Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

2787 0
24 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 24 December. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Seen on 28 September 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2j60d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Droom der Heilige Maagd : " Vrede op aarde aan de menschen van goeden wil ! ,, (Naar Elisabeth Sonre.) VREDE OP AARDE ! H et derde Kerstfeest in oorlogstijd... Wel is de wereld nog gehuld in den bloedigen nevel, wel dondert onoplioudend het vreeselijk-dreunend geschut over onze hoofden heen, wel treft nog elken dag het àl-verdelgend schroot nog zoovele jeug-dige lijven en maait zoovele krachtige levens in éénen asem-haal weg... Maar toch gloort bij dit derde oorlogs-Kerstfeest een schuchter straaltje van hoop en verruiming door dien damp van kruit en bloed en slijk... een vredestraaltje ! Zal 't eindelijk tôt vrede gedijen ?. Reeds heeft eene der kampende partijen de hand tôt verzoe-ning gereikt. Wel is waar is de tegenstander door den raond van persridders en politieke beunhanen dat gebaar met spot en hoon gaan bejegenen, doch de gezonde rede, het hart van het volk is boven aile kranten-geschrijf en aile tribuun-geklets komen kloppen : het volk, aile volkeren verlangen peis en vrede. de rust aan zijn haardstede, den tcrugkeer van echtge nooten, broeders en zonen, de welvaart in zaken en bediùjf... Lang genoeg heeft de droeve scheiding, die bittere ruine, die bloedige moorderij geduurd. Thans fonkelen de oogen van stil betrachten naai het vroegere geluk en het voormalige welvaren... van toen het ge. n oorlog was ! Te lang hebben de grooteo der aarde over oorlog en vrede beslist. Het is Leuge.n wanneer zi| verkonden, van op een parlements-kateder dat zij in name van het volk voort de lijken opeen stapelen, de haardsteden verwoesten, het geluk van heele geslac.hten op het spel zetten. Het volk voelt anders, voelt guller, breeder, broederlijker, — is wellichf egoist in zijn betrachten, maar wenscht tôt zijn rust het vrede-herstel voor 'n heele wereld. En zij ook, onze jongens en de jongens der anderen, van uit hun slijkerige, loopgraven, smachten naar moeder en vrouw en kind, en roepen : 't 1s genoeg ! Wanneer een Edmond Picard niet aarzelde zijn innigen wensch naar vrede uit wel-begrepen patriotism uit te spreken, vreezen wij niet onze stem bij de zijne te voegen en juist in het belang van het Vaderland zelve, dat men meent zoo goed. te dienén met kogel en bajonet, te wijzen op de noodzake-lijkheid van vrede. « Ja, zei senator Picard, de stem der volkeren moet zich verheffen van aile zijden om de diplomaten te dwingen bijeen te komen en elkaar te verstaan. Elkeen moet het rond zicli uitschreeuwen : Vrede ! Vrede ! » Met den dag immers zinkt onze economisclie welvaart die-per in het slijk van den ondergang, leepe, looze mededingers ten goede. Met Léo Picard in zijn weekblad De Vlaamsche Gedachte, zijn wij ten voile de overtuiging toegedaan dat het voor België en voor Vlaanderèn hoog tijd wordt dat aan het stelselmatig graf-delven van ons weelderig verleden en dwars-boomen van onze heerlijke toekomst een einde wordt gesteld. Hij schrijft : « Tôt die voorwaarden - (die noodig zijn tôt eene verdere vreedzame ontwikkeling van Duitschland) — behoort de anne-xatie van Belgie stellig niet en daarom moeten wij ons ook als Vlaamsche Belgen verheugen in de bereidwilligheid tôt vredes-onderhandelingen van Duitschland, omdat op dit oogenblik nog een vrede te maken is die aan het Belgische volksleven zijn vrijheid terugschenkt en meteen den groei van Vlaanderen — dat slechts langzaam tôt kracht gedijen kan — toelaat. » Vox populi ! De stem van het volk roept : Vrede ! Heer-schers, hoort die stem ; gij hebt niet het recht die stem, dieu lireet, dien eisch te negeeren. Vrede is voor het volk geluk. welvaart en huiselijke rust. IJw roi, uw zendin'g is dat ailes voor uw volk te bewerken, op de baân die uw volk zelf daar-toe kiest. en geenszins op den weg dien baatzuchtigen en geinteresseerden u. opdrijven !. I fet bleeke lichtje nog maar, dat den zwaar-befloersten hernel komt doorpriemen, groeie en rijze tôt die zalige vrede-ster, die zal leiden tôt een nieuw stalleken van Bethleëni. een oord vanwaar voor de gansche wereld. het broederlljk vermaan zal klinken : « De wapens neder ! Vrede op aarde !...» Oktaaf STEGHERS. 178

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad belonging to the category Culturele bladen, published in Brussel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods