Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

874 0
04 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 October. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Seen on 27 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/td9n29qc7p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

f ftspf& i e"*'# Uv ■ h /' ///* w * Zondag 4 October 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar N'37 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukher-Uitgever : A. DE BIEVRE I Ml IHIWIIHII Miw I— ——1.I.1IH.,.»! .miMMi II— .«il. Il mil III— Il « Aankondiginpcn : Volgena tarief. Brieven, p*kken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden | Dit nummer bevat slechts 4 bladzijden BELfilSCHE FINANTIËN Dikwijls hoort men de vraag stellen Waar moet de Regeering het geld bli ven halen om den gewonen dienst 1 verzekeren en al die buitengewone onk< sten te betalen ? De toestand is inderdaad bezwaa lijk ; immers, de Staatsbronnen va inkomsten zijn zeer erg gedempt. In de vele plaatsen door de Duitsche bezet, zullen de belastingen weinig niets opbrengen. Handel en nijverheid grootendeels si liggende, is het inkomen uit hoofde Vc idouanenrechten zeer gering. En de ijzerenwegen ? Om dezelfde redenen geen opbreng; De toestand is dus ailes behalve roc kleurig. Voeg daar nu nog bij dat er weir I werk en bijgevolg geen gewin is en d ■ de winter v66r de deur staat. ■ Sommigen raden de getroffen me Ischen aan naar Engeland te gaan. Ma ...het leven is er zoo duur ! In aile ge\ zou er voor deze tijdelijke uitwijking e> I ernstigen openbaren dienst hoeven inj richt te worden. * * * Intusschen blijft onze Regeering to niet werkeloos. IOnze Minister van Finantiën hei een onderhoud gehad met de Minisb van Engeland en Frankrijk en deze tv landen hebben ten bate van ons la elk 10 millicen pond sterling vo geschoten. Engeland leent ons dus 250 millio en Frankrijk evenveel, dit maakt sarr 500 millioen of een hait rnilîia en deze leening wordt gedaan zone intrest. Qorlogsjamme Als de avond valt.. — Augustus 1913. — Het mooie Belgenland in de str Diest - Thienen: Schoon is het land. Zielverheff» gansch de omtrek. Breed staat een hôôge, warme : uit te stralen over golvende- velden bloeiend geboomt'... Gouden korenvelden, waar een zac windsuis doorhenen golft, deinen v< en verre uit, hier door een breede la weg doorsneden, ginds door een kl vaart bekabbeld — en daartusschen st tusschen donker boschgroen wat h jes, met kleurig roode daken om opspitsend kerktorentje bijeen gegro< En verder is 't één rijzen en dalen heuvelruggen... Vredig... rustig... is gansch de orr-t Maar op al die velden is 't een ru loos ,druk, gedoe. Dààr werkt de landman in de zoi branding. Stoer staan er krachtige werkers schen de rijpe halmen. Zeisen zwaa sikkels maaien door die korenzee.. Stoer staan er de werkers, en een schalt op. Hier vallen de halmen onder 't 1 kend staal... dààr liggen ze in gan rijen opgehoopt... ginds staan ze bij gevat in schoven... en vérder trel 1 hoog-beladen wagens over de weg< En hoog over dat ailes koepelt diep-blauwe hemel. En een gouden zonn«-bol zet he schitter-glanzen... ; De ochtend snelt heen... de midd: | breekt aan, en nog altijd ijvert de noes landman op het veld van zijn arbei j_ Al maar maait de zeis de rijpe halm< e néér. j_ Al maar àf en aan rijden de zwaa belaste wagens, beladen met rijken oog< r_ En blijde schallen de frissche, fliksc' n oogstliederen... ...In 't zweet uws aanschijns zult rs uw brood verdienen. jf (Goddelijk gebodl. Straks zal heel een volk van dezen £ •" beid genieten. Ln En als d'avond valt, en blee schemerstrepen ôpdoemen... als de gc den zonnebrand is geweken voor groc '*• schaduwnevelen... dan rust 't werk den stillen avondvrede. En in 't zilveren manelicht liggen ,s~ groote velden — na zoo 'n dag van no< ijveren — vredig te glimlachen. JS En die rijen koren-schoven, daargin at vertellen van welvaart voor gansch e volk... n- ar I — Augustus 1914. a' — Het mooie Belgenland in de stre 511 Diest - Thienen. îe" Schoon is het land. Zielverheffe gansch de omtrek. Wéér staat een hooge, warme zon stralen over golvende velden en bloeie geboomt'... Gouden velden deinen verre en ve uit, de breede landweg snijdt dw ?rs doorheen... ... Maar wèg is de rustige vre Oorlogsrumoer klinkt alomme... Krij 31 " gedruisch vervult de lucht... 't Is een blinkend wapengeschil en op de wegen. De heuvelruggen zijn getooid in bo ! kleuren van wapenrusting en uniform En over de velden dondert het kai en tegen den blauwen hemel weerkî ■=■ sen knetterende geweersalvo's... Weg is er de vredige stilte... à strijdt volk tegen volk, mensch te mensch. De vriendelijke huisjes, het kei tusschen 't boomgroen, ze staan r van vlammengloed. jgjj En daar achter de heuvelglooiin stijgen grauwe kruitdampen op. ;nd kanon bracht er z'n dood en verder bi gende inhoud uit. îon Wéér vallen er. Wéér maait de en ganschfr rijen neêr. Maar ditmaal is de Dood de ma: hte En jonge menschenlevens de haln !rre Hier vallen ze onder 't moordend ] nd- van machine-geweren of onder 't schi are der granaten die den grond omploej lan ginds liggen ze in lange rijen opgeho uis- En waar dé hoog-opgeladen oo een wagens eenmaal reden, dreunt nu ;pt. grond van zware nmnitie-wagens of van in vliegende vaart, onder een kc regen, verplaatsende batterijen... rek. Waar het vroolijke lied van den 1; ste- man klonk, klinken de rauwe kreten stervenden en gewonden. me- Alomme buldert en dondert en knei het. De lucht is zwanger van ki tus- rumoer... ien, Thans woedt hier het vreeselijke logsmonster. lied En de gouden zon schuilt weg ac donderwolken. >lin- Bij stroomen komt de regen i sche kletteren... een- De ochtend snelt heen... de mil :ken breekt aan, en nog altijd donder ;n... stem uit lompe kanonmond. een Al maar knettert de mitrailleu zôôveel kogels, zôôveel dooden in t in minuut. Al maar valltn «r menschen... Al maar maait de Doods-zeis gansclu rijen af. De oogst is groot ! ! ... Lg Dood en verderf rondomme... 't i: te Seen eerlijk strijden nv:er. 't Is een massa ^ moord !... ;n Geen slagveld..., çen slacht-veld i: het ! ! ! r_ ... En als de avond valt, en zwarti ;t grimmige nevelen komen rondspoken le dan zwijgt het kanon en klinken helle schetterende trompettonen. Het signaa tôt « verzamelen » voor hen, die de slach ting ontkomen zijn. Dan wordt het rustig en stille... ein delijk. tr~ Maar 't is een klamme, sombere, hui veringwekkende stilte... Want ginds over de velden, in d u" matte mane-glans, liggen koud en blee! ILe de lijken, met de gebroken oogen te: m hemel, als om wraak schreiend... Straks..., zal een gansch volk roi :st wen... Corn, van OOIJEN. ds M MM— n« Il POTtro-i! — I en _ REIMS " THOR'S HAMER , ek Iemand schrijft he< hij de kathedra; van Reims van verre het eerst aanschouv de, toen hij een paar jaar geleden ee te zomertocht maakte tusschen de kath ncl dralen van Noord-Frankrijk : De ontzaggelijke kathedraal van Rein rre rees op uit de graanvelden en wijngaa ar3 den als een hooge rots, een toevlucht oord voor de bevolking van het la{ land, welks huizen wij eerst later on gS_ dekten. En naderbij gekomen zag het luchtige borduurwerk van steen b £er ven de poorten, de lange reeks beeld< van Fransche koningen langs den gev< en de hooge portieken, die elk een m seum van beeldhouwkunst zijn. Aa en doenlijka schoonheid en bevallighe gingen gepaard met zoo groote maje teit en bezieling ! cicir Als ik er aan denk, dat dit hoo cren 3 Godsgebouw, uit lang vervlogen eeuw nu verminkt en uitgebrand is en halfg broken oprijst tusschen de bouwvah der stad, welke het bescheimde, d; wordt het mij wee om het hart. Hoe wat er geschied is weten wij niet jui Daar de eene partij vergoelijkt en en andere verzwaart, is het moeilijk te vi nemen hoeveel er vernield is, maar zc Z61S veel scbijnt mij uit al de berichten v zeker toe, dat de kathedraal van binn lier' verwoest is, en dat haar muren, h£ 1011 beeldhouwwerk, haar gloeiende venste haar hooge torens, verminkt en geschc "oot , den zijn. yen 5 ' En dit schijnt mij een even ontzette ' ; onheil toe, als het dooden van vrouv , en kinderen in den oorlog. de zich * * igel- ; Maar menschenlevens zijn toch m waard dan kunstwerken, heb ik hoo: md- opmerken. van I Dat hangt af van de kunstwerken van de levens. Oorlog eischt de op tcrt fering van vele levens. Al die mam sneuvelen om de eer en de toekoi van hun land te dienen. Hun ster oor is gewin voor hun vaderland. M niemand wint iets door het verbrani jlter van een éénigen boekenschat, door vernieling van één eenige kathedi îéér als van Reims- ^ een g™we i verlies voor de geheele wereld, een a i(jag | arming van de schoonheid, ja, van - de | geluk der menschheid ! * * * ze... Reims... maar weet men wel de Reims is en vooral wat het was ? Fra rijk, de moeder, de vruchtbare, e-moeder der gothische bouwkun9t, h ^ -1.^ : het leven gegeven aan die kathedrale van volkomen schoonheid, aan Chartn zoo grootsch en waardig met torens a ; droomen uit de middeneeuwen..., aa Amiens, zoo rein, zoo liefelijk, het schi | van welks gebouw oog en hart ophe > en zegent,en dat volgens Ruskin aan c zuivere gothiek de edelste uitdrukkir : ! geeft, en Reims, subliem door de schooi , heid zijner portieken, door zijn schitt , I rende beeldhouwpracht en de scheppenc 1 verbeelding van zijn bouwmeesters. Ee - paar uren lang bewonderde ik de vindir I en het werk der rijke phantasie van < - meesters in die zeer bewerkte, roemri gebeeldhouwde portieken. Ik heb hi - I niet bij de hand mijn beschrijving v; I wat ik zag, maar levendig herinn e ik mij hoe het mij trof, dat sinds < < ! 14° eeuw dit wonder van aan God g ^ J wij de menschenkunst geeërbiedigd w I gebleven. Geen hoofdelooze standbei - j den, geen gebroken neuzen of vermorzi - J de armen ! Al die beelden van wijdvle j gelige. seraphims en engelen, al die t S lustraden vol vreemde dieren uit • j voorwereld, eenhoorns en draken, war j allen gaaf en ongeschonden, even S de vensters die beneden in het gebouw c i en kleurloos waren, maar die hoog i tusschen de hemelwaarts stijgende | j j welven gloeiden van kleur en licht. 3 * * n j Wie van het dak om zich zag, omhc j en omlaag, gevoelde wat gothische kui | vermocht en werd diep geroerd d< 1S I ontzag en aanbidding. r" ! Daar, op de plek zelf, waar de nu , s" I bombardeerde kathedraal in heil 5e j schoonheid, ongerept de eeuwen do t" ! verrees, werd Clovis, de eerste Christi ik a koning van Frankrijk, gedoopt na z j roemrijke victorie te Soisnons. !n ! Daar, onder de gewelven van het j ;1> j wijde gebouw, stond eens Jeanne dA Q" J de maagd van Orléans, met de Orifla I me van Frankrijk in haar hand, t 'd J wijl de koning, dien zij redde, gekroc s" | werd, en het volk, dat door haar visi I nen bevrijd, God prees en dankte. * * * *e I Die kathedraal belichaamt Frankrij " I verleden, zijn traditie en de kunst I i6p eeuw ! 311 I i Op zijn Noordelijken gevel zag n I eenvoudig en luchtig gebeeldhouwd -^ I voorstelling van het Laatste Oord I met Christus zegenend over ailes en bo-C ailes. jr- i En een roosvenster herirner ik mij ... I mij nog toegloeit als ik de oogen si U"' I Uit het meesterwerk der middeleew en I I straalde het ons lichtend toe, met lev< 3-1* I I moed ons vervullend dcor zijn gre ' I schoonheid. De schilderijen van Tir ! retto en de oude tapijten gaven anc I meer gedempte kleur aan de geweb I maar wekten een edele stemming \ ren 1 I de harmonie. En de beroemde klok I van den hoogen kathedraal-toren I pen met diepen, welluidenden, plechti ser I klank intusschen de geloovigen naar :en I kerk hunner vaderen, de kerk gloei I van godsdienst, geschiedenis en trad en I *** °f" I Dàt was Reims ! ien Heinrich Heine heeft eens voors nst I (( dat Thor met zijn reuzenhamer ten 1 /en I ste zou oprijzen om de Gothische ka aar I draal der Christenheid te vermorzelen len I Thor is opgerezen ! De oorlog 1 de I zijn hamers gezwaaid. aa^ I O, kunstenaars van het oude land lijk I Frankrijk, die uw leven wijddet aan 'er" I geloof en uw kunst en die aan de ste *iet gedachte en gevoel en aan geheel I gebouw een élan de vie gaaft, gij: I het licht, goud en karmozijn en b wat I deed vallen door hooge vensters, uw nk- thedraal is geschonden ! iele J Thor's hamer heeft vermorzeld, seft j gij aanbiddend hadt gesticht... l Torpedo's ^ Aan dat lange, smalle, gladde ding is stellig iets dat de verbeelding prilc-^ kelt, —■ maar het is afschuwelijk van werkelijkheid, wanneer wij vernemen van zijn vernietigende macht ! De torpédo i heet om zijn element, Visch-torpedo ; werkelijk heeft het iets van een nuzen-je vischsoort, maar een onbeweeglijke en monsterachtige visch. Door het water schiet hij vooruit, met grooter vaart, ^ dan de snelste visch te bereiken weet ; j, hij zwemt wel niet met vinslag of wrikking van het slang-gladde lichaam ; maar ^ toch verplaatst hij zich door zijn eigen %r kracht, want een dubbel stel schroeven striemt hem voort onder water. Ook stuurt hij zich zelf, gelijk een visch ; hij doet het methodisch., — en dit is zijn 'j meest duivelsche eigenschap. Het is een ^ helsch-geniale vinding geweest, zooals u de Oostenrijksche ingenieur Obry dien a_ koers-regelaar wist te construeeren in ^ de geheime nauwe ruimte, nog geen halve meter in doorsnede, van zoo'n visch-torpedo-lijf. Daarin bevindt zich de diep-jol te-regelaar,welke het toestel op een be-paalde diepte van ongeveer drie meter houdt, — de juiste diepte om een gepant-serden kruiser beneden den stalen gordel te treffen en daar open te rijten Een ingenieuse inrichting, geregeld door der l0S meerderen of minderen druk van het watei lst werkt op den horizontalen staart van )or den mechanischen visch. De koers-regelaar, die moet dienen, om het projec-?e~ tiel onder water zijn juiste richting te '8e doen behouden, — een toepassing van or> de gyroscopische wetten, waardoor de în" torpédo steeds dezelfde richting als df y11 as van den gyroscoop blijft behouden, mits dit toestel maar snel blijft draaien 3e" — houdt het toestel onder toezicht, rc> zelfs nadat het reeds werd gelanceerd. m" Zoo heeft de torpedist, daar beneden er" in zijn kleine, bedompte machine-kamer, nd niets andeis te doen dan precies in te stel-De" l«n op de hem uit het commando-to-rentje door den commandant aangegeven richting en diepte ; tevens geeft hi_ k's den torpédo de gewenschte snelheid var ier voortbeweging. Dan wordt het vijf toi zeven meter lange vischachtige projec-ien tiel in de toipedo-buis geplaatst : eer 2en slechts zwakke lading buskruit wordi 5el, ontstoken, of wel wordt het ding wegge zen schoten door de kracht van saâmge perste lucht ; en omdat de onderzeeë: dat beneden den roerigen water-spiegel on uit. beweeglijk drijft, zal het wegscliietendi ven moordtuig recht-af op zijn doel toe >ns- schieten. ,0te En terwijl hij de lanceer-buis verlaat Lto- wordt de voortstuwingsmachine auto tere matisch in beweging gezet. 'en, Zoo pijlt hij onder water vooruit, me oor den stompen kop vooruit. ken Die blinde visschenkop is, zoo naa rie- het uiterlijk, van een schijnbare onge gen vaarlijkheid ; hij is niet geramd, hij i de niet toegescherpt, hij is ook ongetand, -end zooals men zich wellicht zoo'n ondei itie. water-monster zou voorstellen. Maar di rondgepolijste, gladde visschenkop bi vat een lading van 6o tôt ioo kilograi peld springstof. De werking heeft plaats doc aat- een toestelletje, dat bestaat uit een pei the- door een veer naar buiten gedrukt ». door den stoot van de pen tegen den vi leeft andelijken scheepswand wordt een ho veelheid slagkwik tôt explosie gebrach van waardoor weer de lading nat schie uw katoen ontploft. :*nen Dit pyroxyline is weer een Satansi het brouwsel, een saâm-gevatte gigante die kracht, welke bij uitbarsting in zoo lauw muurdikken scheepswand een gat sla ■ ka- van eenige meter in het vierkant. En het kolkende water,stort zich ; wat waterval in het scheepsruim, zooe X. j in drij, vier minuten «en zoogenaai

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad belonging to the category Katholieke pers, published in Brasschaat from 1905 to 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods