Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1101 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 08 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7g04s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

s Jaargsiig — Hummsr ÎÛ40 PEOS: 10 CENTIEMES Maasdag S April v \ ONS VADERLAND STSSHTERS : J. Sascks'ïsdî «e 1. Tempg- e Belgisch dagblad vBrrchijaeude op *1 de dagea der week QpiM «s gshÊer : J. BAEC8£Lâ;»3T S7, rue SSoriot, CAUIS ABcaa» ai £&mm& é«t màmia& ietgte #••*» Sfra&àsrajfe 84» EsgrefcmdSdatoî&mâl S4EQ fea* ti!"Sra®a4««" c S.®® » «^r,sj ?r «eau wç^g»*|ve > -s psî® V*^x$«u»<i9 s», f% mMortet. CJalale BecM daor, vrij en vrank voas* Çed eti volk m\ Mmé «Siâé'C'ïi i««TMK5£gN, H<SUW8 ?K ZKN0IKN îtWC &3«5jrîTa"S* <<5» 3m KJK ABONtWEiMKrSTOPRMaEHW VO0K SOI^A'ffSSW *W€5©8C eS^fS'«25|i 0*35 ®*Xtt A'S0N.XSMCHTKN BlfiSMr*» MBT #fixx* - 3W3?> IUa» îftnsft»»*-» 4 SA «4?e«*fli£R!S fNEBM* AANQKVftAAtb B?*1 OAQELMSf# w?ss a»w' «*ri HSTZSLVrn* *;-s.s;sp» '.V«z£, »R!< T8 W:ÎSK .iirSii OP KONINGS VERJARING 't Is feesfgetij !... Helaas, de daj zal niet aangekondigd worden doo fclaroengeschal en klokkenspel; geei optochten met wuivende banierén 't Land is in rouw... Eenzaam, met een kloppend bar en vol fUrbeisl, in stilteztîl m>;n diei dag vieren, terwijl donderend he kanon akelig en hartverscheurenc de ruicnte zal doorkltnken. Maar ondanks al ons lijden, za men den 8 April fets'en 1 't Is vrfr daag dat onzen helden Koning Aalbrecht, jarigis! Niet alleen van aan den Yzer za de roep uit^aan van onze dappr schaar helden vaa Leve de Koiwng Trouw blijven we, Edele Vorst,aa uwe woorden en blijven onzen htili gen plicht vervullen, zooals we retd drie jaar en half gedasn hebben... Wij blijven stand houden ! en heh ben gezworee i?een duimbreed t wijken... In el de verbond^n lande: zal men U, Ed_*l-i Vorst, roemen ei feestes zelfs in het bezette ge ied ocdanks verbod der Duitsche over heid, zel men dien dag niet onveile laten voorbij g ian. Men zal in aiie dagbladen over do: Koning-sold at spr-ken. die ea gansch de wereld hetft laten zie hoe rnen : Em klein onafhankelij land mort eerbied gen! Wij, Yzerjongens, brengen U, edel Koning Aalbrecht, dereshtschapem onze vurige luilwvnschen, een oed gezondheid en met de hoop binre. *ort met uwe sichaaruappere hc.lder bet vrije Belgie te doortrekk- n onde de kreten van uw vrije vcMk : Lev I de Ivoning'... Leve B lgie !... Lev I V/aanderen !... k Ik bewor.der ¥, E le'e Vorst, omda Onze Ondersîeunir gslijs! Wij hebbcn het vol^ende voor steu ontvangen : Eerw. Haer Desqaîens Fr. 20 t Vercruyssa 1 - Van Buymbeke, wachtmeester Z 274, 2 komp. 15 C Mergaerts, wachtm., Z284,2 k. 10.C Everman Van Moere, omdat men de nagedachteois niet zou vcrgcten van PieuaalDe Rudder 10 EdmondBalling,van eeneom-haling in Z190, 7 k., voor ons graag gelez^n biadje 12 0 Aîphons Bryî«,Z205, 2 k.,omdat mijn voorbeeld zou iaa-gevolgd worden 1-5 Norbert DejoDghe 5.C Jos. Pruvoost, Leve «Ons Va- derland 0 c X ..Vergeten wij *Oeren» niet 3.C Overdracht Fr. 361.î Totaal Fr. 433 C I EESEVEfl Ilebt ge reeds erop gelet als d i brievend rager in de piutten stad aar B korat ? Iedereen laat vallen wat va r en komtafgedraafd naar den belan^ rijken mari Is er iets vandaa voor mij ? Elk gezicht isals eenvraa; j teeken waaronderbij volen den mon cils een groot punt, open staat Een brief.... men moet dat zelf b jeefd hebben om te weten wat hi Lies is getrouwd, Peer is verlooft Wannes heeft zijTe oud rs langs di zan kant, elk hetft vrienden en ker !lissen Elk won dat erdagelijl }och ten minste een brief was...! E rte groote vraagteek>>ns verandere gauw in een spijtig gezicht als d naamafroeping gedaan is en men a aanmoediging een legerbodfcke >; j ge tasse ben nw yolk leeft, strijdt er f Jijdt... Geen enkele opofferirjg is vco] i U te zwaar en ja, toen ge laatst in d* ! ioopgrachten voorbij kwaamt, bot fier waren dan onze soldaten, vooi (. wie ge een aanmoecigend woordjt -j badt. 't Is niet van ouderdom da [ uwe haren vergr jsd zij n, :?;een, Edelf j Vorst, maar wel omdat ge een dubbe leed draagt. 1 Het lijuen ziende uwer Yzerjon gens, die geen enkcle taak te zwaaj vin den en dan nw volk dat in he' bfcz tfe gebied onder de klauwer van den vijand leeft, maar beider ' v rdrsgen zij bun leed gewiilig er ® betrouwen op hun en Konirg! In d» gesahiedenis, Dappere Ko-1 ning, zal uw naam schitteren op eer glorie vol b!ad. Hoop op de to komst,Edele Vorst.. Wees go'roosl, Edele Vorst, wf a blijven siand houden want : « Ons ^ volk zal niet vergaan !» , Mochten we, en de vurige hoop in de toekoœst b! j'<fc zoo, ten naaste I jaar uw verjaatd-g in een vrij Belgie t'vi-ren, waar wij Vhmiingin in ee>'° j vrij Vlaan'd rea en c/ij, Walen in cer< 1 ! vrij Wallonie zoiUu, leven en dan z_i I de klo-ue iniden 1er feos'g-.Uj, dt ,, j k'aro u zuilen schal en eu Dan zal de Bs'gise.he vlapge wappert Voor U, Konir g Aalbrecht, den dap e [pei'e In caam onzer Yzerhelden ei e vluchTeli g n, onze beste heiiwcn r, echen en 't klinka o -eral : i, Lfcve le Konii g 1 r Leve Viaanderen ! \ Le e B lgie 1 AUCTOR J. t r kri jat waarachter men soms ga"w. d^ voehtige oogen gaat vers:oppe»... Ilebt ge d;;t schoon aandoenlij schouwspel al gezien : al de manne a die ie s ontvingen kruipen in hui hoeks .en, ftrijken zich neer op h'ui o bed, en daar in hunnen thuis(!) leze; 0 ze de brieven. Watze lezen ?... Orh dat hun vrouwken dagelijks aan hei 0 dos kt, dat hun lieveken snakt naa het naaste verlef of een zachte ver maning van nioeder die hun terug roept naar hunne plichten ofeenigi 0 nieuwtjes van de s re«-k of van 't ee! of 't ander régiment Zekers doet dat deugd !... Men ; verlekkerd op die brieven... En ees dag zonder brief is voor velen ee> 0 dag zonder zon. o \* Brieven?.... iO Als ze toekomen bi| 't vrouwkeî _ die er een dagelijksche hulp in vind 0 om de zware iasten van deo tiji me 0 licht, çemoed Je drag- n. Aïs ze toc - feoraen bij de iieve d^-erne die wach '0 naar haar uitverkoren jongen... AI ze vertronwelijk aan vader en moede '• omen Vbjtell^n van 't lève1 var hun kiï d... Ai ze vrienden, ^tadge nooten, kenr issen komen herinnere: aan de zschtê vriendschap-bande _ of aan 't ii jden en 't strijden van df zen die in d.-? vuurlijn s'aan... da l" zijn brieven haast zoo noodig als dageiijkg brooi ; « Zij voeden hc f). hart. » ^ * * * d Ik, voor mij,heb drie go?de ooger blikken gedurende den d,g, d ri oogenblikken gedurende dewelke i giùscb 't oorlog gfdoe vergeet ; te e rsten als ik mijn briefjes ontvan^ ) als ik ze lees, ten tweeden als ik e zelf eenige sch ijf ea ten derden al ik mijn gazet lees. ? Er zijn g?loof ik niet weinigsolds q ten die er zoo met mij niet ov< r den n ken ? e Welnu,reedshprhaaldemalen heei s de militaire overheid, en nu ovei n laatst nog, in de Iw .e talen, late N weten dat het een MiSBRUIK is da-geliiks aan eeczelfden persoon te schrijven of er eenen te ont van en, en dat er zuilen maalrsgelen geno-men worden tegan dezen die zich ! zulks nog zulien veroorloven. i* s \ - . : * i JOOST KAPPERS. rW00 draait de wereld : we zitten op > jÊhé ae 1 vuur " Ujn en bibberen van de koude. (î e struikelen of kunnen ; ternauwernood gaan in de 'loop ' graveri J De grootate fubelletters versehijnen bij de grootste s la ch. tir; g. Men is ezeldom ■ geworden na vier farén Zigeuner-leven j en men prijst en roemt, ter verbetering, . de ontwikkeling van arm- en beenspïe-ren. Men lacht als weenen past, men slaapt als er te werken volt. Men is jong, de ioekomst wachl en men luîamrdt dat de oogschelen toeplak-ken, rnen gaapt dat het de moeite niet meer waard is om den mond nog toe te d'jen. ]\ ie ffiet kloefen geboren was, pronkl metgele schoentjes Wie niet lezt'.ti kon, hceft nu een pince-nez. Ilie leidde is tiu geleid, wie beefde is nu rech-5 ter, wie schurk was is nlt heilige. O ! de omwenteling der ti/den ! Zoo ? zag men zelfs een democrùtisch volk ge- * diktatoreerd en 't socialisme met 'tmi- 1 nisterschap gehonoreerd. \ Dock du is de uitzondering ter bevesti- 1 gin g van den regel : hoe zekerder van 7 ; leven, hoe grooteren doodvevhter. 1 O. VEEKA. r —«■.. » j De kscliieHng vao Parijs i ^ Wat me n sctîrijffr f© Wesae® 1 Zurich, 5 April. — De «Neua Frei Press» van Weenen schrijft: Toen de obussen te Parijs ontploften en dat men niet meer kon verborgen dat het Duitsch léger eene groote overwin-î uing behaald had verloo»- de regeeriog t het vertrouwan van het land. t De Parij^enaars gelooven Glemenceau - niet meer en de kanonschoten brengen t hen tôt de werkelijkheid terug. De oor-g iogen in onzen tijd worden ook verloren r of gewonnen door het voik. i 't is daarom dat de beschuting van . Parijs. die eene d r-ps ontroering ver-fj wekte, eene verkortiog van den oorlo? pj kan voor gevolg hebben. De eerste dagen zijn belangrijka ge-0 beurt- is3en rp handen, 't, Hi - dsnburg heeft verktaard dat ca de zo-.; preal tusschen de Scarpe *»n de Somme de eerste akte geeindigd is. De tweede zal beginnen wat dez' groote soldast doet wat hij ?egt. l~ De volkeren der wereld zijn toeschou ^ wers, De partijgangers van den oorlog toi r het uiterste zijn verslagen en de obus î) die aile miniiut op de straatsteenen var r Parijs terecht komt heeft het gemun S op Clemenceau en Lloyd George. De ze riuwen van Parijs zijn reeds overspan nen. Hop spijtig dat men niet eenige Oos tenrijkers van Weenen naar Parijs kar ovorbrengen om er daar die op?ewon t dp.nheid na te gaan. Welk vertrouwer zouden zij iroet hebben in het bestuuj n van hua land. Czernin beweert dat Fraokrijk vredesvoorsteïlen gedaan heeft CLEMENCEAU LOGEMSTRAPT Ziehier de voîledige rsdevoeriag van graaf Czernin waarover wij reeds een wo .rdje gezegd hebben. Graaf Czernin drukta eerat op het bo-îarig van den vrede met Roemenie en sprak vervolgens over de inzichten van Mr. Wilsoc. Hij zegde : Ik denk niet dat Mr. Wilson ernstig h?t inzicbt heeft Weenen van Berlijn te scheideu, 1k heb een te goed gedacht ovtr den politieken zin van Mr. Wilson om zuîks te denken. Rlarsr Mr. Wilson de«kt waarschijnîijk dat Weenen meer guestig is om er het z.".ad van vrede uit testroolen. Hij zegt missebier, Oostenrijk h<>eft hetgeluk eenrn keizer te bezitten die rechtzicnisr vr:;de verlan^gt maar deze keizer zal nooit dergelijke verlooehening uitvoerengpen scîiandijîe vrede sîuit.en en hij zegt ook dat achter dezen keizer 55 millioenen mannen gesehaard zijn. Mr. Wilson zegt misschien dat men deze massa, die eene sterke macht ver-tegenwoordigd niet mag versmaden en dat rÎ !n heerlijke zucht naar vrede die den keizer aan zijn volk verbindt een dezer groote gedachten kan vertegen-woordigen die hij zoo gaarne koestert. Vooraleer laatsta verklarJngen te doen most men dit onverschil opbelderen. In mijne laatste rsdevoering had ik op aene vraag reeds geantwoord datMr Wilson moest in het bezit zijn van mijne uiteenzetting. Mr. Wilson verbe-terde reeds. Hij vond dat er geen mis-verstaûd moest 2)jn waDt er v/as geen reciltstreeksche voeling tusschen mij en hem. Mr. Wtlson heeft volledig ge» lijk. Er bestaat e<=n mis/crstsnd Voor mijne redevoerlog had ik reeds ailes gedaan otn een misverstasd te voir omen. Zulks gebeurde langs de onzijdige landen en het schijnt dat ik mijn doel bereikt heb te weten dat Mr. Wilson den echtèn tekst bezat van mijne redevoerÎDg. OvJîr de redevoering van den Duit-schen kanselier op 24 Februrri ben ik zeer te vieden da«r het zelfde antwoord op mijne lîppen lag. De yier priociepen door Mr. Wilson uiteenerezet kunnen ala 1( i iing vanoadi. rhand< Iiugendienen. ik stem deze woorden volledig goed. Bîijft nu te zien of Mr. Wilson, deze princiepen als basis zal kunnen doen aannemen. Ik neem God tôt getuige dat wij ailes gedaan hebben om een nieuw offensief tevoorkomen. De verbondenen hebben niet gewild. Eenige tijd voor het offensief op het Wfcstelijk front deed Mr. Clemenceau mij vrsgen of ik bereid was in onder-handeling te treJcn en aan welke voor-waarden. Ik verklaardem'j onmiddettijk t'akkoord met Berlijn, dat ik bereid was te oadt^rhaodelen dat ikgeen hinderpaal zag voor den vrede met Frankrijk tenzi] zijn inzichten met E'zas Lotharingen. Men at tvvoordde van Parijs datop zulke basis niet kon onderhandeld worden. Van dan af was er geen keus maer.De strijd is in het W. reeds onbekend. Duitschers en Oostenrijkers strijden zijde aan zijde zooals io Rusland,Servie Roemenië en Italie. Wij strijden samen voor de verdediging van O istenrijk en Duitschland. Onze legers zuilen aan de verbondenen bewijzen dat de droomen van Italie en Frankrijk hersenschimmen 'zijn. De uitleg van de houding derverbon-deiien is volledig gfsteund op eenige gebeurtenissen hier in ons land voorge-vallen. Wat er ook gebeure, wij zuilen de belacgen van Duiischland niet opof-feren evenais het ons niet zal alieen laten. Wij strijden niet uit overweldi-gings?.ucht maar wij zuilen tôt het einde . toe ons bestaan en onze toekomsl verie-diger.; De ond rhandelingen \an Rustand zij a een eerste bres in de oor'ogszucht der verbondenen. t Graaf Czernia door Clemenceau gelogeestra^ ! Oe ond^rhandelingen hsdden plaals in Zwitserlaid Als antwoord op de bewering vac graaf Czernin als zou Frankrijk vrede-vjorstellen gedaan hebben deelt de eerste Fransche minister eene nota mode dat toen hij aan het bewind kwam op iuitiatief van Oostenrijk in Zwitser-land onderhar.sdelingen plaats hadden tusschen graaf R/jverdera, persoonlijke vriend van dea Keizer en koinmandant Armand, van den opperstaf aangeduid door den minister die dan aan het hoof j stond vaa het kabinet. M. Clemenceau wilde de orideihande-Iingen niet. onderbreken daar er nuttige iniichtijjgen konden uit spruiten en hij gaf aan M. Armand bevel goed te zien en zelf niets te zeggen. De nota van M. Rcverdeva van 25 Fe-bruari laatst had voor doel van Frankrijk vredevoorstellen te bekomen onder dekking van Oostenrijk en bestemd voor Berlijn. 't Is hetgeen Czerein noemt de vraag naar onderhandelingen van M. Clemenceau.Het is natuurlijk dat M. Clemenceau zijne varo.ntwaardiging niet kon bedwin-gen toen hij Gzernin, ongerust over de uitslagen van het offensief in Frankrijk, zoo stoutmoedig zag de rolleu keerde. EST MEUW VIJANDIG OFFENSIEF Over tien dagen had de vijand het voordeel van de verrassing en hij had het Eagelsch Isger doen plooien zooda-nig dat hij eene doorbraak mocht hopen. H;j ging bijna in versterkten marsch in de richting van de ijzerweglija die hij moest bezetten. 't Was de bewegingsoorlog. Het schijnt tegenwoordig wei dat, gedwon-gen door den wederstand der verbondenen, hij tegen wil ea dank voor den zelfden strijd aïs te Verdun die voor hun zulke groote teleurstelling werd. Gisteren viel hij aan op een front van 15 km. en wierp in den strijd 11 divi-sien (volgens het laatste officieel bericht werden er 15 vereenzelvigd). Tegenover hem stonden er enkel vier die er toch in gelukt zij n hem tegen te houden mits een kleine achteruitgang. Niet dat de weerde van het verloren terrein moet verminderd worden, want natuurlijk was het on s voor leel'gergeweest Morisel en Maîlly Raineval niet te verliezen. Zulks is te begrijpen, maar de uitslag moet gemeten worden naar devsrliezen die de vijand voor zijn vooruitgang opiiep. Wat beoogde de vijand door zijn aanval van gisteren te Grisvesnes, Ain-val, Arrachis, Mailly, Morisel, Castel en Hangard. Hij wilde van op een punt van deze lijn doen ver genoeg te wijken om ten Z. van Amiens den ijzerweglijn te bereiken of genoegzaam te naderen. Hij is er niet in gelukt. Tien malen heeft hij zijne keuAorpsen doen storm loopen. Tien malen werden zij door de Fransche artillerie wegge-maaid. Te Grisvesnes zelf werden de stormloopen volledig afgeslagen. Het dorp bleef in de handen der Franschen die zelfs hunne stellingen verbeterden. De hoogten die hij bezette ten Z. van Moreuil op den linker oever van de Avre I hebben hen de verovering van Mailly-Raineval vergemakkelijkt en ook de hoogten die bij veroverde ten W- van Moreuil vergemakkelijkten de verovering van Morisel. Tusschen de Somme en de Avre deed hij^ook de vijand wijken ton Z. van Hsm<.l zonder ten arideren Vil-lers-Bretonneux te naderen. Overal dus is hij mislukt. Natuurlijk zal hij terugkomen. De strijd is niet geeindigd. De medewerking vaa Amerika lij zou onmiddelijk kunnen plaats hebben Londen, 5 April.— De Amerikaar sche regeering komt de mogclijkheid , in t ■ zien nieuwe troepeDmachïen te voegen bij doze die reeds op het punt zijn die «a lijn zuilen treden. Indien Engeland de trausporten van Kanada of andere overzeesche diensten kan verzekeren zou Amerika onmiddelijk 150 000 uitgeruste en afgerichte mannen sturen. Men heeft reeds opgemerkt dat hst Amerikaansch leger nog zou kunnen verst=Tkt v>?orden indien de soldaten in Frankrijk hunne opleiding genoten. Een Engelsche journalist zegt dat de Amerikaansche gekantonneerde troepen onmiddelijk zouden kunnen naar het front vertrekken indien zij door Fransche en Engelsche omlijst waren,. fief veroverd lerrsin Noch grooî gcdoeg om de dooden H begraven Hamoltor Fyte, oorlogscorr. van de «Daily Mail» zegt : Een divisie generaal haalde mij gisteren de bittera overwinning aanvoorhem gedre.ven door een Diiitschen soldaat waaraan men vroeg of de oveiwinning in evenredigheid was met de verliezen. Mijn God neen ! zegde de Duitscher. Het terrein dat wij vero/erden is al eens niet groot genoeg om onze dooden t.e begraven. Nieuwe berichten bekrachti-gen de Duitsche verli -zen nog nooit zoo zwaar geweest waren. Een officier van Durharen zegde : In een enkelen morgen heeft mijn bataillon 250.000 geweerschoten gelost en dikwijls miktenwij opdichtemenschen-drommen. Gij kunt de uiislagen giasen De snelgeid waarciede de Duitschers vooruitkwamen kon dan gelooven dat zij maar zwakken wederstand ontmoet-ten.Da waarheid is dat de verbondenen hardnekkigen v/ederstand bod n maar de vijand had zoodanig de overmacht. hij wierp zooveel mannen in het vu ça*, :■ onder naar de schrikkelijke vërliezen om te zien dat hij er in gelukte niet te-genstaande ailes vooruit te komen. De 208 divisie verloor 70 OfQ van zijn mannen t. w, 26.000 De 88 divisie 30 0jo. Zij werd afgelost en kwam den Vrijdag terug in 't gcvecht_,dan verloor zij 40 0[o FOND DEN OÛRLOG Eene Confe enfie der niddenrijken Parijs, 5 April. — De « Gazette de Voss » verneemt, dat na den vrede met Roemenië, t. t. z. binnen enkele dagen, eene buitengewone conferentie zal plaats hebben onder Duitschland en zijne verbondenen. 0e vocrzeggifigen van Michaelis Parijs, 6 April. — Vooraleer ijnen nieuwen post aan te ne men in Pomera-nie heeft van Michaeiis eene redevoering uitgesproken en eene schrikkelijke periode van eilende voorzegd achter den o >rlrg. Een Grieksch schip ^ernieif Londen, 5 April. — De « Salomine » van de Grieksche haven Andros, van 3.112 ton, werd met kanonschoten ver-nield toen het naar eene Engelsche haven vaarde. 0e opsîand in de Poolsche Legiccnen Pariis', 6 April. — DeRheinischWest-falesche Zeiting seint dat de Poolsche le^ioenen ontbonden werden ten gevolgo van den laatsten opstand. Zij werden verdeeld ia verscheidene streken van Hongarie. Brazilië 2a! îroepen sfuren naar Frankrijk Parijs, 6 April. — De dagbladen sei-nen dat de Braziiiaansche troepsn binnen kort naar Frankrijk zuilen gestuurd worden. De opanbare meening is volgeestdrift en groepen studenteri doorloopen de straten en vragen bet onmiddelijk ver-I trek naar de slagvelden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods