Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

433 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 August. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sj19k4710z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zondag 9 Augustus 1914 Prijs per nr 5 centiemen af-Wm-TlIwmTrrrrrm ntTilfiHT—m—tmitt r rf • Trin—irnr- 10» Jaar, N' 32 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad I*isch.x'ij viïig-spr-ijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A, DE BfEVRf BRASSCHAAT Aankondiging-en s Volgens tarief. Brieven, ptkken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehoud< I— " Dit nummer Levât slechts 4 bladzijden Oorlog o Wij beleefden deze week beroerd dagen in ons dierbaar Vaderland tel gevolge van de ontzettende tijdingen «elke over het land verspreid werden Duitschland verklaarde den oorlog aai Frankrijk en aan België. Sedert Dinsdag werd het grondge bied van het Vaderland door den vij and betreden. Duitschland, dat me de andere Mogendheden onze onafhan kelijkheid gewaarborgd heeft, is me een leger in België gekomen ! Twee nieuwe klassen, deze van 189 |||uen 1900 werden binnengeroepeii. I In al de Belgische provincial werd d ■staat van beleg uitgeroepen.De burgemee: ■:ers moeten dus al de politie-verordeninge ■iiemen vereischt door de militaire ove: 1 secscti Mm in Oorlog ■ duitschland tegen belgii Bfrankrijk, engeland en ru: ■land ! — oostenrijk tege ■rusland en servie ! — bu1 ■garie tegen griekenland ! I M. de Broqueville heeft aan de militai ■bevelhebbers het volgend telegram g Izonden : I Daar België in staat van oorlog ve Ikeert met Duitschland, dat onze onzijc Iheid heeft geschonden, mag de intr» lin België van Fransche en Engelscl ■ troepen, als geen vijandelijke da; ■ aanzien worden. I België opent dus zijn grenzen voor h ■ Fransch en het Engelsch leger. I Eerste veldslagen I Dinsdag voormiddag kwam te Lu ■ de tijding aan dat de Pruisen de Belgisc! II grens waren overgetrokken langs Gemrr ■ nicli en Stavelot en dat zij naar Vi ■ trokken. Il Tusschen Maandag en Dinsdag nac I hadden onze soldaten de Bruggen v BiArgenteau en Visé doen springen. Visé wordt bezet door het twee ■ bataljon van het twaalfde linieregimei 8 l't Waren dus de mannen van het twelf ■ die Dinsdag den eersten schok te ondi r I a aan hadden. 1 Het eerste peloton uhlanen, dat ■ I den weg naar de vernielde brug kwa ■ werd vernietigd. I De Duitschers kwamen nu met h I artillerie voor den dag : 3 batterijen ■ 4 mitrailleuzen. Het regende schr; I nels, doch onze soldaten, die goed bescl I waren, hadden er weinig onder te lijd I Daar nochtans de vij and in steeds dii I tere gelederen aanrukte moest maj< I Collijns, volgens de bevelen welke h I verstrekt waren, den aftocht gebieden I De Duitschers zich bedreigd weter I door de fort en, dierven onze solda Bniet achtervolgen. ■ LDe kleederen der soldaten waren y I îiakkeld en hun aangezichten zwart \ ■ het stof en 't buskruit. I t Was ontroerend de talrijke Vlainin; ■ welke deel maakten van dien heldentri I krachtdadig te hooren zingen : « Zij zul I hem niet temmen den fieren Vlaamsc] 1 Woensdag werd het 7e Duitsch le§ Bkorps, dat tusschen Barchon en Eveg I naar Luik wilde doordringen, door ■ ne brigade van Luik teruggeslagen en I de vlucht gedreven. Het heeft op het rein ongeveer 800 gewonden achtçrgelat G-eneraal Léman Acht Duitsçhe officiers kwamen Donder-dag, om half 3 uur 's morgens, per auto-mobiel in de stad Luik gereden. Men aanzag ze voor Engelsche officiers en zij kregen vrijen doorgang. Zij hadden het inzicht Generaal Léman te dooden. Ge-lukkiglijk werden zij herkend en aile acht gedood. 't Is een groote Belgische zegepraal welke de Belgen behaald hebben op het t zevende Duitsch legerkorps : ONZE - SOLDATEN HEBBEN 8000 DUIT-t SCHERS GEDOOD EN Î4 KANONS VEROVERD. 9 OP DE VLUCHT Talrijke Duitsçhe gekwetsten zijn in Holland gevlucht. n Talrijke peerden, zonder ruiters, zijn in Maastricht komen aangeloopen. HELDENMOED Toen de Duitschers op de vlucht gin-gen had men de meeste moeite om aan onze soldaten te beletten den vij and tôt ' ' over de grens te vervolgen. 5" DE GEKWETSTEN N Donderdag morgen zijn de eerste gekwetsten te Brussel aangekomen. Met automobielen worden zij naar re het St Jansgasthuis, naar hôtels, naar e- bezondere huizen en naar het krijgs- hospitaal vervoerd. x- 't Was een aandoenlijk schouwspel : [i- iedereen zag het medehjdend maar toch Je met tierheid aan omdat die gekwetsten ie 7,ich toch zoo heldhaftig gedragen hebben. «i HULDE De Voorzitter der Fransche Kamer, de Tsar van Rusland, aile binnen- en buitei -landsch edagbladen brengen hulde aan den heldenmoed van ons leger. SPIONS EN DUITSCHERS Heel het land door worden Duitschers en spions aangehouden. Te Brussel werden drij spioens, die in S(^ priester verkleed waren, doodgeschoten. ht KRIJ GSGEVANGENENEN m . Donderdag avond kwam te Brussel een tiein van Luik aan met 40 Belgische de gekwetste soldaten en een honderdtal ît. Duitsçhe soldaten die krijgsgevangen ge-de maakt waren. Oe Koning «an België °P AAN DE SOLDATEN VAN HET m' LAND Soldaten, un • Zonder de minste uitdagmg van on- en zentwege, heeft een gebuur hoogmoe- L^" dig om zijne macht, de tractaten ver- lU* scheurd die zijn handteeken dragen, en het land onzer vaderen geschonden, Omdat wij onzer weerdig waren, )0f door dat wij geweigerd hebben te kort *m te komen aan onzen plicht, heeft hij ons aangevallen. l<^e Maar heel de wereld is in bewondering ;en om onze loyale houding. Dat haar eer- bied fn achting u sterken in deze hoogsl er" gewichtige oogenblikke». 'an Hare onafhankelijkheid bedreigd zien de, heeft de Natie getrild en hare kin ïen deren zijn naar de grenzen getogen 3eP Kloeke soldaten eener heilige zaak. Il len heb betrouwen in uwen hardnekkigei ien moed en ik groet u in naam van België Uwe medeburgers zijn fier over u Gij zult overwinnen, want gij zijt di ;er- kracht ten dienste gesteld van het recht née ) César heeft aan uwe voorvaderen ge het ; zegd : De Belgen zijn de dapperstei op s aller volkeren. :er- Eere aan u, leger van het Belgisch en. ' volk ! Voor den vij and staande, herinner < u dat gij strijdt voor de vrijheid en . voor uwe bedreigde huardsteden. Herinnert u, Vlamingen, den Gulden Sporenslag, en gij, Walen van Luik, die op dit oogenblik den eerepost be-kleedt, herinnert u den slag der zeshon-derd Franchimonteezen. SOLDATEN ! Ik verlaat Brussel om mij aan uw hoofd te stellen. ALBERT POLDER & KEMPEN Vaderlandsliefde. — Met een recht-matige fierheid stellen wij vast en ver-nemen wij dat de soldaten die in onze streek verblijven overal met liefde en genegenheid bejegend worden, dat iedereen zijn best doet om hulp en steun te ver-leenen aan het bedreigde vaderland. Wij brengen derhalve een openbare hulde aan de inwoners van Brasschaat, Merxem, Eekeren, Cappellen, Schooten, enz. enz. voor de bereidwilligheid waarme-de zij hun vaderlandsliefde toonen. BRASSCHAAT Oorlog. — Heel de week heerschte hier de grootste beweging. Het dorp ligt vol soldaten. Veel paarden opgecischt van land-bouwers, voerlieden, enz. werden naar het Kamp gebracht. Hoe er met de auto's geen ongelukken gebeurd zijn, begrijpen we niet, zôô hard rijden zij, neen vliegen zij over de baan. 't Is een bestendig gevaar voor ouderlingen en kinderen en ons dunkt dat dit overdreven snel rijden zou moeten verboden worden. Veel villabewoners zijn naar Antwer-pen verhuisd. Denken die menschen daar veiliger te zijn ? Wij gelooven het niet. De tramdienst kon 00k niet altijd regelmatig geschieden : er is gebrek aan personeel, de soldaten moesten eerst en vooral vervoerd worden, enz... Ten einde aile belemmering weg te ruimen tusschen de redoute van den Drij-boek en het fort van Mishaegen werden aldaar hagen, struiken en boomen omver-gehakt. Dit werk werd uitgevoerd door werklieden van aannemers, kasteelheeren, enz... * * * Hulpkomiteit Zijn Eminentie Mgr Mercier heeft een oproep gedaan tôt de geestelijken en de geloovigen ten einde hen aan te zetten om beschermkomiteiten in te richten, die de huisgezinnen beproefd door de mobilisatie zouden ter hulp komen. We zijn gelukkig te kunnen melden dat hier reeds verleden Zondag een voor-loopig komiteit ingericht werd. Verleden Zondag werd in onze paro-chie een liefdadigheidssermoon gepredikt ten voordeele van het St Vincentiusgenoot-schap.De leden van dit liefdadig genootschap deden een omhaling in al de goddelijke diensten en nog nooit bracht deze omhaling zooveel op. Het Bestuur van het St Vincentius-genootschap werd aldus in staat gesteld om zich te verstaan met het Armbestuur ten einde de noodlijdende huisgezinnen te ondersteunen waarvan de vader onder de wapens geroepen werd. L Oe liefdadige personen die hun ver-trouwen schenken aan het St Vincentius-genootschap, mogen dus gerust zijn dat 3 hun onderstand redematig zal geschon-ken worden. De zetel van ons voorloopig bescherm- 1 komiteit werd gevestigd bij M. Louis Van de Ven. 2 De afgevaardigde van het Armbestuur t is M. Jan Delepière. I Oorlog. — Men gaat voort met ailes neer te hakken tusschen den forten-kring rond Antwerpen. Dinsdag tegen den avond beleefden wij hier een schouwspel dat nift licht uit het geheugen gaan zal. In het Kamp was eensklaps bevel gekomen dat al de peerden, welke daar nog verbleven, aanstonds naar Antwerpen en andere plaatsen moesten gestuurd worden. Daar men over geen ruiters genoeg beschikte, werden de peerden met drij, vicr en vijf aaneengekoppeld en elke soldaat moest met zulk een groepje peerden op weg. Zeggen wat moeite hetkostte om aldus met sommige peerden vooruit te komen, is onzeggelijk. Het eene peerd bleef achter, het andere wilde vooruit of rechts of links ; de die-ren liepen als verdwaald van den eenen kant van den steenweg naar den ande-ren ; sommige peerden liepen met een zadel of een dekkleed onder den buik ; veel soldaten vielen van hun rijdieren of stapten er nevens om ze aldus vooruit te krijgen, enz... Op den Drijhoek viel een peerd ziek ; het werd seffens afgemaakt. Kortom, 't was een echt afbeulen van menschen en dieren. * * * Plundering Op de Kenislei werd de villa van M. Kindervater gedeeltelijk vemield en geplunderd. Dit zijn misdrijven welke moeten af-gekeurd en belet worden. De Burgemees-ter heeft er strenge maatregelen tegen genomen. Woensdag avond stouwde men hier een groote kudde schapen voorbij, be-stemd voor voeding der soldaten. Deze schapen waren opgeëischt in de kolonie van Merxplas. Een kanon, zoo groot en zwaar, dat het door vier natiepeerden moest getrok-ken worden, werd naar Lillo gevoerd. In den Postdienst is men dag en nacht op de been. * * Vrijwilligers Wij vernemen dat de Jonkheer André délia Faille de Leverghem en de twee zonen van MM. P. Goormans als vrijwilligers naar het leger vertrokken zijn. Eere zij hun ! Benoeming. — Eerw. Heer Adr. Ruymaekers is aalmoezenier benoemd in het klooster der Zusters Domini-canessen van Bethanie, in vervanging van den Eerw. Heer Stoops, die kloos-terling wordt bij de Cramelieten. Hulpkomiteit. — Donderdag avond werd hier een komiteit gevormd voor doel hebbende liefdadigheid te plegen jegens de opgeroepen soldaten die in de gemeente verblijven en onderstand te verleenen aan de moeders en kinderen wier echt-genooten en vaders naar het leger vertrokken zijn om onzen vadergrond te verdedigen. Het Bestuur is als volgt saniengesteld : Eere-Voorzitter : Weledële Heer Graa: de Baillet-Latour, Senator ; • Voorzitter : E. H. Melis, Pastoor ; Schatbewaarder : M. L. Roevens, Kan-didaat-Notari# ; Schrijver : M. Aug. Wuyts, Klerk. Kalmte. — De tijding dat Duitsch land ons den oorlog had verklaard, ver wekte in heel ons land een gewettigde rechtvaardige opschudding. Het machtige Duitschland, met ziji 5 millioen soldaten, verklaart den oor log aan het kleine, onafhankelijke Bel gië, dat ten hoogste 280 duizend mai in het gelid kan brengen. Duitschland dat, evenals de ander Mogendheden, ons de verzekering ga onze onzijdigheid en onze onafhanke lijkheid te eerbiedigen, heeft zijn woord verbroken. Het was dus meineedig. De Belgen zijn verbitterd ; wij begrijpen dit en op vele plaatsen gaf die ver-bit tering zich lucht door het stuk slaan en plundeien van winkels en huizen ge-houden of bewoond door Duitschers. Dergelijke feiten van geweld worden dikwijls ten uitvoer gebracht, niet zoo-zeer door de verbolgen menigte.maar wel door lieden, die van de omstandigheid gebruik maken — evenals het soms bij brand gebeurt — om te vernielen en te plun deren. In onze gemeente werd 00k gedeeltelijk een huis vernield en geplunderd. Men vergete echter niet dat al de schade welke aangericht wordt, door de gemeente moet betaald worden. Dus zijn het de lastenbetalers van Brasschaat die ailes zullen moeten vergoe-den.Rood Kruis. — Met de grootste bereidwilligheid hebben onze Damen en onze Juffrouwen zich laten inschrijven, om desnoods bunnen dienst te verleenen den dienst van het « Rood Kruis », ten behoeve van de gekwetsten. Oogsî. — Ook de mannen en jonge-lingen, die nog beschikbaar zijn, hebben met dienstvaardigheid aangenomen zooveel mogelijk den oogst te helpen in-schuren.Bravo ! BRASSCHAAT Militievergelding. — Met uitzondering van zekere vrijwilligers, wordt de vergel-ding uitbetaald aan de familiën van al de militairen zonder onderscheid die zich onder de wapens bevinden te rekenen van 1 Augusti 19x4. De rechthebbenden mogen zich aan-bieden op het Gemeentehuis den Zondag 9 Augusti 1914, tusschen u en 12 ure voormiddags. Zij moeten voorzien zijn van hun trouw-boekje en opgeven het adres van den militair en het jaar zijner rnilitieklas. Vervolgens zal de uitbetaling altijd geschieden des Vrijdags tusschen 5 en 7 ure namiddag. Beclrag der vergelding : 1. — 75 centiemen per dag voor de echtgenoote, met vermeerdering van 25 centiemen per kind, welk ook het getal ervan weze ; 2. —- 50 centiemen per dag en per kind welk ook het getal ervan weze, zoo de militair weduwnaar is of uit den echt gescheiden met een kind ; 3. — 50 centiemen per dag voor den vader en de moeder of den overlev ende, voor de bloedverwanten in opgaande linie of den overlevende, voor den per-soon die de broeders en weezen van minder | dan 14 jaar of gebrekkig, verzorgd hebben, ( voor de moeder van den wettelijk erkenden militair. Brasschaet den 7 Augusti 1914. De Burgemeester, S Baron du BOIS de NEVELE. ANTWERPEN Baldadigheden. — In de Reynders-straat werden zes herbergen totaal vernield. Toogen, buffetten, piano's enz-" wèrden op de straat gesleept en in splinters geslagen. | Men haalde vaten en flesschen uit de kelders om ze weg te brengen. Slecht volk maakte van de gelegenheid gebruik om uit de vernielde huizen al te stelen wat men krijgen kon. De politie is er in gelukt eenige kerels 1 ( aan te houden. - j Woensdag namiddag ging de politie - ' in een huis der Duboisstraat een Duit- 1 i scher verwittigen dat hij zijn woning | en het land moest verlaten. Pas had de t . Politie het huis verlaten of de man die f | door deze aanzegging wanhopig was loste - i zich een revolverschot in het hoofd en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad belonging to the category Katholieke pers, published in Brasschaat from 1905 to 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods