Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1905 0
19 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 February. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 30 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4m91835f8q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Yoor Beîgiè 5 centîemen, voor Êederland 5 cent het nummer VIJFTIENDE JAAR Donderdag 19 Februari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brosse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 2 m. Bclgity vrachtvrij fr» 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,0/) 10,50 8,50 Andtrelandcn i 32,00 16,00 8,00 Ken kan inschrijven op aile postkantoren Dt intchrQvcri voor een jaar ( 14 frank), Mien recht op cette gratl* boekenpremu ih un iHlluttrurd ntktlifluch bijvoegtel van S iladt. Vlaamsch Gazet floofdopsteller-Eigenair : JTJLITJS HOBTE, BKUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUB BIT REDAOTIB l TELEFOOH MO Nr. 50 Donderdagr 19 Februari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! AANKONDIGINGEN *• Bladiijde, per kleine rej«l . . . fr. 0,39 !• Bladiijde . > 1,00 3* Bladiijde . « !r. t «a i 3,00 Reehterlij'M eerherstellinfen . » 8,0# Een Nieuw Monsteramendement Het Vlaamsche Volk gefopt! Wij hebben gisteren de vraag gesteld, ot de Regeering met geen niemv « monsteramendement » voor cl en dag gekomen is, wat de voertaal in de lagere school betreft. Thans bestaat er daarover bij ons geen twijfël meer. Het is voljdoende katholieke regeetrings-bladen te lezen, om in te zien, dat het Vlaamsche volk hier eens te meer op een bedekte en loenscbe wijze gefopt wordt. Die regeeringsbJaden laten uitschijnen, dat het de zoogezegde « vrij'heid van den farni-lievadler » is, welke door het nieuw amendement van de Regeering erkend wordt. Wij weten waartoe mon die vrijiheid in-roept, welke in de werkelij'klbeid voor dudzen-den Vlaamsdhe ouders niet bestaat; die vrij-heid client bij aile Via amsahihaters aïs een wurgmiddel ; zij is slechts een voorwendsel om de verstompîng van de VJaamsohe jeugd voort te zetten. Het nieuw monsteramendement van de Regeering is dus een eMendige fopperij. Het )vas een begoocheling, toen, wij in ons artikel van gisteren toah nog wat beters van de Regeering durfden verwachten. Thans is het een uitgemaakte zaak: het nieuw monsteramendement van de Regeering, zooaLs het door katholieke regeeringsbJaden wordt opgeva.t, is voor de Vlamingen een be-d'nog on voor de Viaamschhaters van aile kleur en gieur een zegepraal. Wij lieten reeds uitschdjnen, dat het in Brus-sel en voorsteden het h midi g geknoei officieel zal bevestigien. Wij, die het te Brussel mceten beleven, hoe men onze Vlaamsche jeugd dom maakt en verknoeit, wij zullen dus in de wet het wa-pe'n niet vinden, waarmede wij de uitmoor-diing van ons volk kunnen beletten. Maar er is meer: hebben de katholieke re-geeringsbladen gelijk in hun opvatting van het nieuw monsteramendement — en zij moeten het wel weten —, d'an wordt de eerlooze me-dedinging, welloe de katholieke soholen aan het openbaar onderwijs aandoen, voortgezet; die eerlooze en gemeene mededinging geldt het feit, dat katholieke schooloverheden de onwetendheid der ouders, wat de voeirtaal betreft,. op_een schaamtelooze wijze uitbuiten. om dé ki rider en "te kunnen verbasteren en verstompen. Iedereen we«t inderdaad, dat de zoogezegde vrijheid van den fami'ldévader slechts een voorwendsel is, waarmee Vlaamschhatende oveDhedien hun doel bereiken: de verstom-ping en de verbastering van Vlaamsche kinde-ren.In de Waalsehe gewesten zullen de Vlamingen niets verkrijgen, maar in die Vlaamsohe gemeenten zullen eenige Vlaamschhaters gansch het onderwijs mogen bederven. Wij zeggen het aan de katholieke Vlamingen : laat gij zooiets doorgaan, dan handelt gij als slaven van partijbelangen, maar niet als zelfbewuste Vlamingen. Men herleze het bezadâgd, ja al te gema-tigd artikel, diat in ons nummcr van gisteren verscheen. Daaruit zal men eens te meer kunnen afleiden, dat wij aan geen enikele politie-ke bedioeiing willen gehoorzamen, waar het de hooger Vlaamsche vol'ksbelangem geldt, n%aar thans is het onze plicht de verantwoor-delijkheid van de katholieke regeering vast te stellen. Hare bonding bewijsit, dat zij slechts Vlaamscbgezind in schijn is, en wel uitslui-tend, waar het geldt de Vlamingen te bedot-ten.Dat de katholieke Vlaamschgezdnden zic.h nu voor die regeering maar in het zweet zetten; zij zullen beloond worden door eenige kaakslagen. Ara us. NEDERLAND Visch en politiek Wij lo/vGfl in « Het Vaderland! » vaji Den Haag : Door een komiteit te lîeverwijik (Xoord-Hol-land) is aan ec?oi aan t ail R<x>ms&hkatholi:.eken in Nodlerlaïul een omz/endibràef g^ezond'en, waarin zij worden rangespoord, l>ij| wijze vaiL w ra-akne-minvg voor den uitslag deir vea^lv iczingen, geeai visch t<' bestellen bij viscliliandelaren van links te Ymuiden. In den omzendbi ief is afgedrifkt een lijstjc van 23 vischha.ndelaren aJdïiar, die R.-k., anfci-rev. of kr.-lvst. zijn, onder vermel-ding dat de eerste 5 Roomscfh, z.ijn, en met eer-yolle vernield'in*g van 3 htinner, « die »icli alis voorniannon in den verkiczinigsstrijd hijzonder vooi' roc lit,s bc'ijvërd hebben. » Deae op'gave is ondierteekend door den penn.iing.meestoa- der Jî. K. Centrale Kiesvoreeniging. 'te Beverwi.jk. Hier bij is te vermelden, dat liet diist-rikt Be-re.ru ijk bij de verkiezingen van het von'g jaar naar links « oni » ging en dait IJmiuideri) tôt dat distrikt 'behoort ». Ëen prachtio; staaltje van .rechtsehe onver-draagzaamheid; ! Belangrijke verduistering te Zundert De kassler der boerenleenbank Buys, te Zundert, i.s Dinsdag gevankelijk naàr Breda over-gebraclit, juist toen ihij zich gereed maakte j.ii Tiet buwolijk te treden. Het onderzoek"van Bre-da ingesteld, ::ee.ft uitgewezen dat een 'bedrag vam 70,0D0 golden is verdiiisterd, ten nadeele van ongov-eer ÔOO kleine lieden, meest boertjes, werlclietleni en dienrftboden. T' De peet op Java. — De toestand versrgert Naar vemomen wordt zal de goovernenrjge-neraal zieh otp 21' dezer naar Malang begeveni tôt hot brongon van oen bezoek aan de pesit-streken. De toestand is verergerd'. Een regeeringstelegrain meldt verder de vol-gende pestgOvalten A*an 28 Jamiari tôt 10 Februari.Afdeeblng Malarig 345 nieuwe pestgevallen, 30 dooden ; Madaoon 60 nieuwe gevaHen, 24 dooden ; Soerabaja 16 nieuwe gevallen, 15 dooden ; Paree 51 nieuwe gevallen, 48 dooden; en 43 gevallen, waarvan 42 doodelijike, in andere afdeelinge.n. Het Hildebrand-gedenkteeken te Haarlem Door de Koningin-Moeder is aan 't Hilde-brand-Komiteit een bedrag van 100 gulden ge-sclionken, als bijdrage ten behoeve van en als blijk van helangsteliling in het door hefc Komiteit beoogd'e doel. I Betooging voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam DE OPTOCHT DOOR DE STRATEN VAN AMSTERDAM Zondag Jiad te Amsterdam in het Paleis voor De meeting in het Paleis voor Volksvlij Volksvlijt, een groote nationale meeting voor wercl voorgezeten door Mevr. dr Aletta Jacobs de grondwettelijke gelijkstelling van man en voorzitster van de « Vereeniging voor Vrou vrouw plaats. Een optocht ging de meeting vvenkiesrecht ». Vercler voerden er het woortl vooraf. Te dezer gelegenheid waren uit ver- Mevr. Baerveldt-Haver, Mevr. Vander Meer schillende deelen d'es lands betoogers samen- Van Kuffeler, de h. H. Snijders, voorzittei gestroonrcD. De stoet vertrok aan de De Ruyter- van den Vrijzinniig-demokTatischen bond kade; voorop ging een muziekkorps, clan Mevrouwen Bergsma en Van Itallie-van Emb kwamen de betoogers en betoogsters — vol- den, de h. Wibaut fafgev. der S. D. A. P.) er gens het Alg. Handelsblad v. Amsterdam on- ten slotte freule S. Wichers. Onder luid applau: geveer 1500 in getal. Allen waren getooid met werd eene dagorde aangenomen, vragend: da sjerpenj, kokarden of ruikertjes in de kies- de Regeering in de voorstellen tôt Grondwets rechtkleuren : wit en geel. Ôveral op den he/rziieniimg de Grondwettelijke gelijkstellinj doortocht was veel belangstelling. van man en vrouw zou brengen. DUITSCHLÀM) Eene tusschentijdsche verkiezing te Keulen Keulen, 18 Feb. — Gisteren had in Keulen-land.eene tusschentijdsche verkiezing voor den Rijksdag plaats voor den zetel van het cen-JjainisliiL.Kuckliû££»j wiens vorige verkiezins ongeldig was verklaard. Kuckhoff werd her-kozen met 356'i^ stemmen tegen 24,400 aan den socialist en 6564 aan den liberaal. Rivim 23.000 kiezers bleven thuis. ZWE*Î)EN Het nieuw ministerie Stockholm, 18 Febr. — Het nieuw ministe-<iie, dat (het afgetireden- kabinet Staaff ver-vantgl, is als volgt siamengestekl : Hoofdminiister en oorlog : Jlammerskjôkl : buitenland soh e ■zaîken : Knut Walilenberg, en l'id1 der Eerste Kamer ; jusit-itie : Haseelrot. : zeewezen : Brostrôm, reeder te Goteborg : bin-nenlandgche zaken : goeverneur \"cn Syd'ow : geldwezen : Bennersten, faibrikant en l'id der Tweede Kamer ; onderwijs : West m an., hoog-leera ar : landbouw : baron Johan ©eck-Priis, iid der Eerste Kamer. Als aninisters zonder portefeuille zi.fn >be-noemd : kolonel Môrcke, Stenberg eh Linner, depar.tementshoofden. Dp dlnie na, staan al deze ministers ibuiten he*t. parlement. Naàir verluidit zal het nieuwe kaMnet den Rijkeda.g niet ontbinden, do eh met het ontwerp der kommissie voo.r de landsvei'ded'iigiing als grondslag, binnien veertien diagen den Rij'ksdag een antwerp van wet tôt verbetering van léger en vloot vooirlec'gen. Eecst. aJs de Rijksdag dat vervverpt, ;za.l ont.bindiing yoigen. DE BALKXNEWËSTÏÊ Griekenland's antwoord op de nota der mogendheden Atliene, 18 Febr. — Uit welingeliohte brou wordit gemeld dat het antwoord der Grieksche regeering op de nota der mogendheden nog deze week zal worden ingpdiend. Griekenland zal zich da'irin. bereid verklaren de besluiten der mogendheden eerlijk uit te voeren, doch teyens te kennen geven, dat de eisch om de Egeische eilanden niet te versterken, gepaard dient. te gaan met waarborgen dat Turkije ze niet zal trachten te beroveren. De rechten van de Mohammedaansche bevol king der eilanden zal Griekenland ontzien. docb het vraagt dergelijke rechtpn voor de Grieken in Turkije en in Zuidelijk Albanie. Eene vlootbetocsing der mogendheden St-Petersburg, 18 Fpbr. Xaar hier verluidt, zon Éngeland de mogendheden hebben voorge-ste'.d. een vlootbetooging in de Turksche wate-ren te houden, ingeval de liouding der Porte inzaKc- de regeling der kwestie van de Egïische eilanden verwikkelingen mocht veroorzaken. AFRÏKA NA DE STAKING^IN ZUID-AFRIKA Een onderhcud met de bannelingen Londen, 18 Febr. — De beriohtgever van de Da.'ily Chroniole •heeffc te Las Paimas een on-derhond gehad met de bannelingen aan boord van de « Crm,geni ». Zij ver'lclaarden, dait ze aan boord itiltstekend werden 'beîiandeld ails eerste klase passagiers. Zij woigerden eenige verklariiiig af te leggen voor ze :n Engeland zijn aaiigekomen. Poutisma verk'laarrde, dat het onzin \v<i.s te beweren dat liij plan zon hebben gehad eon ar-beidersrepnbliek te stirhten met "nenize'.j' als président. Het eenige doel wat men had, was et'iu reeli'tvaardige hehandeliiig der aiJbeijc\ers te verkrijgen. Mevr Poutsmn verlaat Zuid-Afrika Kaapsiad, 18 Febr. Mevrouw Poutema, de èclitgencoti' a-an don verbanneai wcrklieden-leider, is gisterennainiddag naar Engeland sehecip gegaan. Zij zeigt, dat z,ij; doongaat' naar Amsterdam met liaar eehtgenoot, die haar dm Eiigeiand zal opwaohten. ^MERIKÂ" De troebeJen op Haïti Port au Prince, 18 Feto. — Gevechten tussclier gendarmen en soldaten veroorzaaikten onder df bevolking een paniek. Ondanks <le pogingei der overheid om de orde te herstellen, bleef ei w an ord e h ee rsohe n. Later heibben de troepen, zonder tegenstanr te ondervinden, het hoofdbureel van positif bezet. De orde is kort daarna hersteld. De Koning der Belgen bij het Paardrijden gevallei na den eersten va! van het paard Funchall Het ongeval, den Koning overkomen, vie rond 9 uur in de s Gravendrëef voor. Toer het paard Funchall op de kpieën was gestort kon 'de Koning, die zijn koelbloediigheid niel verloiren had, zijn rijdier weer poot lcrijgen dank zij een farsige kradhtinispanning. Onge^ lukikig viel het paard terug op den neus, kan-telde dan zijiîings weg en sleepte den koning, die uit zijn zadel niet werd geschokt, in der val mede. Zooals men weet, werd het linker been onder het dier gevat. De Koning na het voorval Kommandant du Roy de Blicquy, wiens paard eveneens bijna gevallen was, evenals de pikëur sprongen ten gronde, en beide snelder ter hulp, van den vorst, die van onder 't paard vrij was gekomen. De vorst was dra te beer en geenszins ontroerd. Toen de kommandant den Koning vroeg oi hij gekwetst was, antwoordde deze : — De linkerann is verlamd. Ik heb daai pijn. Ik geloof dat hij gebroken is. Men za^ het den Soeverein aan dat dez< leed, maar hij trachtte den kommandant eti Roy gerust te stellen. Het on.geval was voorgekomen niet ver var een landgc-J, door de moeder van den kom mandant bewoond. De Koning ging er te voet heen. — Ik wil niet,' zei de 'Koning. dat men de Koningin. verwittige. Ik zelf zal haar het on geva.1 mededeelen. Toen te'lefoneerde de kommandant 's ko nings aanbeveling naar het paleis van Brus-sel en vroeg dat een auto dadelijk naar Bosch voorde zou worden gezondten. De aankomst in het Paleis Om 9 1/2 kwamen de Koning en zijn of ficier in het paleis toe. De Koning leed veel hij was wat bleek. Tôt en'kiele hovelingen zei hij : — 't Is niets. Weest niet ongerust, miji paard struikelde. Ik viel en ben gewond. Da is niet erg. Dadelijk begaf de Koning zich nabij d.< Koningin om haar gerust te stellen en ver telde :t voorval op luchtigen toon. De toestand des Konings Zooals we reeds meldden, werd het boven gedeelte van 's Konings arm gebroken. Aai den elleboog is geen verwikkeling. De Konin< zal zes. weken rust moeten nemen alv-oren: den linkerarm te kunnen gebruiken. In den vreemde In den namiddag kwamen uit den vreem de -reeds taJrijke telegrammen van deelne ming toe : zoo vanwege Keizer Wilhelm, dei Koning van Engeland, den h. Poincaré, voor ziiter der Fransche Repitbliek. De Graaf van Vlaanderen op het tooneel vai hei ongeval Rond twee uur is de graaf Van Vlaande ren met zijn leermeester in het Zoniënboscl naar de plaats waar zijn va der 's morgen: was gevallen, gegaan. -aatste bijzonderheden over 't ongeval De val van den Koning gebeurde aan d< scheiding van de dreef der Verdronkene Kin-deren en de Gravendreef, nabij de vijvers al daar. Men weet dat deze dreef, door het boscl heen, aan de vijvers va.11 Groenendael uit geeft. De dikke steen waartegen het paard strui kelde, zat vast in den grond en was onde , het gebladerte verborgen. De toestand van den Koning was Woens dagmorgen zeer bevredigend. Geene koort werd vastgesteld. De Koning kon zelf s zijn gewonen arbei< 1 verrichten en verschillende stukken téekenen De Tweevoudige Moord der Kodingstraat te Brussel J DE UITSLAG VAN HET ONDERZOEK D. tr>ccMsnivsr on zijne sîachtoffers ^ Na' 1 huis de.- misda-ad Dinsdag te hebben s ve:î:it«• n. be«>:dein d^ niagistraten om 5 uur • t naar het gcreeji'îshol leru-g, waar een belang- 1 ' rijké getnige werd onderhoord, den heer Gus- ' taaf l'ivé, die ze op de hoo.yté stelde van de ;c' verhoiidinig in dewelke nioorclenaar en slacht- ^ ô-tters tegenove. e^kander stonden. J De h. Dutoii .was. de beambte-boeikhouder ,A in het huis van den meesiter-klieerma.keir. ,■ De li Joiis, expeirt-boekhoud'eir aan de han- 1 delsrécbti'ank, b'.vld zicii sinds lang met de Y persoonlijke', za'ken van den h Fivé bezi-g. e 1),.' zaak dooi worstelde thans moeiiijkê om- « standiglieden en Woenstlag uioesiten de schuld- z . ei&clieis bijociikoméii. De h. Joris zou ti.idéns ; deze vergad'triiiigi den h. l'ivé vertegeiiwoor- ^ digen. „ De Coen was, zooals-men weet, de geidsehie- ~ ter van den h. Fjv.é en hij had-dezen• îeéds r 20Ô.CCO frailk voorgeschoten. I De ondervraging van De Coen. j Dezes koelbloedigheid ] Daarna werd de bankier De C.'oen over de tweevoudige misdaad onderhoord. Deze ondervraging du-nrde tôt 8 1/2 uur 's avonds, waarna de moordenaar in het gevang van Vorst opge- J sloten werd, besohuldigd den tweevoudigen moord met voorbedachtheid te hebben gepleegd. Met groote koelbloedigheid verhaalde de ban- | kier de misdaad. Hij zei : — Ik heb mij zelf gewroken, daar de kilacliten die men naar het parket zendit, steeds met een sisser afloopen. 1 Tôt den vervaldag van Januari had men zioh tôt liem gewend, om het pei*soneel van het liuis te betalen. Hij had geweigerd de som. te leveren, bewerend dit niet te kunnen. De h. s Joris kwam er alsdan tusschen en stelde voor ] dat heit huis Fivé op hem een wissel van 2500 r frank zou trekken, wat werd gedaan. v Sindsdien, zegt Do Coen, werden schuldvor- : t deringen opgehaald door het lntLs en ik zag in 5 ; dat <!'■ li. Joris het geld beliield, wat ik hem t deed opmerken. 1 De Co'en won dat al de door det huis ontvan- g . gen sommen bij het aktief van het huis zouden s worden gestort. _ 1 Joris wou niet aarmemen dat het huis op den j. 1 voet vati een gewoon schu-ldeisolier werd behan- deld. Daaruit ontsproot de twist. f Hoe De Coen den tweevoudigen moord vertelt < — Joris, zegt de moordenaar, nam het kas- f boek uit de brandkast. Wij onderzochten samen 1 de sùiu^ einde Januari aan het Huis betaalde I sommea. Ik teekende 't bedrag dier sommen 1 1 op een bladje papier aan. Tijdens deze bezig- € heid oiitetond ruzie. Ik trok mijn browning en sehoot op Joris. Ik zag heel goed 't uitwerksel a van itim eerste schot. De kogel drong in den \ ; ->• ) 1 ( 11 ek ui; • .. trof- hr-or - Dutoït aan het h-oofd. lit loste alsdan nog vier 5 sehoten, sfcak mijn browning op zak en verliet f het huis. c Dutoit on Joris verstonden elkaar onderling, om nie te « verdoeken ». — Gij hebt dus in een oogenbli.k van woede gehandeld ? — Ik heb u gezegd, dat ik eigen gereohtig-hoid w ou plegen, omdat ik in de vertegenwoor-dig ers der wet geen betrouwen s tel. | — Hadt gij het inzigjht te dooden ? vroeg de reohter. — Zi ker. Als men dat inzieht niet heeft, ge-bruikt men geen browning. — Gij waart voorzeker erg getroffen door de ^ slechte zak en van het huis on wellielit zelf in ^ moeiliikheden ? — 4Neen. Ik vérlies geld aan die zaak, dat is 1 zekef. Maar buiten wat ik in deze ondernemin.g heb gestoken, kan ik. als ik zou willen, ten minste lionderdduizend frank vorwezenlijken. , De hardvochtigheid van den dader De helderheid, de kalmte en de juistheid 1 wa<:.rméde deze verklaringen werden gedaan, c hebben de onderzoeksreohters ic-rstomd. De Ooen redeneert kahn. Hij spreekt over zijn daad als over iets zeer natuurlijks. als over "s , een drama waarvan hij enkel de hoofdgetuige 11 zou /.ijn gewoest. Geen ontroering, geen wroe- ^ ging. rl : } l V HET HUIS DER MISDAAD De h. de Laruwière, onder zockâl'eohter. Woensdag naar Aalst vertrokken om, met het , parket van Dendormonde, de boeken der bank De Coen te gaan onderzoeken, vroeg hem of hij wou meegaan of z.iclli laten vertegenwoordi- - gen door een zijner beambten. 1 — Goed, zei De Coen. Welke boeken wilt gjij onderzoeken ? De reohter somde er enkele op. De Coen nam papier en met kalmte schreef - hij voor een der beambten : r « Mijn beste. Houd u ter beschikking van. den h. onderzoeksreehter en deel hem dit en dat stuk mede. Beste groeten. » , Het onderzoek der verstandelijke vermogens Zul'ke houd i ng slaat letterlijk met verbazing. i Ook heeft de h. de Laruwière twee genees'heeren. aangeduid, om den geostestoestand van De Coen te onderzoeken. ^l De lijkschouwing der sîachtoffers Woensdagmorgen gjngen twee wetsdokters ver tôt de lijkschouwing van de twee slachtof-ers.Joris werd getroffen door drie kogels ; Du-oit, door één m het h art en een t weede in den echterarm, welke gebroken werd. De opschudding te Aalst De tweevoudige misdaad, door bankier De 'oen gepleegd, heeft in de stille s"tad Aalst niet lleen een pijnlijken indruk, maar tevens ver-azing verwekt. Niemand kan zich uitleggen oe een welgesteld man, gezond van geest en chaam, tôt zulke daad kon oyergaan. Inder-aad, Léon De Coen bezat eenieders acliting. lij was eenvoudig van leefwijze, hield zich uit- ] luitend met zijn zaken bezig en begaf zich ijna dagelijks voor deze naar Brussel. Hij was eer rijik en leefde in familie. Geen biiitenspo- j igheden. Hij deed niet mee aan politiek, was d van geen enkele maatsehappij en ging op ' I011 dag met de zijnen veelal langs de Schelde • n I)end.er wandelen. Hij was eenvoudiig ge- l leed. Daar hij steeds groote sommen geld op 1 ieh had, was hij drager van een revolver. Een eerbare familie De bankier De Coen, zelf zoon van een rij-en bankier, heeft te Aalst verscheidene wel , ehuwde zusters, en trouwde 2.0 jaar geleden îet inej. Burny, van Aalst. Hij is varier van egen kinderen : vier meisjes en v.ijf jongens. let oiulste kind telt 17 jaar, het jongste drie. . De bank De Coen bestaat reeds veertig jaar , I <le Niieuwstr'aàt en werd slechts beheerd. door )e Coen en een zijner zusters. Zij staat bekend 1s een der beste van AaJst. 1 Hoe men het nieuws vernam Het parket van Brussel had aan do politie 1 an Aàlst het nieuws getelefoneerd, dat ziah ■likreinsnel door de stad verspreidde. Het is door zijn schoonzuster dat mevr. De "oen met veel omzichtigheid over de vreese- ] ijke tijding werd ingelicht. Het parket van Brussel is Woensdagmorgen . e Aalst af»estapt. De bankier had er zich aar het seihjjnt tegen verzet, om de magistra- ' en te vergezellen. Wat de h. Fivé zegde De kl eer ma ker Fivé, d:'e zeer wel bekend ' taat te Brussel, is een ietwat zonderling man. lij liield zicli destijds met lotterkunde on too- { eel bezig en zekeren dag koclit >hij in eeno 1 e:ling een jongen leemv aan, dien hij op eene 1 ;oî3erkamer der Aixînljergstraa.ti groot-fokite. < Tet is een Brussel aar. Ondervraagd, verklaarde hij da<t de politie em m zijn huis der Klyuroi 1 enstraat den man-lag op Joris en Dutoit Jcwam nielden. Hij 1 tond er letterlijjc door verbluft, Avant niets et die onverwaclite ontknoopintg der moede-ijkiheden voor zien. t De Coen was de bankier van het huis Fivé 'r II werd daarna de geldschieter. Oneenigiheid ' mtistond en \het wqs omdat een wissel van .500 fr. moest ver.wieuwd worden, dat ruzie ' itbrak. 1 De boeken moesten Dinsdag nagezien worden. ( )e /bankier zal denkelijlc aan de boekliouders ' ene overeenkomst hebben voorgesteld, die door cîezen onaanneembaar werden gcacht en, in : -•oede ontvlammend, zal De Coen zijn revol- 1 er hebben gebrokke.n en geselioten. ttet opvlie^eVid TYc"foeriV eer g'erig is naar_ 't sdhijnt, is <bekend' van lien die met hem in aanraking kwamen. zegt le h. Fivé. ■ DAGKLAPPER BER1CHT. — Bij dit nummer van heden ïonderdag behoort een bljblad. De overwelving der Clovislaan. — Het de-artemont van openbare werken zal dezer da-en de overwelving der Clovislaan te Brussel n te St-Joo&t-ten-Oode aanvangen, zoodat de reineii van.de Luxemburgstatie tôt Schaarbeek 11 een tunnel zullen rijden. De bewoners der 1-aà.n zijn zinnens te be-laggen in net vooruitzioht dat ze nu eindelijk an rook en stof der lokomotieven en treinen aan vertost g-eraken. Een wensch der Kamer van Koophandel. — )e Brusselsche Kamer van Koophandel komt 1 len wensch uit te brengen om het grondige- J ied van Brussel te zien vergrooten. Bij Brus- . el zouden moeten ingelijfd wordèn de ge- ' îeenten Anderleeht, Molenbeek, St-Joost-ten-»ode, Laken, Koe/kelberg, Jette, Ganshoren en ; e g-edeelten dër gemeenten Schaarbeek en ? '•édef-OVer-Heernbeek. die zu.llen in beslag ] ;orden genomen voor het aanic.ggein der • oorhaven. Zeer wel ! Doch men vraagt zich af waar- ; m men hier alweer halve middelen 111 het /erk stei«t? Waarom enke»le voorsteden inlij-en en niet ailes 7 Waarom de gemeenten } ;aar meest Vlaarnsch wordt gesproken bij , irussel voegen en de andere voorsteden op j ieh zelf laten bestaan ? < Waarom de welgestelde voorsteden ver-choond houden van de lasten die op de stad 1 ►russel gann wegen in opzieht van openbare • iefdadigiheid en onderstand, zoo de aj'bei-ersvoorsteden worden toegevoegd aan hei ' i-ondgebied der hoofdstad ? Moge het beteren ! — De cijfers over onzen andel in 1913 z-ijn niet zeer glansrijk. Wij ' ebben 2.9 t. h. meer ingevoerd, doch on.ze ] litvoer verminderde met 5 t. h. De toi•.•eohten brachtien '10,910 fr. minder op ^ an in 1912. De soheepvaart was slechts 3.4 h. vooruit op de uitslagen van 1012. Verbond der Groeningerwachten. Verledcn îondag werd te Schaarbeek gesticht het. ver- : end der Groeningerwachten van het land. îeg-ein strijdkorpsen hadden afgevaardlgden estuurd ; 0. a. Antwerpen, Bmgge, Borger-10n.1t, Aajrschoit., Luik, Merxem, Kecekren.Meche-pn en. Schaarbeek. Tvveo wachten lioten zich km hriief aansiluiten, n. I. Kortrijk cri Deerlijk. De vorgadering had pla^'its in.de zaal «De Croon », onder leiding van P. \'an den Broeck, 'oorzitter der GroeningerwaehI; van Schaarbeek.Nadat de staridregelen goedgekeurd werden, ring men over tôt versehille<nde besluiten, ). m. de stiehiing van een maandiblad, bet lankken van propagandazeig-els en het inrich-en van een alg. sekrettariaat clat onder lei-îmg van den h. Van . Wetteren, zijn zetel zal lebben te Antwerpen. Het verbond vertege-n.woordig.t. reeds over le 1000 leden, die de rangen van het Vlaam-àclie loger met. jèugdige, frissche kra'chten ko-nen aanvullen, en het op zich genomen heb-nen een maçhtige en geestdriftige voorwacht e vormen, Waarmede de frankilions en andere verraders van ons volik zullen a;f te reke-nen hebben. Koninklijk bezoek te Brussel. — Wij hebben îangekondigd dat de Koning en de Koningin ^an Denemarken e er lia. ng een bezoek zouden brengen aan het Belgisc.h \ orstenpaar. Dit bezoek zal plaats hebben op 19 Mei aanstaande. De Deensche Voihsten zullen gedurende drie dagen te gast zijn ten paleize van Brussel. De Deensche koning Christiaan X klom in 1912 op den troon als opvolgeo* van Koning Frederik VIII. Hij is thans 44 jaar 01 îd. In April 1898 huwde hij te Cannes hertotgin Alexandrina van Mecklemburg, die hem twee zonen schonk : de prinsen Fritz en Kund. De tunnel van 's Gravenbrakel. — Al wie :iaar het Walenland heeft gereisd, kent den ^eruchten tunnel van 's Gravenbi*akel, die sinds twintig jaar dreigt in te storten op de loorrijdende treiinen. Hoe d'iQiwijls werd niet. ?ezegd oat die tunnel ging verdwijnen. Wan leer de h. Liebaert het spoorwegnet bered-lerde, was er sprake van de spoonijn ovelle brug te doen loopen en andere ministers îochten eene oplossing voor de zaak met eene >mLeiding van het spoor voor te stellen. Ailes >leef in de oud-e plooien en thans is er geen avestie meer van dé afbraak, maar men preekt zelfs van er een nieuwen tunnel bij te >ouwen. Voor 1915. — Een koninklijk besluit heeft îet legaat aanvaard van den h. Speeekaert, e Brussel, waarbij deze aan den Staat een >tuk gi*ond, beslaande twee aren en gelegen e Waterloo, afstaat, om er een gedenkteeken jp te richten ter nagedaehtenis der ge su cupide Belgen. BouiwmeeS'ter Caluwaers heeft zich bereid verklaard de plannen op -te maken van het , lènkrnaal, dat bij de eeuwverjaring van den ïla.g zal ingewijd wordien. Uitstapjes naar Engeland. — Bij gelegenheid /ail' Vastenavond, worden van 21 tôt 26 Fe-iruari, door het Beheer van Spoorwegen ilaatsbewijzen tegen verminderden prijs voor Sngeland afgeleverd : In de statiën Antwerpen (Centraal), Blan-venberghe, Brugge, Brussel (Noord), Gent Zuid), Gent (St-Pieters) en Luik (Guillemins) ,'oor Dover en voor Lomden ; In die.statiën Brussel (Zuid) en Ess^hen, en- . <el voor Londen ; ln de statiën Bergen, Dornijk, Leuven, Moes-u-oen, Namen en Verviers (Ouest), enkel voor )over. Die plaatsbewijzen zijn persoonlijk, 15 da-jen lang geldâg, en aan het winket verkrijg->aar zonder eenige fomialiteit. Op dezelfde datums worden door de statie ")ostend>e (Kaai) ein door de 'kaartjesafgie^vers op le paketbooten plaatsbewijzen tegen vermin-lerden prijs, 8 dagen lang geldig, voor Dover m Londen afgeleverd. Strooibriefjes betreffende die plaatsbewijzen djn in aile statiën verkrijgbaar. Daar zijn >ok de plakbrieven ter inzage. Een huldebetoon. — In den Vlaamschen ver aaldienst van het département van spoorwe-ren had dezer dagen epn gemoedelijk îeestje >]aats. Bij gelegenheid van de benoeming van den 1. A Coen en tôt Eerstaamvezend Vertaler, îadden al zijne kollega's er aan gehouden hem ten blijk te geven van hun inni.ge verkleefd-îeid en van hun groote bewondering voor de roorbeeldige vlijt waarmee hij zioh steeds aan :ijne ta.»k offert Hem w-erd een pr.achtig ge-ichenk overhandlgd. Te.-: îalrJikc msnigtt •veï'dïiugi zlr-h olîxn lag, Sint-Jahsplaats, voor de GALERIES NATIONALES, het groote Meermakershuis, îoo vermaard voor de stoffen van 'zijn fabri-<aat, en waar men op dit. oogenblik een waar-lij.k oorspronkelijk werk ten uitvoer brengt. Een weefgetouw. in een der uitstalkasten Dpgesteld, weeft, onder de oogen van het pu-aiek, het portret van Koning Albert. Deze arbeid vereischt het gebruik van 1,120 j.raden zeer fijne gekamde wol en 1,824 kar-toris. Dit portiet, een wonderwerk van weef-kunst, kost niet minder dan 20 frank per stuk» inkoopprijs. Gedurende een vijftiental dagen zullen de GALERIES NATIONALES daarvan een exem-plaàr kosteloos aanbieden voor iederen aan-koop van gemaakte kleederen, van minstens 15 frank. Waarlijk, dit zal een vreugde wezen ^oor de verzamelaaTs ! Het draadloôs kantoor te Nieupoort. — Ver-)eteringen ziin toegebracht aan den post voor Iraadlooze telegrafie te Nieupoort. bij zooverre lat deze post thans marconigrammen kan uit-:enden over een af stand' van 400 kilometer en s nachts zelfs over 1,000 kilometer. Men weet dat al de maalbooten van den staat voorzien zijn van een draadloos tele-rraaftoestel. Zij sturen marconigrammen nit iaar de p os ten van Nieupoort of van North oreland in Engeland. Verleden jaar werden nim 4,000 dienstitelegrammen tusschen de riaalbocten en den post, van Nieupoort gewis-eldStempeling van vreemde waarden. — De ninister der schatkist sohijnt vast besloten reen verlenging toe te staan voor het stem->elen der vreemde rentetit-els en beurswaar-len.Men weet dat, tôt 5 Maart het stempeJen dezer )apieren slechts 1 per duizend kost en na. 1 Maart 1 per lionderd zal bedragen. Eenieder wil dus voor 5 Maart gedîiend zijn ni daar het bestuur der :5chatkist over geen oldoend personeel noch over ruime lokalen leschikt, is het een heele zaak gev\iorden die vaarden gestempeld te krijgen. Deze staat van zaken in aanmerking nemend. :ou men minstenç nog 14 dagen verlenging noeten toestaan. Wanneer de datum van i Maart werd vastgeste'd, kon het beheer der whatkist niet gissen dat er zooveel vreemde i-teis in België voorhanden zijn. Voor de Vlaamsche Tooneelletterkundc. — De N'iamingen bekomen voldoening in zake de jelijkstelling van Maamsche en Waalsehe too-leelschrijveis wat de staatstoelàgen betreft. Vlinister Poullet zou inderdaad hesl°ten heb-^en eene som van 25,000 fr. onder vorm van oelaK'e te verdeelen tusschen de schonwbur-2en van Brussel, Antwerpen en Gent, ter aan-noediging van de Vlaamsche tooneel'sicbirijvers. F,en bijzondere kommissie is aangesteld oui lie toela^re te verdeelen. Gemeenteraad van Brussel. — De gemeente-ra-id van Brussel vergadert Maand'ag 23 Februari a. ?. om 2 uur 's namiddags in open-bare zitting. Nu de Godshuizenkwestie nit de voeten is, zal de dagorde naar allen schijn ge-heel kunnen afgehandeld worden. Zij bevat r». m. : Vlaamsche Schouwburg-Vergunniing-Lastenboek ; Maatregelen te nemen om de trouvée toepassing van het la.stenboek betreffende de vergunningen voor standplaatsen van taxi-auto's te verzekeren (vraag van den h. Sola.u) ; voorts verschinende punten van bestuurlijken aard'. Overlijden van een Vlaamschen strijder. — Uit Brugge komt het bericht toe van het over-lijden aîdaar van D' Van Steenkiste. een der eerste en hardnekkigstè Vlaamschgezinde strijder s in West-Vlaanderen. De aflijvige was gemeenteraadslid te Brugge sedert 1878 en bekleedde den rang van officier in de Leopoldsorde Belgische cfficieren in den vreemde. — De Belgische generaal Déguisé, ibevelhebber te Luik. is door het Turksoh staatsbestuur tôt gezagvoercler benoemd over de k'rijgsmaoht in Arménie. Men weet dat krachtens eene overeenkomst gesloten tusschen Rusland en Turkije. slechts officieren van onzijdige Janden tôt .crezagvoer-ders over de krijgsmacht in Klein-Azië mogen aangesteld worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods