Onze kop

801 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 April. Onze kop. Seen on 27 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9c6rx9499g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^aterdagj£5 April 1914^ 4e Jaargang. Nr 139. Onze Kop Die kop die moet er op ! Wie kan dit zien ? Wie krijgt het op I Een beeld te iaten zonder kop... Wie zou, ah bij dat ziet, zijn banden kunnen [bouwen Wie 7ou dat la*ei er dien kop weer op te douwen 't Beteekent niets toch zonder kop-! Die kop die most er op ! Ik weet een b:e'd een heerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, geteeid rn 't v{ie weideland waar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog [van droomen En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Een beeld ja zonder Vop dat is 't ! Een volk dat hooger leven œist ! En hooger leven is de school in eigen taie ■; Dat volk en adel drinke uit de en;en gouden [sckale Dat is ons kop, ons Vlaamsche kop 1 Die kop die moet er op I 'k Zie reeds in gouden aureool Dieu ko i ! Die Vlaamsche hoogeschool ! En 'k zie dat opschrift tôt de latere gestachten s Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op ! DE LILLE. Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! m——m——«.n—irTTWi-irawriirrn-WTTMTMWW¥Tr'MmTTr«WMiririiW11 w i ri~irrrnii 11imwim■iinwnrnirwnMirnrrTii 1 —— ■iiawiiiwii i PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIGINOEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! Mexiko ! ^Dat woord klinkt voor de Belgen niet zeer aangenaam. 't Is naar dat land immers dat onze ongelukkigepiinses Charlotte ging keizerinne zijn, en zinneloos terugkeerde, nadat haar echtge-noot keizer Maximiliaan was « getusileerd. » Nu is het er burgeroorlog. Generaal Villa ten noorden, vecht tegen generaal Huerta ten zuiden en dat duurt sedert meer dan een jaar. Op het kaartje hierboven ziet men dat Mexiko ten noorden paalt aan de Vereenigde Staten. En verleden week zeiden wij : Ze vechten daar om de schelp en de Staten zullen de noot pakken. Het is alzoo. De oorlogsvloot van de Vereenigde Staten is in de Mexikaan-sche wateren gaan baden en Dins-dag reeds zijn 1000 zeesoldaten aan wal gestapt, nabij Vera Cruz, de haven der hoofdstad Mexiko Président Wilson zegt wel : wij willen geen oorlog met Mexiko, wij willen dat land het onze niet maken, maar de gelegenheid is te schoon. Bezie nog eens het kaartje Mexiko binnengepalmd, zijn de Vereenigde Staten meesîer van heel de onderste helft van Noord-AmerikaEn ook président Huerta heeft het zoo aan boord gelegd om eene oorlogsverklaring uit te lokken, dat men zou zeggen : hij doet met président Wilson mee, om maar gauw gedaan te maken met zijn vrij en onafhankelijk vaderland. Verleden week zeiden wij reeds een woord hoe 't gekomen is. Een maand geleden wordt een Amerikaansch koopmanschip aan-geslagen door de Mexikanen van Huerta. Àmerika vraagt eerher-stelling en zendt een ander schip met verzoek aan Huerta 21 scho-ten ter eere van de Amerikaansche Vlag te lossen. Dat was nu toch niets. Maar Huerta zegt : Ik eerst 21 schoten en gij dan ook 21 ! Het antwoord van Président Wilson was natuurlijk : neen, alzoo met. Bijaldien gij binnen de 24 uren ons den eeregroet niet afschiet, zullen wij u eene andere begroeting zenden. Dat is het bombardement van Vera Cruz en Tampico. Het schijnt zelfs dat er niel veel bommen zullen noodig zijn. De Amerikaners stapten aar wal zonder slag of stoot en 't was maar dan, als ze er met hun 1000 waren dat de Mexikanen uit aile vensters begonnen te schieten. Comedie. * * * Willem von Wied heett een las-tig gewied in Albanië. Het laatste nieuws is dat hij 20.000 man binnen vraagt, en er zijn er maar in 't geheel 25.ooo in j heel zijn landje. Binnen 't kort zal hij zich dan ook als koning laten kronen 'k Zou nog een beetje wachten tôt dat Epirus gestild is. * * M Koning Joris V van Engeland is met zijne eegade, koningin Mary, op koffieviziet geweest bij den Franschman. Meer dan een kofïiepraatje mo-gen de vriendelijke woorden ook niet heeten die koning en repu-blieksvoorzitter malkander hebben toegesproken. Ge weet dat Engeland en Frank-rijk en Rusland eene vriendschap-pelijke overeenkomst hebben ge-sloten.Dat is echter nog geen v e r -bond, gelijk dat waarbij de vrouw den man moet volgen en waarmede Duitschland en Oosten-rijk en Italie onder malkaar ver-bonden zijn. En 't was dat wat Frankrijk en Rusland hadden gewild van Engeland. Maar daarover is te Parijs geen woordje gesproken. Ze zijn uitgeslapen, de Engel-■ schen ! Vriend willen ze wel heeten. [ Geen bondgenoot. * • k M j Keizer Frans Jozef van Oosten rijk is een halven dag dood ge-t weest in de dagbladen. , In den nacht van Dinsdag op Woensdag immers was zijn doods-bericht te Parijs toegekomen, hoe- ;jwel niet officieël, maar officieël ijwas toch zijne ziekte . eene groote :lvalling, opgedaan met in open jrijtuig den keizer van Duitschland. te gemoet te rijden bij dezesbezoek aan Weenen. En keizer Frans Jozef is de 84 jaren nabij, de minste verwikke-ling kan op die jaren gevaarlijk ■ zijn. Maar hij is nu beter. En wat wij van dien gekroon-! den grijzaard lezen ! Dat hij aile morgenden om 4 ure op is, om te werken ! En dat hij, terwijl zijne doods-mare het land afliep, hij enkel een hait uurtje langer dan op andere dagen had geslapen, tôt 4 ure en half ! Hoevelen van onze lezers zijn op dat uur te been ?. . DEKAMER heeft de bespreking aangevagen van de nieawe wet om de weraueden te veizekeren tegen ouderdom, ziekte en vroegtijdige onbekwaamheid Het zou ongeveer op 1 frank daags komen tôt op denleeftijd van 65 jaar Dan krijgt hij zijn peasioen Maar d? werklieden zouden ver-. p 1 i c h t zijn bij te dragen Onze onvermoeibare volksvertegenwoordiger, M Verhaegen, is voor die veïplichting niet Het kan een te zwa-- re last worden voor onze werklieden, ■ en juist voor de armsten Wie meer dan 2 400 francs wint, is er immers vrij van M Moeycrsoen en andere katholie-' ken zijn algelijk voor de verplichting > M Verhaegen zal op zijn tijd een aantal verbeteringen voorstellen IN DEN SENAA T voortzetting der schooiwet, waarin M Braua, van Katholieke zijde, en M Hallet van liberale, de voornaamste sprekers waren De wet zal vandage (Vrijdag) haar eerste stemming krijgen. f Ben groot verlies M Van Sande de dokter, van Wetteren, sedert de ) laatste kiezing nog maar in de Katner, een kloeke Vlaming, is overleden 53 jaar oud M Vermeersch is zijn opvolger n d Biêvaart-vergaderimg y 1 naa? Oostacksr-Lourdes. se pi 4 n1 !- 't Is voor den derden keer, dat wij, in y Jç 't Getrouwe, verslag maken van de B.èvaar be vergadering naarO.L. Vrouw van Lourdes, te <it Oostacker, door den Kath. Ojst vl. studenten jn bond, iioevêel studenten er waren ! In een sp [- verzoekschritt, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool eischendsprak men van 1100 ! wij hc meenen gerust te mogen zetten 1400. 't- Meet he e jesland leVerde 110 man 1 m Destijds werden de twee jaarlijksche qj, , vergaderingen belegd in den « Rooden Hoed Dj, te Gent. Dank zij Pater Albrecbt, Scheutist, m n werûen de Btêvaart vergaderingen ingeriebt, e ea zie welk een uitslag ! vc En wat een weder I De echte lente begon — met de Paascbdagen, na al dien mageren wiad d;r Goede Week, voorzekeromdat de menschen ge Il meestal hunnen Paschen gehouden baaden en... te omdat de studenten op verlot kwamen. Wat ac een weder ! De eerste maal regenden wij ve " « uit » als wij aan Maria's voeten zaten en da verleden jaar verzopen wij, toen wij optrokken VI n van de statie naar de Grot. Maar Maandag ! een hemeisek weerken ! Aan de Grot werd het Magnificat en « O L. n Vrouw van Vlaanderen » (Cuppens De Vocht) lQ u gezongen. Er werd gebeden om de zielerust te gc bekomen van volksvertegenwoordiger Van ;t Sande en de genezing van advokaat Vlieberch. Wat zal Maria met welgevallen neergezien - hebben op dat leger studenten, trouw zwerend ^ aan God en Vlaanderen 1 — 's Morgends be waren de Meetjeslanders apaart naar de Grot ^ geweest om te bidden voor een duurbaren v(? ^ zieken vriend. , » V ' * * lie ;s Met dat schoon weder werd er vergadering gehouden in open lucht, op den schoonen koer der broeders. Zoek mij eene zaal voor 1400 "" man. Verleden jaar hingen aan de vensters j ? krabben studenten, licht en lucht was n atgesloten er werd gerookt zooals studenten kunnen. Wij zaten of beter stonden in eenen oven. . Maar buiten, hoe deugddoende frisch was K r, het daar, hoe wel ging het om te luisteren. g M 't Was eerst advokaat de Groeve van Brugge. m De Vlaamsche studentenbeweging is eent d; kweekschool van jonge Vlamingen, zegde Hij, tii ir van huis uit zijn wij dikwijls besmet. Daartoe bl moeten wij onze taal bestudeeren, de geschiedenis van ons Volk, zijne schilderkunst di le en zijne beeldhouwkunst. — Tegen de Vl. [e Bsweging schermt men met de tweetaligheid E r, van ons land. Doch is ons VI. Volk tweetalig I al J3 tiet spreekt eene taal en ... er wordt som» b een beetje Franscb gebrabbeld. Helaas, onze menschen meenen dat men zonder Fransch v nergens komt. — Studenten strijdt en weest vlqamschdadige menschen. Blijtt het later,want hoevelen verroeren niet als er te strijden valt. — Vlaanderen voor Kristus, maar een schoon Vlaanderen ; een Vlaanderen zooals Kristus het wil. Leve God en Vlaanderland ! — spreker brachthulde aan de Vlaamsehgezinde priesters ; zonder hen zou de Vl. B;weging niet zijn waar zij nu is. Het optreden van volksvertegenwoordiger Van de Verre werd met luide toejuichingen begroet. De gebeurtenissen in de Kamers, rond de Vlaamsche amendementen, lagen nog versch in 't geheugen ; de studenten wisten hoe hij", spijts ailes, zijn Vlaamsche idealen trouw gebleven was. De man was diep ontroerd, bij het begin. Toen ik U zag, \ôà- Maria's voetsn, hebben mij ne oogen een traan geweend en mijne lippan een gebed gepreveld ; ik heb moed gevat ... Studenten, weest sterk niettegenstaande de stokslagen uwer vrienden misschien. Leert uwe bsginselen boven uwen persoon stellen ; brengt iederen dag een ofler voor uwe idealen ; wordt mannen van gezag. — Studenten, het Vlaamsche dagblad komt er; zult Gij te naasten jare met de hand op U we geweten durven zeggen dat gij uw piicht deedt tegenover het blad ? (Ja, ja I) — Mochten aooger rriddelbare en lagere standen eens vereenigd zijn, onder Maria's bescherming ; dan kunnen wii aan hare voeten het schoone Vlaanderen neêrleggen. * * * De Oost Vlaamsche studenten bij het leger zonden een telegram « Van. op stiefmoeders schoot, gegroet. » (Toej. en gelach.) 's Morgends werd er eene zeer belangrijke bestuursvergadering gehouden. Na de H. Mis, gezongen door al de studenten, hield Pater Vermeulen een ssrmoen. Studenten, weest bewust uwer groote verantwoordelijkheid ; als Katholieken hebt Gij den zwaren plicht anderen vôor te gaan. Maria, de beste aller vrouwen, bescherm ons Vlaamsche Volk dat U zoo hartstochtelijk liefheeft, maak Vlaanderen weer groot 1 MAX s ANDERS. A rfik «s» iMn d» A A d» jjty dk Studentinnen bewôging Wat een heerlijke beweging in onzen Katholieken Viaamschen vrouwenwereld l Hoe hoop 70I voor de toekomst. Aïs onze moeders en dochters in het strijdperk treden, dan zal de Vlaamsche Beweging haar einddoel bereiken, dan zal Vlaanderen diep geloovend blijven en rein van zeden. Donderdag was het te Gent om doen vosr den Viaamschen Meisjesbond. 't Getrouwe van Beloken Paschen gaf het programma. Eirw. Pater Aalbrecht stond er te woord alsook Jufïrouw Van Gaeneghem, de Roden-1 bach der Studentinnen. Woensdag 15 April, kwamen de juffrouwen 1 van in en rond Anrwerpen bijeen. 's Morgends [43] Sim DODiLIiVE Vah GHISTEL door it DOOR r WIJLEN KAPELAAN VAN HAECKE. n s ItnmersPausLeoXIIIbadonlasgsde Zaligveikla ring van Ides-baldus uitgesproken, en het christen n Vlaandren wilde die blijdeomstandig- heid vieren. n Onder de feestlijke diensten ter dezer r. gelegenheid gepleegd, telde een oog-D veiukkende stoet die op twee opvol-r gende zondagen uitgetreden kwam en telkens eenen anderen omgang deed 'C langs de bevlagde en versierde straten der stad, den 12 en den 13 juti. Tôt in de verafgelegenste streken is men eens om eenparige hulde te geven aan 1 de smaakvolle inrichting en deftige uitvôering van stoeten en plechtighe-ît den die te Brugge plaats grijpen Wel i aan, in den onvergeetbaren stoet, il zaligen Idesbaldus ter eere, kwam statig ten voorschijn eene lange reeks e groepen, engelachtig schoon, die elk re eene kostliike schrijn omringden, de Relikwiëa beVattend van de heiligen m uit beide Vlaandren en van aanpalen-,de ptaatsen Het was alsof die Heiligen zich het woord hadden gegeven om den zegepralenden stoet van hunnen hemelschen medebroeder door hun in bijgeleid op te helderen. Doch wat eene aangename en onverwacbte ver-assing ontstotsd er niet, op bet zicht der statige Reiikwie-kas waarin het t Naaisel-zonder-n a a d van Sinte Godelieve ten voorschijn kwam j Godelieve die over acht eenwen meer-rnaala Brugge bezocht had, die er in de Naalden straat, zoo menig hand-werk met de naalde vervaardigd had, ten dienste der arme lieden, Godelieve verscheen daar nu andermaal, niet in levenden lijve, maar om zoo te zeggen vertegenwoordigd door het werk harer handen ! Was het niet het geval van te zeggen : uwe werken zullen u volgen Voor de eerste en de laatste maal heeft Sinte Godelieves werk dezen uittocbt gedaan. Sedert dien berust het Naaisel zonder n a a d in he{ Prioraat van Gbistel. Boven de kas waarin het Naaisel zonder n a ad ten toon hangt, leest men twee spreuken aan het H. Schrift ontleend : Quœsivit linum et operata est consilio manuum suarum. Zij bezêrgde zich vlas en bevrocht het met kunstige handen. Surrexit vi'r ejus et laudavit eam. Haar man stond op en prees haar. (Prov. YYYI IS 98V VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Van bat kloostsr der H. Qodalievfl en van haar waardig bloed. Adducentur Régi Virgines post eam. (Ps. XL1V, 15 ) Op hare voetstappen julien Maag-den tôt den Koning^ naderen. Sponsus sanguinum mihi es. (Exod. IV, 25.) Een bloedige iruidegom pjt gij mij Weinigen tijd na Bertolfs intrede bij de kloosterlingen van Sint Winocs abdie, kwam van zijnentwege een bode naar Edith gezonden. Met oorlof van den Vader Abt bestelde hij de Jonkvrouw gezegelde brieven vas Broeder Bertolf. Deze maakte zijne dochter bekend hoe hij zijne bedevaart naar de heilige plaatsen afgelegd hebbend, eindelijk onder Gods geleid eene eenzame schuilplaats had verkozen bij de kloosterlingen van den Groenberg. Zijn proeftijd was uit, zegds: hij, en voortaan hoopte hij wel, met Gods geaade, zijne dagen over te brengen in de oefening der boetpleging en des jgebeds Hij vermaan<<e en smeekte zijne dochter hem door hare gebeden en goede werken bij te staan opdat de genadige God zijne boetvaardigheid wilde zegenen en hem zijne ontelbare misdaden kwijt schelden. Verders gaf hij Edith vol meester-schap over zijn kasteel en zijne goe deren en vroeg haar slechts een wei-uig daar van aan de abdie van den Groenberg te willen jonnen als eene vergelding van zijnen onderhoud bij de kloosterlingen. Hij eindigde met -Sdth zijnen vade rlijken zegen te zenden en «tôt wedsrzieus» te zeggen in het eeuwig Vaderland. Edith, zoo rijk aan geest- en ziel-vermogens, was, niettegexstaande hare j ange jaren eene defiige vrouws-persoon geworden. Haren toestand, hare zending verstond zij wellicht Aanstonds zond zij milde almoesen oaar Bertolfs klooster met de eerbied-volle en ernstige belofte dat zij haren vaders inzichten nauwkeurig zou u\t-voeren.Na den Heer in het gebed onder-vraagd te hebben en mèt gezeten hoofde hare zaken overwogen, besloot zij ter uitboeting der zonden van haren rouwhartigen vader, zijn kasteel van Gbistel te veranderen in een klooster, in een huis van gebed (1). (1) Bij onze wete, zegt er niet één schrijver wien de heerlijkbeid van Gbistel ten erve viel of ten deele, na dat Bertolf en Edith dezelve hadden opgegeven. Oagetwijfeld giog zij tôt een ander stamhuis over ; doch daaromtrent levert de geschiedenis geene de minste spoor op. Wat men voorzeker weet, is dat in 1086, de toenma-lige Heer van Ghistel zijn verblijf had binnen de stad zelve. waar bij eene sterkte bouwde. De oudste Ghistelnaars zullen u zegg:n dat over ruim honderd jaar van hier, er nog een aanzienlijk deel der gebouwen bestond op weinigen afstand oostwaart aan de kerk. Uit een album van L. Giliodts Van. S?veren, archivaris der stad Brugge, hebben wij een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze kop belonging to the category Katholieke pers, published in Maldegem from 1910 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods