Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

375 0
23 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639kz4t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ON S VADERLAND •'f.te.»e*-»Ilitîs«: Tl $• V*é Sf* E»Bî li YLE 'ï?^si«fe*F"sr»<*iiastp S2, 5JE PAMME 1 fi>caiKpiik t lï, fin «• *io, CMUtl S STEl i J. BftEGKELftRBT, rat Mortel, 17, CALAIS. BfeCH f OOOB, VRu tN VRftNK *■ -» -*■ ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ABUB9IEi«EHrËM S*t{fi« Fs-aBKfijh Èageiiiaii én «oiland 1.90 Pi per ms»0ie 1.SO f c. p»c ma^ad S -S fr« pcr Hnaamd 44)0 *«■ »*>• lF»ai«»tap 3,03 fr. per triitsisstsp 6.00 fs=, pv-f trint Mon «ebrijft la: 7», ea atniyj Si bis, rue St. Denis, Ca ** Mi «i oasa . ■' aog;*apon<t6!E.i«iâ. j k nomi ch oorî g Als i Au ustus e 9 r4 het mac tige Duitschî le- er Frai krijK bmnenyiei, en op so mit, pu len met eone srelheid van 6o K»m. per aag vooruit k am , dacftt nie-* ma d dat die machine menschenstroom zouie • orden tegen;e. ouden, a©rte>uit-gedreven en va tgehecht aan httterrem. Daaruu sprçot voort eene ontzaggelijke i rictitin ; êen i zeren muur. Om 2e door te breke aren niet aLeen votdoendg ce grco e ldi-nmoed der strijders, de be-b*aa heid der bevelhebbers, maar ook 1 og dis ten eerste punte : de inric ting van b i b nnenland op ekonomù k oogpu> t, ûo tuent e^ burgerbevolsing, het krediet i ■ he; buitenland de overzeesche sciieep-vaartOp m oogpur.t hebben Frankrii*, en Bel ïe onderen verricht. Beigie bjna ?;arsc 1 o ,rwe digd en Frankrijk de are vrerd" n.zsjner mj erheids.inueilingen en het rneere; y- 1 zitner delt<t ffen uitbating in demande des vi a ds Het k*am er op pan oe le ers van nu-uw materiaal en oai-sj, lij mu irie le voor/ien. Nitu e ia-bri k n i n ien i 1 der haa>t op ^e *orpan, i c a dromrneti speeiaiisten Uii légers fi.n ■ épe ; v.eygetrokfcen en naar de werli-huizen ; stuurd, nieuwe ij eren wegen motsun orden aangelegd voor het ver-voer an z^ar malenalen aehter de vuurli-îj<e en imussehentijd moest het leger strij-d: dan îandtegenhouden om aan die ^roo c inrichtirg tijd van ademen te ï , A d e msatregelen verootzaakten à'.- e o e ;r ote ussche* kom t in de mi , ai en c ap an de et onomi ce a u en. H t as :e bo* nr\and >;an 3r'k, u1 n ei 1 enc t, el be olki met , , coAv e ; het gr >oie vraagstûk des jrvoers ten iàndie e<; te wa er, de stevig-• sid ho es tredi t m-1 et vraagstuk vai il , i ik ters n .voor Frarskrij*. het zoo 3-la0 ri pu t /an be^oorrading insteen-' . azic i slepsnde de buitengewone vp.r :Q <i> er b rac tings ri-z-.-n, en de <,uur;. n 1 le e O m aise ppp-lijk 00 u i-cn Zi'i icht /er ant aan ,'mov 1 enmc.t e fcurgerbevolking, g ^f.-i'.g d .r ai em -ine ot plaa se , . H ' r on er-teuning ^an wedu-vp- k t { v2^n van~den oo>K)iï-:■% «eliangriike iaktoren in oog- sc ' te «t-bbtf geBoaien, zoumen bijra i ur\Vt, flii sen daï de militaire Wëten ;.c i p . ; vr-je er 00 aen achtergrond ts t jeï; en plaa's ïîaçet maken voor de an b " orpanisa'ie en wetenschap ôr-r st a ui^houdku de. En inderdaaa 1 a; {i ' beste bevelhebber doen zon-er < n I* 'uer t materiaal van allen pard : Y; ;,;jg t beste en getuch;ste soldaten , r n 4 "! Somme^lag heeft ons d?iarvan r vo.i: ii* oewijs gece en. Sinds de ge-aille -rai leg* rs ii. het bezii lijn dezer ma-ti-.fi.al ;n -3eri mJrin^er acbteru t, eh<waar voeï voor voet, doch z j doen in «elij^-he'.d anR-etuig eene grootere zede-Ji'ke r'.acm - an w'ien «e^oeien. Er ' je ne tt hv"i dit m^chtig getmg ge-sen ■» e . Da on eibare werk- uizen van FraVknjk en Eng^anJ, mgencht en wel b S'aur, ; dit ailes opgencht door het ou'j ^at de vadertanas ievende bev.ilking meï Oetrnuwen in 5iaatskasse" nee 1 ?ei on. Dit getuig wie.'d ^angevuld met u.ï,, «ekocht in Amerika i^.n j.aPari ! hlfr spf -ien de stevi^heid van hetitredlCt en e k» p aaràijvlsot eenen machtigen ro»- Ds îî.richting der ij erwegen mo^st v orden verbtte i om de ha ens van be Havre, Dieppe en Bordeaux 'm Fra krijk,' te ver-lie en ; ontelbare tfeinen moesten «/b.'jden i t'ericat om al dit machtis< materigaî op p'aats van v. rbruik te brengen. D ? o tbrfcking %an steensolen in Frank-ïijic este si ee.ne duurte veroorzaast van be r c tinfcsprijs en de kosten van het 1 re v'erhoogd, doch het hooge gevoel uer bevoiking van aile klassesn, betft dit v-;-al begrepen : en zelfs maatregelen rede-lijk stren r worden met moed en onderwer-ping aangenomen. 4 Strijden wij voort op dit gebied, ge-staafd door het schoone vooîbeeld en de j ongescbokte mor el onz^r dappere &nj-gers. Want vergeten wij niet dat deekono-mische înrichting een der belangrijiiste faktoren is uer zegepraal E. VAN DER GRACHT. Aan mijn landl Na zwarten rac it kotnt hcîriijkool de dag, Ea wekt de s aimerecde aarde ult haar droomen. Der sterrerglatis verblee*t Dij z innelach, Btgroet <joor vogleEzang 1q haag en boomen. In mijn gfmoed twam nog geen zonnedagen En duisternis cniringt mij no{ : 't ls nacht, Maar toch, ziet u ginds ver die heldre straleD, Van t licht der hope dat mij tegenlacht? Di; hoopvol llcht romt van het Yaderlaad Dat is verlaten moe-t, de dood in 't harte. Voor w 1* iset vlaamsche bloed, A n eed gpstand, GfVlOiid heeft en nog vloeit in heilge smart<î. Zooals een vuur den schipper rieht bij nach'.e, Zoo liidt dii icht mij ln d es donkerheid. Het st rkt mijn vaa zoo afg^sloofle *r«chten E ; brei gt me weer eens 't huis in ». ilightiid. Naar Beigie -end ik miin kednchteD; Dec vaderen erf, ons oovervreemdbaar goed. Wee hem den 0 ?erlaat, die 't dorst verkrachten, Eenmaal boet tij zljne sshuld, in schande en bloed. In de loopgraven LEONARD DRYVERS » Heuntir tord ran i ioy<! George Hei a' twoord op de Du tscie nota, die enkel de uitnreldinti ls van de rede oeri g «an den Ka< seller is, dat ieder der verbonrk nt;n afzond» rli k tôt het eifde besluit aekomen zijn. M L!oyd Goor«(e voe t er bi dat bij. In r>aam der Britsche regeerln^ de eranf*oordeh)k6eld cp zich neemt, van al de verkarin.en die over dit ontwerp geg^ven worden. De duitaehe nota beval geen enkel* vredes-voorwaarde. Onderhandelingén over voorstel j len die ztj niet kennen, ware voor de verbonde-nen het hoofd in een strep strhen waarvan ' Duitschland het uiteinde vast heeft. De v rbondtnen zijn van meening dat tij, voorjleer te onderhandelen motten weten dat Duitschla d bereid is de ernige voorwiarden te aar.vaarden die aan Europi den vrede kunnen schenken en waarborgen. Zulke oorlog slaken zen lpr dat «ns doel beieikj wonll ware enie lafheid. « De vrede die geen lievslellitig geeft is onmogelljk » l e verklar ng van H. Br and ! Na herinnerd te hebben wat hij over de Duitsche rr des*oor«te len denkt yerklaarl^ M. Briand : Mergen %al in gemeeniaam tverleg met de verbondenen een antvu«»rd gegeven tcorden. Het zal op dwdelijke u>i)\e laten weten, dat het onmogelijk is de v/andtge voontellen trnstig op te nemen Indien Duitschland op den oogenbltk dat het zijne laatste krachten opraept, de bevlking • van Beigie en Polen ontvoert, indien het op den togenbltk waarop het voordetten behaatf in het Oosten \eker ware van de {egepraal, dan iou het ons gtene voonte'len doen. Duitschland spant ons eenen strl«, het beleeft mo llijke stonden en er bestaat beweglrg otider de openbare meeulng Aan gansch de wereld zegt het « wij hebben den oorlog niet gewlld, waren aanuevallen. » H t antwoord op deze verklarlntr t* n'et moei-lljk. Wij moeten «ee >e bewijzea meer g^ven dat de verbendenen tôt op den laatsten oogenblik den vrede hebben wlllen behouden. Maar de oorlog was door de Mid-ienri kèn beslist; zij waren zeker van de overwinniDg. Zelfs heeft de Kanselier bewe'-rd dat men van « papleren vodden # geen rekenlng moet bouden. ZuUe woorden mnnen niet meer ingetroKten worden Duitschland zal de verantwoordelsjkheid van den oorlôs? dra^en. WaDneer het ons komt zeg^en : wij zijn over-winnaar ea wij stellea den vrede voor, dan zegt | 1 het de waarheii ni» t. Vo">rpprst is bet g en over-| ^innaar en is ;aar ba'r. u^t van, and rs zou het den vrede aan de wmid opdrim en Deze » re t van vrede is een kr et ra z vakte. en 00 een lift D onzi dtgen laten ich met dit voorstel nie bedriegen, fie erbondenen zullen er een gepjst an woord op g;>wen. Onsia d laat ziei door dit vcorstel niftbeln vloe'iea m het heeft géant oord mtt de overwi -nlng voor Verdun. Hut antwo rd cer verboedenen zal van ons lajd waardig zijn. De ontvoering van Belgische burgeis 90.0(10 pn>r-ana«n «ef^ewoerd fut «p 13 ^«eew *r Volgens de laatste berichten ^erden tus chen 15 O 'tober en 13 Decemb r 90.000 Bel ea naar Duitschland vervoerd. 0 i* ovarr tir* vuur «er «rulh le. Le Havre, 19 D e. — De Vlaamsche werUieden die elnde October en begin No tmber op^el.cht werden te Gent en te Aalst, eomen door de Fran sche «hrapnels gekwetst, caar Gent tîrug gebiaaht te worden. Oiitio ; risgcR in de voorstedca van Braise! Le Havre, 19 Dec. — Op i Dec. zija de ontvoe ringen begontten te Wolu^e St. Etienne nabij Brussel. Tôt nu toe had men no d hoof stad met rede *çeiat<-n. la dj oiBStr< k#n van Namen seint men ook op-llchtingen, fevenais in de pro Incie Lux mbur», Hatneli a te Virton, Marae^a 1 e z. Te Arlo i werden de led«n der voedingscomitel-ten, a ho«wel van goede getuuscar ften voor^ien weggebracht Oit waren loch geei e stakers. De Dult?cbers nie/.en en anderen vooral metaalbe-: weri^ers en andere handarbeiders, onder onûer-scheia te ma^en tusschen wer»enf!en en weruloozen Hopsilooze tooneekn hebben plaats. De b*vol i king bii ft fchter altijd even waa-dig. DigelijES ziet men treinen met ontvoerd< n heenrljt en en dan boori meo Belgische natio aie lie<ie<en ingen ea de ireten slaken : W j zull n ni t tee^enen. $ — — (jpro p van B.lgan ender ch wap.ns Le Havre, 19 Dec. — Da. Mo iteur geeft vandaag het Koninsl'jk bes ult dat de jongelingen onder de wapens roept gebor n na 30 Junl 1876 en voor 1 Julll886 «n de gehu vden gebo en na 30Juni i 1886 en voor 1895, Zij zullen op 1 Februari 1917 in werkelijken ' dleast moeten treden. a m « ISKS llililliû • RUS 1II>C H FRONT Ha op ch f« n Pei'oerïid, 21 t c. — Wj) s <>even se valien sf rp de ooitea san de streek an Krimpo-lun« J c bsir. la Pi zi bezeiter wij den bergpas van bou ach. In Roumsri». — Te I sourttve en Vidri bi'îdtvù wij een off «i f la d-' s v k van B laf tch bssc fia ver ov; d de. v j ni oe f oo^ter maar v ij Dîm-11 er ee d^ei Yt teru.;. Hit *evecht w rdt ^ooitgeiet. . Oe or'00 io ngumaeie D« wed<rtUti; A «i • v Rut s mm «or aï a Pariis 30 D e — De ^vo-rai a g der : Dmtscbers wedics ui? voor hraï a w»ar de wed rs a d er Ru s n zeerioooi^ was. j Hs R ussisch Ic i^tr moefet otder ênrere !)jd wini en om de aanzie 1 sjbc oor ssdvoedsel ui't de s ad te veiwjjdertE en een mjen door-tocht te beboud.n voor ds tiorpen die in Dobroecja in affcchi zijn. - îS&iifidv.i-. burjf «pe^li ee» H- te »a *l spcrl P«riis, 30 Dec — U t Barne. •— De Rus-sische^ili *îft kr j -kandiiiei ziin van rorde^l ds vi'-and v»n 1 ngs m meer moeiLiàheden zal te o"er inre b t b t>< n Esevrcae fcii den Serethraceri ; d^»r il zal hi) aloj 1 : îeuwe ree mente' va doer h* beo. D ; « I iea N zi jn«l- # ze.t dat de tof8 ar>d *aa de» ijand, dit teger.cver te. aauzieclijk Ruasisch leger st»at, zo der ge^oe^zame gem«ersschapsW4gén niet zooder ge sar is, en da Hi=idenburg zijie ward dirg iis Roemenie duur zou kunasii btkoop n. Uul^arie lijft use» â*a ». jv* iegeif P^rijs, îo Dre — Uit R^ me. — Men ver-i ree*t dai,« p boogtr be»el, a lv Roemeensche ondeidaoen die in Bu'gaila verolijven, zich in de inlij ir gsbureelen moete aaubieden. Zij îullen oomid ielij«. naar de ocdcrrichti gs-ksmpen gastuurû w-. rdcn. ■>'e voornit .a- gr de«* Sluistseh' iis» De vijand spa-. t aile œagelijke krachten ln, om gansch de^. Donau meester te worden, l*ngs waar zij dai hursne muniiiia zouden kuncen *er"oeren en «et hunne onderzeeBrs in de Z arte Zee geraken om er de Ru^sisohe sch ep sart te belrmmeren. Het woràt bevestigd dat het Roemee' seb legfr in veillgheid is ; enter do Sere h H t Offioi*<Bla m | Iclgiseb l«*erberiel»4 | L'Havre, 2i D°c. —» Lmqs wurziHm h».viqe wtilUrlebmerkingen | zoowel in de streek vrn DikmUdt als voor Sttemtra»tè en Bœtinghe. P«vt|», #1 i»ee. ■»». I Bïlrekkclijk kalms nacht op gansch h-t front. } PariJ», «1 «3 n | D? viiwd bom^arJeerdi heing onze U n*n in den sector van Louvemont I en Vaur. Onz•. artillerie antwoord te. | R®®**®1!» l*<<$:''- sffe»a5s>>4«!^ t Londert, 21 Dec. 22 U 30 — Wij hebben vmr Lens een çro t vija^dig T deiïehement ve drever uit onze loopgraven die hij bereikt had I T»n Z - W- van Armertxers dronqm wil in d,° Du txeh» hop >ra ten. | ( WH nam°ng s eren 50 qevangencn ten N van Arrns. I 0 ze vliegeniers wierpen een ton ontploffingsstoff '» op de hflinqr>ike | | i4jand,ige pùrten van h°t bi nenland Zii schoten een Du 'sch. vliegmàchien ' ^ nerigr e > dwongen zes a»d^re neder te daten. t | VW der on zen kwamen n et terug. | .elt eo^ 310 000 mannî?."!, goed afj;3richt en uitg«;ust"e bei»aam '.t ervclg een kiach-tw t 1 ofl nsief nrt te 'O-îren. Wat het Russie b t■- f- be< bereid' îichomopeene lijn »oor d- Seretd der; sehok te o idergaan v?r Fais hayu en Mackensa;-. Oà-e wjfeid zullen de Russen in't kort« e-n be i^ offris»f beginnen '-©odat het plan r n Hi d nourg dis Kirf en Odessa wil bere kï!', m^t groote hinderpalen z*l af te rtkCiien bebbeo. — Rond den oorlog t* -1 - eu m op h.t*t tl»g«eld v».ib % e du- . Lo dt>n, 16 Dec. — De correspondent vaa dy « D 1 y Tt-Ugraph » tchrijft: De saeeu oegon e val'en, toan is: gis-teren avondti^t si igvel 1 verliet. Vandaag viel 2 j nog ovtrvloeaiger. H s gruoiste gedtelte van het veroverd teirei is nog ren echta mo^ras, waar voor den oogenbli g^ ene loopgrach.ten kunnen getro«ben «orden Geuera^l Win-tt-r is nog gevaarlijker dan da motf-sn. De «ilokracbi dt« er van r oode is om zulfc ttrreiu te behouden, wauneer hrt weg-votr»-n des ^e^wetsen buitenge<voon moeilij- is en de aanbreigst van ieder Kg.^b.ood, ieder glas water een reuzen-werk mag genoemd v: orden, schijnt mij nog j rooter dan de verovering zelf. Niet-teisei staande ailes houdt men stand. De vijand heeft een grooten slag gekre-gen. De tijd dat de Duitsche officie-ren 1 strijden stierven is voorbij. Zij hebben thaï, s, eveals de mannen grootea schri voor de verbondenen. Er zijn « el trdchtige noannen onder hen, maar deze z'ja niet talrijk penotg om de z<* akken te beh-eibctien. Hun moraal is zichtbaar gezOiiH.en. De inrichting is nog eer sterk maar men vindt geene bronnen meer ge-nofrg, om wedirr>tand te btkdtnaan de stijgpn-, u kr«cbten der veiborn enen. Unze overm cht is bijna onder aile ep-. zichten op te merken. PSe Ili|9t8eh>0»s»e(irijk«iehe ' t oep«* m«cKt<B op de ver» s»»-his.sê - »dlr- front:-» Er is in deze laatste da^en meermalen ipr; ak gewees over ds «erdeeliog der vijaDdige troe-penm c ten op de v rscbillenée fionten. Vol-gens z kere be icbten z, u de rerdeeling de voigende zij : i28 Duitsche divisiesop het Westelijk frent. 65 Duitsche, 39 Oostennjksche eù a Turk-scii'- divi-ies cp he Russischfront. 12 )ultsch-, 11 Oosteïsrijkfeche eu 4 Bulgaar-sch" en i Tursc e op be> Roemeen ch front. 35 Oostei 1 ijksc e op het I iliaansch front en ia Albanie. Sltt «•« 1« d feesfl 090.000 e*< veïlore^ cp de S&mme M. Bosar Law heaft vandaag in de logel-sche kamer verklaard dat, volgens eene niet officieele Fracsche bron, de Duitschers cp de Sommfl 69o.ooo mànnen verlorcn hebben. IO OOO Tu^b^H zull»» naatr ^uî(«49i>U&d g' *«onr«É «uorden Psrijs, 20 Dec. — Da Wurtemburgscke Handel kamer heeft het voorstel van de Turkschw regeering aanveerd, die 10.000 jon-gelir ger, tusschen 10 en 16 j sr naai Duitschland wil sturen als leerjocgeas. 4£m*pletffit&£ ie» eene mij* UitZmich — E«ne sebrikkelijke ortplcffiKg heeft p'aats gehad in de mijn van Per sberg, nabij Munich, Men heeft reena 35 slaehtcffeis weggebracht. «îaa an i^edij» br^efit d m % Ouimclhiamd »■ «le lente xal uii«epni a«|« Eee g ïlluUreeid b jvoeksel van de « Tag » geeft in znn oummer van 15 Dec eeto foto-grapiiie van de msn gta die zich cp u Dec. voor den R^chstag hïd sa < ecg-pskt. W lue t:evo le s bezielden arzsmetifete? Di « T w » geef<, op den dag cer redevoe-ring Vie <se Kan elier zelf de -eiklaricg : De opsi b-r m^esiDg is overtuigd dat wij op econon isch geiiied nog wel zullen kuonen stsnd houden tôt o»cr de iente, maar dat wij dan ten einde krachten zullen zijn. Mummei» 804 Prijt : g Gentlemen Zatervlag 23 Cecember iyie^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods