St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1795 0
01 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 November. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bk16m34f58/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 5. November 191/). SINT-JANS MOLENBEEK NIEUW5BLAD voor de Soldaten van "Molenbeek. — Verschijnt aïs 't past. Allés wat hèt blàd aangaat zenden aan den E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger-Aalmoezenier, Gainneville (S. In Beste Vrienden Door allerlei omstandigheden was het ons onmogelijk dit numnier 5 vroe-gcr le laten verscliijnen, we liopcn voortaan regelmatiger uit te komen. Sinds ons laatste numnier werd het lcgeradres veranderd, al onze lezers worden verzorclit 011s diiidelijk hun adrès in te zenden volgens het nieuwe stelsel. We gaan voort met onze lijst van Molenbeeksche soldalen naar A. B. C. gesehikl, cens dàt we al onze adressen zullen gedrukt hebben, zullen we ze afzonderlijk in een boekje laten verscliijnen.Wie de adressen keiit van Molen-beekenaars ten gevolge der nieuwe krijgswet in het leger ingelijfd, gelieve ze ons mee te deelen. * -K * Ons numnier ! is in handen geval-len van de Duitschers en ze hehhen den Eerw. Heer Fransen, onderpastoor van S "'-Barbara, bij wien de E. H. Van den Heu\el inwoonde, lastig gevallen en ze hehhen 5 huiszoekingen gedaan bij Mevr. Bernaerts, en Mejuffer Bernaerts is driemaal voor de moffen moeten verscliijnen! De sliminerikkeh hebben natuurlijk niets gevonden ! Als ze mec-nen daarmee onze werking stil le leg-gen, hebben ze 't mis voor ! Onze maunen ïfloetcn niët bang zijn : de Duitscher zal nooit vinden wat bij zocbt en hunne familien zullen nooit lastig gevallen worden als ze zelven voorzichtig zijn. * * * Het leven le Molenbeek kost duur, tocli hebben de menschen over 't alge-meen geen klagen; de liefdadigheid en wederkeerige hulp worden voorbeëldig beoefeiid in onze gemeente. Een der Molenbeeksche vrouwen schreef naar liaren echtgenoot : « We hebben soins geen boter, dan eten we vet of gelei; we hebben soins geen patatten, dan eten we rijst of boonen of iets anders ; we moeten dus soms « met een steen op onzen buik wrij-ven », maar de Duitscher kan ons toch niet doodkrijgen. Zorgt gijlie maar dat ge hem rap buitenkegelt ! » .la daar zullen onze dappere, vroo-lijke soldaten van « Meulebeek » aan mee lielpen! Mannen, liôudt goeden moed! Briefwisseling Om naar huis te schrijven moogt ge slechts één bladje licht papier ge-bruikeii, maar ge moogt aan de twee zijden schrijven. . In den lioek bovenaan links schrijft ge naam en adres, zeer duidélijk. (le moogt uw eigen adres er in schrijven maar volgens de voorschrif-ten van het leger. Op den omslag schrijft ge: _S. M. Post der Geallieerden, Postliggend, Baarle-Hertog (België). Ge moet er dus geen postzegel op plakken. Ofwel zéndtge't aan ons adres. Als ons een antwoord toekomt, zenden we het altijd denzelfden dag voort. Als we u niets zenden is het een bewijs dat er voor u niets aange-konien is. Portretten mogen niet meer verzon-den worden. R. I. P. De moeder van onzen wapenmakker Eu g. Arnalsteen is, te Molenbeek, in den Heer overleden. Wij bieden aan onzen vriend de betuigiiig aan onzer christelijke deel-neming. Chers Amis Voilà notre n" 5 bien en retard! I serait trop long à vouloir vous donne: les différentes raisons qui nous discul peut. Nous espérons avec le nouve arrangement pouvoir paraître plu: régulièrement à l'avenir. Veuillez tous nous communique immédiatement votre nouvelle adressi d'après les prescriptions militaires. Nous continuons notre liste alphabe tique de soldats Molenbeekois. Quant notre liste aura paru complètemen nous tâcherons de fournir cette listi en petite brochure. A cet effet nous prions nos amis d nous envoyer les adresses de Molen beekois incorporés à la suite de 1; nouvelle conscription. * * * Ees Boches ont cherché les source de nos renseignements, il est superlh de vous signaler qu'ils n'ont rien trou vé et qu'ils ne trouveront jamais rien Nous continuerons à paraître pou renseigner nos concitoyens. * La vie est chère à Molenbeek ; mai le secours mutuel, la charité, l'assis tance publique, méritent tous 110 éloges. Et ils ((tiennent» les nôtres d'un façon superbe ; nous n'en donnon comme preuve que quelques lignes d la lettre d'une mère à ses enfants : « .le termine mes chers enfants ei vous recommandant de bien faire votr devoir de soldats, vous en serez fier plus tard, et moi je suis satisfaite qu mes fils ont eu le courage de faire leu devoir tandis qu'à Bruxelles il y a pa mal de jeunes gens qui ne savent qu faire de leur temps ayant été tro] lâches de partir: Que Dieu vous protè ge tous les trois et qu'il vous ramèn à la maison bientôt. » Oui, Dieu nous ramènera dans notn chère commune, mais au son de trompettes de la victoire. Hardi Meulebeek! Correspondances Pour correspondre avec les vôtre servez-vous d'une simple féuille d papier très léger, il est permis d'éerin aux deux côtés. Le nom et l'adresse du destinataire sont annotés en haut de la page dan le coin à gauche. La lettre peut porter l'adresse de l'ex péditeur dans les conditions admise par l'autorité militaire. L'adresse extérieure comporte : S. M Poste des Alliés, Bureau Bestan Baarle-Duc (Belgique). On l'expédi sans affranchissement. Ou bien vous 1; faites parvenir à notre adresse. Il n'est plus admis d'envoyer de photos. Il est inutile de nous demander s'i 11e nous est pas arrivé de réponse ; 1 jour même qu'elle nous arrive, nous 1; réexpédions au destinataire. BERICHT In het volgende numnier geven w de lijst van de Molenbeeksche krijsge vangenen; wie over hen inlichtingei weet, gelieve ze in te zenden. AVIS Notre prochain numéro donnera 1; liste des Molenbeekois prisonniers Nous demandons de nous fournir le renseignements „qu'on possède à c sujet. > Dr François overleden. , I11 De Stem van België van 19 Mei 11. lazen we het volgend slerfberichl: LANGASTEB. Een droevig sierf-1 geval. Dr. François, katholiek ge-ï meenteraadslid van St-Jans Molenbeek, lid der kerkfabriek van S'-Remigius, ;• voorzitter van S'-Bemigius Werkmans-; kring, bestuurlid van het Werk der werkmanswoningen, geneesheer der - Staatspoôrwëgen, is overleden, ver-l sterlet door de hulpmiddelen onzer t Moeder de H. Kerk, in het County i Asylum, Lancastèr, alwaar bij werk- zaam was als doctor. ? Onze aalmoezenier E. H. G. Notel- - teers heeft al wat mogelijk was gedaan 1 0111 de lijkplechtigheden zoo indruk- wekkend mogelijk le maken. Al de Belgen die innnefs konden waren aan-wezig en legden een prachtigen bloe-s menkrans op de lijkbaar neder welke 1 reeds bedekt was met onze nationale - vlag en overladen met bloemen, ge-. stuurd door de Engelsche collegas en r vrienden van den zoo diep betreurden Dr. François. Een bewijs dat Dr. François hier evenals in België de achting en vriendschap afdwong van al wie s hem kende. Bij het graf hield Mr. Claef van s Borgerhout de lijkrede. Van Molenbeek ontvingen we 't on-e derstaande : « De droeve mare is hier s toegekomen en heeft groote ontroering 2 teweeggebracht. Meer dan ooit zullen na den oorlog doortastende krach ten 1 van noode zijn om orde in de zaken s te slellen. Groot verlies is het dan 00k s wanneer een dier krach ten komt te 3 verdwijnen. E11 Dr. François was een r kracht niet alleen voor de katho-s lieke partij, maar 00k voor de 2 gemeente in 't algemeen. Zijn hôffe- 1 lijkheid, dienslvaardigheid en ver- - draagzaamheid liadden hem de achting ? van allen verworven. Groot was daar- bij zijne werkkracht. Wankelende ge- 2 zondiieid slechts kon hem bedwingen s in zijn ijver. Troostend moet het voor hem geweest zijn te mogen denken wanneer de dood aanstaandê was, dat zijn laatste kracliten aan den dienst van het goede, van het Vader-^ land besteed werden. Ninlmer zullen we Dr. François ver--» •> " geten.» De redactie van Sint-Jans Molenbeek \ biedt çian Mevrouw François de belofte s zijner gebeden voor de zielrust van harên geliefden echtgenoot, onzen vriend. s Wij wisten niet dat Dr. François met zijn gezin naar Êngeland was uit-j geweken, het nieuws van zijn afster-ven trof er ons des te dieper 0111. Ongetwijfeld geniet de. hooggeachte 1 allivijge reeds bij den Heer de beloo-ning van zijn verdienstelijk leven. 1 Nieuws van Molenbeek Veel nieuws van 1915 moeten we 1 laten wegvallen omdat het nu te oud-bakken is; toch geven we het belang-rijkste er uit. * * M De gemeente heeft een kolenmagazi jn geopend in de Onderpastorijstraat. De 1 kolen worden tegen matige prijzeil ver-krijgbaar gesteld, docli slechts in 't klein. * l * • '• ' ' • De geuzen-lambik kost 0,7.) de llescli ! s * * ? Het verhuizen dat in vredeslijd reeds een gebrek is van de Molenbeeke- naars, heeft tijdens den oorlog 110g" l'el toegenomen. * * Vele varkensslagers werden verplieht hun winkel te sluiten daar de varkens te duur zijn. + * * De leergangen in de vreemde talen hebben zulken bijval gehaald, dat het termijn er van verlengd werd. * * * Maandag 1 October 1915 had in de S'-Janskerk de plechtige lijkdienst plaats voor de zielelafenis van onzen wapenmakker François Devos, gesileu-veld aan den Yzer in 1911. De doodsbrief vermeldde : « Gevallen voor het vaderland » daaronder een driekleurige band : rood-geel-zwart. ' De Katholieke Jonge Wacht en de * andere kringen liadden er aan geliou-den een afzonderlijken zielendienst te bestellen op Zondag 11 Octdber, aclit vaandels die tijdens de mis het koor liadden versierd, werden neergelaten bij bel einde van den dienst toen in bromstem, als een treurmarsch, de Brabançonne gespeeld werd. Het overtalrijk publiek was zeer aan-gedaan.De Z. E. H. Deken sprak een lijkrede uit. * * -K Mme Dangreau, de liefdadige gade van den Schatmeester van het Kerkfabriek der S'-.!ans parochie, overleed den 11 October 1915. We bidden in de vuurlinie een vurig gebëd voor hare zielelafenis. * ■K * Den 12 December 1915 was het in S'-Janskring S'-Niklaâsfeest voor de oorlogsweesjes. Het feest gelukte best. Onze warme en dankbare gelukwen-sclien aan den ijverigen heer Edw. Moens. * * * Met Kerstdag 1915 was er 00k een feestje voor de ziekelijke kindjes van de Cantine gehouden door de dames van De Dageraad. - * M * Nog aile weken wordt in S-Jan de Vrijdagsche « soldatenmis » gezongen. Dat zal ons nooit geen kwaad kunnen. * * - * Den 14 Februari 11. werd van wege SrVincentius genootschap een zielemis opgedragen ter nagedachtenis van onzen gesneuvelden wapenmakker Gérard Duchenne. * ■K -K Ten gevolge van de overvloedige regens is met Februari de Senne bui-ten haar bedding géloopen. Tusschen Buysbroeck en Vorst staat ailes onder water. Te Sint-Jans Molenbeek, in de Fxère-Orban en Volksstraten, zijn ver- schillende kelders ondergespoeld. * -K j* I)e jonge stoeltjeszetster van S'-Jans-kerk, dochter van Guill. Berchmans, is den 1 Maart 11. in den Heer ontslapen. * * * De openbarè carnavalviering (3d0 Maart 11.) werd dit jaar door de gemeenleoverheid verboden. ^let carnaval moest, zooals vroeger jaren, het 40 urengebed plaats hebben in S'-Jan. Om wille van de duurte der bougies kon het Kerkfabriek de 3 daag-sche-verlichting niet bekostigen en zou er bijgevolg slechts een enkele dag aanbidding zijn geweest, had mejuffer Bernaerts er door eén omhaling niet voor gezorgd dat 00k de hoogere 011-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek belonging to the category Frontbladen, published in Alveringem from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods