Tusschen Brussel en Leuven

491 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 May. Tusschen Brussel en Leuven. Seen on 26 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1v5bc3tf4s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 3, Mei 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadëren waren vrij ende vrij ook blijven wij ! U, zonen van 011s Brabant, U binde een echte vriendenband ! UpsteL en neheet : V. Vangramberen, L. 40. 2e groep. Vriendelijk verzoek de Briefwisseling voor ieder dorp ( adressai, nieuws, aanvraag van bladen, enz.) te doen met den vertegenwoordiger van dat dorp. Enkel voor bij"iondere punten worde, bij uitzondering, reehtstreeks naar ons geschreven. Zoo niet blijven wij er met wijs uit geraken en wordt er moeite vetspild ; ook bladen in dubbel gezonden. De overleg is 't werk. Iedere vertegenwoordiger gelieve ons zijn mededeelingen over te malien op een afzonderlijk papier, langs ééne zijde beschreven, niet in den loop van een briej,— en zooveel mogelijk in e'ens, vôor den i" der maand. Hij voege er bij het AANTAL verlangde exemplaren. Na het aankomen hiervan, gelieve hij ons zonder wachten de ontvangst er van te berichten. Aile medewerking wordt met dank aan-vaard. Ook aile geldelijke steun. Doch deze jaatste niet van wege de eenvoudige soldaten, die maar enhel hun prêe trekken. Uit plaatsgebrek zijn we verplicht enkele nieuwe adressenlijsten en andere bijdragen voor het volgend nummer te laten liggen. Wij geven zooveel mogelijk, aan ieder dorp zijn beurt. Het nieuws krijgt de voorkeur. De twee eerste nummers werden op 5oo ex. gedrukt. Dit volstaat niet meer. Nr 3 trekken we op 65o exemplaren. In den naam onzer jongens, dank aan aile vertegenwoordiger s en aan allen die ons bhd steunen en het genegen zijn. PRQCESSIEDAG in een BJRA.BA.NTSCU DOEP. ■ ic^r. . De Zondag na Kruisvinding is een schoone dag in ons dorp. Gansch de week er voren heerscht er eene bui-tengewone bedrijvigheid. De veldwe-gen langs Kruisborre, den ouden Molen en de Zipt, worden gelijk ge-maakt en de diepe karresporen toe-gelegd : de bekende straatwerkers hebben er een beetje bij gezweet en ook wel een beetje op hun schup of op den graskant bij geluilikkerd! De ge- vels van de huizen werden gewit of uitgestreken ; de plafturen netjes groen of geel geverfd — ik y.ie liever «groen» op wit. Het gras is door de kinders, na de school, uitgetrokken langsheen de huizen en terwijl de landsman met paard-of koegespan de versch gezaaïde haver indekte, had moeder het druk met kuischen en schuren en werkten de naaisters dag en nacht aan de nieuwe of grooter te maken processiekleeren. De morgen van Processiedag is schiiderachtig te Everberg. Terwijl hier en daar de vlag wordt uitgeste-ken en dat reeds enkele bezorgde vrouwen, met rood en wit zand, let-ters schrijven op het voorland van hun woonst, komen de meidekens in hun witte kleeren kerkewaarts gegaan, vergezeld of bij de hand geleid door de groote Lieve-Vrouwemeisjes. De klokken zenden hunne vreugdegalmen over huizen en velden. Iedereen is in een opgewekte stemming, die zich overigens lucht geeft in gulle groete-nissen en blijde lachedingen. Warke en Gène hadden het fel druk met het ophangen op den grooten kloosterge-vel van vlaggen en opschriften, en met het antwoorden van op hun leer op de kwinkslagen hun door de voorbijgan-gers toegesmeten. Na een uur volledige kalmte — de uur der Hoogmis — komt in eens de bewegingin het dorp. De proces-sie gaat uit : het kruis voorop en daarachter schoolkinderen met den meester en de zusters, vlaggen en vanen en beelden in een bonté ver-scheidenheid, de meidekes rond het Lam met hun bloemen en ranken,On-ze-Lieve-Vrouw van den Rozenkrans met den blanken stoet der meiden, j SlMarten het oudebeeld, defanfaren, de lichtdragers en eindelijk het Aller-heiligste. onder den kostelijk hemel, gedragen door een priester van het dorp en omringd door een schare van zingende heeren ; daarachter de bur-gemeester, de «garde» en de volgen-de menigte ; het ailes in orde gezet en gehouden door den ijverigen pastoor en onderpastoor van de parochie. En zoo gingen wij twee uren lang over de met bloemen en kleurpapier en zavel bestrooide straten, door de nette rijen huizen met licht en kande-laars in de vensters en biddende mei-schen er achter. Zoo gingen wij langsheen de velden, over Kettekenshoek, langs Kruisborre, de Zipt, de Kruis-straat en den Wijngaard ; met het jeugdige groen van Everbergbosch, den Kinderbosch en den Speelberg als achtergrond. Den Heer, dien wij, onwaardige, in onze handen mochten dragen baden wij voor ons dorp, op-dat de menschen er braaf en kristen en gelukkig zouden zijn, bad en voor onze duurbare dooden en het oogenblik waarop we, aan het Kapel-leke, onder het klaroengeschal der trompetten, waarvan de weergalm te-gen de bosschen weerkaatste, met het AUerheiligste de benedictie mochten geven aan da menschen, allen vrien-den, daar rondom ons, op de plaats waar we als kind rondliepen en speel-den, op de plaats waar zooveel herin-neringen aan verbonden zijn, dat oogenblik was voor ons het schoonste van heel het jaar. Terwijl ik dit hier te schrijven zit is het processieweekbij ons.Van hier, van midden tusschen de aan stukken geschoten huizen en de braakliggende

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tusschen Brussel en Leuven belonging to the category Frontbladen, published in Veurne from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods