Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

665399 0
25 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 December. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hm52f7kx13/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL | Nr 128-129= KERST NUMMER Gôttinsren, 1917. In de bange verwachting, zingt heel lijze weer het zilveren wonderlied van peis en j vrede ! Heel de christenheid die jaren lang al smacht naar het Woord dat worden \ moet, wendt de blikken naar het Oosten £ waar dagen moet de blijde dag ! En de < pinkelende sterre van hun hunkerend hopen leidt ze, hand aan hand, als broeders uit \ één huis, naar nederig stalletje ginder in s de heilige bergen waar 't Licht der wereld s werd geboren ! Door ieder hart, dat weet of \ gelooft, wuift nu een zuivere wind van vreugde 5 en vroomheid, trilt nu een gevoel van blijheid en l sclioonheid ! Door die atmosfeer van samenvoe- \ len wuiven hemelsche vleugelen en lachen i blijde zangen van rondglijdende geesten en \ uit de hartegoedheid der meeste menschm stijgt \ stil en statig een wierook van innigheid en ! gebed hoog naar den heinel!... De wijding j van dien rrededag ; tvaar Gerechtigheid en j Broederlijlcheid hand in hand staan en glimlachend toeknïkken die vele zielen zuch- > ! tend naar verlossing !... Iieel de menschheid I verbindt zich voor de gezamenlijke vreugde j I en plechtig klinkt door die zielenstilte de I belofte van rechtvaardigheid en g >eden uni ! Wij ook, strijders voor Vlaanderen, buigen neêr tôt den grond der aarde en brtngen hulde aan 't levende Licht, dut 't Goede Nieuws verkondigt in den baaierd van haat en liefde, van roofzucht en recht, van ver-drukking en opstand, van strijd en streven, van zege en ondergang ! Wij knielen neêr, ootmoedig, in de kracht van ons beseften, met het geloof in de ziel, de hoop op t ^ gelaat en de liefde in het hart ! En uit ons zingt ook meê een lied van blijheid, schoon- fjj heicl enpeis, gedroomd in onze lange droomen, (j) die helaas ! niet leven kunnen in die lcoude n werkelijkheid ! Wij gevoelen geen haat ons (j) branden in de borst, geen nijd ons mjpen in j | de keel, geen roofzucht kramptrelcken in onze lu handen : wij gevoelen niets dan liefde, liefde voor ons voile, liefde voor aile volkeren, liefde voor de heele arme menschheid die blind ver- y) bloedt voor ijdele woorden en luide leugens, (0 liefde voor de slachtoffers en groot, weëig- U| groot medelijden voor de beulen die de Vx Natuur doen zondigen tegen zichzelt. yj En uit dit liefdegevoel groeit in ons harte m vaster en dieper 't bewustzijn van het recht, de drang van den plicht, de hoop en het \\ vertrouwen, de wil en de wensch van vrijheid, |) vrede en vreugde ! In de herinnering aan de (M geboorte van het Licht van liefde, ijskoud |)| ontvangen door een gritzelende wereld, slaan 1 wij krachtdadiger nog de handen samen, vleien ons aan tegen het onbekende dat wij voelen aantrillen van uit het oosten, in de venvachting dat de dagende dag het nieuive licht zal brengen, herzwerm wij den eed van ' getrouivheid tegenover het Recht, den eed / van opstand tegenover de verdrukking, den eed van liefde tegenover den haat, totdat de » klokken van aile windstreken zullen zingen K naar aile hoeken het triomflied der Verrijzmis ^ en de volkeren mekaar wtér de hand zullen Q" reiken en zich noemen allen broeders in een wereld, waar liefde en gerechtigheid hoog ^ ! zullen zetelen boven een menschheid van h ' qoeden wil !... v. ' QODJTJLt l Jj rf<rzr>t^j —. * fl]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods