Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

588 0
22 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445jp9q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jj F^' 'S GEEN NAAM WEE-^p ,WAAR> GE£N TAAL L£EFT 1S 6EEN N/Q^ g!) O UNDEKEN ? 0 ZUT MAAR KLt:E.N: NIET MEEKOCB. ZOU 'K U CEE RENj EN '* ZIE. U .ZULK EN 13 ER GEEN EN'K?I=U TOCH ZOO 6EREN '■ H8 ONZE TAAL Nr. 117 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 22? September 1917 Vlaanderen's Economische Zelfstandigheid door LIEDERIK. De lezing van dit onlangs in Yiaanderen versclienen boek is aangrijpend aïs die van een ibseniaansch drama. Aangrijpender ! Voor den vlaamschvoelenden lezer is het hier, gelokaliseerd op het huishoudkundig gebied, de oude worsteling van zijn ei^en wil naar Vlaamsche Wording tegen het overmachtige Fransch-Belgiscbe Zijnde. Nu verstaan we beter waarom er zoo veel eer-lijke passivisten zijn: het zijn ja de zwakken die het niet konden volhouden tôt het einde : want de (nood-zakelijke !) radikale omwerping van het oude Zijnde in het kultuurwezen, in den staatsvorm en in dô volks-huishouding vergt een buitengewone zielskrachtontvou-wing, een onsplijtbare éénheid in den wil. En bij de velen is deze eenheid niet daar : het fransch-vlaamsch dualismus in opvoeding en levensmidden heeft die eenheid onmogelijk gemaakt,_ en de arme zielen gedoemd tôt beweegloosheid. De innerlijke worsteling heeft de schrijver zegevierend doorleefd. Daarom is zijn boek zoo geweldig aangrijpend. De ebbe-en-vloedbeweging van den gedachtengang geeft hier aan de stijlvormen als 't ware de gedaante van aanvallende of wijkende replieken. Op elke bladzijde een scherp-onderlijnde of onrustige vraag, die de illusie geeft van een tweespraak met een onziehtbaren tegenstander, ofwel een sterk beklemtoonde bevestiging, waarna men een stilzwijgen vaa den andere voelt Hier en daar een driftige aansprcking, en verder een woord dat kalmer klinkt, maar dieper dringt of wijder draagt. Zoo bijv. : — In welke richting gaan morgen de ontwikkelingsmo-gelijkheden voor de wereld — voor Vlaanderen ? Ziedaar de vraag, de eenige vraag. Al het andere is ijdel qezwets. — Het wegschenken der Kempische kolenschatten aan onze Waalsche nijverheidsmagnaten heeft het kostelijkste Vlaamsche erf'/oed aan deze ons onderdrukkende ekonomische kaste uitgeleverd. — De Engelsche vrijheidsgedachte is uitvoerfabrikaat. — Het taalmanchesterdom moet verdwijnen. — Verbiijzel de Icluisters van versteende grondwetten en schep naar uw oppersten leuensdrang uw nieuwe rechtsorde ! — De ijzeren noodzakelijkheid van den oppersten plicht verheft uw taal in ailes tôt een dwingend triomphantehjk gebod. — Waar staat gij dan, Vlaanderen, met uw aan u zelf vervreemde, slaapwandelende nijverheidsheeren en uw fabrielckoelies ? — Ekonomisch samengaan met Engeland kan slechts gebeuren in den vorm van een bondgenootschap dat ons portugaliseert. Wij moeten weten wat dat beteekent. — Vlaanderen mag niet gedeemoedigd worden. — Wij mogen geen Duitsche ekonomische provincie worden. — Zoo ontmoeten Vlaanderen en Duitschland elkaar nadat de oude gemeenschapsbanden lang verbroken zijn en staan tegenover elkaar, vervreemd en beladen met het noodlot van hun historische zonden ; Vlaandei en met de tares van zijn armoede en Duitschland met dit gémis aan politieke voorbereiding, waaruit zulke noodlottige gevolgen voorgekomen zijn. — In de wonderbeurs van Fortunatus stak niets anders dan Kant's hategorische Imperdtief, — Onze tijd is in aantoclit. — Nu moeten wij in het opbouwen van onze politieke zelfstandigheid onze ontwikkelingsmogelijkheden vastleggen voor de eerstvolgende eeuw. * * * Deze kleine bloemlezing van citaten laat reeds ver-moeden dat de steller ervan een sterke persoonlijkheid is, die de som van het denken zijner voorgangers zelf-standig heeft omgewerkt tôt nieuwere gegevens, en het ditmaal durft de uiterste gevolgtrekkingen in een dui-delijke taal voor te leggen. Een doorslaand bewijs hiervan zijn wel de talrijke synthesen die de schrijver hier en daar tôt verpoozing van zijn lezers heeft voor-behouden in deze geduldige analyse van de wissel-werkingen van ataatkunde, kultuurwezen en ekonomie onder elkaar. Als voorbeeld kunnen we aanhalen : het overzicht van de belgische huishouding, de kritiek van het vrijheidsbegrip, het tafereel van Vlaanderen's ekonomische verhouding tôt Engeland (in den loop der gesehiedenis), het paralleel van de ontwikkeling van Vlaanderen en van Duitschland. Elk hoofdstuk van dit maehtig boek is op zichzelf een merkwaardige brok frisch, rijk, kernachtig proza, —• zakelijk proza, bij uitnemendheid. Elk der zinnen werkt hamerend : slaat te gruizel of maakt stevig : dat men de hand herkennen kan van een Meester. Een eerste, vluchtige lezing volstaat niet om den gedachtengang te omlijnen. Nagenoèg is de inhoud van het boek de volgend# : "Vlaanderens toekomst wordt * geregeerd door de macht van ekonomische reuzenor-ganen en het komt er op aan daar te gebieden". De

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods