Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

972 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 June. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 27 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p55db7xf8z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

! Voor België ô centiemen, voor lîed iriand 5 cent têt nommer i VIJFTIENDE JAAR Donderdag 11 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand » m Btlgii, vrachtvrij tr. ! 4,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,50 5,50 Andere latidcn » 32,00 16,00 8*00 Men kan insohrijven op aile postkantoron De intchrijvcrt voor een jaar ( 14 frank), keèben rechi op eene gratis boe\enprmu en een fHllutfrard tptMifleck hijvoegtel van S blad*0 Vlaamsche Gazet Roofdopstsiler-Eigenaar : ULIUB HOBTE, BBUBBE1 van BRUSSEL fi VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTTTXJÎl ES3ST REDA.OTIB i TELEFOOR HO Nr 162 Donderdag 11 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Bmssel AÀNKONDIGINGEN ii Bladiijde, per kleine recel » • . fr. 0,St !• Eladiijde . » > 1,00 V Bladiijde . « Ir. » en i S,00 ■eehterlijke eerheritellinfen . t S,OC De Warboel in Albanie Eeti hopeloozetoestarîd.— Hetpuike werk der diplomaten. — De hou-dine der Mogendheden. — De raad om er van onder te trekken. — En dan ? Van on.zc.il mcdcwcrlùei uit Londen : Volgens de laatste berichten zou de vorst van Albanie er genoeg van hebben en op het puât staan afstand te dcen van den troon en naar Wied met geheel iets anders dan la-u-weren terug te keeren. Een kolossale buis ware een passender svmbool. Beklagensxvaarifig is de Duitsche prins, 'die zich een taa<k heeft iaten opdragen waartegen hij in het geheel niet was opgewassen. -Zeer zeker was h-ij met de beste inzichten vervuld. Maar het h niet genoeg te wïLlen ; de hoofd-zaa'k is te" kuamen en cîat WiTh&lm von Wied> nietf zou kunnen had iedereen, die eenirgszâns op <Je hoogte was, voorzien cru voorspekL. Op den hoop toe te hij erin geslaagd.' zich/ belache-lijilo te maker*. *** Wat \viij intussohen onvoorwaardelijk die-nen te bewonderen is de schâtte rende roi in dat te gelijk treurig en vroolijik spel door de Eu-nopeesohe Mogendiheden vervuld. Wanneeir men de heeren diplomaten aan het werk /ziet, moet men zicih telkens afvragen wat de kroon spant, fîiirï. niets ontziende sdhelmerij of hun even verregaande domheid. Ieder weet hoe hun tusschenkomst de rede-matige oplossing van het Balkansche vraag-stuk heeft belet, een onuitstaanbaren staat van zakf.n gesohapen en de kienien :gezaaid van eindelooze verwiîTke linge n voor de toe-komst.Het is echter in Albanië da.t zij de loef hebben afgestoken. Indieii zij, 't is gelijk om welke redenen, ' dat land onder het gezag der Balkanstaten niet wilden laten, dan hadden zij het ten minste opeen wïjze moet e n inriohten, die met de bestaande feiten en toestanden stTOokte. *** Ware het reddend B'alkanselh Bondgenoot-scha.p tôt stand gekoimen, dan zou in dat Ver-bond het wilde en woeste Albanië dezelfde stelling hebben kunnen innemen als het In-diaansch Gebied in de Vereenigde-Staten of als de Basoetos-Reserve in Zuid-Afrika. De Mogendiheden., hebbende diooT haar kuiperijen en eindelijk door den schaamteloo-zen Roemeenschen rooftooht, diien -zij bijna openlijk beraamden en begunstigden, het ont-staan van het Bondgenootschap onmogelijk gemaajkt, zouden voor Albanië iets dergelijks Moblipir* kuamen 1vj'« slaiid brcr.gjsrty Evenals in Amerika het Indiaansch Gebied ondier de Oherokees, Choctaws, Creéks, Chic-kasawvs, Seminolen, enz. verdoeld werd en ieder stam in het hem aangewezen distrikt volkomen vrij \verd gelaten, tenvijl de Bonds-troepen alleen enkele strategisahe punlen be-zetten om den spoorweg te beschennen, a.ls-ook om inwendige ôorlogen en strooptoehten te beletten, eveneens liadden de Mogendheden zidh ermede moeten vergenoegen te Walo-na, Duirazzo en Skoetari bezettingien te hou-den en later den te bouwen spoorweg naar Servië militair te besohutten. maar anders zou men de Alba-n-eesche clans aan zàchzelf hebben overgeJaten. Ten allerminste zooi men rekenschap gehouden hebben met het feit dat de inboorlingen door den godsdienst in drie wezenlijk aan eJ'kander vreemde en vijandige votken verdeeld waren en dus Albanië in dirie staten geplitst hebben: een Roomsdh-Katho-iieken in het noorden, een Muzelma.nscihen in het midden en een G riiaksc h -or thodoxen in het zuiden. *** Men weet wat men verkoos: van Albanië 'maakte men één staat op westersdie leest ge-schoeid, dus wezenlijk gecentraliseerd, met eenvormige instellirugen naar Europeesctie modejlen op goed kome ?t uit nagebootst, ©n om ze toe te passen nam men een Duitschen prins, die noch van het land, noch van het volk iets kende en ze'lfs niet in staat was om zonder vertolker zdjn onderdanen te verstaan! Een vreemdeling in Albanië is Wilhelm von Wied en een vreemdeling, die onder de bevol-king geen aanhang bezit en door zijn eigen schuld 5t geringe prestige, dat hij nog behield onherrQepelijk heeft verbeurd. Zijn a.l te haastige vlucht aan boord van een Italiaansch oorlogsdhip heeft hem onmoige'lij'k gemaakt : *bij natuuTvolIkietn is er iets dat als een or.ver-geefJijke sonde wordt-aanzien en dlat is gebrak aan persoonlijiken moed. *** De vorst heeft de hulp der Mogendheden ingeroepen. Dat wil zeggen dat hij van haar het uitzenden van een leger verwacfat om zijn weerspannige onderzaten te ondervverpen. Maar het verzoek heeft geen de minste kan s ingewilJigd te worden. En.eeland en Frankrijk en zeker ook Rusland willen er niet van ihoo-ren; Italië en Oostenrijk verdenken en ^er-lammen elkander en Duitscfaland heeft s-tel-lig geen lust den vinger in dat wespennest te steken. Hoogstens zullen de Mogendheden elk een schip naar Durazzo zenden, moar bij die ijdele betooging zal het blijven. Van uit hun bergen zullen de opsta.ndeli.ngen mo-ge'lijlk met eenige nieuwsgierigheid op de sche-pen in de verte turen, maar er zich niet anders aan storen. In die omstandigheden kan men beseffen dat de diplomaten zelven op beleefde wijze aan den vorst den raad om er van onder te trekken hebben gegeven. Het is inderdaad het eenige wat hij nog doen kan. Het spel is uit. Maar wat er na zijn vertrek zou gebeu-ren, dat is een andere vraag en wel een vraag die niemand op dit oogenblik zou durven op-lossen.A Pravon van Zuvlen. BERICHT Tengevolge van een ongeluk, voorgekomen aan onze nieuwe rotatiepers, moet de « Vlaam-sdhe Gazet » iheden zonder1 bijvoegseB ver-sehdjnen, DE VEREENIGDE STATEN.EN MEXIKO De Bemiddelingskonferentie te Niagara-Falls UN VERGADERZAAL VAN HET CLIFTON-HOTEL Mon zaJ xicli herinneren <lat, kort na de be-zettincr van Vcra Crux door de Amerilcaansoh.€ vloot, de drie vooma^inist^ ZuidamerikaansclK republiekon, Argentmië, lîcazilië en Chili, bi, monde hunneor ge^anten te Washington, hun be nrddeling aanboden om bot-slepend gcschii tus schën d<? Vereenigde Statwn on Mexiko te ver offenen. Boide Staten nameoi deze bemiddeling aar en thans vcrgadert te Niagara-Falls de bemid delingskonferontie. M<>t de bemiddeling y.el gaat liot echter niet vlot, claar Carranza, d< leider der opstandelingen, die van geen veraoe ni 11 g met Huer ta wQ weten, ovor de voomaam s*te punten niet wil meegaan. De Vereenigde Staten zullen geen oorlogsschatting vragei Niagara Failst 10.Juni. — Do afgav&a-rdig don der Vereenigde Staten naar de bemidde lingskonferentie iiobbm de Moxikaansolje regec ring dot n woten dat de regeerin<2 te Washinp ton geen oorlogasoliatting van Mexiko verlangt doch tevreden v.al zijn, indien cen duurzamo rc geering Htierta's bewind in Mexiko zal liobbe: overgenomen. Eene overwinning voor de regeeringstroepe Een toleigrani uit Juarez meldt, dat de I\l< xikaanseht regeeringstroopen, bijgesb&an doo { Yaqui-Indianen, na een hevig gevocht met d opstandelingen, de belegerdo stad Maytoren in den Staat Sonora héboen ontzet. Ontscheping van oorlogstuig verboden Washingixin, 10 Juni. — Na een kabinet raad heeft de Tegeea-'ng' bevel gegeven, tw< sehoepsladtmgen Avapens, die voor do Mexikaai :iii), sohe opsUm^elingen onderweg moeten /sij'j, a<n )■ '\xr ikhwS.." NEDERLAND Het vcorbeeld van Nederlanti Herhaaldelijk zagen wij reeds dai buiten-iandsche vereenigingen en kolleges uitstapjes inrichffen naar Nederland, om aaar van nabij' dem vooruitiga ng op Landbouwgebi-ed na te gaan. Berlijnsahc bladen melden tihans, dat de Pruisische regeering eene kommissie heeft be-noemd om in Nederland de ontginning van uitgestrekte heidévelden te gaan bestudeeren, ten einde de daa.r opgedane ondervinding toe te passen bij de orrtginning der heidevelden in West-Duitschland. De komimissâe heeft reeds de ontginningen van de Nederlandsehe Heidemaatschappij in j Gelderland beziohtigd. Aan het hoofd van■ de ' kommissie staat de regeeringspresident van ' Dusseldorp. De « Heemskerdk » naar Tampico Het pantserschip * JacOb van Heems-kerc.k » verlaat 13 dezer het land op .reis naar j Tampico ter afJossing van H»r. Ms. « Korte-• naer » ter reede aldaar .aanwezig, met het doel lifter te Curaçao gestationneerd te worden. ! Aan boord van de « Heems-kerck » -zal een afdeeling zeemiliciens meegaan voor dienst ■in de tropen. Het politiedrama île Artrtiem Het onderzoeik in zake het gebeurde in de Hommelstraat, té Arnhem, waarbij W. Van der Post uit Amsterdam door een politieop-zicfcter werd doodgesahoten, is thans geslo- j ten. De politieopzichter zal binnenkort voor de 1 Rechtbank terechtstaan. Een leeww ontsnapt te Aardenburg Op de kermis te Aardenburg ontsnapte een leeuw uit zijne kooi. Tôt groote ontsteltenis van het puhliiek wandelde hij het kermister-rein op>. Een der temmers werd in het gelaat vervvond, een vromv viel flauw en een horud werd doodgebeten. Het personeel van de tent wîst den gevaarlijken kermisganiger in zijne kooi terug te ikrijgen vooraleer hdj meer kwaad, had kunnen aaruriobten. I DENEMARKEN De Grondwetsherziening Koper.hagein, 10 Juni. — Het vooxstel be-treffende de grondwetsherziening kwam gis-teren andermaal in den Landsthing. De kon-servatieve groêpen waren eens te meer afwezig sn het voorstel werd, evenals de vorige maal, aangenomen met 33 stemmen. 32 leden waren afwezig. Hoofdminister Zahle verkliaa.nde dat, na eene stemming waairbij de heilft der medele-den, trots hun plicht aJs afgevaa.rdiigden, afwezig waren, de regeering voor plicht had den koning de- ontbinding van den Landsthing voor te stellen. Vooraf was eene gezamenlijike vergadering van Landsthing en Folkething gehouden, waarop het voorstel tôt- grondwetsherziening îet 102 tegen 6 stemmen werd aangenomen. ENGELAND De Home Ruie-kwestie Londen, 9 Juni. — Naar in parlementai 1 kringen verluidt, zal 'hoofdminister Asqudt binnenikort met Bonar Law in overleg trede om te traehten alsnog tôt een schiikking inz; ke Home Ruie te komen. De weg daartoe no;g o'pen door het amendeeringsontwerp, d. waarschijnlijk over veertien dagen i>ij fh> Hoogerhuis za-1 worden ingediend, om na'b-ha.ndëling door de lords, diie er wel een .aai tail wiijzigingen in zinî-len. aanbrengen, het :L. gerhuis te beoei-ken. Vermoede.lijk zullen vCa son en Redmond aan het overleg deeinemei ) ALBANIE DE T0EST.AND TE DURAZZO De maatregelen der regeering Durazzo, 10 Jurtii. — Het geibudgen.verhoc in het onderzoek, dat tegen de Ita-lianen Mr •ricchio en Chiinigo is geopend', is beden geëii digd. In de stad is het rustig, de toestand is oi veranderd. .Uit Epirus zijn de troepen, die daar ni* meer noodig zijn, ter sterkte van 2500 mar naar Elbassan gezonden, waar zij overmorge aanlkomen. De llaliaansche gezant eischt het ontslag van kolonel Thomso Uit Durazzo wordt geseind ; Een honderd tal .nationalisten hebben een betooging gehou den voor het paleis en voor het gebouw va: de gendarmerie onder de kreten : « Leve d: Koning, leve Albanië, leve Thomson ». Aan het hoofd van de»e nationalistiseih betoogers bevond zich een Oostenrijksch ka tholie^: priester. De betooging ter eere van den NederJand schen overste, diie Vrijdag bevel gaf tôt in hechtenisneming van kolonel Muriochio wordt in Italiaanscihe kringen als een uittar ting opgevat. Daarom heeft Aliotti, de Itali aansche gezant te Durazzo, het ontslag vai ove.rste Thomson geëisciht. Deze laatste zeg echter, dat hij eenvoudig zijn plicht gedaaj heeft en dat hiij zijn gezag ontleent aan de mo gendheden, die hem beinoemd hebben. Tôt beteugeling van den opstand Durazzo, 9 Juni. — Ten einde zoo gauu mogelijk de opstand sbewegi n g te beteugelen îtelt men een gelijktijdig optreden voor aar Jrie kanten : langs Alesio, Durazzo en Vo-lena. De troepen zullen in den Joop der \veel< nog vooruitrukken. De rebellen. — Partijgangers van den prim Durazzo, 9 Juni. — De rebellen hebben ir de laatste dagen herhaalde malen beproefc Dnderîiandelingeri met de toezichtskommissie fian te gaan. Men zegt dat Ahmed-Dey-Rah, gereed ligi aan de gienzen van Malissië vdnwaar hij, of bevel van den prins naar Tirani zal opruikken ' j | DUITSCHLAND lin het rijksverbond der steden Te fêerlijn is Maandag en Dinsdlag het rijks-xerbônfi dier Duitscihe steden bijeengekomen. Dit vi;V,bond omvat alleen de steden met min-der25,000 inwoners. H,et1 angrijikste vraagstuk dat daar i's be-spio^eh, is wel de kwestie van den bond1 van ar^ei'diftiswoningen dbor de steden. 1 Het'-t, burgemeestei" van Osterode in : dost^Sriii-'sen, brac.bt dlaairover een zaa.krijik verslag uit, datv met Ievendigen bijvail1 werd omU-art; en. Bij ^\>> bespireking, diie volgde, zette burge-mecSt(.' Rid'cmers (Alpenrade) uiteen, dat een • arbeidi rsluoning i/n 35 jaa.r geiheeil. beitaald kon \vv -den, wanneer het geild tegie.n 3 1/2 percent verstrekt en met die delging t ers tond een îûinvang gemaakt wordt. Andere sprekers deflenfanededeelingen over zeer goedle. erva-ringeiwinet den bouw van woonhuizen. De volgendle vergadlering zal in 1915 te Leipzig worden gehotuden. ■ Een regentschap in Mecklemburg Eem telegram uit Neustrelitz miqjldt, dat grootfhcrtoig Adolf-Frederik van Meokilenburg den erfgroothertog, ziijn zoon, met de regeling der îoopende regeeringszaken heeft belast. > ■ Het Fransche Ministoris DE KRISIS OP?-ELOST S^menstelling van het kabinet Ribot 5 Parijs, 10 Juni. — De h. Ribot lieeft lieden-voormiddag de leden van het nieuwe kabinet ■ aan piesident Poincaré voorgesteld. Do samenstelling van liet kabinot is tlians do volgendo : voorzitterscliap on rechtswezon, Ri-1 bot; imiterilandsche zaken, lîourgoois ; binnen-landseho zaken Peytral ; oorlog, Delcassé ; zee- - wozon, Çliautemps; geldwezen, Clementel ; ko- - Ionien, Maunoury ; landbouw, Dariiac; openba- - re werken, J. Dupuy : handol, Rovi'llo ; onder-" wijs, Dossoyo en arbeid, Abel. > De li. Noulens heeft op het lîfatste oogenblik ~ do portefeuille van oorlog geweigerd-, daar het 1 kabinet zooals het toen reeds samengesteld was, volgens hem niet meer een kabinet van 1 republiko nsohe koncentratie was. Do onderstaatesekretarissen worden vandaag j. benoemd. e DE NIEUWE HQpFDMIMSTER De 72-jarioe senator Ribot. De ministerieele verklaring Pavijs, 10 Juni. — De nieuwe munsters zijn giisteravond vergaderd om te beraadslagen over de ministerieele verklaring, welke blij'kbaar Vrij- I dag in de Ivamer zal worden voorgelezen. Naar verluidt, wordt daarin vast^esteld, dat 1- de toepassing der wet op den driejarigen dienst-plicht nauwelijks is begonnen en, daar er in de omstandigheden welke de wet noodzakelijk heb-ben gemaakt niets veranderd is, zij niet weer in bespxeking kan komen. ,t De eerste taak van het kabinet zal zijn het eveowidbt in de staatsfina.nc:ën te herstellen en ' eon vergelijk tôt stand te brengen inzake de II jnkomstejibelasting en de kiesrechthervorming. Indrukken links en rechts n Parijs, 10 Juni. — Do gematigde pers en liet ovenvegend deel der openbare meening scliij-nen zeer ingenomen met het kabinet Ribot-Bour-" go s-Deloassé. De ovordreven eischen der radi- 1 kalen hebben een soort roaktie verwekt, zoo bij 2 de openbare meening als in politiek opzidht, waaraan dan ook het kabinet Ribot zijn ont-staan te dankem heeft. - Van regeeringspartij zullen de radikalen nu naar allen sohiin weer oppositie worden. Dat het zoo ver is gekomen, is wel hun e;gen schuld. Het lag maar aan hen om de kombinatie Vi-viami mogelijk te maken. Hun on totem ming - over de huidige oplossing komt van stonden , reeds tôt uiting en nu verwijten zij elkander de zaïken te ver gedreven te liebben. Intussohen kan voorzien worden dat het ka-b net Ribot fel zal bekampt wordeai van de zijde 1 der socialisten en der geiinifieerde radikalen. I- 1 Fransche Driemaster vergaan SCHIPBREUKELINGEN INGESLOTEN DOOR HET US Le Havre, 10 Juni. — De stoomboot « Tou-raine », te Le Havre uit Quebee toegekomen. had don kapitein en drio matrozen aan boord van het driomastschip « Marie-Amélie », dat op 28 April in aanvaring kwam met eene ijsbank. » Gedu rende vier d-agen was de bemanning gevan-gen op het schip, dat door een reusacihtig ijs-veld was omgeven, ijsvéld waarover geweîdigo sneeuwstormen joegen. Een rukwind liet aan de a Marie-Amélie » en aan verscheidene andere sohepen toe los te geraken, dooli de « Marie-. Amélie » had lek bekomen en zonk op 3 Mei. Het sohip moest door de bemanning worden ver-' laten, die alsdan opgepikt werd door eetn an-, dere boot. ————^—— Huldiging der Vlaamsche Fooneelkunstenaars te Geni EEN HARTELIJKE BETOOGING Va n unzen berlchtçjever • Het was een hartelijke en dankbare ontvangst lie onze uit Bohemen triomfantelijk te Gent eruggekeerde tooneelkunstenaars, Maandag-Lvond in de ruime dxinkzaal van den Neder-an-dfeohen Schouwburg, te beuirt.viel. Meer dan /ijfhonderd stadgenooten, onder dewèlke tal-•îjke van de hooggeplaatsten, waren er aan-kvezig. Aan de hoofdtafel hadden plaats geno-rien de hh. schepenen M. de Weert, C. de Bruy-ie en Jan Lampens ; gemeenteraadslid Ed. de Vynok ; letterkundigen Gnstaaf d'Hondt en CJust. Van Hecke, wederkeerig onder-voorzitter en sekretaris van het Algemeen Kunstverbona van Oost- en West-Vlaanderen. In de zaa. bevonden zich verder: de h. en Mevrouw Edmond Hendrickx : de h. en Me-vrouw Arinni HençMokx; de hh. Pol Erede-riccj, hoo^leerarLi ; Emlel Mathieu. be6tunrdei' van het kon'pervatorinm ; gemeenteraadsleden Arthur dé Pauw, Verbays ; letterkundlcren Hector Bail i eus. Pol Anri Mfons Sevens. .lohan l.efevre; toonKundigen Frans de ConnicU, Maurits Hendrick ; Dr. J. van Roy; advokaai Alfons Van Roy; stadstoezichter Van Wonter-gliem ; vele konfraters der gehuldigden ; talrij-ke afgevaardigden van het Van Cromhrugge-genootschap, Geluk in t werk, 1*onteyne. Ar-leveldeknng, enz Toen de « Boheme-rs »: de dames De Vreker-Verschiru" en Julia Mathis, en de hh. A. Van den Heuvel, Erne=t van Mavermaete on Allons Darden hun intrede in de zaal deden. ging er een geestdriftig gejmcn op Zij stonden er met hun vijven diep ontroerd bij den aanblik van zoo'n massa huldigende betoogers, ook bij den aanblik der zaal welke vers.erd was met de tallooze linten, paTmen en lauweren, welke h un bij hun kunstumrei6 door Bohemen le beurt vie!en. Bij de gind-er geo-ogste lauweren waren zich nu ook een tiental kransen en tui-!en van hnn stadgenooten komen voegen. Toen aan liet herhaald gejuich. een ontroerend en niet het eenig ontroerend oogenblik van der: avond. een einde kwam heette de h Gust. y ai: 1 lecke hen kor^ welkoni. Hij gaf daarna lezinf van h'artelijke telegrammen en brlevèn, van rt( letterkundig-en Maurits Sabbe, lïenê de ClerCd Richard de Cnendt, den tooneelkunstenaar An foon Janssens. Vooral de kernaclitige brie van dezen laatste. in denwelke rte wensc! wordt nltgedrokt dat rte triomftocht onzei Vlaamsche tnonee'snejers. cindelijlt meer waar 'leerins en toenarterin.g ten hnnnen opziclite za doen ontsiaan. werd toegejnioht. Vervolgen: kwam de h. Gustaaf d'Hondt aan het woowl Rsdevoering van Gust. D'Hondt Dames en Heeren! — Het zal u niet verwon deren, meen ik, ivamieer îk u zeg dat liet « AJ gemeen Kunstverbond voor Oost- en West Vlaanderen », waartoe gij om z<io te zeggen al Ion belioort, zioh spontaan het voorrecht beet t.oeweëigend U hier heden liartelijk te begioe ton. En wij hielden er aan het hier te doen, 11 deze zaal, zoo bereidwillie als vriendschappehjl te onzer beschikk n2 gesteld door uwen bestuur der, omdat gij h' r zijt op uw terrein, 111 uv eiKen kunsttemptdus in zekeren zin 111 u\ r TfgéVf^Ti tiiS". " *•"'—^ Toen ii vernamen dat aij zoudt reizen naa het verre Bohemen om aldaar, in onze taal, ne mooi dichterlijke gewrocht van een zéer be gaafden zoon uit dat land. to vertolken, warei wij gelukkig 0111 de eer die U, en ook wel eoi beetje ons allen, te bourt viel. Toen wij, nader liand, d-oor uwe brieven en door de pers liebbei vornomen dat uw kunstomreis ginds was gewoi den, een triomftocht van stad tôt stad, met d' vereorende huldebewijzen van het nutgistiaa der ste<len en de liefderijke, bijna broederli.ik bejegenino; van het publiek, dan hebben wij uwe vrienden, gejuioht met liet volk van daa ginds, omdat wij voeklen in die uitbundighei< van hartelijke en spontané sympathie, iets lij.l den l\raohtigen polGslag van een volk met het welk wij ons, bij onzen strijd voor eigen kultuu en eigen kunst, in zoovele opzicbten nauw ver want gevoelen. Maar wij hebben ook fierheid gevoeld, zelf bewuste fierheid omdat gij, in het verre on onbekende Bohemen, de Vlaamsche kunst u w e en onze kunst, lioog in eere w*st houden on alzoo eens te meer het klinkklar bewijs liebt gélovord, dat wij niet zijn eei* ver achterd ras, maar een volk met echter- en stoe j ren kunst zin, die van dag tôt dag, op elk ge bied, meer en meer opborrelt en machtiger op bruischt. En daarom wenschon wij 11 uit gansolier har te treluk en spreken wij u onzen innigsten danl uit. , Th'en als aile andere kunstenaars, en welhch meer nos dan zij, zijt ook gij blootgesteld aai krit'ek. Wij weten dat gij de kritiek niet vrees wanneer zij opbouwend is, — zooals_ trouwon aile eerlijke kritiek zijn moet. En gij liebt ge lijk : — eenerzijds omdat gij diep bewust zij on s steeds het beste uwer krachten en het eer lijkste uwer kunst en aar sziel bij uwe< scheppin gen te geven, — anderzijds, omdat gij weet da van die kritiek kan en moet uitgaan eene lou tering van het temperament en een liooger op willen in het wezen der kunst zelve. "En wanneer ge, bij uwe onvergetelijke om re;s in Bohemen, terwijl aile kritiek zweeg ei de toejuichingen maohtig in de schouwburgzaler opdreunden en het bloemen regende op het too neel, onwillekeurig soms mooht gedacht lieb ben aan de spreuk : Geen sant In eigen land, — wat nu todh slechts doodeenvoudig mensche lijk zou zijn — dan moet, terzelfdertijd en over^ weldigender nog wellicht, bij u zijn opgerezor de zwaro verantwoordelijkheid van het « noblesse oblige ». Ja, de echte adeldom betoont zich als zooda-nig door zijne daden. Wij d:e u kennen, weten dat gij zulks niel zult vergeten. Wij hebben de overtuiging dat uw triomftocht door het verre, vreemde land u een prikkel zal zijn om straks, wanneer het tooneelseizoen weer zal aanvang genomen hebben, hier met meer geestdrift dan ooit herop te treden, in dezen tempel en op dat terrein van vlekkelooze puurheid, boven hetwelk aile staat.kundige en wijsgeerige betwistingen worden tôt zwijgen gebraoht en de handen z;ch strengelen en snoeren, in vreedzaam betrach-ton, tôt het steunen en sterken van d-atgene wat ons het meest bij do Europeesche kultuur-beweging moet doen in aanmerking komen : de kunst vàn ons duurbaar Vlaanderenland ! (Geestdriftige toejuichingen begroetten deze toespraak, na dewelke de h. De Weert, sche-peno van Schoone Kunsten der stad Gîent, aan de beurt kwam.) Toespraak van den h. M. De Weert Damen en Heeren ! — Vanwege het Kollege van Burgemeester en Sohepenen is mij opdracht gedaan u, hij uwen teruckeer te Gent te ver-welkomen. De kunst en zegetocht door u in Bohemen ondernomen, heeft bij de Gentsohe bevol-king weerklank gevonden en het is met een in-nig genoegen dat ik mij aansluit bij de geluk-wenschen, die u door het Algemeen Kunstver-bond en de Gentsche bevolking worden aange-Wlen.Al wat iets bijbrengt tôt de verheerlijking van het land wordt hier hooggeschat, bijzon-der op kunstgebied. Het- is door de kunst dat een volk. zich verheft en leeft in het aanden-ken der andere volkeren. Herinnert u den klei-nen stam van -visschers die ginds, onder den azmxen hemel der Ionische zee, op Athene's roi sen, het Partenon bouwde en de klaarste en zan-gengste der ralen weerklinken deed 111 onster-felijke schriften en zangen. U zij onzen' dank toegezegd voor liet goede ginder verrioht. Gij liebt een onzer beide prach-tige landstalen en liet kunstgevoel dat de Vlaamsche bevolking kenmerkt, doen waardeeren en toeiuichen in den vreemde. Het zij mij toegelaten den Wensch uit te druk-ken dat u hier, m de toekomst, dezelfde bijval te beurt valle. Ik zeg in de toekomst, want tôt hiertoe heeft ons publiek, ja het Vlaamsche publiek zelf, u niet naar waarde geschat en uwe vertoonin^zaal te weinig bezet ; ik ook zal schuld bekennen. Uw ^ezelschap beschikt over ûoede, zelfs uit-stekende tooneelkrachten ; het kan aile degelij-ke Vlaamsche stukken sierliik opvoeren, het is bez:eld met het heilig vuur der kunst. Moge ons publiek dit leeron uit den bijval door u in Bohomen geoogst en uwe vertooningen met de daad komen steunen. Dit is de welgemeende wensch van het stadsbestuur. (Toej ) Ten slotte ben ik zoo gelukkig u aan te kon-digen : dat het Kollege besloten heeft verslag op te makeii dezer plechtigheid, om het neer te schrijA'en in het Guldenboek van den Nederlandschen Sel. luwbtirg, onderteekend door u en de leden van het Kollege. (Geestdriftige toejuichingen.) Het woord wordt daarna gevoerd door dçn h. Edmond HENDB1KX, oudste onzer Vlaamsche tooneelkunstenaars, in den strijd om zelf-standigheid van on« nationaal tooneel nu reeds zes-en-zeventig jaren oud geworden De oude, doch nog krachtige kampioen, ôpreeJ<t in kern-achtige bewoordingen over het ontstaan van het \'laamsch Tooneel ; hoe het met nederlge krachten begon, hoe hpt groeide en kampt.e tegen allerhande moeilijkheden, hoe het eindelijk namen van gewioht en gezag telde en hoe nu, om zoo te zeggen, na al dien jarenlangen arbeid, een kroon op de geschiedenis van ons tooneel gezet wordt; door deze triomfantelijke kunstomreis door Bohemen. De kunstomreis door Bohemen. door onze Gentsche tooneel-spelers is een groote daad, welke zoo in den vreemde als in ons eigen and, onze nationale 1 tooneelspeelkunst in aanzîen rijzen doet. (Geestdriftige toejuichingen) Daarna voeren opvolgentlijk het woord: de h. E. VAN EECKE, wn. voorzitter van het Van Crombrugghegenootscha.p, namens de Gentsche tooneelmaatschappijen ; Marcus MOENS, namens het nationaal Vlaamsch Verbond. Kransen en tuilen worden nu overhandigd aan de gevierden, namene het Algemeen Kunst-verlxmd; het Nationaal Vlaamsch Verbond; het Van Cromhrugghegenootschap ; den offi-cieelen Dekenbond en Arteveldekring; andere 1 no# in persoonlij ken naam vanvvege bewon- . • deraars. En eindelijk komt, onder stormachtige toe- 1 juichingen het woord aan den h. A. Van den 5 Heuvel. Deze wou ons gaarne zooveel zeggen. Doch zijn stem £tokt van diepe ontroering. We zien tranen hem in de oogen komen. Zijn vier kon-. frateressen en konfraters z;tten daar bij hem ' . en kiiken eveneens met betraande oogen en . ontroerde kezichten 't steeds juichende pub:iek . aan. De h. Van den Heuvel worstelt tegen zijn ; ontroering. Doch hij wordt al maar niet de . baas. De hulde en de sympathieke ontvangst t zij 11er stadgenooten zijn hem al te machtig. En c alleen met kleine brokjes, telkens bemeesterd-. door het pakkende der betooging van heden, r en door het aandenken aan de tallooze sym-! phatiebetooging-en in Bohemen, vertelt hij ons wat van zijn innigen dank voor ons. van zijn, r diep'èn n 1 i:'t\vLsehbaren dank voor de Tsje-t ken en voo-r Jaroslav Kvapil. (Luide toejui-. chingen). Hij vertelt van den wonderbaar-goe-! den man en den wonderbaar-begaafden kun-j stenaar die Kvapil is. Hij vertelt van de wij-. ze op dewelke de kranige Tsjeken hun taal ] en hun kunst hoog houden en, door zelf-eer-. bied, van anderen eerbiediigen doen. Hij ver-> telt ons van het sympathieke, liefdevolle me-t delijden dat de Tsjeken voor ons, Vlamingenr 2 voelen, omdat we ons nog niet als zij met , zooveel kracht van vreemden taaldwanig kon-r den bevrijden, om, als zij, tôt een heerltfk 1 kiEtuurvoîk te g.roeien. Hij vertelt ons... tôt de c ontroering hem weer bemeestert en hij de aan-. wezigen, met trillende stem ; de groeten der r Tsjeken aan de Vlamingen overmaakt, onder . gee s td ri f t i ge t toej u i c hi n gen. Ten slotte overhandigt de h. Van den Heu-. vel namens het uit Bohemen teruggekomen 3 tooneelgezelschap : de praehtige, groote wa-, terverfschildering, de stad Praag voorstellend, 3 hun aangeboden door den h. Kvapil, bij hun 3 eerste optreden in Bohemen, aan het Gentseh . gemeentebestuur met de bede : dit kunstwerk i in de drinkzaal van den Nederland se hen Schouwbmrg, tôt eeuwig aandenken, op te . hangen. Er komt geen einde nu aan de toejuichingen.De h. PROE. P. EREDERICQ wijst vervol-: gens op het verband dat onze beweging met de beweging der Tsjeken houdt. Hij stelt al de t grootsche daden welke de Tsjeken voor het ! behoud van hun ras en hun taal, ten offer t hebben gebracht, de Vlamingen tôt een voor-; beeld. Ten slotte stelt hij voor dat de verga-. dering .een telegram van dank en bewonde-- ring naar Bohemen sturen zou. Onder toej 11 i-. chingen wordt aangenomen dit telegram te . sturen en aan den man over te maken, die • van de grootsche kunstonderneming door onze . kunstenaars ondernomen de goede geest is . geweest : den h. Jaroslav Kvapil, schrijver van « Vrije Wolken », het zegevierende tooneel-. spel. 1 Doch ook de man die de ziel dezer kunst-, onderneming is geweest, de h. A. Van den . Heuvel. mag niet vergeten worden ; en het is MEVROUW DE VREKER-VERSCHUUR, welke hem in mooàe, welluidende bewoordingen namens allen hulde brengt en dank zegt. We vernemen ten slotte dat de Gentsche beeldhouwer L. Dubar de beeltenis onzer vijf triomfeerende tooneelspelers, in half verheven , beeldhiouwwerk vestig-en zal. Dit kunstwerk dat bovendien een historische beteekenis hebben zal, zal dan in den Nederlandschen Schouwburg, naast de t.rofeeën uit Bohemen een plaats innemen. Aldus hebben de Vlamingen t.e Gent, hun plicht uitstekertW vervuld. De Gentsche tooneelspelers die onze taal en onze kunst zege-rijk door Bohemen .gevoerd hebben, genietend de voKe, hartelijke liefde van onze, broeders de Tsjeken, hebben bij hun thuiskomst êevonden wat ze met recht mochten verwachten : de huide, den dank en ook den dankbaren trots der Vlamingen. vreema ungevai te Antwerpen DE VLOTBRUG VAN HET MARGUERIEDOK GEZONKEN Van onzen bcrichlQever • De bootjes-roeiers van net Loodswezen Fr. Gehinau, in dienst aan het Marguerietdiok, te Antwerpen, bemerkte Dinsdagavond, dat de vlotbrug, ahvaar de roeibootjes aanleggen, in zinkenden toestand was. Eenige oogenblikken later spoelde het water over de ponton. De politie van de. reede en de motorbooit van het Loodswezen, snelden ter plaats en konden de meertouwen loswerken. Een weinig later zonk de vlotbrug geheel onder water. De leuning van de brug, welke de kaai met de ponton verbond, werd verwrongen. Men vermoedt dat do vlotbrug lek gelcregen heeft, want uit het onderzoek blijkt dat er geen aanvaxing gebeurde. De havenkapitein Bulcke en de h. Stocker zijn ter plaats gekomen en hopen de ge-zonken ponton spoediig te kunnen doen lichten. Er is gelukkig nog een uitweg voor het in--en uitvaren der motorbootjes#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods