Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1666 0
20 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gf0ms3m68x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I STiCHTEas : J. Baeekeiar.d! en A. Tempera Beîgiscb dagblad ver scHm ends op t! ds dagen der week ' l «# W • * Opstel en Bcheer : J- BÂEC^LAi.ET < 17, rue Kcrlet, Cti&jS ABON«iE!mN Fer msansi BSeBgSe i Èfrùnki-iiSj » ~ _ _ Per îrimeate» « ^.Oo » UBÔ,W> ^-Boîïandj Meia .«•cibï'ijve « « On» ViMÎeriftnd :» 4?, r«s Mortet 0»!ssi» Eechf door, vrij tn vrank —» t^Tg- |f-s? ^jTS?*Ê&a ■*>-*>» ft-J»» .rS Aïle briefwisseîing z«nde men aan « *mwî® vaîwrlanb " rue Ke-rtel, ï7, Oîfi*3 ' VAN PUYVELDE TEGKN VLAANDEREN 0 c \ — € HENRI BORGION v ^ C Nog over de Redevoering ! van Lloyd George Voor zooveel we uit de nogal bewim-pelde woorden van Engelands: Premier kunnen halen, schijnt het dat op krijgs- a gebied de Conferentie te Verseilles tôt 1 het voorsteilen is geraakt van een plan a tôt meer beredeneerd en nuttiger ge- t braik der strijdkrachten. Hij zegde na- t melijk dat de toestand vereischte « aile beschikbare troepen zoudsn bijeen ge- | schasrd worden », Mogen we er uit be- g sluiten dat een enkel hoofdzal beschik- a ken over de verdediging in peval van een vijandeiijk offensief ? 't Ware te wenschen ; en 't ware eene waarborg te ^ meer van het niet-slagen van het rucht- ^ bare offensief. Dat de Duitsehers zich jj goed bedenken ; en eens overwegen of j.( ze niet beter nu Wilson's zienswijze p bijtraden, in plaats van tientallen, hon- ^ dertallen weliicht van duizenden jonge gi levens te gaan opofferen aan hunne jj overwinningswaanzin. y » * * g Een deel der Fransche pf rs heeft de ti stemroing der Socialistische-Federatie g der Seine uitgelegd als eene manifesta- t< tie van zekeren « Maximalistischen p geest », Andere bladen verzekeren dat o< het enkel eene kennisgeving is van ze- keremisnoegdheidtegenoverdefransche 0 tegeering om hare traagrheid in het vol- B gen van den weg door Wilson gebaand. b Geen Maximalisme, beweren ze zelf, ^ geen enkele voet achteruit aan het fiont. d Maar de regeering moet terzelfdertijd vi een diploftiatisch offensief aanvatten rr en samen met de andefe verbondenen, p eene fliake verklaring afleggen, waaruit d het Duitsch volk zal verstaan dat lîâtel het kamp der Entente dezelfde vrede- y, lievende gedachtsn koestert ; gedaçhten d van anti-militarisme recht en-vrijLeid voor grooten en kleinen. Zou zulk eene « verklaring er nïets toe bijdragen om de Duitsche massas gerust te stellen en het ontbinndiogswerk der militaristische praisisehe niacht te bespoedigen ? 't Is onze overtuiging. d De toestand in Rusland Duitsche ontwerpen voor aanvallen Een eerste zending zou plaats hebben in Ukraine om beslag te leggen op het koren Duitschland wil de vijandelijkheden hervatten Zurich, 17 febr. De «Frankfurter Zeitung » seintvan wege zijnen correspondent te Berlijn, betrekkelijk de besprekingen van het algemeen hoofdkwartier die donderdag eindigden, zeggende dat het buiten twijfel is dat de duitsche regeering den wapenstilstand, die morgen moet eindi-gen niet zal hernemen, en dat; zoodra hij zal geeindigd zljn, de staat van oor-log opnieuw zal bestaan tusschen Rus-land en Duitschland. Van een anderen kant wordt er uil Berlijn gemeld aan de Frankfurter Zei' tung : * Er bestaat geen twijfel dat Duitsch' land, tengevolge der weigering van d< Russlsche bestuurders om de vrede t< sluiten, acht dat de wapenstilstand geer Feden tôt bestaan meer heeft en aan schouwt den staat van oorlog van ai 17 Febr. «Van Maandag af zijnwedus opnieuw in staat van oorlog met Rusland. » Hetdagblad denkt dat de verdediging der duitsche belangen in Ukranie tegen de pogingen der bolehevieks tôt eene samenwerking zal leiden met de Rada van Kief, die geen gewonen oorlog zai zijn tegen de Bolchevische legers, maai die zal bestaan in verdedigende maat-regelen om de veiligheid van het han-delsverkeer, namelijk door de bezetting der voorname punten. De « As Uszag » van Budapest zcgl dat een hooggeplaatst Qostenrijksch persoon, die vau Brest-Litovsk terug keerde, hem had verklaard dat de duitsehers besloten hadden ook gewapen-derhand tusschen te komen in Ukranie waar ze de bolcheviks weg willen ten einde het vredesverdrag met de Rada van Kief gesloten, te doen eerbiedigen. De duitsche pers in haregroote meer-„ derheid, beschuldigt de verbondenen, de Baltische gouwen en Finland tôt rrO'jrderijen te hebben aangezet tegen al wat Duitsch is. Naaste krijgsbewerkingen i- Amsterdam, 17 Febr. r Ken snelbericht van B rlijn, gesiuurd s- aan de i Tijd » meldt dat de welinge-it lichte middens het als onvermijdelijk n aanzien het hernemen van den oorlog s- tegen het Russisch^leger in roode wach-i- ten omschapen. e De duitsche troepen werden rseds in lîkranie samengebracht enzullen waar-!" schijnîijk de bolcheviks de naaste week > aanvallen. n Da duitsche en o^stenrijksche regee-e ringen schijnen zieh t'akkoord gesteld e te hebben onn in Rusland eene werking te verwekken tavens tegen de omwente-^ ling en tevens tegen de Polen, dank aan het voorwendsel welke h«n het verdrag e Brest-Litowks verschaft. Oostenrijk zou " zijne ware inzichten op het achterplan e schuiven om eene eenvoudige vriende-e lijke medewerking met de Ukraniers voor te wenden. Graaf Czernin heeft de duitsche regeering ingelicht dat de oostenrijksche e troepen slechts tegen de Russen zullen e gebruikt worden dan als verdedigin - tegen de verwoestingen en niet om eene i pol;ti«k te ondersteunen die niet zou t oostenrijkseh zijn. — M. Radoslanoff heeft gisteren een lang b onderhoud gehad met den kanselier te - Berlijn. Gisteren ook is de bespreking • begonsen waaraan de Duitsche, Bul-, gaarsche en Turksche afgevaardigden • deel namen en die voor doel had hc-t î verdeelen der levensmiddelen welke menzalkunnen opeischen in Ukranie. i Deze opeischingen wordin gedaan door t de duitsche troepen, welke in dit îand 1 zullen gezonden worden onder voor- - wendsel vanden nieuwen staat te verde-n digen tegen de Maximalische legers. i l Verzet van Trotsky tegen het t hervatten van den oorlog e s Een raûio bcricht-5s door Trotsky am de duitsche regeering gestuurd gewor- den om verzet aan te teekenen tegen de nieuwe verklaring van 16, Februari van wegens generaal Hoffmann aan de ai-gevaardigen van den russischen staf en doende uitschijnen dat de staat van oorlog zou herbeginnen tusschen Duitschland en Rusland van af 18 februari 's middags. De maximalische regeering doet op-merken dat, volgens de voorwaarden van den wapenstilstand, de mededee-ling van het ophouden ervan moet ge-: geven worden niet twee dagen, maar . wel zeven dagen opvoorhand. Hij vraagt uitleggingen nopens dit misverstand. : De Maximalisten verzetten | zich tegen de Ieugens der duitsche regeering Ten andere, de Maximalische regee-, ring richt tôt het Duitsche volk eene openbare verklaring die begint als volgt : « Aan allen, en getiteld « Hoe de Duitsche regeejing het Duilsehe volk bedreigt » « De Duitsche regeering heeft het nieuws doen verspreiden dat de opper-bevelhebber Kryl. nko zou aangthouderi ziju door de tegen opstandeling«n der poloneesche legioenen. Men weet datdaar niets van is, maar men laat niet eene verbetering doorgaan. De Duitsehers verspreiden het nieuws dat de opstandelijke troepen zouden afgeslagen ^eweest zijn te Kief door de Rada kapitalisten van Ukranië, zij is zeker ctat dit een leugen is, maar hij laat niet eene t: r. e'itwijz'ng in de Duitsche pers doorgaan ten einde het Duitsche volk als een aangenomen punt aan te bieden eene leugenvrede gesloten met de Rada. De ôntwapening Petrograd, 17 Fcb. — Overeenkom-stig Trotsky's veaklaring, Krylenko heeft de onmiddellijke en algemeene ontvvapening van het leger bevolen, maar op een voorstel van Lenine, is dit bevel vernietigd geworden ten einde eene ontredderde ontwapening te ver-mijden.Petrograd, 17 Feb. — Het is eerst de-zen morgen dat het versrlag der zitting van Brest-Litovsk van 3 Feb. werd me-degadeeld. Krylenko richtte tôt het leger een nieuw dagorder in hetwelk, na de onderhandelingen te hebben laten kennen, hij vraagt aan zijne soldaten zich tôt de Duitsche soldaten te wenden hun aanstokende om tegen hunne ver-drukkers, hunne generalen en hunne officieren op te gaan. « Zeg hun dat Rusland gpen oorlog meer wil, dat het reeds zijn leger ont-ontwapent ». K»ylenko onthaalt zijne soldaten tôt het bijeeabrangen en sahuilen van het oorlogsmateriaal, De Maximalisten bevelen het aanhouden der Leden van de Rada y petrograd, 17 Febr. — Den raad der kommissarissen van het volk heeft de aanhouding bsvolen der leden van de Rada en der afgevaardigden die de vrede teekenden met de Middenrijken. De inzichten van den Keizer Uit uitvoerig draadbericht gezonden van Berlijn aan de Neue Stutgaitsr Zeitung blijkt dat de Duitsehers het bezst-ten van het noorden van Luthanie zullen staken en hunne legers verspreiden op gansch Courland, Livonie, Esthonie en Fijulaud, zoodat den iveizer in't l.orte de aanhechting zal kunnen uitroepen van al deze rijke streken Er wordt bevestigd dat de Duilschen staf de aanhechting van Reval en Petrograd in zijne plannen voorziet. ilet aanbcclili<?gsprû£ï..m van l'en Duitschen staf gcsttunrl . r i^t Lof en i'e burgcrîijke regeering \an rraaf Hertîing is tegenwbordig zoodanig be-kend dat de «Vorwaerts» op drf-igcnflen toon schrijft : « De Duitsche regeerij ; zou . an drn Reichsdag uitleggingen moet n Vfr-ï schaffen, ten einde te wcten indien z'j een gedeelte van Polen en de. Baltisclic gouwen wil aanhechtcn of indien rij eenvoudig deze volkeren aan hun lot wil overlaten. » Een draadbericLt ontvangen vnn Berlijn zegt dat Livonie en ! stlionîe, nof'; eens te meer het Duitsche leger ter hplp aD geroepen heeft. if- Troteky, bevestigen andere inlichtin-;n gen, heeft nooit gedscht vrede te sluitf n >r- of te ontwapeneB. Hij flei kt al'eenJi.L h- zijne troepen tôt opstand aan te'waîvkc-'s ren en den schrikin de'Ôallirche g. luvra te verspreiden. P- eE. De Snwendige Toestand e- ar Hij bîijft verward gt Petrograd, 17 Febr.— l)e verwoestingen gaan voort en de schade ervan beloopt in twee nachtcn verscheidene duizenden roebe.Is, "** i Een aanval tegen de mé't'aalfabriëken bestemd tôt het betalen df r werklied'en mislvlte na eene beschieting van twee e* i uren. ne De tolware"iihi)izen, de siapëlhuizen l's voor wijnen en alkoholen werden ge-plunderd en inbrand gestoken. De strijd duurde 15 uren. ik Het nieuws uit de gouwen is schaars, verward en tegenstrijdig zelf.s deze van let Fijnland waar de strijd voortduuit.jj îr- Te Kief, toestand onveranderd, vei-en volgingen tegen de .loden hadden plai ty, er 900 huizen werden geplunderd. In de omstreken van den Pôn, is de toestand van de maximalisten aan do beterhand. De kozakken werden ver-ws slagen. en In Polen werden Poolsche troep n ?r door de Maximalisten ontwapend". IS jj: Odessa wordt bedreigd door de Rqe-jt_ menen wier toestand bedi nkelijk is. jt_ Bioedige wanordelrjkedcn zijn ontslaan nt tengevolge van een opstantl van kb'za'k-0_ ken en vrijvvillîgers. De oorlogssclie'pen stennden de troepen van den Sovi; !, die er slaagden de beweging te onderàruk-ken.3\Ien vreest voor pest le Petrograd en pest langs de kuslen der zwarte zee. n- De geldelijke moeilijklxeden van den ko raad der kommissarissejj vérmtverderd. ne Te Moskow wordt hun leening van C.0 B, millioen roebels onlwoipen ilavas). il 3 G —- - ■ -■ ■ —w • — IT- ^ e- 195 Duifsche divisiën cp bel f- Westelijk fronl 3 fi. - Langen tijd werd beweerd dat de ' Duitsehers op het westelijk iront over 220 divisiën beschikken. Zekere inlich-tingen laten 4toe dit aantal op veel min teschatten. Alhoewel m a rekenii • houdt van al de divisiën var Rusland gekomen, van deze die opgewerkt worden achter het front en zelfs deze op ot weg, komt men tôt op 195 Duitsche di-et visien. Nog moet rekening gehouden worden met de gioote moenijkhfid van verkeer bij den vi jHnd. " Z»Ifs kunnen zeer belangrijke bijzon-■j» heden gegeven worden over de algemeene verdeelingder vijandige troepec. Op het R u s si s eh-Ro e m een s e'ii front van af de Baltische zeo tôt aan de Zwar-pr te Zee. bevinden zich cen honderdtal le divisiën waarvan de twee derden Duit-le sebe, een derde Oostenrij!>:che, iwee le Ttrsehe en twee Rulgaarsche. De- Tttr-sche troepen zijn niet meer in lijn. Misschien zijn zij reeds weggeirokken. :r Men bemerkt aehler het front bewe-gingea die aan eene niau wogroepeerlng »n gelijken. •i- Op het 11 a lin a n seh front bevinden ;t- zich een vijftlgt.^I Duil«eh Oostenriik-;n sche divisiën. Geneiaal Baroevie be-)D kleedt het opperbevelschap. 'e Op het Balkansfront hebben de te Bulgaren veel jonge troepen gefcraeht. ïn Op het Aziat'sch front treftn<n vijftigTurschedivisiën aan. De Turksche în troepen zijn aan 't verminderen en aan-houdend wordt Duilsehe hulp inge-oepen. J" * Vierdc jaargang — Humrner 9Ô7 p.^§ 5 ce Woens 20 februari iSiô

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods