Onze Temschenaars

1699 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 August. Onze Temschenaars. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vt1gh9cd2k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Gie — Belgisch Yeldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch soldaat, 37, rue Amiral d'Abosville, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) IMMER VOORUIT ! a Onze Temschenaars » werd geboren in h et wee van den oorlog. Was vroeger zijn stichting wensçhelijk, nu is het eene noodwendigheid geworden, en onze jongens ervan berooven, dit ware de misnoegciheîd van allen, de honderden bedankingsbrieven die wij ontvingen zijn daar-van een sprekend bewijs. Wees gerust, Kerels van Vlaanderen, « Onze Temschenaars » gaat immer vooruit î even rus-teloos. Wei is waar is er klein tusschenpoosje geweest de laatste dagen ; doch ailes wordt dagelijks lastiger en meer ingewikkeld. Geen rust nochtans sparen we ons en de grootste moeilijkheden worden overwonnen. Daar zijn We nu weer met 'n nieuw nummer, en ons volgecde nummer zal nog beter zijn. Immer vooruit, is ons aller leus. Ons geen last ontziende zijn wij zinnens in 't vervolg de portretten mede te deelen onzer gesneuvelde helden; doch daarvoor moeten wij in 't bezit zijn van een klaar portret onzer ge-sneuvelden. Wij bezitten bijna geen enkele foto onzer helden die vielen in wildschoonen kamp. Gij makkers en vrienden-moet ons daaraan hel-pen. Dat dezen onder U, die zulke portretten bezitten, ze ons onverwijld zende. Na een 14-tal dagen zullen zij worden weergezonden « per recommandé ». <l Onze Temschenaars » is uw aller bladje, allen zult ge ons dus helpen, elk vofgens hij kan, door ons nieuws, inlichtingen, fotos, enz. mede te deelen. Immer vooruit ! De Redaktie. LEEST DIT : — Daar M. Alfred Andries meer dan 100 vragen ontving om, door hem, in London in verlof te gaan, worden onze makkers van Temsche vriendelijk verzocht, hunne aanvragen tijdelijk te staken, tôt wij het in ons bladje weder aankondigen. M. Jos. Van der Gucîit-Pieters, te Ghesham England vraagt ons te melden aan al de jongens die hem schreven tôt het ontvarigen van een bon ; nu en dan, van het Komiteit in England een bon zullen ontvangen van i shilling — Al deze die hem vroegen om in London in verlof te komen, heeft hij hun adres eveneens aan 't Komiteit overhandigd. Als er soms makkers zijn, Mandemakers, die gaarne in verlof zouden gaan bij M. Jos. Van der Gucht, Eskdaie Avenue, 'Ghesham, ten einde er wat geld te verdienen met de mande-makerij, binst hun verlof, dat zij hunne aanvraag doen aan M. Van der Gucht. Onze geinlerneerde makkers in Holland worden vriendelijk verzocht, telkens zij van adres veranderen, er zou gauw mogelijk den heer August Brys, Plaaùgeschut, Loods 21, Harderwijk van in kennis te stellen, opdat elk regelmatig aile nummers zou ontvangen. Men vraagt c s nog dikwijls naar een exem-plaar van ons Ie en 2e nummer. Daar onze voorraad uitgeput is, verzoeken wij vriendelijk 0 Nummer 6. (Met toelating der militaire overheid) Oogst 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods