Onze Temschenaars

1880 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 March. Onze Temschenaars. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qz22b8wg6h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M. pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b)de vliichtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. nr 5, 2e Kie, Ie Bataillon, Kamp van Anvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) Wij wenschen aan al onze makkers en lezers een ZALIGE PASCHEN ! mocht hij de toekomende maal ans allen weervinden in ons dierbaar Temsche î Ons Eeojarig Besiaan en de Momsl Heden is het een jaar geleden dat « Onze Temschenaars » 't licht zag. Bij een overzicht der verschenen nummers zijn wij gelukkig te bestatigen, dat niettegenstaande moeilijkheden en tegenslag, ons bladje steeds vooruitgang maakte. Belangrijke punten werden er in be-sproken, velen wierden er gèholpen, goed nieuws werd aangekondigd, doch : « Geen rozen zonder doornen », slecht en bij zonder, droevig nieuws werd U toegezonden. Hopen we, ons tweejarig bestaan te vieren in een vrij en onafhankelijk Yaderland. De oorlog heeft in ons verschillende gevoelens wakker geschud, waarvan wij vroeger zelfs het bestaan niet kenden ; de zucht naar vrijheid, de terugkeer naar ons geliefd dorp,zijn wel zeker de meest gewenschte ! De terugkeer naar ons geliefd dorp !... Hoe Zalig kunnen wij hierover liggen droomen. Ailes verschijnt dan opvolgenlijk voor onzen geest : het verleden, het heden, de toekomst. De toe-komst vooral ; hoe zal de toekomst voor ons zijn ? Onoplosbaar is nog dit vraagstuk, en niet zonder eenige bekommernis denken wij er aan. Beste makkers, deze echter zal veelal afhangen van ons eigen zelf, van den toestand waarin wij ons zullen bevinden, den dag dat wij met open armen door onze geliefden zullen ont-van gen worden. Blijven wij intusschen dezelfde eenvoudige jongens van voorheen. Dit vooral : dat wij onbesm'et wederkeeren. Ons Ylaamsche volk was gezond als niet één ; dat wij in onze lichamen geen verpesting meedragen, zooniet zal een vloek op onze hoofden drukken in plaats van een zegen en eene lauwerkroon. Niet alleen echter moeten wij blijven wat wij waren ; in 't maatschappelijk leven, na den oorlog, zullen wij allen een roi te vervullen hebben, dien roi moeten wij thans voorbereiden. Nu zijn we allen soldaat ; maar eens worden wij burgers in 't vrije land. Vroeger was ons Temsche volk te kortzichtig, te goedzakkig. Breeder slagen wij nu onze blikken in 't rond ; wij hebben eigen volks-fierheid opgedaan, wij voelen nu wat wij zijn en willen zijn. Zeg Makkers, weet Gij nog, hoe telken jare in uw rustig dorp, de studenten met hun vrien-den van 't oml'iggende, de straat in rep en roer zetten, hoe luid en geestdriftig zij de Vlaamsche liederen deden dreunen, hoe zij werkten, hun heele verlofdagen door, aan tooneel- en lieder-avonden, om 't volk in beroering te brengen ! Goedstemmig kniktet Gij toe, maar verstondt niet wel hunne vreemde doening ; hun gevoel kwam niet tôt in uw hart. Nu begrijpt Gij ook (Met toelating der krijgsoverheid) Maart-April 1918. Nummer 13.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods