Onze Temschenaars

1424 0
01 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 September. Onze Temschenaars. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/901zc7s97t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 16. (Met toelating van de krijgsoveriieid). tept.-Oktober 1918. Prij.s : KOSTELOOS. Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oclaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden lich: tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlucMelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Z. 258 — 3* Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars in Holland : tôt Aug. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk). VREDE. Geduld jongensl Nog eenige weken ge- duld. Onze vijanden gedwongen door de laatste overwinnîngen van «Ma&rschalk vroepren vrAdb. De wijze man M. • ♦ & »" Wilson is met hen in onderhandeling ge-t eden. BeJgië is hij aan 't verlaten. Wij gaan ons Temsche wederzien ! Na meer dan vier jaren onze lastige taak met moed en zelfopoffering volbracht te heb-ben is het uur van verlossing geslagen. De gansehe wereld staat ver&tomd bij de-zen spoedigen ommekeer. De liefdegloed voor ouders,vrouw en kinderen bijna ver-steend is weder aan het gloeien en zal weldra worden neergestort als lava in d'harten onzer lievelingen. Vaders, moe-ders, zusters, broeders, vrouw en kinders en beminden wachten ons met opene ar-men. En zooals het afseheid' droevig was, zoo zal de terugkomst vreudig wezen. Doch, alvorens ?t slagveld te verlaten, gedenken wij onze dierbare helden en kussen wij dien heiligen grond door-weekt met 't bloed van hen die stierven voor onze vrijheid. Een laatste plicht hebben wij te ver-vullen. Vreugde en geluk zullen samen gaan met droefheid en rouw. Verzachten _ wij 't lot der beproefde familliën. Yele Vlaamschen zonen zijn niet meer. Vlaanderen is diep beproefd geworden. Helaas ! En toch zal Vlaanderen grooter wezen ! De toekomst is aan ons i Weldra zal de leeuwenvaan wapperen in steden en dorpen en onze nakomelingen zallen ons toeroepen : Zij wilden wat was recht En wonnen wat zij wilden ! Okt. Bulterys. OE3KH rflllM > mil II HIIIIIM ■W.'rtWiHIMI— EENM DROOM. Weer stoomden de Wilfordbooten de grootsche brug onderheen Temsche's ha-ven binnen. ;t Heldere zonneke dartelde lustig op de kabbelende golfj es, die hup-pelend hun kushandjes gingen smijten tegen de kille kaaimuren. Boven de glinsterende daken stak trots onzen eigenaardigen toren zij ne spits uit,x bekroond met dien blinkenden haan, wel-ken wij den onze noemen, en de weer-kaatsing der lichtende zonnestralen op die daken en gevels omhult ons Temsche als in eenen lauwerkra<ns. Waarlijk mijn Temsche is herleefd, nog schooner, nog vrijer dan vroeger ! Terwijl het gedreun der stoomtuigen stilaan vermindert naarmate wij[ den oe-ver naderen hoor ik daar niet een ouden wçlgekenden klank? Waarachtig, die stem herken ik ! Het is deze die mij eens wel-kom heette bij mij ne -geboorte, deze die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods