Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1336 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 August. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0k26970w39/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL. Nr. 23. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 4? August 1915 Uit Giistrow. kommandant dat hy hier in het kamp graag De vlaamsche soldaten uit verschillende kam- eene school voor Ylamingen zou zien tôt stand pen zyn hier samengebracht. Daar men vaststel- komen, waar zekere mannen terzelfder tyd voor len kon dat hier en daar de vlaamsche werking „Onze Taal" zouden yveren. Dit voorstel viel werd toegelaten en zelfs gesteund door de over- dus met onzen vurigsten wensch samen ; denzelf- heid, hebben eenige vastberadene en bereidwillige den dag waren allen aan 't werk ; op een voor- mannen de gedachte opgevat voetstappen aan te loopige vergadering byeengeroepen spraken de wenden tôt het inrichten van eenen weikkring Ylamingen eendrachtig den wil uit te werken hier in 't nieuwe vlaamsche kamp. Op het einde tôt het verzekeren van den byval. 'S anderdaags van Juli dus deed een onzer meest verdienstelyke hadden wy het genoegen ons voorstel aan den mannen de Heer D1' H. Yerheye eenen oproep heer Kommandant Gôtze aan te bieden die ons aan de goedwilligen en legde hun de groote welwillend toeliet te beginnen. leemte voor oogen, Enkele dagen na- die we te vullen dien hielden we hadden. Er was hier eene beslissende ver- zooveel te doen ! 1 i gadering op dewelke steden "aan volma- Het Rathuis in Hildesheim. eener algemeene king in reeds opge- vlaamsche boekery, dane, en aan opleiding in nog nieuwe ken- en eindelyk, houden van liederavondcn. nissen... Er moest kost wat kost eene volledige We zouden dus medewerken aan „Onze Taal" onderwysinrichting tôt stand komen. Tôt dat En waarom niet ? Onze vrienden in Gôttingen, einde beschikten we over een bevredigend getal goed geleid door Prof. Dr. Stange, die het wel bekwame en bereidwillige werkers ; de hoofdzaak meent met onze vlaamsche beweging, en die zich was dus de noodige goedkeuring der overheid te heeft weten te omringen met mannen die met bekomen. uit eerzucht maar uit overtuiging werken voor We beslisten onder eenige vrienden onzen het veredelen van hunnen vlaamschen stam, zul- toestand te laten kennen by den Kommandant en len graag hebben dat wy hun eene helpende hoopten van hem een woord van aanmoediging hand toesteken en bydragen voor degelyke, te verkrygen. Iemand was ons echter te voor.... ernstige en wetenschappelyke artikels, vermits De heer Dolhain die by de kommandantur werk- we het genoegen hebben verschillende vlaamsche zaam was had sedert lang reeds daarover bezig hooggepiaatste mannen en hoogstudenten in ons geweest. Hy had langzaam gewerkt' maar was midden te hebben. Yoor den opstelraad in ons zeker vooruitgegaan. kamp werden aangeduid de ïïeeren Lod-Deko- Op zekeren dag kwam het voorstel van den ninck, Ben. Dolhain, Moorissen, Nest, Mathieu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods