Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

2474 0
23 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 November. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/542j679t79/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 163-164. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gottingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 23. November 1918. WAT NU ? We zegden reeds dat zoomin de Unionistische als Jong-Vlaamsche Zin der VI. Zelfstandigheid officiëel or Duitschland aangenomen werd. Want totnogtoe ird de op Kerstdag 1917 uitgeroepen Politieke Schei-îg die een gemeenzaam punt 'van beide programmai door Duitschland niet erkend. Wat nù? Ten eerste, men verhoede zich betreffend "Duitsch-id" al te simplistiscbe voorstellingen na te houden. el kunnen vaderlandsche liederen en redevoeringen Duitsche éénheid in willen en handelen betonen ! betoogen. Wat echter de opvattingen, belangen en oomingen betreft, hun naam is menigvuldigheid. In : opzicht is Duitschland niet 1, maar 1001. Alleen het gebied der Belgische kwestie, zijn er onder de litschers, evenals bij ons : onwetenden en onverschil-en, franskiljons en cultuurautonomisten, Oud-Belgen Jong-Belgen, Unionisten en Jong-Vlamingen, en er nog stijgt de gamma. dien we thans op het veelzijdige van Duitschlands zen wijzen, dan is 't enkel om onze lezers aan te Iren zich beter rekenschap te geven omtrent de :zaak van vele gebeurtenissen en het waarom van cele teleurgestelde verwachtingen. Met het oog op Vlaanderen, moeten we ons het .atkundige Duitschland onder een drievoudiqe qedaante )rstellen : 1° als Duitsche Rijk 2° als tijdelijke veroveraar van België 3° als Wd. (waarnemende, dienstdoende) Belgische Regeering. )e wisselwerkingen dezer drie gestalten op mekaar, )t)en de ontwikkeling van onze beweging sterk beïn-ed, zo'owel in een ongunstigen als in een gunstigen i Duitschland, als Duitsche Rijk, staat politisch in i teeken van twee sterk-betoonde tegenstellingen : ialdemokratie en behoudsgezindsn, Roomsch-Katho-cen en Protestanten. (Aan deze laatste tweeledigheid ifll Vl O 4" nnnnrA Unnilnnnnninnlinn n i-nn nîl Ir AATI Neernt nu een partij of groep de eéne of andere vordering in liaar programma op (bijv. nopens Vlaanderen het standpunt PRO), dan bestaat er veel kans dat de tegenpartij uit tegenstelling een tegenvordering zal stellen (CONTRA-standpunt). Vergeten we ook niet dat tusschen de wilverwante niet-nationale partijen van twee vijandige landen (bijv. socialistische ofwel kleri-kale;, even veel ■ wisselwerkingen plaatsgrijpen als tusschen deze partijen en de regeering van hun eigen land. — Naar buiten is het D. R. vooral onderworpen aan de internationale overeenkomsten die het onderteekend heeft voor een duur zonder bepaald einde ; en aan de internationale machtsverhoudingen, wisselend van eeuw tôt eeuw. Hier past wel een uitweiding. Men weet dat zoo'n wederlandsch verdrag door elke der betrokken partijen gesloten wordt met het uitge-sproken of verzwegen doel haar eigen levensbelangen te verzekeren. Dit is de reden van bestaan van het verdrag. En zoolang het beoogde doel verwezenlijkt blijft, zal het verdrag nageleefd worden. Wordt echter door de naleving ervan, bij een der partijen, het doel niet meer bereikt ; wordt veelmeer, ten gevolge van een samenloop van ongunstige omstan-digheden, door het naleven van het verdrag het leven zelf der partij met ondergang bedreigd, dan verliest het verdrag voor die partij zijn reden van bestaan en wordt door die partij beschouwd als vernietigd. De andere partijen die er belang bij hebben, aan-zien het verdrag als immer bestaande, en het heet dan : verbroken, of geschonden. Uit noodweer dus wordt somtijds een verdrag verbroken. Maar wanneer is noodweer werkelijk dââr ? Een gezonde zedeleer verbiedt de handeling van een enkeling te beoordeelen, uitgeschakeld uit de keten van hare oorzaken en gevolgen, en uit de reeks der opeenvolgende daden van dien enkeling. Ook moeten steeds de begeleidende inzichten mede-onderzocht worden. In de ethiek van 't volkerenleven. bii de benordee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods