Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1347 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 June. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s46h12wk37/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vicrde jaarg&ng — Nuoimer 1097 FRMS : 10 CENTIEMES Doader«st| 6 Juni ONS VADERLAND I STiCHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempert Belgisch dagblad verschijnende op ai de dagen der week Gpstsl en Beheer : J. BAECKELftSOT 91, rue Nîuve, C&LftlS ABO XXEMEXTEX > Permaand Belflel.'S'S FrankrIJk 3.35 EjigelaniMIoHanil 3.SO Per trlmcater » 5.00 » C.SO » ÎO.OO RECHT DOOR, VRIJ EN VRÀNK VOOR GOO EH VOLK EK LAS» - — REDACTIESTUKK — —~ „Atn»fM7\T Per week l»cr niiiuiul ^ —::^=^ VLAAMSCHE OOGST De zaaiers staan op't veldin 'tzon-nig weer en zwaaien breed en, keer H op keer met voile handen de rijpe zaden neer. In zomertij, doch ook in 't guurst onhebbelijfcst vlagen en 't woeste, sarrend stormvlagen. ze staan de zaaiers, de noeste zaaiers, demilde zwaaiers op 't naakte land. Za leggen daar in 't mulle zand de I zaden die straks rijpen gaan en in de breede veldgewaden vol leven daar aan 't kiemen gaan. De tijden baren leed en dis'eîs ■ meer daa rozen, diesteken door de blaarsers die een vriendenhand wii kozen. Dààr heerscht rog'iaag ver-r ad, daar braakt nog wilden haat, z'n grim en valsch venijn waar sraai-eis weikzaam zijn. Doch si dat lijden en 't somberen zelf van zwarte gruweldagen en zelf verraad en d'haat en acder wreede slagen, ze vallen neer a)s 't wegge-worpen kaf dat wild gevierd met ijlend wilde winden in nietigheid z'n r.ieta-zij>; zien vcrzwindeo. De zaaiers stààn ! Z3 staan en gaan en keeren op en af mei®v8sten tred largsheen de die-pevoren en 't kaf wordt uitgewiedt, opdat het sehoonste lcoren daar wassen zou wijl 't vrij alleen van 1 't levensoap genirt. De dsgen gaan ! De zaaiers staan ! Doch veien zijn bij 'tzwarewerk gebleven en lieten 't jong en kraeh-îig leven voor 't wtdzijn van het Volksbestsan. Itij hebben ailes, 't ai i gegeven in 't wreedst ondankbaarst H wroefersleven en toch— toch blij-M ven d'ander staan ! ■ Btwust van 't gr otsche vveik dat \veet en bloed vereischt, zoo gaau Wij ontvangen zooeven volgend I schrijven : Waarde Heer hoofdopsteller, c » > ; A. VAN DE PERRE, voiksvertegenwoordigtr. ze eerst en alïen eerst den weg op die hen wijst naar 't klarend hemel-zwerk.De zaaiers staan en meer der dagen zullen gaan eliendig zwaar en zwart als helle zwarte nachten waarin ze stftjdend gaan en zwijgen zullen zelf de idachten om vrij te zijn en vrij te staan. En komt zelf daar esn raaf of kraai op 't zwarte veld te krassen, des zaaiers kracht is tsai daartegen op-gewassen en werkend onverstoor-baar jaagt hij 't vreemd geweld met breede handgezwaai van 'trijkbela den veld. Da zaaiers gaan, de dagen gaan en nieuwa lijden naken die helder dra vol zonnelicht door nevels zullen blsken. J Zaaier zaai uw rijps zaden Zwaaiend weg mot voile hand, Zaaier zaai en vastberaden Jaagde kraaien van het land. Zaai en œorgen gaan we oogten, Oogstenwijl de zomerzon Laait en blaakt in 't branderfd [Oosten Met haar kleurrijk lichtgespon. Zaaier zasi uw rijpe zaden, Zaaier zaai en vastberaden Jaag de kraaien van het land. Maaifir m ai en bindtde schoven d'Oog-st die zal dit jaar beloven d'Oogst gaat rijp in Vlaanderland ! Zaaiers nu vandaag die Maaiers zijt van tnorgen, warkt immer voort en gaat, wap.t morgen brengt Uw zorgen een rijken Vlaamschen'Oogsl ult 't rijp Viaamseh&Zaad ! Ward HERMANS. T-I-Tiim HT " V —'ïïiCi Tî1if l 'illlr Vl» m ' fl. III—iM in I WALGELIJK i ! i j ( I a i S 1 e i 1 i 1 ( t ! A-D.G. ' __-i.-3.__»— . — t—■„!■),,> . . ,,ILJU ' ,..,„rn "i in ~ ROND DEN OORLOG DE AANVALSBEWEGING NIEUWE KICHTING. NAAR T WÊSTEN De toestand aan de Marae is onder zekere oogpunten ernstiger dan vroe-ger.Op het einda der week heeft de vijand zoo spoedig niet vooruit, gegaan dan in 't begin. De Fransche tegen-aanvallen hebben den vijand niet teru^gehouden, maar schoten al min en min te kort om daartoe te gèraken. De aanvaî, zooals wel te voorzien was, cam eene nieuwe richtingr, veel gevaar-lijker dan de optocht recht Daar 't Zui-den. De vijand tracht ru den verover-den grond uit te breiden. Hij lukte erin langs beide oevers van de Ourq west-waarts op te rukken en hij veroverde er vcrscheidene dorpen. Ilooger op, dicht bij Noyoc, was de sïrijd zeer hevig. De heuvel te Choîsy werd viermaal door de Duitschers iagenomen en viermaal door de Franschan terug veroverd. Om Parijs in onmiddelijk gevaar te brenger», moet de vijand kuonen opruk-kso tusschen Noyon en Soissons en Chateau-Thierry eene beweging die hen zou langs de Marne laten vooit^-aan t>t de samenvloeiing met de Ourcq, het-geen een buiten /eischaosiag is van Parijs. De vijand heeft wat grond gewon" r.en, maar niet veei. Hij heeft het froiit Noyon-S'jissoîis rechtgetro'sken en in 't front Soissocs Château-Thierry heeft hij eene bocbt bewerkt fen nadeele der Franschen. Al zijne hoop op meerderen uilslag werdt verijdeid door de hard-nekfeige verdediging rond Soissons. Dat is een der bijzonderste stelîingen. Kun-nen de Franschen daar do» eenigen tijd stand houdeo, dan zullen de reserven bij getalie wezen om den toestand te vcranderen. Vrijdag en Zat.erd.ag schoten zîj masr weinig ta kort om den vijand stil te leggen. De vîuchîsîingea uit Champagne j Zonder te spreken over de beschie-ting door ver dragende kanons, werd Parijs de laatste veertien dagen negen maal door vliegers anDgevallen. Ter-zeif ier tijde komen veel vluchtelingen toe u't de overweldigde streken, niet minder dan 120 000 kwamsn er toe in een spaorhaîla te Parijs, gedurende de srier laatste dagen. Niattegen8taande eraslige redens voor i?rees, behouden de b&woners toch hua ietrouwen dat ds Duitsche vooruitgang :ai stop gezet worden. Een volksvertegenwoordiger die te-ugkeerde van't front, zegde datgene-•aal Foch oveituigd was dat de achtste >f iiende dag verandering zou meebren->en. Vluchtelingen in Parijs lij stroomen t&e van het nieuwe tt Hsriîeslagvsld " Parijs, 3 Juni. Van de Aisne en de MarcB strcke ; kwamen gisteren en vandaag meer e meer vluchtelingen. Het zijn oude mai non, vrouwen en kinderin, priesters e nonaea, die allerhande gosd medebre gen, tôt rijwielen toe. Het toevîuchtshuis is het oud sem carie vaa St-Sulpice, op vier dage tijds kwamen 120.000 vluehtelingc daar aaa. Zij verbiijven daar een da waarna zij naar Normandie, Bretagn Torrainen, Burgondie en andere gewe ten gezondsn worden. Het is reeds de tweeds maal dat vele van hun huis verdreven zlija. De vermeîing der frôutïija Ludendôrff hoôpt «p een grooteii beweggmtgssSrijà Amsteriam, 3 Juni. Do gebeurtenissen in het Weste: zoo spreekt eene Duitschie meded.eelin hebben de Duitsche legeiropperîïoofdf nader de goal gebracht, fie vernietigir der vljaiûdelijke legers en zijne midd len ter verdediging. Men yelooft hier in zekere n-dddei gewoonlijk op de hoogte vsjn 't g»3sn « in Duitschlancî omgaat, dafi Ludendor zal trachtan de loopgravea oorlog, te minste voor een groot deel -van 't friAn te belttten en een groot bev^ egingso v log te beginnen. Mea verwacht dat de vîjabtl zal stii houden, voor do Marne ea daa Wesl waarts zal vooruitrnkkea. De Duitsche pers is bultengetvooi stilzwijgend aangaande- de gevechten het is klaarblijkend dat zij aan een ge geven ordewoord gehoorzaacid. De « Barliner Tageblajtt » zegt : De aanvalsbeweging ïs te vergelijken bij de manier waarop men een schijn-baar ondoordringbaar schlld tracht te donrboreo. Verscheidene slagen dicht bij elkander, verzwakken de weeratands-kracht bij zooverre dat de plaat 6p dea Juur geheel ineen stuikt. Zoo zai ook aerstdaags het front der Verbondecen □ a veischeidena gevosliga slagen uiteen storten. I ffevige besebieting der Belgische kust Londec, 1 Juni ( vcrtraagd bij 't over-einen).De dagbladen drukken ean snelbe-•icht over uit Ramsgate meldende dat :en hevige beschieting plaats greep den lacht van Vrijdag op Zaterdag langs ge-îeel de B Igische kust. Viiisch. idene groote ontpîoffingen verdf*:. gehoord on groota lichtsîralen vaarrenomen schijnende te komen uit le richting van Zeebrugge. Men zag de seinen der verdediging egen luchtaanvallen tôt aan Duinkerke. Eea Esgeîschs torpedojager schiet een zeppelin neer Londen, 3 Juni. lien sfppsiin zweefde voor Nymi^du-gar, ean de westkust van Jutland. Piotseling v/erd hij door een kanon-schot vaa esn Engëlechen torpedojager gêtroffcn, hij kanteldeen stortte inzee. Gansch de bemanning verging in de golveD. gelan câL Eereîeekens vocr de vliegers Londen, 5 Juni. Bij de gelegenheid van zijn 53 ver-jaardag heeft koning Jorïs twee eere-kruisen en twee eeremedaJjes ingericht voor de vliegers. Fershss ea Eîigeland. Londen, 3 J uni. Kapitein Persius, berichtgever aan de «B rliner Tageblatt», deed op den verjaardag van den slag bij Jutland vol-gende verklaringen : Te dezer gelegenheid is het goed dat men . herinnere dat Engeland een ern-stige vijand is. De zeemacht van Engeland i« niet on-overwînnelijk, maar wij moeten al de ! strijdmîddels bijeenbrecgen oni die ; macht te ovsrwincen. Engeland heeft tôt nu toe nog niet een ocrlcg verloren, het won alt'jd op het elnda van zijn oorlogen, heden slachtofiert bet het bloed iijeer zonen zonder maat of grens, abouseert » ùn» V«d«rî#)8d « 0e tegen-revoluîie* * Stas^î van beleg tè Moskow. MoskovV, 3 Juni. Een besAl^t wet heett den staat van beleg nitgev ^ardigd te Moskow. De ma-ximalisten v. «ttigen als voîgt dezen maatregel : 1. door eene çamen2weering der ©p-roerige socialis^en, die in verband stond met den op^and der kozakken te Krasnov en den «opetand der witte machten in Siberie^ 2. dLor de werkdavligàeid der tegen-revolutionnairen die (Sen voedingskrisis wilien uitbaten ten einde de kapitalis-ten ta doen zagevieren. Ook heeft het middencomlteit besta-a^tigd dat er een steeds toenemenden n \ strijd fcestond tegen de macht der So-yieten.n Naar inlichtingen «it Beriijn via n Stockholm ontvangen werden hevige gevachten geieverd tusschen de troe-« pen der Bolcheviks en deze van gene-^ raal L*outov in de streek van Samara. n Geaeraal Doutov zow Samara dngeno-g inen hebben, de Sovietea aacgehouaen ï, en die eoiuisissarïssen gevangen geno-s- men iiebben; D» reg-ecriag is zeer afcgsUg, want de n rood-e wachte», die tegen Dutov gezon-den werdesi, outvluclïtten onderweg. Voligeas de laatste bericiiten uit Rus-land zou cieitiînian van den Don dicta-tor uii^eroïpdo zijn eu zou hij de wet-ten, do>6r de S&\*i«ten gestefiaO, nietig verkiaai'd hebben- De « Nïtch Siovo- » drukt een snelbe-richt jovex nât C^msk, ra.eidend'î dat Thecc-Slaafschtfj trsepen de stal nade-ren.t ï De Soïîetsn hé,bbcn troepen tegenge- J T i! • 7 ; londen- in | De Tcheco Siavesi zouden 8,000 solds.-ig | îes hebben. e*! ,s Toedhigskrisis le Wafschôuw ir fnf £te îedesa van hfcî t, voecîingslîurtel in werfesfsl^iîîg f»i Amstft'rdâm, .?■ Juni. -, De « liokal Aazeiger » schrijf t : Al de feden v.^n het vocdingsbureeï 1 te Warifcdhouw hebben het werk ge-> staaK't ter oorzake teeher weigerieg van " Ioono^slag.> De andertf djenâten (>ok en namelifk «le opoabare %rt'iiV0KS hebbel1 h6®* gestaakt. De postbedi.todei? van de stad en* postboden zouden dé werkstakers ver-voegd hebben. Be hongersneod &reâdt zich uit over geheeîKusland Stockholm, 3 Juni. Een ambtelijk ibericht uit Moskow Îmeldt dat de bougersnood schrikbare c uitbreiding nam irr geheel Rusland. j Ten eiade de armste volksklassen te r steunen heeft het "niidden komitoit be- z sloten de werklieden aa landiiad^n die het meest door den hoagersnood getei- z sterd worden, orider de wapens te roe- r pen. h Ambtelijke bladen vallen de burger- ° partij aan en beschuldigden ze het volk z] uit te hongeren om de macht der Sovie-ten te ondermijnen. ei Daarom werd de staat van beleg uit s< geroepen te Moskow. Vele aanhotidin- 5' gen werden gedaan bij tegec-ievolut'on-nairen en slrenge maatregelen werden w tegen hen genomen. m g< In Fialasd Een prétest tegeas Fran^rijk Stockholm, 3 Juui. Om wille van het gevaar voor een staatsaanslag in Finland, tea voordeele i van den duitschen prias, heeft de miais | Ur van Frackrijk t<> Stockholm aan den . y" zaa) gslastigde en Fin'and, in naam der l Fraasche rag ering, volgoade verkla> . ^ liog gesgoven. .le De fegeeriûg der Fransche republiek oi zal in Finland geen bostuur erkennen le dat oawrittelijk aan het land zou op^e- sa drongen worden, ° j iàmerilta De betrekkingen met Rusland OnderriehHng d«or Laosing gegzveti. Was£tvgton, 3 Jucî. M. Lansing, staatsgeheimschrijver, heeft aan M. Francis, afgezant der Ver-ecnigde Staten in Rusland, volgende verordeningen gezonden : «Het Staats-departement verlangt dat ' gij eene vrienttschappelijke houùir.g zoiidt be-toonen der Vereenigde Staten jegens Rusland. Die welwillende houding zal duren zoolang Rusland da overheer-sching der Middenrijken riet vrijwillig aanvaardt.» Daze onderrichtlngen doen voorzien nat Amerika zal trachten mede te wer-ken met de Soviet tegen Duitschland-Nochtans is eene ambtelijke erkenning der regeering der Sovieten onmogeiijk. De scheepsbouw. Amerika snî maandelijks 500,000 fosa in dieissS bresgen. Washington, 3 Juni. Ter gelegenheid van het ts water laten van een nienw schip, zegde M. Schwab, bestuurder der «Vereeniging der hulpvloot» : Te beginnen met Augustus zullen wij tn staat zijn elk.e maand ceu aa^tal schepen tebouwen die 500,000 ton zal-leu vertegenwbordigen ; de proefreis van het eerste cementen schip langs de kust van den Grooten Oceaan beant-woordde volledig aan onze verwachtin-g«o,Australie en de Duitsche kclcfiiëa Verklaring van M. Hughes New-York, 3 Juni. De eerste minister van Australie, ' M- Hughes, heeft bevestigd dat Australie den oorlog niet zal eindigen voor-aleer de eilandeu van don Stlllen Oceaan aan Australie of een vriend-schappelîjke rnogfsndheid behonren. Sprekende ever de verovering der Duitsche kolonifin in den Stillen Oceaan door Australie, zegde M. Hughes : .i, Deza koloniëa zullen wij nooit afstaan zooi&ng cçû Austrûliaansche solclaat ?e«ft *. ilat regeJt de zaak der Duitsche kolo-niën jn den S$yîen Ocsaan. Oostenrij k. Opsland der soldatei ia Bohemes Een Se^is€h~Hm$mÀSch regim^aîwci^rî Menizal ee^klaar gedac, faôbbcll "^ri len geestestoestand in Boh. iet lezen der volgende mare u. ondênH " Berliner Tageblat » In Duitsche polilieke middens is men er ongorust nopens do herhaalde op. ppr« h 0n dc Slaafscha troepen eerschen en waarvan de duilsche lacieren gewoonïijk het sJachtcffcr iDon °dfaten v Cbben zJch in de stad ■h ansf h °.mllSgende heuvels ver- 1 vecht d«V 18 m®arj?a eea loopgraven-"! j dat verscheidene dagen duurde onnen 0I)St®ndeîingen konnen over-onnon worden. Te Sulorkirschen [is een gansch regi-"konfen. HonÊureû ia opstand — De krijgsverricliliBgen in Mesopdamie Londen, 5 Juui. In de streek van Kirk&k heeft onze iterjj die deTarken dworsg de kleine ib over te steken trokken zich achter-t zonaer door den vijand verontrust worden. Den 30 Moi binst den nacht hebben îze \liegers bom/nen gewornen on de gerplastsen te Fatha' en voorbii de eineVZab°g Vda Tîgris ea de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods