Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1298 0
01 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/br8mc8sh5z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp *' heid willen den weg |; wyzen en opleiden naar ; het licht van hooger be-staan en hooger bescha-ving. Niemand zal den v ' ontkennen dat elken een- wikkeling. Misschien is ontstaan is, yelen kun- fi nen niet eigenlyk _ zeg- a ail gen wat haar doel is en ' belgische roerhouders in Le Havre nu de oogen ||h zoo ineens openspringen ?I en vlaamscheischende onderdanen. Stadtisches Mus Hoever het begrip — Belgische staat — met onze zaak yerbonden is hoeven we niet te doen uitkomen : één ding zy gezegd dat 1302 den grooten slag sloeg die vyfhonderd jaar later de onafhan-kelykheid als zelfstandige staat aan België mogelyk maakte ; het is niet vol te houden dat hadden wy op 11e juli 1302 op den Groeninger-kouter het onderspit hadden gedolven, er ooit een haan zou gekraaid hebben om een onafhan-kelyk België, waar de Ylamingen, hoewel sinds 1831 uit reaktie erg verdrukt, toch nog altyd kunnen aanspraak maken , op een trapsgewyze ver- edeling en een opklim-men naar het bezit van voile recht als vlaam-sche volk. Het opperste en p|'?' schoonste goed van een •Jfëà?volk is zyne taal. Zyn kostbaarste schat, de f-mèà . , geheele ryke, onmetelyke ||||||L zielen- en gedachtenin- -* houd van een duizend- 11'11; '--g. haar opgesloten. Al wat de menschelyke geest het menschelyk hart verhoopt en gevoeld Éfuiai Si--. heeft, al het groote, het verhevene en het êdele lÊÊÈÊ îh het leven en streven Pli pï3 van het volk dat hebben iplî IbIiÀI II onze denkers en dichters —— a's verto^ers van het immer stygende gcestes- eum in Hameln. waren ^een. Yolk misvor- men dat is de zonde die meest om wraak sohreeuwt en voor Vlaan-deren is dit het geval. Een volk zyn eigenaardig-heid ontrukken komt overeen met dat volk te verlagen, te verstompen, in naam van ik weet niet welke wetten die anti-menschelyk, anti-maat-schappelyk heeten. Men zalmisschien zeggen dat de Stadtisches Muséum in Hameln.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods