Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

386 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 July. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 06 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7m03x84m60/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

vt— is\rt Weekbladje voor de vlaamschspi'ekende krijgsgevangenen. 28® Juïi 1917 ai o r^»CL \//~\o IML-O LJEZ V WO . . . Volgens een bericht uit Kopenhagen zou C Huysmans te Stockholm verklaard hebben, da hij weet, dat de Belgische Regeering de invoerinj van de kultureele zelfstandigheid van Ylaanderei voorbereidt en dat hij precies om die reden nu d< terugreis moet ondernemen. Verder kan hij no: niets zeggen, maar het staat vast dat de vraa; zal voorgelegd worden aan het diplomatisch vredes kongres van dezen oorlog. Als de vos me vijgen na Paschen — De Belgische Re geering bereidt de kultureele zelfstandigheid voo van Vlaanderen ! De Clercq en Jacob hebt gij gehoord ? De Belgische Regeering is onbekwaam Mr Huys mans xle kultureele zelfstandigheid van Vlaandere te verzekeren, want een regeering, die een wooi denboek in de handen harer officieren stopt, i plaats van Vlaamsche regimenten te vormen, ee regeering, die in haar verslag aan den Konii] verklaart, dat de schitterende houding van c Ylaamsche vaderlanders de plicht, aan de rech matige eischen der Vlamingen voldoening schenken, nog meer gebiedend en heiliger maal dan ooit, maar terzelfdertijd eenvoudig dit gebc naar de maan jaagt, en die heiligheid bespot doi een besluit-wet, kan door de Ylamingen niet mei vertrouwd worden. Huysmans is een "lanceur ( canards" wanneer hij ons wil doen gelooven d; de Belgische Regeering haren koers verandei heeft en hij kan bij de Vlamingen de benoemii van E. Vandervelde en P. Hymans niet go< praten. E. Yandervelde, de man der tweetalighe en Hymans, de man met den tragischen armzwaa "Jamais". Om die reden moet hij terugreizen. M1' Huysman gij moogt dus ook meehelpen aan den kultureeli opbouw ? Van Cauwelaert toch ook wel zeke want die is al in Holland en Franck kan gemak kelijk van de Duitschers een pas bekomen on naar Holland te reizen. Dan is 't trio weer vol tallig ; de 3 hanen die Vlaanderen zouden wakke gekraaid hebben, maar wier keel heesch was vai verlegenheid, in 't eenigst oogenblik dat zij waarlijl iets hadden kunnen verrichten voor Vlaanderen Neen Huysmans, Yan Cauwelaert, Franck, die ti licht zijt, omdat gij te erg verstrikt waart in ' mazenwerk der politiek, wij vertrouwen u nie meer, gij zijt even^roote wettentuimelaars al brokke-viel. Uw trio is vervangen door ee) Nationaal-Vlaamsch organisme, dat. buiten ail politieke berekeningen om, Vlaanderen aan ' herkneden is. Raad voor Vlaanderen, ziet gij z'al aankomei de politieke indringers ? Een stalen muur roni het erf tôt ailes kant en klaar is, vôoraleer ,d> politieke hanen er met hun partijpooten kôme] aankrabben om de parelen zoowel als 't korei | op te slikken, wat gij in harden kamp hebt moe ten ziften. Dat uw koene handelwijze door d " regeering met afgunstige blikken bekeken wordi } spreekt van zelf. Het gemakkelijkste middel or u te vernietigen in de oogen van 't volk door openlijk te brandmerken als verraders, is haa r niet gelukt. Na wil zij een tegenhanger uwe r werking stellen. Maar wij soldaten, die beter ove 1 heldenmoed en ridderlijkheid oordeelen kunne . dan officiëele heergchappen, wij aanzien u al helden die door wel en wee een vaderland voc ? de Vlamingen voorbereid hebt, kultureel, politiscl : economisch vrij. Raad voor Vlaanderen niet dralen, maar dries doortasten, jong Vlaanderen hoopt op u, jon Vlaanderen gehard en gelouterd door strijd e ' tegenspoed staat achter u. 1 — BASTOEN. - •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods