t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

575446 0
12 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 September. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6q1sf2n258/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

tSandbouwleven Orgaan der Landboawvereenigiugeii van Oosl-Tlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men drukkerij Hoste, 21-23, Galgenbsrg-straat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toêg'elatèn met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen en berichtën moëten ten laatstf den Maandag middag ingezonden worden, anders kunnen ze dezelfde week niet me'er ve'rschijnén. Prijs van inschrijving : Voor het loopende jaar, 4 frank, voorop betaalbaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Rèdaktie stuurt, worden in het blad béoordeeld. INHOUD. Officieele be^endma^ingen : Provinciale gouvernementen en arrondissementskommissariaten 201 Nieuwen suikerijoogst 1918/19 : gebruik 201 Rechten op suiker, siroop, melasse, enz 201 Toegelaten talen : schriftelijk verkeer met Duitsche overhed. 202 Huiszoekingen : nieuwe bewijskaarten 202 ïnwonerpost in 't Etappengebied van het 4de leger : wijzig. 203 Oogst van dit jaar : in beslagneming en gebruik, wijziging 203 Matrassen en kussens : teruggave van ledige 203 Eieren : aflevering in September 203 Groenten en fruit : hoogstprijzen 203 Distels : uitroeiïng 203 IJzerslakken : aflevering 204 Berichten en mededeelingen 205 Landbouwkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering .. 205 Aardappelloof als hooi of als ingekuild voeder 206 Allerlei nieuivs : Te hooge ruiven en kribben in de stallen 206 Boteren der melk van oud- en versche melkgevende koeien 207 Vernieling van wespen (aardbijen) 207 Vetmesting van varkens 207 Bekendmakingen van ivegc de Uuusche Uverheid. Verordening lioudende wijziging van het koninklijk besluit van 15 Juni 1897, betreffende de inrichting der provinciale gouvernementen, alsmede van het koninklijk besluit van 16 Juni 1897, be-treffende de inrichting der arrondissementskommissariaten.Art. 1. — Voor de' benoeming der ambtenaren en be-ambten van bureelovèrste af naar beneden, kan voorshands worden afgeweke'n van de bepalingen onder artikel 8, lid 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15 Juni 1897, be-treffende de inrichting der provinciale gouvernementen, in de bewoording der koninklijke besluiten van 10 Augustus 1911 en van 11 Mei 1912, alsmede van de voorwaardén gesteld in artikel 7, lid I en 2, van hét koninklijk besluit van 16 Juni 1897, betreffende de inrichting der arrondissementskommissariaten, in de bewoording van het koninklijk besluit van 10 Augustus 191 1. Art. 2. — De « Verwaltungschef » (Hoofd van het burgerlijk bestuur) is gemachtigd, uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen. Brussel, den 30 Mei 1918. Der G eneralgouoerneur in Belgien, Freiherr von falkenhausen. Generaloberst. Grosses Hauptquartier, den 24 Juni 1918. Der G eneralquaitierme'ister, Hahndorff. Gerhralleutnant. Vorenstaande verordening wordt voor het Bëlgisch gé-deelte van 't gébied van het 4de leger beke'ndgemaakt. Der Oberbefehlshaber, slxt von armin, General der Infanterie. Bijvoegsel tôt de verordening over het ge-bruiken des nieuwen suikerijoogst 1918/ 19 in t gebied van het 4de leger. Bovengenoemde verordening van 30 Juni 1918 (Veror-deningsblad voor hët Etappengebied van het 4de leger, nr 128, blz. 1 169 e. v.) wordt in II, cijfer 3, lid 2 gewij-zigd als volgt : De hoogste prijs voor ge'droogde suikerijwortelen des nieuwen oogst van beste hoedanigheid wordt op 40,— fr., voor gezift afval op 20,— fr. en voor niet gezift afval op 10,— fr. de 100 kilos bepaald, vrij gelèverd ter bestem-mingsplaats.A. H. Qu., den 14 Augustus 1918? Der Oberbefehlshaber, slxt von armin, General der Infanterie. Verordening wijzi0t;nde de bepalingen aan-gaande de rechten op suiker, siroop, melasse en suikerhoudende voortbrengselen voor het Belgisch gedeelte van t gebied van het leger. Art. 1. — Het bij artikel 7 der wet van 21 Augustus 1903, betreffende het vervaardigen en het invoeren van suiker, vastgestëld accijnsrecht van 20 frank per 100 kilo-gram suiker wordt op 40 frank verhoogd. Art. 2. — Behalve het door artikel 1 vastgesteld recht, wordt een aanvullend accijnsrecht van 125 frank per 100 kilogram gevëstigd op de suiker bestemd tôt het vervaardigen van chocolade, peperkoek, likeuren, vruchtensiroop, vruchtensappen, limonade en lekkergoed van aile soort. Onder deze laatste benaming worden namelijk bedoeld de bollen, pastillen, karamellen, het smeltend suikergoed of zoogenaamde fondants, de suikerstokjes en -tabletten, doopsuike'r, bitterkoekjès, marsepein, amandelkoekjes, ijs-room, artsenijspecialiteiten, suikerbakkersdeegen, Biscuits, suikerdeegkoeken en meringen. Art. 3. — Met wijziging in artikel 8 der wet van 21 4d* JAAR DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1918 N' 26

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen belonging to the category Landbouwpers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection