Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

571 0
07 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ft8df6mq4f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— 4701 - Gesetz- und Verodnungsblatt tritgereTen door de po'.ttlcte âtdeeling bij den fieneraaleou-»erneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel. Leuvensche straat 40. Het Wet- en VerordenmgsDlad t« in Belglë verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duiischland en in het onzijdige buitenland bfl de Duitsehe post-ïantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 80 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-sendmg van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerJJ tegen dea&n 't eindevan eik kwartaal te innen som van 4 Pfennig per Tel van ieder nummer besteld vordee fur die okkupierten Osblele Belgiens. Wct- en Verordeningsblad \oor de bezctte streken van Belgiê. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occepé Hcrausregeben ron der Politischen Abteilung bel dem Generalgouverneur in Belflen. Oedrucït in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brttssel, Lôwenerstrasse 40- Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten far 5.50 M. vierteljâhrlich regelmas-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beib'.attes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegeu die am Knde jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer beantrafrt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général enBelt-'iiiue; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaira Se l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie »• charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la en chaque trimestre, de 4 Pfenntf par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 7. N0VEMBER 1917. INHA.LT: VerfUgung betr. Ernennung von Beamten des Gesundheitsdienstes im flâmischen Minlsterium des Innern, S. 4701. —1 VerfQgung betr. Anleihe-ermàchtigung der Société du Crédit communal, S. 4702. 1NBOUD : Beschikking bettreffende de benoeming van ambtenaren voor den gezondheidsdienst aan het vlaamsch ministerie vaD Binnenlandsche Zaken, bl. 4701. — Beschikking betreflende de macntiging van de Maatsehappij van Gemeentekrediet om een leening uit te geven. bl. 1702. SOMMAIRE: Arrêté concernant la nomination de fonctionnaires du service de santé au Ministère flamand de l'intérieur, p. 1701. — Arrêté autorisant la Société du Crédit communal à émettre un emprunt, p. 4702. \. VERFUGUNG. Icli ernenne : , a) den Professor Dr. Karel Borms zum Generaldirektor des Gesundheitsdienstes im flâmischen Ministerium des Innern; b) den Dr. Julius Bussens zum Gesundheitsinspektor fur Gross-Briissel und zum Vorstand des Laboratoriums fur den Gesundheits-dienst in Brussel ; c) den Gaston Bibauw, Kandidat der Medizin, zum Assistenten am Laboratorium fur den Gesundheitsdienst in Brussel. Brussel, den 25. Oktober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkeniiausen, C. Fl. V. 1815. Generaloberst. BESCIIIIŒING. Ik benoem : a) den heer Dr. Karel Borms, hoogleeraar, tôt algemeen bestuurder van dena gezondheidsdienst aan het Vlaamsch ministerie van Binnenlandsche Zaken ; b) den heer Dr. Julius Bussens. tôt opziener van den gezondheidsdienst voor Groot-Brussel en tôt bestuurder van het laboratorium van den gezondheidsdienst te Brussel; c) den heer Gaston Bibauw, kandidaat in de geneeskunde, tôt assistent aan het laboratorium van den gezondheidsdienst te Brussel. Brussel, den 25" Oktober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von FALkENiiAUSEN, C. Fl. V. 1815. Generaloberst. ARRÊTÉ. Je nomme : a) M. la Dr. Charles Borms, professeur, en qualité de directeur général du service de santé au Ministère flamand de l'intérieur; b) M. le Dr. Jules Bussens, en qualité d'inspecteur du service de santé pour l'agglomération bruxelloise et de chef du laboratoin lu service de santé à Bruxelles; c) M. Gaston Bibauw, candidat en médecine, en qualité d'assistant au laboratoire du service de santé à Bruxelles. Bruxelles, le 25 octobre 1917. < Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkeniiausen, C. Fl. V. 1815. Generaloberst. M éen mit (irei Sternen bezeichneten Verordnungei ht Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt Me Hbngen sind durch die Gemeindebehflrden in ortsUl) heher Weise insbesondere m die Interessenten belianu <a geieji. De met drie sterretjes gemerkte Verordenrage» worden ook door iniddel «an aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen mojten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral un de helsaglieit-'nie» inedetedeeld worâea Les arrêtés marqués de trou astérisques «ertnî affiché». Les autres doivent être portés à la connaissance du pabâi« et spécialement des intéressés par les administrations communales, fui procéderont ainsi qu'elles emt fnwtw it le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods