Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1683 0
04 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 January. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n58cf9k24b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derdejaargang - Nr 613 Pïfîji : PS Centiemes Donderdag 4™Januari 1917^ ONS VADERLAND Onakkftp>Uit88vep:ll. TlfesPIKE-llUYLE Quinkcrlniaiaiiii, M, DE VUIE (l*lgi«) «oasir Frankrijfc « 17, ras 4» Vio, CDU» 0P8TEL i J. BMECIELKHDT, Pu» Mortel, 17, CALAIS. HECHT ÙOOfi, VRjJ EN VRANK -» ♦ ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ASOMNIENIEIITEM Salgit Frankpijh Engcland «n Hollanri 1.59 r. pep mbmS l<80 In. pmr maand S.70 lr. par maand 4.00 lr par Irimtatar 5.00 lr. j»*r trîmaalar 8,00 lr. p«r trim Man aohrljft m: tt, r*o >Etili>; l! Ma, ;&• st. Osb<*. a» M* al »a-« aorraapo&dantcn, fat Ghri t#nâ Levensph losBîhie il Spreken we nu meer b^paald over de «bn^telljkeop'attiDg van ons t« gen*oor-dig leven. Aan ehristene jougeling^n, rcet ehristene overtuiging, met Christine ideal^n kàn bet anders niet dan ceugd doen het te hooren herhalen. Niets van wat op aarde gabeurt, dai niet valt in de plannen van Gods ondoor-grondelijke raadseibesluiten. Ook deze wereldramp, velke als eeri zwaar kruis op Europa drukt, is niel biindelings over ons neer gekomen. Als de rijkste zegen komt deze wereldbeproe-vit g uit de gezegende handen van d€ ftoddfclijke Voorzienigheid, welke geneesl wanneer Zij tastijdt. Gelukkig zii die door een christelijk gadacht hun lijden verdienstelijk weten te maken. Opvallender zijn ze waarheid, die gou-den levensregelen van onzen heiligen godsdienst, ; nu meer dan ooit, in ons eigen hoogste belang, hebben wij er nood aan op die grondwaarheden te steunen : 't is voor ons de hoogste behoefte troosl en sterkte te halen in onze godsdienstige beginselen ! « Neem uw kruis op, » zegt het Evan^ gelie, « en volg Jezus, en ge zult binnen-gaan in het etuwige ! « Jezus ging voorop, torsende zijc kruis, en is voor u aan 't kruis gestorven, opdat gij ook het uwe moget dragen es volgaarne sterven op het kruis. » Hoe hartopbeurend, hoe zielverheffend de voJgende beschouwingen uit de « Vavolging Christus » : « In het kruis ligt heil, i>) het Vruis hf-t leven, in het kruis beschutting voor de vijmcUn, in het kruis eea vloed van bovenaardsche zoetheid, in. het kruis eterste der ziel, in het Kruis vreugde des g«tstes, in het kruis het toppunt der rieugd, in het kruis de voltooiing der heiîigheid. » Het doet. immer zoo 'n deugd aan ons christen hart soms bij dergelijke ver-heven b?schou* iogen stil te blijven, door overwegingen aan die eeuwige waarheden, als aan levensbronnen ons dorre hart van tijd weet op te beuren en te verkwik-ken.Hoe schoon, hoe verheven toch die algeheele onder*erping san Gods wil, 200, niet met de lippen, maar met het voile g< moed zeggen : « Mijn Heer en mijn God, Gij hebt & piets voorbf houden voormij, if wil mij oek niets voorbehouden voor U, en al mijn strijden, en al mijn ljden, en al mijn verdriet offer ik aan U op. Ik wil mijn eigen heel en alv^rg ten om slechts te doen "wat uw wil is 1 » Ja, « God wil het ! »... spijts allés tôt het einde volhard. We hebbea christeaen gekend die den marteldood geestdriftig tegemoetgingen, doch vielen bij den atrijd van aile dagen. Dat mag bij ons het geval niet zijn ! De laatste dag moet zijn als de eerste ! Hoog de harten ! hoog de moed I Sterk door eene gezonde levensopvat-ting... onver innelijk door en in onze ehristene beginselen ! * * * In verbeelding zien we ze reeds « al aingend langs de bane t » triomfliederen aanheffen met van vreugde stralende oogen om gekweten plicht, met een hart bonzend van geluk ! Ze stormen het « Taderland » binnen,... ze zien hunne « moederstad » weer, — « hun hoofd omkransd met de zegekroon ! » Dit geluk is maar waard gpnoten (zich-zelven bsdriegt men toch » iet) als men het door « verduldig lijden » verdiend heeft Daar is nog een ander a «eluk » dat geeae pen zal bevchrijven,datg*en mond zal bazingen, dat geep versf^nd zal b^-grijpen : de « gloris ® van door de Engelen bionengel id te worden in het « Ëeuwig Vaderland » ! Of de pal m der martelaren I... of de kroon der overwinnaars ! fted wil het ! STUDIOSUS. Een pooze pus! Waarom, œljn vrlend, het hoofd onïbloot en rood verwarmd, Zlt gij geJîojen op den boord der baan î Ea droojjt gij net nw mouw de druppels doomend , zweet T ôf valt u on»er*aehts het htinwee aan ? W^arou ver*erpt gij uw n rausel rammlei d neer. 0 îknoopt klj reatî, apot... »erscblei u» kl<-ui? Waarom ?.. Vtrmoeld misse len, tôt 't elude afge- tobt I Of walgt u 't leren als een vullen geur T Eo aachties schoof zijn hand in 't binnenzakje weg En tastte waar zijn harte klopte en trok Zi;n hand weerom en 't ** itte briefken mêa e-ruit. ' Hij schudde licht alsof hij lient verschrok. i Gelukkig las hij 't briefken op den boord der baan Ea zag niets meer dan moeder troostend voor hem siaan. LODE DIRiK. De asrlog in loumame We strijd %ooï K m «ira Men seint uit Home aan de « Daily Tele-g aph » dat hft sîevfcht Eabii Rimcicu in Valachie ui'eist bloedig is geweest en dat de vija. i de eene divis e ca de andere ten sitcht-bark leidde. De vjand heeft erkel een oppervlakkige bijval bîhaald, want het Rus-sisch leger heeft enktl geîracht tijd te winnen, icet het doel den wederstani ep de voornaam ste îija in te rie il ten. Md'j!) optoefct mn&r d»K Sereth De vijand ruit vooruit op den Seretb, opgansch het front van af de hoogvla* te van den Trotus tôt aan den Donau, zelfs tôt In Dobroedja, want de Bultfaarsche t-oep?n, die Macin bidrelgen, onder-steunen den aan val tegen Braïla. In de Car'pathea heDben de Duitschers uitslagen bpkomen, nie verscbilien volg^ns de sectors. In het Noorden hebDen zlj mtslukt langs de Sul-ta, maar hebben de hoogte van Solyomtar op 33 km. ten N. W. van Tirgul Ôcuo veroverd. Op dit punt stonden zij tsgenover de Russen die hard nekkige tegenaanvallen uitvoerden. 1 Russisch | officier en 80 mannen werden gevangen çenomea. Ml?43 «ijaad ma»bt «oovaii|att{ i« de t'aïpaiiiea Meer ten Z. veroverde de vijand eenige Russi-sche stellingen in de vallei van den Oituz Meer ten Z miek het leger vau aartsherto«z Joseph aan-zienlljken vooruitgaiig en veroverde de dorpen Tulnicl en Nsruja. In den s c or ten Z -w van Focsaoi integendeel hebben oe Russen ltrachtdadi«en wederstand ge-boden aan de légers van de generalen Morgen en Ktuone. De vijand was door dlen on erw chten tegenstand verrast, maar oe Buntci e oppeistaf beweert toch veld gewonnen te ht bben. De slag va» de» Sereth ia b*|OHa«H Tusschen de Rimna en de beneden Bodza, in de . richting van de brug die nabij Nanesti over den 1 Sereth loopt, hebben de duitschers volgens hunne berlchten, vooruitganK gemaakt. Eindelijk tusschen de Bodza en d^n Ddjnau na-dert het leger van Kosch de s»erk verdedigde Rus , sisebe lijn tusschen het dorp Givigueti en Ciucea. Deie lijn is een twintigtal km, Iane. 't Is daar dat het lot van Braila zal beslist worden. Menmag dus den slag van den Sereth als begonnen aanzien. RUS S* 8GH FRONT wcrd«o af^ra-sgen PetroRra 1, 3 Jao. — Wij sioeiren ssn ailan af in het do»p Pomkowuie, bet bosch vaa Gou»onowce en het dorp v.n J:ropoitï«. Wij a'oegen ook offmsieven af aan de grens van Moldavie, ia de streeï vtn den heuvel «#90, bij het dorp Rikogsehe, de vallei van den Trotus, nabij fo'umuba, de v.'llei van Soultcha, de vallei *an Tohebauache en tea N. van de vallei van Oltus. Caucasie. — Wij vernielden eea vijandig detachemsnt nab j het dorp Fafcfes. Roemenia. — Ten N en ten Z. van de rivier Kissina werden de Roemenen achîeruitgedre-vea, maar zij heroverden de orttuimde steliin-gedurende een tegenaanval. la de îtreken "an Aodrechoudouzos dreef de vijand ons achteruit ed bezett.e het dorp. Wij beietteden rieuwe stellingen. Op Dobroedja trekken wij ons op andere stellingen achteruit. M«n vrtest «an oorlon tusschan Ouitschfasd an fimaHka. Londen, a Jan. — Voîgeos een radio u^t New-Yoîk. door de E geische admiraliteit onderKchept, is me» ic Amerika va • meening dat de oorlog met Duitschland onvermijdelijk zal geworden zijn, indien de k«estie vaa den onder été oor!og niet opgelost wordt zooals het bfhoort. Hst onHerhoud *aa den Anifrikaansc en gérant te Bîrlijn met M Z;£? meiman, wo dt als buiterg woon belargrijk sanzien. lie» is op deteo o»ne«iblik oomogelijb New York, 2 Jan. — Volgens de Atnerikaan. sche pers moet aile hoop opgegeven wordeo, Amerika thacs als b^middelaar tusschen de oorlogvoerenden te îien optredep. Rond den oorlog ofiruat î » B9gait*e$>-l8U£d Uit Bsrne aan de « Idea Nazio; aie » : Men verneemt dat de toestacd in de hooge | Duitsche pclitieke middens als zeer si; cht aanzien wordt, niettegenstaande den blufi der der da^bladen, die vei-zen te «flcoven dat c'e oorLog na dî verovering v;n Koem^rie zal g( ëiodicd zii^, alhoewel zij o*enuigd is dat de besli sirg op andere frort"n, w*ar <ie over-machtder verbondenen voortdurend toeneemt, zal b«kcmer> worden. In tegeestrijd van hetgeen men denkt en ln weerwil van de ws schen der verbondenen, ïUllen de middenrijkea hunre werking voor den vrede VGOrtzeiter. gerucht *ls zou ten nifuwn voorstell«a gertasn worden, door be-mi d-li g der o zijdiger, wo dt uit Ameri-.^aaosche bro > bevestigd. ïÉ ° Belftisoh legapbspioht Le Havre S J*n. — Op i»nsch het Balgisoh front van weerzijdan tarfiehjk griota ar- : tllleriebedrijvigheid. De Belgisohe batterijen voerden een vernielingsgeschut ult ten 0. ; van Ramscappelle, te Diksmuide en Steonstraste. | Parijs, 2 Jan., 15 u. Kalme nacht. Eenige schermutselingen tusschen kleine posten in het Bois-le-Prêtre ; en het boten van Jnny. Parijs, 2 Jan., 23 u. Tamelijk hevign artilleriestrijd op het front van Hardaumo t-B~zonvaux en bij tus- . schenpoozen op gansch h*t fro t. j En$elsch le?e**b«Hcht « Londen, 2 Jan. 20 u. 45 - Een vijandig détachement, dat owe lijnen b»reikt had j :1en 0. van Vermelles, werc/ terugg<;sia$en na. de helft van zijn mannen verloren te heb- | b^rt. Gedumnde d n naeW werd een groep van 40 mannen ten N. van Yperen afgesla- * , gen.De vijrndige artillerie toondezich bij tUjSChenooozenz er bedrijvig op verscheidene , punten \>an het front, tusschen de Ancre en de omme en ook ten 2.-0. en 0. van | I Yperen. Wij antwoorden doelmang. | Wij bombardeerden ook de vijandige stellingen nabij Neuve-Chapelle en Ar mentws. t « »> •• «I » <| M M » W W w «♦ W W " »> W «» » De nota der verbondenen wordt goed onthaald > te Washington Washington i Jan. — Het antwoord der ver bondenen, dat zeer laat in den avond gekend wer heeft een voordeeligen indruk verwekt in de vei bouden.BgBîlnde middens. Men keurt de klaarhei van de documenta le goed, alsmede de beknopi ht-Mdar beschuldlidngen, de gematigheid end krachtdallrfheid van de terman, de edelh^id va gedacht en doti Het document wordt betiteld al een voorbeeld van diplomatieke welsprekendhel en een stuk van onrekenbare historische en zede lijke waarde. Men is algemeen van gedacht dat het antwoor grootelijîs de spenbare meening cal beinvloedec Da duitsche propagandisten trachten echter ht Amerikaansah publiek temis'eiden. Zij willenaoe gelooven dat de verbondenen aan Duitschlan hunne eischen stellen en weigoren den vrede t bewerken. Zij stellen den wil der verbotdenec die den schrlkkelij ten oorlog willen roortzetten tegenover den goeden wil om vrede te sluiten va Duitschland. è>exeifde isdruk ia Zwiiserlaait Lausanne, 1 Jan. — Het antwoord der verbon dencn heeft groote tevredenheid verwekt in Rc maaissch Zwits rland. De dagbladen bespjeken h( voordeelig en zeggen dat de verbondenen geen ar der antwoord konden geven aan bet Duitsche aai bod dat toca enkei maar een list is. a Le Journal de Geneve » schrijft : Het antwoord der verbondenen op het duitsch voorstel sluit het jaar 1916. Dit antwoord is zee lang. Het schijnt voor eerste doel te hebben voo het duiischè volk de oorzaken van den oorlog blo( | te leggen. Zonder te veel vertrouwen te stellen i i de wederlandsche peunetwisten. die nlemacd ovei | tuigen, begrijpt men ttoed het inzicht der verbor l denej^ van eens te meer de rechtvaardigheid va huene zaak te bevesti^en. Zij '■erwerp-n de ondei hand' lingeu en besprek n het doel van den oorloj i Men ban van tiu reeas het antwoord aan de not van M. Wilson, dat l<tter zal gestuurd worder Ivoorden. H t b langrijkste in de nota der verbondenen i dat iij ao-»r al de ooJogsvoertnde landen werd oj ! gesteid en dat M. Briaud die in naam van aile I overhandlgd heefi. Zul»s bewijst de eenheid va: Iziensvsijze bij de verbondenen. f&ui4*efals&tii îerkœeri ite moeàiijfeeei toeataad New-York, 1 Jan. — Men isin Amerika steed meer en meer overtuigd, dat de Duitsche vredes voorstellen het gevolgd zijn van den toestam i waarin het Keizeriijk verkeert. I '' Dq Neu> York World zegt: Er is in Duitschland een groot verschil tusschei den militairen en economischen toestacd.Het duit sche vol i is den oeriog moe en het is teneerge drukt door de ontbermgen ea verliezen In Oosten rije bestaat er miotevredeuheid o«er de eiscaej vau Du tscbland. De tegenwoordight id van eei bui^aj oiflcier in leder Oustennjksch regim ,c hetft ae misnoegdneid doen stijgeu. Gedurendi den veldtoctit tegen Roemenie konden de duitscheri geen gebruik matein van de Boneemsche regimen ten en moesten aie taar het Itahaansch front stu ren. j De Wœld is het orgaan der regeering. De New- York Times verklaart : Het is beteekerlsvol, dat Duitschand plotseïings zoo vredesgeiind geworden is. De duitschers heb ben de hoop op vrede opgegeven, thans «enschei zij aen vreûe uii viees voor groote militaire tegen' slagea. Met blad bevestigt daarbij dat Duitsobknd, in dlen geen ai dere kans bestaat, 2.0U geneigd ziji aaa de Terbocdenen herstelling en zekerheidswaar borgen te geven. De New York Times ver^ittigt nog Duitschland dat, indien de onderzetôroorlog even wreed wordt oortgczet, Amerisa zal verplicht worden tusschen te komen aan de zij de der verbondenen en dat de oorlog ten gevolge 'an den onuitputbaren rijkdom van Amenka dan spoedig zou geeii digd zi.in. Ameriba zou zelfs geen enkei man moeten mo-bt'is eren voor zijne economische bronnen uitge-ut im. Het blad voe¥t er bij : Wat Duitschland door de herneming van ' den onderi<e'èroorlog vtrloren hêtjt çal klaar uitschijnen in Mei Ue « Fra«fef»rf » Wli Td 1» j& Zurich, 1 Jjnu*ri. — De geschiedachiijver Meinecke schrijft in de « Gazette van Frank-tort » : * De beslissende uilsla$ van den oorlog werd nog niet bereikl, Verassingen zijn altijd mo-gelijk en de^e kunnen gansch den toestand uijzigen. Ver volgens besehrijft Meinecke hoe de oorlog tet nu toe afgelcopen is. Hij befcettt dat de Daitsche opperstaf het in icht haJ groo e veldslagen aan te gaan, om de vijrtndige legce te veroielen. Ztja eerste doel was de erplette-ring van Frankrijk es een afzonderlijkeri vrede met dit la- d te sluiten. Dit programma mis-lukte op de Marne. De Duitsch« opperstaf wiizigde dan zijn plan en ginp over tôt den stellitK'SOorlog. Tôt nu toe bekwam men langs weerszijden geen beslissenden uitflig. Men is thans overtuigd dat de epofferingen, die nog moeten geschieden, niet in evenredigheid zijn .met de mogeli k« voordeele.n. Het vare dus voordeeliger thans tôt eene redelijke overeen-komst te komen. I Da uitmoorfling van Armsniërs _ Lo den, 1 Januari. De Times geeft, vol-gens de getuigenis van iwee Muzulmanhea, de beschrij»irg van de uitmoordingen. In Juni 1915, verklaarde een onder hen, zag ik in de voorstedeh van Musch ontelbarelijken van Armeniërs: mannen,vrouwen en kiederen wares door geweerschoten of dolksteken ge-dood gewees . Bijna allen waren verschrikke-lijk vemûnkt. la een kamp n&bij Bitlis zag ik 500 vrouwen en kinderen. De gecdatmen die hen bewaak-ten, zegden dat zij moesten ontvoerd worden, masr dat zij bevel gekrégen hadden deze door de Kurden te iaten uitmoorden. Na ij Zaart lagen om rent 15.000 lijken in iw»e bersklo^en. Na ij Musch wierpen de gendarmen vlarn-mende toor sen in eene stslling ws r 5oo Arme ië s vcrblsven. Allen werden le vend ver-biand,leder Arœeniër die te Musch zieb op straat waagde. werd vermoord. Tusschen Hinis en Skeikiskeni waren twee puttesi vcl lijken, een ar der vol kinderlijken. Te Karashuban zag m;n ontelbare lijke* s vlotlen op de rivier Murad. I TeE zingjan werden duizendet Armeniërs I in den Euphraat gewoipen. ÎTe Trebizonde werden de kinderen, onder de bescherming van den Amerikaaschen kon-sul, outroofd, in booten ge'adea, vermoord en in zee geworpen. Te Kamach werd een groep Armeriërs vermoord en in den Euphraat geworpeo. Toortsen Weer zweepen de sture winden de laatste bla-deren uit de boomen en met dien wind den Winter eigen, gaan de bladeren den boomen eigen ter ver-rotting. Als ik dit schouwspel aan ie dan worden mijne oogen mat want v.ie wordt niet week bij 't 5 doodgaan van het schoone. Boomsierselen die de planteo zoo mool, zoo kucstig alsesn fijn gewrocht, geen menschanhaeden boetseerden u, den natuur ontsproten, als een wonderlfjt bericht maaktet gij van een aime naaste stam en tak, een schoon zelf-standig geheel. i En met uw vallen gaat ook bet schoone te loor. j De winden aweepen de laatste bladeren oit de boo-■ men Arme boomen 1 naakt staat ge daar met uw \ stam en ta^ken lîjs een verlegen onbeholpen kind. . Zoo sloegen voor twee jaren de oorlogszucht over 't land en sleurde de jonge prachtige mannen ten gronde. Jonge mannen, versierselen van t land; tooisel en oo^ bloei des lands. En met dien zucht, den oarloe; eigen, gin^en de mannen den lande eigen, ten gronde. Dit schouwspel -vas te wreed, te onbedenkbaar en toch waar want heden ten dage nog immer aan sebuift de oorlogszucbt door de rangen <yrer 't land. De jonge mannen die een land groot en st rk nmen, geboren en ge onnen in pijn en leed, gij moest toch bltjven buiïen zoo'n doodgaan. Bladeren gaan ter *eriottin2, dat is natuur en 't is de gang vaj 't leven, maar de anderen, zij leven op hun ei^en, zij mochten zoo niet sterven. E n boom bij 't -allen zijner bladeren is niet verloren; maar eer lard en huisgezin bij 't vallen van zijn vruchten, is bedreigd. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods