : £5 Centiemen Donderdag 19 October 1916. ' ^<1 wi ^■Ll»iM^»Tl^l"*WWMBa«£aBaaC&a;rrfTi-BrTgiiaMftgHr'*ri1TT iTrfr'Viiaii. mu—nni' u" . n aan iJilÉaaMÉlMiaSfiadMt i I i m,i mm • > ■' .i»wj V ' '"I"1 ' ■■■■ .m. mai —j———« \*m i n »ni> i.wi.m ■■■ ■■■■ , —^i, ^SS£^'^SSWuyLE RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK * ■*■ W~ —- Voor Frankrijk i II, cm «• VIo. CALAIS. I-80 «r. per "*="»"■. ifO1r. per maand 2.T0 fr. per ma and OP®TEL[i J. BAECKELANDT, r» Mort®*, 17, CALAIS. VOOR GOD EN VOLK EN LAND1 Men ichrljft la : 78, rue Chantilly; 21 bis, rue st. Denis, Calais e»'blj al onze _ _ ^ _ j i . - . ■ u. — j _ " ■ correspondante». Kl _ lu.jfcis, !aav zalig OÊ wroegeod oyerdenken als 'tstil van zware kanonnen en slerke schansen en De Rassen verlengen de stellingen langs Ecr oprofp tôt de Creteiiaes'a llfl iWCi* Iflflhai za^ 2ijn tehuis, in die wondere gezellig- heeft ook gebrek aaa gosde wegen. Integen- het Westen. _ I heid, zullen zoovele droomerige oogea deel beschikt de tegenstr.ver over 0Tdr»l0edi. De Franschea bezitten een hoogte >an 2000 A^eDen. <4 Oct. - Comm.Taïoularis wefd doorde ruitea zien en wegdwalen inland g8 bergkanenaen ea mi'.railleuzea en hand- meters aan de grenzen en trokkeneane ririer l"*™' VanuCreta,U' to Ik leefde 't leven mede van onze jon- en UJjJ vaQ voorheen en dag en nacht zal gracaten van glaasche gen voorzien. 0Ter ten N va® ReEsi Jandié. Dlt «giment bevond zich ondar deze, gens on ben nog dagelijks in hun midden. weerkomen en maand op maand, jaar op De Oosteflri]kers b graven huQne dooden ca tor a en Ln«h de streek tôt aan Koryt- die Z!ch "n de Bul«aren rooesten °™S"ea> Tw»iA iarfin za» ik ZP in 't ontzenuwen- Jaar zulien weer hemizen in t beeld der , L jtm S^raven nuone anooen i^astoria en gaascn de streeK tôt aan K.oryt tijdens het verraad *an HadioDOulos iweejaren zag ltze, in t ontzenuwen Jherinnering J zondor er het minste teekan na te laten. Dui- za ziin de beweging van M. Venizelos toege- jerraaa ,an naajopouios de oorlogsgeTaar, maar t was OI nunne u«ii«h«iiub. 1 • u t j . j Commandant Ta^oulans doet den volganden harten onge.oelif werden tegenover al 't Hoe de lentekwam in de oorlogadagen, dooden worden ala*s onbakend Ter- treden ro aan dg bey0lki »ûrcphritwf>lHlfP rnnH hf»n de ïomer, de nerrst en noe de wiiiter d® laten. DeBulgarea zijn verst doorgedraogen en ver- V1,, . . , . ° x „ Hun heiligste plicht dwong hen stand krijgslieden rondia de loopgrayen ôp den Dwina û het weder nietbeter En- blijren te LaikovaU op den N.-Wes:er oever slachtcffêr »L hit rerraTf Treken^n te houden ze bleven, en als de lange Weer zal een tljd komen, een heillge kel geint men eenige bedrijvigheid van de van het meer Prespa. «ers siacfttctter »an h,tjerraad, wreken. Zijn wintermaanden kwam'en, ze leden al de ^jd Tan vrede ! maar als 't klokje zal lui- er.. 'aaûde w0 dl ha- te Sofi^ «ls "«etee" »iinrhf.irl vaQ't snemend kille en koude den ter vroegmis of 't avondgebed in- De Serviers tUan aaRvalleii af ken tentoongesteld.Wij moetenhet terug gaan jaargetijde, en als't zomer werd en het kloppen, zal men nog de godvruchtige " Salonika -17 Ort 7eer hevia bom- ^lencea£het ord™rd moetz.ja: naar Sofial waprnm epweldiser dreunde rond de loop- menigte zien, gehjlt wij zagen in onz® TTVm "Wrrï A t* **"1 u 1 < i —uf «evig oom Naar Sofia ! weerom geweiaiger areunae 1011a ao îuup • » 1» « in heilioen een- IlT ■ ÏTAT TT-^ bardementop den rech ter oever van den graven of er betere tijden op komste l«ugd, 1er kerM gaan, m ùeiligen cea UiJ, J. M. Aiil£l Vardar. Vrij williger» werirekben va. voSn zelf een® nnïï gelukki^zijnTn dat Zal ons vlaamsche volk de vreedzaam- D« Serviers sloegen heyige aanvallen Al«aadre«e daverend en bonzend gewoel. heid weervinden in zijn «tille dorpea en 0ns€) vrieRden nimmn afgP ^^^scht ïe^naenï^spreken Athenen'14 0ct" ~ Dâ Grieksche kolonie Ten derden maie zien de jongens weer- oude steedjas ? aanva'len af over de schrikkeliike uitslaeen van de hleld eene ver8ade»ng te Alexandrette. Zij om de tinter komen en door de diepe Zal de prie®terwelkomhooren in't huis «anua.ie« af over de1 schnkkelijke uitslagen van de noodigde de Grieken uit in te s«hrij »en ;ea slijkwegen, zie ik ze henengaan naar da waar Hij binpenkomt en zegen brengt ? Rome 17 Oet. - In den aacht van 10 Oct. &erviscne artillerie. voordeele van de nationale rerdediging en loopgraven of zie ik ze weerkomenj naar Zal er een terugkeer zijn naar t ouae voerde den vijand tegenaanvallen uit ten Z. — haastiff leeerkorosen in te richten huo cantonnement, afgemat van 't tange de" P*Mbi<>- -» de" ^,.1- plassen in de morre, iwaar «*oog de zafe m de Huisgezmnen met veie kinderen / afgeslagen. Slecbt weder opgansch het front, n ■ . m " ken op hun rugge, en hunnen beslijkten man- En zal het werk. hèt z-are ambacht ora Dg ÛOrlflfl III ^01111181116 tel sloeg lugom hun|beenen, wegend van 't kleine maar voldoende loon,den vader UCVUIIUIJIII flUUIliaiilC ««♦••I.ûhÎhi. de ingedrongen natte en wakte. bevredigen en hem vroolijk zwn m zon- Wïlt flii on d« hosgte bHiwn UflTSClIfipiflfl VâH rrâRSGII6 Zoo dikwijls meenden ze te rusten, en nigen avond tehuis komen, Gode dan- «... nn j"j TâolÎAflon ta Aikonon z® hadden zicj met hunnen kop tegen kend om den verloopen dag en zijnen 4er laatste oorlogsbenchteil jjg RflBffliflËll W8PBBI1 081! VIMU leeiieOBn 16 AMeiieil hunaen ranael neergesmeten op hun ze|®?^^g®n/er°^levnJ^ leesft « On» Vaderland » - onhW.t «40 Fruiehn Ui4m ua k stroo en 't was nogmaals : op eruit : ieder Zal men weer, zoo vaak uit de armste onn|gpm| de taoofd zooveel zakskes gevuld en die mo dige en onbekendste afkomsten, edele flgyi- kerels, die geen vrees kenden in 't zicht ren zien op^taan, de eere an grootheid _ jEen Dnitacli bataillon wernield Athenen 17 Oct. — Op 16 Oct. kwamen van den vijand, in dat afmattende leven, van een volk. if), Q0 jbSO.iiCHÎlB u * ,n n * r. ». t m ^ 240 Fransche zeelieden aan te Athenen. kregen de blikKensomber,bij velenkwam Ztl t vols weer zijn eigen taal en lied Bucarest 17 Oct. — Op het Noorder- Men beweert officieel, dat oe ontsche- het heim?ee naar 't vroeger gelukkig zijn liefhebbân en eeren en zal het eens voor ———— front sloegen wij op verscheidene punten ping plaats had met het doel de politie dan hun kele kroppen en 't verwanderde goed verstaan wat zieleenheid i® ? »o ioeataad der verboodene le- aanvallen af. van de hoofdstad te versterken en eeo mii met de ruwste te hooren vloeken..., En wijl hij voor de dood staat, den^t s«rs op het |ron| VJin teaiOBiaa In de vallei van Uzul dreven »ij den einde te stellen aan de betoogingen. en hen te hooren eene verwensching de edel<i soldaat, de trou-.g^sbUven jon- ® F r vijand over de grenzen en vernieldej een teaenbiiten in hun gevoede bitterheid. gen, aan 't leven van zijn volk, en ziet Athenen, 15 Oct. -Ten gevolge der laatste zijner bataillons. - " ' " E t nochtans ia het vionderlijk, hoe er dat eindeloos gi o.)t apostolaat opdoemea. gevechten is da toeatatd der verb®ndenen de Wij namen 58 gevangenen en mitrau- fl&Éggantega MfêiMlft SUIS blad ftAtl in dat leven dat door zijn alledaagsch- Hoe îou hij willen vrij zijn an band en ÏOigende: le^P* , . ... , . mm* »i« kanaiiMeik beidde seesten stompt en de harten koud d.^ang, tôt het ontplooieii, van zija eind- Op d«n rechter vleugel xijn de Eagelschen \ ver^r®ven ^en vijand naar het maakt, nog velenzijn wierziel een hooger loos willen goed do m. Ondertusschfln m^e8ter •an deo Strouma; fusschen de meren Noordpn, in de vlakte van Buzeu en na leven najaagt, een eeredienst voor zien- m zijn eigen handel en wandel bhjft hi] men 140 gevangenen ^ JJq||.^|| QQJ-1QQ liik«fl rophté eoede daden een eere- het puikste voorbeeld, van het echt® . . 7 8 Niets te melden in Dobroudja. 1IV11U *>*^aa wa avM lijKga lubiiie gueuw udueii, Btu ecic . nn van het O. tôt aan den îjzerweg Demlr-Hi»<ar dienst voor aile# wat de mensch veredelt fcatholieke, vlaamsche ntlaenkind, oq ^ — es tiprtj boven 't initiatieftJoodend leven dertusschen brandt zijn leven als een * _ «> . » houdt înitiaueraooaena Vuurbaak voor de goeden, als eene aan- «et Fransch peerdenvolk is aan de pe.rten , H«® de moffeii denbea Ze voelen dat het een waarbor^ is in hitsing voor de lauwen en al» bijtende vaaSéès. Tll frFlGkGïllÊiriCi « Daily Nal», van zijn bijzonderen afge- het trouw volbrengen van hun vader- schande en wroeging voor dezen die Op b«t cen «r hebten de verbonderen ***>-■* *vaardigde in Duitsehland . landsehen plicht, en ze gaan met een slecht deden..., ondertusschen klinkt hume s'.elliagen kuanea versterkea in de — 't is nutteloos aan een duiuchar te zeggen wonderschoone ziel die brandt in reine zijne taai ongedwongen en vri) ][Oor zijne streek van Gueygheli Doiran. Kc5- ©proep va» «eB. raal dat in Londen niet de helft der huizea door de oogen n; ar iedere aangewezen taak. jongai®n dewaarbejû. sypelt stuaan m ©p den linker rleugel rukken da Frarschea g,apathieti« zeppelins veinield werden. Hij zal « niet Huninnig christehjs, gevoel doorlaait de harten en t go de ontkiemt, sti aaa, ¥9iruJt Qp Monastir. ^ ^ , T ... ff(,ift(1TÊr hun harte ,n 't genieten van hunne ®igea door 't gedur g aan?ebrachte. veedsel Dg gîf <ler8 d# Q rDa bsrdkt ^ w Athenen, l4 Oct. - Generaal Lapathiohs, «e^ooven' dft zeileweelde îb ean hecrlijkheid. Zoo oneindtg T®el go d® kan gesticht h0Uden de ooeht »an de ri- de inrichter van het léger der opstaodelinger, Al en nja ten andere overtuigd dit ae Rond hen - oelt 't volk van hun eigen wordea, door ]Ong® mannen van daad, vau ™"0' 2lJ ft°uden R. • a0odigt de Grieken van Kleia Azie en Tùrace Eagelsche bev.lking, verschnkt door de lucht- rai, maar ze zien hat aangetaat door e#n n is zak® van wilskracht en orertaiging m «er deei_de be«etting van d® darpan Bkecmr, ^ ^ u vervoegen. raids' welhaast de regeerîng z»l verplichtea etterende plaag overgawaaid uit vreemde hunnen dubbelen plicht 1 Bred en snvua. den vrede te vragen. oerdea 't i® of een® wellustkoorts de Meer zulke mannen ! Geen slapend® , ,, «t tt rt tr )t tt tt «t «t n »« »« » »» «» tt » n - •• » hwow «» »* •»■>«•»-* Nutteloos am een Duitscher te zeggea da4 harten heeft aangetast .. krachten .., die la ge werklooz® dagen, • m* m mm ■ ■ ■ ■ ■« t de blokkade van de Bngelsche kustea door d® Eij zelf hebben gesidderd . e kleeke bloeiend gemaakt, dat langdurig idealis- 4 Off lCieele mededeelingeil I Duitsche duikbooten eene legende », aarge- kerelen, maar «aren pal gebleven, en tische besc^awcn "***&*£* è . . I zien dsgelijics troepen het k»naal otervaren. wijl hun ma1- kers metzwarte ziel ter dood Christen Ylaamsphe werkers ! Zulke I t ° jjD„e!a#hg ^oepen het kanaai 0ver- stapten, sij trokken op met 't fiere voor- vereenigde krachten buitelea aile hinder- T u Eawe, i 7 Oet. - Gedurendi den naeht bedrifvigkoid onzer pairouillen. i gteken Ml hij aDtwoorden . dan is 't dat zij înLlewWmede5Co?t.ïïâiS PZoo zalSï^Pkie zoovel® levenlooze T«i gcv.lffe van verkenningen in dé Duitsche Iwpgrachlen, namen onze | | hospitaalschepen gebruiken, die door onze hun harte om nun volk, dat neigde naar krachten niet verlammen en vo®r altijd t troepen een, Mintigial yevanjitnen, in de streek van Loosterriock en het nuis ♦ onderzeeërs geëerbiedigd worden. 't stoffelijke alleen. ' teloorgaan. I van d»n oversteker. f Vraag aan een Duitscher uitleg over de mis- Zij waienin vredesdagen zoo fler ge- Meer durf en on s volk zal de blijde I Vandaag wedtrxijdsch artillerie- en b&mmenf/evecht in de sireek van Diks- t îukkistg roor Verdun. Hij zal antweorden dat weest,'t kroost te zijn van zoo'n kloek verandering zien voor hare toekomst. T en Bo£Sinqke. f niets mislukt is voor Verdun. De krijgsbewer- ras maar, daar de oorlog zoo lang duurde F. A. G. ? I*arij«, 1 Oet. l&a. 3 kingen voor deze forteres hebben al de ver- ^'ntVoVa^e Te» . va»* wi] in het iorp Sailly-SaillM een j volk misschien gesleurd op den weg der DTTC^TQf'U' T nieuwe qroep huizm. T kolosale, veriiezeE ondergaan. koude onverschilligheid, die hun leiden Jt\ U OO lO UX1 i De vijand kon dczen morgen, ten gevolge van een hevigen arnval, m onze ? aaQ eea Duitschai vraagt waaroœ zou tôt een ongodsaienstig vervallen volk t eerste lijn dringen, maar hij werd spoedig teruggeslagen. • ! zij noo^t Kales hebben kutmen veroveren kvijgt De kloeke zielen zelf hebben hetschok- JT HUAl J. i Gedurende de gevecUen van gisteren namen wij 90 gevangenen en 2 mi- ? ge voor antwoorû dat zulks nooit hun inxieht kea gevoeld, maar de stormen mieken ——-— i trailleuzen. T wag. D8 aanval in deze richting was enkel eea hun sterker, en dit was hun hoogste ^e- ®n«e« «laaa r Ten Z. van de Somme werd een aanval afgeslagen tegen onze stellingen t ligtomaanden opperstaf de gelegenheid te luk. Zij zelf zouden de stormen tegenin- ® w af I ten 0. van Berny-en-Santerre. f ge»en de Eogelschen bezig te houden en in- gaan en werkenin de vrije uiting vanhun a I 11 Oet., 83 a. ♦ tusschen de troepen te versterken op de Somme ziel, 't zedelijk gevaar met open oog aan- petrogr. 17 Oct. — Ten H. van Koritnha I Bombardement lanqs weerzijden. ♦ deïSÏÏe"' k^aal° zoo 6dieif ingekarfkeri" worden de g vacL^n even hardnekkig voort- t Ten O. van Belloy m-Santerre, voerde de vijand twee nieuwe aanvallen j 't Is verschrikkelij" en droevig dat /ich voepde te..Da«Bvaiien uit die af- * vit, die evenals de voorgaande a fgeslagen werden. j |n Ke KOlOIHeii zoovelen in den d sn^en rnaaHrnnra > w,j n.men 50 g.vangenen t KC»0el««>h l^rberietei I — wemen om vrije viering, in dolle wildheid ge»i<gen i »s i " , , ^ c T . s ter verzadiging van drift en gedroomd ge- en eene mitratUeuze. ♦ Londen, 17 Oct. ii u —Bwten cnige verrassingen ten W. van serre, I ttel|(iaetie overwinain| not. f |>e atrijd ia de Carpatben I valt op OnS front niets aan te stippen. \ Le Havre 16 Oct. — Na de verovering van voïbeSdeeaad°vïedeVte Ziel Van 1 Petregrad, i5 Oct - De bioedige gevech- I Londen, 17 Oct. 22 u. 15 — Wij bombardeerden de vijandige stellingen j Tab,ara dreven «y d." 't Stoffelijke en 't z nnelijke heeft ge- ten die iu de Carpathen plaats grijpen, gaan 1 mf,ij Neuville-St.-Vaast en ten N. van Yperen. j Sikooge en name H woekerd, en als een eiloofstam kroop het gepSard met moeiiijkhedsc, waarvan wij ons ^ Van weerzijdm arlilhriebedrijvii/heid ten Z. van den Ancre. t +++++— «« »> <»■«»♦♦ ~ •• <»♦»«♦« stilaan voort en Irampte overal haar etik«l een kiein gedach; kum en vorm n. i Onze vlieqers bombardeerden ijz^rioeqen, statiën, kantonnementen, werk- | offtoieren, Aaimoezeniers studenten, soi- Vooieersthe.ftmïner de k'udsdie reedi ' kuiam m benpim,sm, zij vernielden drie Duitsche vliegtuigen en dreven * dateD derfi «lie ai.uws med. d.tst| oit tet zonnelicnt _ hs>i u, „ d. ®,jd,Ld. ™ « d. wr,chMene op vi^hL i ta»d .„«v.»gt. Ha. ta ™ ha. ho»e- Vnnr aitiid niet ! sneemwvallen. Gelukkig zija de Russen aan t Twe« drach"n mo°$tm nederdalen. t ste belang voor onze jongens. Stuurt recht- Weer zal een tijd komen, een heilige àit uimaat 8^°° ~°JalJJ' | Een onzer vliegers werd nedergeschoten. Zes andere kwamen niet terug. j streeka het nieuws naar m. l.van loogk tijd van vree, vol innig christelijk geluk, hunre verkenmngen den VJjand gedung be J un j y ., ,, „ , ^ „ f 21 bia, rue St. Denis, Calais. 't verledene en't geledène zal leven in stoken De vijard kan geen gebruik makea " •• * •• " •• ^ " 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods