Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

434 0
09 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 17 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0dr4t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

m* : g* - ' eatieman Dondeniag- 9 November 19i6« ONS VANDERLAND Brakk@r-m«0ev«'' : fc. rï.iSsl*£«E-IH UYLE iniaksrk^BMii 68» ÛE Pé&SSîSE <B«*gieJt tfaas» Fr<szskrUI< a I?» m» a» ^»Oi GAJLAiS OFSTEL i I. BftLCI£UH&T, rue HSortet, 17, MU», RËCHT DOOR. VRu EN VRaNK -*• -*• VOOR GOD EN VOLK EN LANn I — -.urTii1-, -■ ,- ■• Ji.i' 1 ■ - ■ ""t.".' »■ A30«NE^£?IT£fl , __ Belg«« Frank^qk Engeland eu Holland V®®.'1'1 pee" ?,!iaii . per maand 2.70 fr. per maand 4-OQ fr per tmmciter 5.00 fr. per trimeater 8.00 fr. per trim. Men sotwSJit la : 78, rus Chantilly; 21 bis, rue St. Denis. «alMi *n BU al ouzo Oorlogswegen Gij alleo, eutwikkelden die het goed meei.tgij wilt uw voik dienen. Gij zult nitt larjg alleeQ blijvea aan het ;erk. Andare sttan te waclnt:n op a e hulp, en de be-keerde en de on vaakte jongens zullen Oîjmîdde'ijk bijspringen. Minacht niet de meest achterlijke van onze jongens. Het is oui u bij dit opbeu-ringsweik te htlpen, liât cie studenten- en hoogstudenten -erking, S. K. V. H. in de toekoœende maanden bij ondere leer-gangen voor onze jongens zal inrichten, van de eenvoudigste tôt de ingewiKkeld-ste.Yele van onze mann. n der voorlinie, veel meer da» v>ij wel denke», zijn.vat-baar voor verdere zedelij e en intelleetueele tnimkkeling. Voor hunne zedelij*e ont ikkeling staat de Kostdooze leesboeMrij tegen di zedeloosheid (S. K. V. H.) breed opon. Daarin unntn )j iijk lijk putten door tussch n* omst van officieren, aalrnoeze-nins, hoogstudi-nteo of seminaristen. Oo « intelleetueele ontwikkeling van onze arbeiders iseene ievenszaak voor oca \ olk ! Wij mo ten a si, ons vota eeae def-t g plaatbverzekeres. in den toekom n ïen riijverht idswereld. Ht t geidt ni t allée » te willen, wij,moet n kunnen. Ds verstande-lijk-tcknische bevoegdheid van ons volk zal dxn doorsiaggeven. Om geene vreem-de meesttrgasten te duiden, inoeteri wij ;-e -iunnen œiissen. Wij kunnen ze rnisben ons volk kan de vre m A n in kennis en va idiglïSict oveftrfffe indien zijne na-tuurlijke begaafdiieden op ge/ionde v.ijze <>nttrikt_ ol i' ^orden. Do olrijd tcjtc» Duitsche Dijv rheid moet in ons land v. or Un aéi;gfg;^B door onze werk- en ^eerk-rachtfc-n, t oor onze niannen gj or-A\en tôt verstardige erkhed' n die g-en Duitsche met-steigast n, ook geenandere, nsodig hebb n, niuar wer en onder intelleetueele ieiJii g van tigen aard en i;as. Wat onïbreekt aa ons volu orn het deze loekomst te v<- rzek-r n ? Ernstige vakkunde. OntwiKK.fcldrii m het legèr, leert nw volk studeifcr^fTR' t is o o u te steunmdat de boogstudentynvM r iug ' ^ne prachtige vakboekerij hetft iug licht. Mits eeue mterst g'jii< g'bijdtage kuunen aan dez« bo^Kfciïj de schfjonsie îij-ibt versi rde vas boi en onifêôna •• orden. thize jongens verinoeden het bestaan tiezi-r boeken ni t. En kunnen z.j binst den oorlog het s dfcrwezene nitt dadelij toepassen de vondst van deze leer-bio nen en de aan-trek tôt de studie zullen ?e omvormen en voorbereiden^om onmiddelijh na den oor-log hunne eigene hoogere vakopleiding aan te vatten. Wefs scho>>n apostolaat voor studiekringen! Hebf gij enkele jongens tôt voile oiit a ing gebrv^cht, deze zullen nenderden anderen wak^er schudden. U* voorbe^ld, studenten en hoogstudenten, zn.l hier,eenste Hieer, heslissand zijo. Gij moet aan de jor gens toonen dat de studie een genot is en gemeengoed van intelïektueel enwerkman. Gij zeif moogt geen gelegenheid tôt intelle^tueel werk verwaarloo/en. Dat ia uwe verdere ont-m ktling d it is uw e ver 1ère op-oeding. 0m uw volk vooruit te helpen, moogt gij zelf niet blijmn staan H t is ôrn u zelf op die ba<m te ofdersteunen dat uwe eigene werking wetenschappelijke leenboe-kerijen heejt gesticht, ten dievste van de ontwikkelden in hel veldleger. De leenbee-kerij va ■ ijsb-geerte, gortsgt leerdheid en recbten telt boven de 300 boesen en is in voile werking; zoo ook de leenboe-kerij voor naiuurstetenschappen en g«-neeskunde, insgeiijbs mtt boven de 200 wer'ren. Ni uwe af e*4ingen zijn in vor-mii'g Halpt, steunt, werkt ! S ud«nten en hoogstudenten I la oor-logstijd zijn u .ve p ichten tegenover uw volk vertiendubbeld I Weest leiders, et ilijke leiders, met da bezieling : « ik di Steekt hoogu "îeuze uit : « Mannen-adel uit fierheid der jeugd ». Prof. Dr FBANS DAELS. * Vraagt aile inlichting aaa S. K. V. H. Ôelbaere Collège, Veurne. > âbcnirert y op « HKS YIMRUKÛ » feefingtflcM w i uilgtbvtlii. I fievetht tachas een Ifâliaanschên i to pilleur ea een yiiandiaa onderzeel 13 matrosrea vamt d«n o»d»rx«eër getangen R( me 6 Nov, — Een Italiaat sche te'pilieui yiel een »]j«ndige orderzet»- aau, die eer st .oaisohiD dat troepen Tervoerde Wilde ii den grond booren. Beide schepen zonken in de gol*eu. Het s o mschtp jleef oagedeerd. Wij Dsmen 13 mannen van den onde*zee#i gevangen. Het rnesrendeel der mannen van den t«rpil leur werden gered. Arabie onafhankelijk ^Loi den 6 >(&7t __ Voigecs ee~ snelbericl ïl-. Petroffrad aan den «Daily Telegraph» hes de Russische mi ister van Buitenhndsch 2 keû h-t Ei; u-.s ontvaî gea, dat Arabie zic voor goed van Turfeeye heeft afgsscheidei De Cherief yan Mekka.. die zich aaa het hooi stelae an d n opstsind, hseft de ouaf^ariki 1 jsheid an den Arabischen staal ui:geroeper Hat zeffbssfuur van Palau is uitgâfoipen t# Varsovii Be ne t5 Nov.—Het z-dfbestuur van Polen werd gisWr^n, gedurende ees e plechtigheid, in het oud paieis der Ko ïDgen van Poien, uiî geroepea. De algemeene gouverneur, von P/>aoa1a<», j >. ' «" 1*^ t • 1 Duitsch en de duitsche ^oks*ertegenwoor-diger.graaf Hutten Szxki hecfi die herhaald is 't Poo sch Het kiezings elsel w rd rasds vattgesîeld. Wat é«6 S*«i>!«•.-•?« el«:B>k«sa Amg'erdsiin é Nov. — Da dititiche bhdec fvea, samen met de preelam tie raii voa Boe-seler, aau Pjlen eene eifici-'use nota die zegt : Dui schland ea Ocste-rijk willen een Polen hersch- ppen, dit moef die. er ils een staan die Ruiiard 'an Duusch'a. d ssheidt en de Rus-sisch Oe mia scha grttzen ii kort. Dit bericht drmt ook op dt? buit^ngewone v -erdeelcn die Polen zal uekken uit de be-schermirg van Du tsland Het ouderlij t het fiit d.-.tnit-t Ru lind naa^r Daiischîaiid aaa de Polen de poùtielie vrijheii schvitkt. De Polen, door de* s>a&t van beleg en de militaire bezettingen verhinderd, kunnea na-tuaibjt tegen deze proelamatie rdet proies-teeren, maar verscheidene i.vlwedtijke Polen, in Holland verblijveno'e, vtrklaren dat het ornwerp van Duitschlaad als aietig sanzien wordt. Duitschland bluft, zooals altijd. De over-groote meerdeiheid der Polen zullen geen ge-senenk van den o erweidiger aa;.veerden, Wij weten, zeggen aij, wst een eifbestner 0 der het Duitsche beheer zou b«feekenen. Wii wil.en er niet van weten. Vo«r deo ooger blik kan Polen niet» ?eggen, maar zi)ae stiliwijgend-heid is b-terkecisTol E«ifbei(our i» Galieie Geneve é Nov. — De gazet-van Weenen deelt het volgenie keizerlij dekreet mede : Ileer dot ter Hoe:ber. — Ingevolge de orer-eenkomst met don keizer ?»n Duiitc'rlasd, zal ervsn Polen, met het gror.dgebied dat aan Ruslani ontrukt Werd, een st t geœaakt wor den onéer *oraa vaa erfslijk, gr»Ddwettelijk K jninkrijk. Bij aeze gelegenheid denkik met ôûtroering xa de t^irij- e bewi zen van verkleefdoeid ea trouw, gedur^nde mijne regeering bewezeD, door het land van Ga icie, en san de zware en belaDgri;ke ®po£feringeri dat dit land, in het bel m g van de verdedigici. van de Oostelijka gi-cnzen van het kei errijk, cm redsn zijner na uur iike liggiog, de vijandige aanvalten biootgesteld zijitde, heeft mseters doen. Dezî opoffsiingen geven het reetît op mijne meest vaderiijke zorgen. Bi gevolg is mijn wil, op de oo'genblii dat den nieuwe - suat ge-rormd wordt, dat Galicie op de Zilfde recht matige w jze het recht verkrfj^t, voor zooreel het met het belang van den algemencen staat overeerst^mt, Zîlf zij ne hetrachtingen te rege len, met het 00g cp het Welz jn ^an de »atio cale en économisées welvaart der bevolkinj *an Galicitî. Mijn înïicht latecd^ keriDen, gelast ik u, d« noodige schikkingen toor de uitooeri^g te nemtn. Os verkiez nHflt) in Am r>ka Ver'eden Dinsdag, hebben de Y reenigde Staten ^ich een nieuw-î Voorziuer gekozen. Wie zal het halen, Wilson of Hughes ? D" Daitschars schijnen den eerste« 'lg VerSje z n Voor zoover als w- m zulk/îaken ,eor sp en unn® m wagen js jjet Haghes die 't mees «.a'-S heef: te w <rden verkosen. Roosavelt d( -erpersooidijkipg der Rielderibkheid steuad< edélmoedig Hughes en offerde zich '*oor hen : -^p, zoodatdeze laatste de ssemmen va» Roose velt (bij de laatste veïkiezingen haalde Roese ! velt 4 miilioen stemmen weg tegen Wi soi 6 nsi lioer) en Taft ^oor ïich kri gt. Doch eei oeele boel in loeden kunnen belangrijke stem [ verpUatsu gen verw ks.eu. Lus waefiten tv ■ een kabelielegram ons <len uitslag melden za De uitgsaode Presid nt Wilson heeft ziel vele nu uwe symp-ithië 1 verwor en I Wij wenschen eea steviger hand aan he Roer, iema d die vastbesadener do»rgriipei wil can Wilson het deed I — RXJSSISGH O® Iles**» sarnios» SOO g«vaia> en i» Hwe.-® Petrograd 7 Nov. — Ten W. v«n KirbbaVa i len wij den vijî d aan en achtervolgden hem tôt aan zijne loopfrraven, Wij namen loo ma'.nen gevaogen en miekeji twee œitrailleu-zen ea een bomntif n.- erper buit. ^ Ten Z. van Dorna Vatra duurt orze bijval vcort Wij namen in iwee djge 15 officieren en 8 o maonen g^vangeD. In Caucasie hebben wij de Turken efgesla een en Amours, len Z W. van Kalkde. bezet. Dt bad r van g'bi Kttwg m BBierep, konirg van Pén Rome % Nov, — In de diplematieke middens seint men, d*t de keiz r *an Oostenri k en de keizer ?an Duitschland L«opold van Beieren, broeder an dea koning *an Beieren, tôt ko-ning van Polen uitgeroepen hebben. De koning van Beieien is caar Varsogie ver trokken «m de kro ing bij te wonen. Oe eorloo in IsumaRie O0»vfrbo»dcn»a Bucsres^ 7 Nov. — Ia de v-llei van Buzu gicgaa w j llchties voo uit en namen 88 gevan-genan en eeî e mitrailleuzs. Hcig nombardiiCBcat in de v.ïilei va . Tab-blabutzi.Wij sloeven een aanval af i de »treek Dragosleyie. Hevig-" ge7eêhten op den Ikkjr oever van den Oit. In de vallei van Jiul klei -e voordeelige ont-moetingen.In Dobrou y. maken wij ten Z. vooruitgang op gansch het front. Klei*s aankondigingen , aan I frank voor 3 regels Geboorte - hu weli i s- en.ov^riijdensaan kondi ilngeu. Adverteert iu ons blad, uw blad, vlaamsche Bitvviikeliagen en soldaten. 1 De Franschen bezetlen Ablaincourt en Pressoire Zij SOO Chaule r-s tôt san d# suiKenj van Ablaincourt, Patijs 7 Nov. — De Franschen hebben, giste- VVer-! Q die ir-,or oeze verbonde^en veroverd, ren c p de Somme, een prachtigen aavi»al uiî- Pr© soi een AHl<ir court met zijn kerkhof, gevoerd. Niettegenstaa>.de het skcht ^.eder d e d"or den viî;'<d s trk verdedigd waren, trokken zij, ten Z van dè riv'»^ ten storm- v^e'e 17 hunne m c'lt* loop tegen de vijand;- «i-nin^n' Zi naœen 500 gevangenen waaronder tal- Op e«» 7km. b,t b»sch rtik* «"• M. Hughes zou voorzilter gekozen zijn van de Vereenigde Slalen ®eri.hiv«sa d« niewYorfe Herald New-York 7 Nor. — De « ^few-York Herald seint dat M Hughes ooizitter gekozen ls van de Vereenigde Staten. D.: « Associad Press » aanziet het nieuws als voorbî.rig. UIT ITALIE IC&Bftze «lâass i©gssst« aas5-v*IS»i» aî I Rome 7 Nov. — la de vallei van Travignole ? JÎoegen wij hevige aanvallsn af tegen onze stel-! iingen van den «Observatoire» en de heliin-i gen *an den Cima di Bcoche. | In Giule versîerken wij onze stellingen. S f$e Oo» eirij a»«^e tij» I Romr, 6 Nov — De Oo-tenrijksche frontlija op d?n Carso is aan eene dubbele bedrei^ing blootga-l steld. Ten N. is gaBSih de streek bespMd deor dea Vlppaco en door den mtesten regen in moerassen herschap- n onder het vuot der It.liaacsc ie batte-rijen opgesteld ©p de stellingen van af den Nad Logen tôt aan dea Faitt Krib. Ten Z. kan garseh de stretk van Duln© thaus op zij de aaageval en w rden. De bergen van Ëb-rmada beheerschen gatsch de streek Duico Nabresina Welnu dans aan d-1 moe-' rassen van den Lésert was het bijna onm#g>dijk op de f ontiijn vooruit te kom a, daar de 0 ateci-rijkfrs taitift- e baiter jen in de ber».kloven verbor-| gen houden eû aile bewegin^ vo jr de It^liauen ia j de «eerassea e mo elijk is. «eaeraal Caëorna i heeft HP7P BKieiliîkheden ter ziida gelaten ea de I hasstige aankomst van Oostenrijksche versterkin-gen in snannen en artillerie om de lijn Castagae-vizra-Hudilog-Jamiaao te verdedigen, bewi.st dat Generaal Cadorna de geyoellge plaats ge on den heeft. 1 De vij nd zal al het mogelijke doen om uit den moeiltjktn tosstand te g^raken, maar de I alianen zullen die pogingen wel waten te verhinderen. IS© 1 taii^awaictee vooruté ja Men bericht van het Italiaansch front dat de strijd nos eitiid fevp.n ^ W Vl'Q l. De vo3rui gang op 2 November geraaakt, wordt als bijzjnder belangnjk aamian. De vijarid v?e. d uit drie st lingeç verdrèven, die aa zie w de als oninneembsar. Ds vo îering i de rich.ing vaa Castagne-vizza vooral is b langrijk aangezien dit punt de k o ipfs der gemesaschapswegen, het echte 0«nt«r w^ar de b..voorridi :g uitgedeeM wo'dt. Van feu anderen kant worden Aidu=;sina en Lubiaca bedr igi, door : î v .0 uitgang onzer vrieedea la-gs Go"7ia en door de feezetting van di feo >gt 1 van Tivoli en San Marco. In deza streejc gii^gen de 'Italianen etkel eer ige ho derden meters vooruit, dàar hunne lijaen d^r hst vuar zija van de Oostenrijksche bail r j op te Sjin Gabriel en de San Dioiel De v jand ve-deiigt wanhopig deze hoo>ten vva tzoo ïij in deha .den onzer bond-gesiootea Taîlen is de weg naar Lubiana ge- ] Officieele mededeelingen | T EPis>3j*, ï 15u. I i Van af 1 Januari tôt 1 Nov. namen de Franschen en de Engehchen gedu- * I rende de qevechtev op de Somme 71.532 soldatfn en 1.449 officieren (jevan- v f gen. Wij miehen 173 veldkanons, i30 zware kanonnen, 215 trmehéemor- j i tiers en 981 mHrailkuxen buit. i t Niet s aan te stippen gedurende den nicht. | î Duitsche vliegers wierpen brandsticktende bommenop Nercy. ▼ $ l»ar£J«, ï Mov., *3 ®. T ^ Tm Y. van de Somme mie fan wi]vooruitnang tusseben Leshœufs en SmUy- | | Saillisel. Ten Z. van de Somme hebbçn onze troepenmettegmstaanie het slecht I f weder.^een aanval uitcievserd: i Op een front van 4 km. teroverden zij de vijOMdige stellingen van af het | * bo^chvanChavlnestot aein de suikerij van Ablaincourt. De dorpen Ablain- j * court en Pressoire werden door de infanterie ingenomm. î M»er ten 0 veroverdm zij ook het sterk verd'digd kerkhof van Ab am- | ? court en bereikten de grenzen « an Gomiecow t. 500 gevangenen.bleven m onze ; | macht. t Voor Verdun bij tusschenpoozen bombardement. ^ ILonden 7 Nov. 11 u. — Wij verbeterden onze stellingen ten 0. van den ± heuvel van Warlencourt. _ .. | Wij voerden met wlgelukken eenige raids uit tegen de vijondige loopgra- » t vm tusschen Gomecourt en Serre. Wij namen gevangenen en brachten den ^ Ivijand zware verliezen toe. $ Londen, 7 Nov. 20 u. 40 — ArtiUerîebedrijrigheid ten Z. van den Ancre, i * In de streken van Ar men Ver s en Wytschaete bombardeerden wij de vijan- t i dige loopgraven en de gemeenschapsboyaux. |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods