Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1929 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 02 June. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t727941s97/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND abkiibsittratiisi a. tenptm.b -*§►*§*• Belgisch dagblad versch inende ai de dasien der week -«M* remctus 1j. iâi©kiilàiifti Drnkkeit'.Kitfpvcj' if, caê «le Vie, •» «-/ i», me Mortet, CALAIS «l-M—lWHii'umiiirniw > niiimi i i] m. P M «BCkif£MïiTSt>RIJ2:E« i Ptr ne»hU a 1.50 Frattkr jk «.DO Eagciaiiâ-HaiM S.0- Pcr trim«st«i> «>00 » S.S6 * B.ftl- #fe©» asohrgwc i « 0k« VccehtHstu^ » 17 »*««* si» Vie Cata>% RECHT SGoR, V'riw" trt vRANK ♦ ♦ '♦ V00R GOO EN VOLK EN LA NO! tt«aaoU0«tuKittf» u. «• w»om> «»« « f «t Ohaotlilv 1* Oatalfl ABOKHEMEUTEai VOOR gCLDâTEk i Per wettb (î ottg»n> 0JÈ5 ) *Duuimiuc£l«fi dlattob bia< aiûlïlf4*BS 10 MO 1 ft?**1* ftafiê«vrfca|-d «n d»£®iljk* **» f «JP MmaWBSS 9 tap«« K«zocditB t* Asm onze V laamsche soldâtes! IL Jt Land was in gevaar, en de godsvrede werd gefaekend met de franschgezinden ; maar 't was yan korten duur. Zulk een uitdaging k^n niet onbeant-woord blijven ; de Vlamingen zijn wel koel-bloedig. maar toch geen snullen ! Oneeluk-kig de Vlaamscbe kudde was verstrooid door den bloeddorstigen wolf : de eenen waren in ballingscbap gevlucht naar Frankrijk, de anderen waren in Bplgië srebleven, of zochten gast rijheid in Holland of Enge-land. De inoeilijke betrekkingen, nog ver-scherpt door de strengheid der oensuur in zake Vlaamsche beweging, waren de schuld dat 't antwoord aan de franschgezinde uit-dagers hiet eensgezind luidde. De eenen maakten zich ten leuze de spreuk ; « Houw en de trouw, tôt aan d8n badelzak ». Zij lieten slechta begaan, in de hoop dat het bestuur het offer van zoo veel vlaamsch bloed niet langer iniskennen zou,, en wachtend met gelatenbeid op een klare bslofte van den Staat aangaande de eischen der Vlamingen. Die werden weldra door meer sHjdîustigen « passieven » of lijdza-men gedoopt. De anderen noemden zich « aktivisten u ofstrijders Wantrouwig gemaakt door de verdraagzaamheid waar m» ê 's larsds butuur de franschgezinden liet drijven naar fran-sche tuîichenkomst in ons belgisrh huis-houden, en liet schimpen op al watvlaamsch was, verstoord omdat meer dan ooit aile Vîaamsche wetten werd en geradbraakt, hadden d<- aktivisten de han^schoen opge-raapt. Zij sloegen en k-pten duchtiar op XX* Siècle en C" en boopten dat de Staat de franschgezinden eens duchtig zou kort vlerken. In hunne teleurstelling nog erger verbit-terd, in wanhoop voor Vlaanderens toa-komst begonnen zij bestuurlijke scheiding te verdedigen: In Vlaanderen Vlaamsch, in Wallonië Waalsch, dat was de leuze van het aktiavistenblad : « De Vîaamsche Stem ». De XXd Siècle en C* schreeuwde van verraad en fusilleeren zoo vervaarlijk luid dat 's landbestuur aanstonds 't bîad verbood op 't front, en aan d'opstellers bun plaats ontnam die zij als professor bekleedden, — Tus schen baakjes gezegd, sindadien is er een Waalsch blad verscheneu, de « Opinion Wallonne », wier kolommen vol staan ovei bstuurlijke scheiding, en nog niet een diei heeren is ooit gebro^droofd geweest. — Al die gestrengheid had juist 't verkeerde uitwerksel: de aktievistfn aanvaardden van den Duitsch de vervlaamscbing der Cent sche Hoogeschool, en d'ergsten ervan dre-ven zelfs den Kar.s<dier om bestuurlijke scheiding in te voeren in ons land, 't is t,ç zepgen dat de Pruis voor 't Vlaatnscbe land een Vlaamsch bestuur hefft ingericht dal zetelt te Brussel, en voor 't Waalsche land «en franich bestuur met zetel te Nsmfn : — . De « aanname » van een Vîaamsche Hooge-sehooi door de Vlamingen wordt min oi meer verschoond; maar 't « afbedeleu » van ^^_ be»fauylijk» ««heiding van den overweldi- ger, dat wordt door iedareen gelaakt, zelfs door den grooten hoop der aktievisten, We zullen na den oorlog wel sterk genoeg zijn ora zelf ons recht te eiscben ; aîâ 't er ean-komt staan we met 80 tegen 10.! Want de Walen der u Opinion Wnlonne s zijn ook met ons, h#or ! Van Cauwelaert ii er al tweemaal méka voor den aap gehou-den. Zoo moest de felste passif-vist om den duur wantrouwig worden. Het aktivisme wint van dag tôt dag meer veld. Zoo staat de staat de Vîaamsche strijd in België en in Holland. Hier op 't front kan er van aktivisme of paigievi«me niet veel sprake zijn. Men mag tesrenwoordig al wat vrijpr spreken over Vlaamsch^ klachten en Vîaamsche eischen; maar vroeger werd « De Stem nit Bftlgië » sr voor een maand om geschorst. De « Bel-gisehe Standaard », « Vrij België », .« Ons Vaderland » moesten allen protesteeren dat men hun den weg versperde tôt versprei-ding. Alleen « Het Vaderland », de Vîaamsche vertaling van de XX* Siècle, heeft nog nooit ta klagen gebad. Vîaamsche propa ganda wordt door aile middelen beteugeld. Overal waren studifkringen opge-rezen tôt meerdere ontwikkeling van den werkman, opdat hij in de naaste tijden 8t»rk zou staan in den levensstrijd, tôt tegenwer-king tevens der verwilderingbij deontwik-keld^n. Ongelukkig werd dear soms over Vlaamscbe \r-)agslukken ge'proken, Was 't daarom mis»chien dat al dat nuttiae werk afgeschaft? Wat een kbinffeestigheid ! Meent men daardoorden Vlaamschen leeuw te tammen > Onnoozelaar# ! Al onze Vîaamsche piotten wnchten met ongeduld op den Vrededag, om met den goeden'dag in de vui«t te stappen achterde leeuwenvaan van BREIDEL.. Heimwee Aan mijnen vriend W. Dumoleyn opgedragen. De dagertgaan hun tragen çang, oneindig lana. De tijd slcept heen, hfklemd in dwang, zijn doo 1er, gang. De nacht verslijt, in ruste bang door spookgrzwang De krijgfr tuurt in dur mil en drang naar weemredszang .... Geen dorpke als 't. onze verheft hier zijn tinten, badend in m"iblnuwe lucht. Geen hilisje met 't hofje vol kleurige linten, bloemend in 't lieve gekuch.t. Geen moederken hier die we in stilte aanbaden, in eene zalige woon. Geen liefken wier lach in oenu hten dred baden, toovrend een wereld vol schoon. Geen zonneken hier schiet zijn straalkens door spelend op kalkwitten muur. [H ruitje, Geen vogelken merelt in 't dreunende muitje, wekkend in 't rnorgenlijk uur. Waarom dat ruwe hluislcrkleed om lijf en ziel oevnoerd ? Waarom die dolle waanzin wreed, die naar barbaarschheid voert ? Aehl voor wanneer de stormcnvliel, die door 7 verdrukkend bolwerk sêhiet en ons de vrijheid biedt t En voor wanneer ont' kornst. iehuis, verwlkomd onrfer zeeggrdruit, . « onthecht van 't oorlogskrais ?... Nestor GROENTAK. I \r - Bij den vijaitd IVof «liijd >imwc bracidoM in S£aitcefclaii«d Zurich 28 Mei. — B'jïondere groepen werden ingericht om rie bosschf»n, fabria-ken eu vo^dseîbergpiaatsen t° beschermen tegen brarid. Ondanks dien maatregel seint men een nieuwe brand in ht't canter van Berlijn waar voeder en maWiaal de prooi dervlammen geworden is. Een andere brand brak uit in de statie van Moabiet. Eene sta-; pelplaat* met gerit werd v«rnield. | Prie# d* *««•* dat de i»«siaid is Zurich 30 Mei. — Prins de Hohenlobe he-^ft aan d<» « Ninuwe Vrije Pers » van We nen een artik'l gestuurâ die diepen indruk maakt en h«t volgende bevat : De toestand die ik aan uwe lezer zal uit-eenzetten zal b*n voorzeker niet verh-'ugen, want hij beantwoordt de verwachtingen Dict van onze en uwe landgenootun \ Voore- rst moeten wij aile gedacht afwer-| pen dat Frankriik t?n einde kracbten is en I bereid tôt den vrede. Het Fransche volk ; wenscht d<»n oorlog te zien eindigen, maar 1 wil vooreerst den overweldiger over de ; grtmzen terug drijven. ■ De haat t^gen Duitschland is in de laatste j msanden zepr gest^gen. De ooreaken daar-! van zijn de ontvoeringen in Belgie en Frankrijk, de «telselmatige vernieling van het terrein door onze legers ontruimd. Al de ooegetuigen ziyr eans om te b;s ta tige n dat deze verwoestingen diepen indruk maken op soldat^n en burgers. De Russische revolutie heeft in Frankrijk diepe onrust srebaard ; maar ik denk niet dat het Russisch voorloopig bestuur de vefbondenen zal verlateB- De tusschenkûmst van Amerika kwam op den stond dat de inoed der verbondenen begon te verslappen. Sadertdien is de strijd oprecht een wereldoorlog gewo'-den, daar Amerika andere volkéren tegen ons heeft opeewonden. ? De tusschenkomst van Amerika hetftde i kansen van vrede veel verminderd. ! Kl« volksp«r« wordt drei|«B4«r { Zurich 29 Mei. — De Duitscbe volkspers 1 if s^dert eenige dager* zeer dreigend gewor-j den tegenover de overheden die zij beschul-: digen de bevoorrading der burgers ver onschtzaamd t? hebben. Overal in de proote nijverheidsstreken en zeebavens heerscbt het volstrekiste gebrek aan aardapp? len en de inwoners mogen zich i gelukkig achten w anneer zij van een tôt \ dria ponden ontvangen in 14 dagen. In de « Volksgazet van Keulen » onder andere beriebt men dat men bij gebrek aan invoer geene aardappflen me^rzal uitdeelen tôt dat een nieuw bevel komt. Hetzelfde geldt, voor Eckernfoerde, belanfjrijke haven rond Kiel, terwijl de overheid van Laegern-dorf seint dat zij nog enkel 578 quintaîen aardappelen in vortrraad heeft om gansch de bevolking tôt 1 Juli te voeden. | Te Heikendorf in Schleswier ontvangt de r bevolking nog enkel 40 gr brood en geen | suiker. Te B^emerhaven is het aardappelen-I rantsoen verminderd tôt op drie pond per ; week en zulks om te beletten, verklaart de f u Volksstem », dat de voorraad voor 't einde \ der week uitgeput is. In vergeîding zal het volk een pond brood meer ontvangen. Maar aldus krijgtookde granenvoonsad een grooten knak. De ; groote voortbrencers die aan de steden op , den Bened^n Wezer, t.t z Brpmen, B -emer-\ haven, Wilbelmshaven, G^estesmuode, t 72.000 quintaîen aardappelen meesten leve-ren om stand te houden tôt aan den oogst, : hebben enkel de helft kunnen leveren. De toestand is zoodanig ernstie eewnrden dat de overheid, om ernstipp wanordelijk h den te voorkompn, aan de troepen d^r be? tte landf-n toe'ating paven per post pakjes mondh hopf <>n op te sturen en zelfs vleesch tôt aan 5 feil. 901* mark vermiadart Zurich 29 Mei. — De waarde van de mark stond noy nooit zoo laae. 100 marken staan aan 75,85, t.t.z. 100 Duitsche franks hebben de weerde van 60 fr. 68. In Geneve hebben 100 marken op een dag 80 c. verloren. 100 Duitgche franken staan daar aan 60 fr. 60. In Amerika d«n w^rplicte<«sgs t s Londen 30 Mei. — Uit Washington aan | d8 « Times » : i De regeering neemt krachtdaditre inaat-| regelen om de bedreieingen der Duitsche | propagandisten, vredesgeïinden, socialis-ten en andfren die zich tegen de inschrij ving voor den verplichten dienst stellen, Ite verijdelen. Men beeft reeris ingeriohte bewpeincren ontdektin Virginia,Texas, Seattle en Détroit. • Men sçbrijft de wanorden te Chicago, ' CWpland en Dé'roit toe aan eene werking der Duitschers. Een zek.r aantal ophitsers werden aange-I houden. Oatt«eh« litteK M Lansinar bepft v^rklsard dat de regee-ring bewijzcn bezit dat Duitschland, toen Amerika nog onzijdig was, een agent stuur-de om er eene zeevaartmaatschappij in te richten en aan Amerikanen geld leende om het graan op te koopen aan boord van de sehapen, met het doel #en6 wrijving tebe- werken met Engeland en Frankrijk wanneer het graan in de havens zou weerhouden worden. Amerika bezit nog andere bewijz; n dat Duitschland getracht he^ft onverschiilen met Engeland en Frankrijk te bewerken. OPZEE H«iipita«l*ebip in d«n (rond («boord Londen 29 Mei. — De admiraliteit seint : Het Engelsch hospitaaischip « Dover Gastle » werd op 26 Mei zonder verwitîiginsr in den grond geboord in de Middellandsche Zee. Men seint enkel 6 vermisten. Oat«n dor seaaekaiaaars Kopenhagen 29 Mei. — De « Politiken » verneemt uit Stockholm dat de Duitschers in de laatste dagen getracht hebben de scheepvaart te belemmerentusschenZweden en Finland. Men weet dat zes Zweedsche schepen in de golf van Bothnie in den grond werden geboord. Drie andere Zweedsche werden gekaapt. Om hun slachtoffers aan te lokken, ge-brmktendeDuitschers eengekaaptZweedsch schip met het Zweedsch vaandel. De onderzeeërs waren per draadloozen telegraaf in gemeenschap met Libau, van waar zij torpedoweerders ter hulp riepen om de gtkaapts schepen naar Swinemunde over te brengen. Een nieuwe springstof ontdekt New-York 29 Mei. — De Ameriksansche dagbladen seinen dat dokter Waltoff en zijn zoon bij toeval een nieuwe spring'tof ont d"kt hebben veel krachtippr dan dynamiet. Vijf kleine korreltjes van die Bprintfa ofzijn voldoenda om het grootste gebouw van New-York te doen apringen. m nusLAdiD D« Rnaaiaolio fcalond«r Petrograd 30 Mei. — De gemepnteraad heeft aan der g^ering een voorstel voor-gelegd, strekkende om in Rusland den Gregoriaanschen stijl in te brengen. Aanfcondiny wan anarehiaton Petrograd 30 Mt i. — Een sterk détachement grenadiers heeft de villa van gravin Vorontzoff, nabij Petrograd, omsingeld en da overgave gpôischt van de anarohisten die er zich bevonden. De anarchisten werden naar Petrograd overgebracht. I ' ——- Belgisch ls|«il«rteht Le Havre, 3 i Mei. Bommengevecht n en buitengewoon hevige granatengevechten rond Sleenstraete en het veerhuis. Voor Diksmuide hevig geschutsduel. Gewone kanomade op het overige van het front. Op het Italiaausch froDt Oa IrijirsbGvtfirkinfM d##r regea e» wind verhiaderd Off. 31 Mei. Op het front Trentino-Garnie werden de krijgsba werkingen vandaaar verhinderd door regen en mist. De ronden waren in hunno bawerkingen beemnstigd. Da vijand trachte ten N. van Splla Tonale bij verrassing twee onze? voorposien te ver-overen te Puntadiabiolo maar hjj werd afsïeslagen. Op de noorderlijke heltineren van de Pizzulpans in Garnie en in de hoogvallei van Torrent werden twee vijandige pogin-gen op onze lijnen afgeslagen. Op het front der Juliaansche Alpon beant-woordden onz:? batterijen het vuur der OostenrijkerB. Onze ronden hebben meer-malen den vijsnd in zijne versterkings-wrken gestoord. In de streek van de Vodice hebben onze batterijen troppen verspreid die een aanval voorbereidden. v«wrd*d%i*jg wan Triaai Rome 30 Mei, — De corr, van de Corrière d'Italia, te Zurich, seint dat de Oostenrijk- Iache opperstaf ongernstis over den Nooruit ganer der I^alianen. Te Laybach verdeer krijgsraad trebouden waaTin de Oostenrijk «cbe generalen heslot'*n, kost, ^»at kost Triest te verdedieen alboewel de Puiischi generalen Falkenbayn en Ludenriork dii den toestand als hopeloos beschouwen hui aanraden Triest te verlaten en stelling ti nemen op eene sterkere lijn. 't Is om politieke redens dat Weenen dei raad der Duitsche generalen afwijst. DE TOESTAND Ik kan er niets aan doen, niettpoenslaande tal van bnuerincen ah zou de oorlog noo jareu duren, kan ik het uit mvncn kop nvt kriferen dat we dee.t jaar nog groot<* en voordeelige vemndprinoen zullen zien. Brood en patatten in Duitschland on zij gelaten — 't aaat er alhier ook niet te hest, maar de boontjrs zijn verlosspr aeviordrn— kan de militaire toestand van Du'tsehland niet rooskleurig zijn. 'k Nym aan dat de verbondenen nooit op het inestelifk front in eene doorhraak zullen geluk-ken, maar dat belet niet dat Hindenhura door de drul~k!no van Franschen en Enclsehen onoetiriifeld noo dezen zomer zal mneten in aft^eht oa^n. Wnnne^r en hnever is niet te hepalen en 't zou al rasser aesrhied ?irn, hadde de Rus h"t spel niet verbood Doch ook de Dnitsrht>rs toon^n hunne onmacht door de werke/ooxheid op het, Russ'teh front. Waarom immers hebhen zij van den warboel in RuHa.nd oeen o^brulk oemaakt. om de Rns-sen aan te vallen ? Toch nooit om in d> kaart van Rusland te staan en een afrondeHiiken vrede te bekomen. De prins h daar de man niet naar. Men berieht thans dat de vifand op het oostelijk front nog over 60 tôt 70 D"itsrhe en 50 Oottenriiksehe afdeelinaen, in 't geheel 1.200.000 mannen beschikt. Bitter weinig tepenover de Russen, en noo nooit uns dit front zoo schaarsch van mannen en artillerie voorzien als tegenwoordig. Als we iets mogen aelooven van de verkla-rinqen van çeneraal Gourko, die, bowert dat het Russiceh leçer meer bereid is dan ooit en dat een offensief zel-er tôt de zeçepraal leiden zou, dan mogen wij in 't korte lanas dien kant iets verwachten. D° Russen zullen er toch zeker geen sliellje van maken ons in doeken te win-den, 'n daarom, denk ik, zullen de hoopvolle woorden van oeneraal Gourko wellicht in 't korte in daden omgezet vmrden. De Italianen worden in hun zeoepralenden optocht gestu.it. De Oostenrijkers voeren her-haaldel.ifk aanvallen en teçenaanvaUen uit en met zulke hardnekkigheid die laat veronder-stellen dat Trieste tôt het vilerste zal verde-digd worden, En die stad veroveren zal voor onze bondgenont'-n geen çemakkeli'k srel zijn of ten ware nog eens dat de Russen door het beloofde offensief Oostenrijksche troepen naar hun front lokken. Feiteliik mogen we dus zeggen dat er slechts een stronkelsteen bestaat et 't is Rusland. Komt dit plettersmachien in werking dan zal gansch het boeltje roeren. Maakt men ons blauwe bloempjes wijsen blijfl de Rus werkeloos dan zou een Duitsche altocht langs hier geen ander gevolg hebben dan de, verwoesting van eenige streken. Niet te verwonderen dut aile oogen op Rusland gericht zijn. J. B. Frautto liàtst* Iwiihtu Parijs, 31 Mei, 15 u. Lanfrg wpprHjden artilleriebedrijvigheid t°n Z. van S'. Qupntin en den Oamenweg, ten N van Jouy waartalrijke ontmoetingen van mnden geseind worden. In Champa ne hp' ft de vijandindennacht op versebeid' n<" puntpn na he"iee bimbar» d^menten met stikkende obussen aanvallen u'tgevoerd. Al de pogingen werden afgeslagenVpr pmd dobrons vuurofmet de bajonet achteruit cedreven moesten de aanvallera in wanorde naar hunne loopgraven terug vluchten na groote verliezen onderffaan te hebben. Eakel ten N.-O. van Mont-Haut kon de vijand in eeniara loopgraven voet vatten. Wij namen gevangenen. Tamr-lijk hevipe artilleriestrijd op dea linker oaver van de Maas. In de streek van den heuvel 304 werden twea Yj'jatîdige aanvallen afgeslagen. Parijs, 31 Mei, 23 u. TameUik hevige artilleriebedrijvigheid in de streek van Vauxaillon en Laffauyt en ten\N. van Re ms. In de streek van den heuvel 108 ten Z. van Berry-au Bac heeft. de vijand na talrijke mijnen te hebben doen springen eenige vernielde looperaven bezet. In Champagne hebben wij door een tegen-aanval den vijand verdreven uit de plaatsen waar hij gtHeren voet gevat had ten N -O. van Mont-Haut. Onze lijn werd volledig hersteld. Eaplsth* laatste bariafctaa Londen 31 Mei, 15 u. Eph Duitsche raid werd afgeslagen. Wij namen eenige gevan&renen ten Z. van Arauntiers. Van weerszijden artilleriebe-; drijvig-beid nabij Bull*court en op den ' recht/ r oever van de Scarpe. i 31 Mei, 23 u. — Niets te seinen ten zij 3 lants weersziidi n artilleriebedrijvigbeid. Twee Duitsche vliegtuigen moesten be-' schadigd nederdalen. Een dar onzen keerde niet terug. DERBE JAABGANG - Nummer 74$ Prit» i fe ZATEftDAG 2 JONJE 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods