Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1482 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww78d9r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

?oor Belgiê 5 centiemen, voor Kederlond 5 eent M nuamer < VIJFTIENDE JAAR Dinsdagr 28 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand k m. Belgiiy vrachtvr{j tr. 44,00 7,50 4,00 Ntderland, > » 20,0<) 10,50 #,50 Andere landen > 32,00 16,00 8,00 Nen kan inschrijven op aile postkantoren Dt inschrijven voor een ja€r (14 Iraak), Itibtn recht op une gratis ioehenpremu ta un fittluttrurd mUHfluch bijtotgul van S iladt. Vlaamsche Gazet Nr 118 Dinsdag- 28 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AÀNKONDIGINGEN 4a Bladiijde, per kleine ref«I . . . fr. 0,5» I"Bladjijde » 1,00 V Bladiijde . tr. t «s » s.OO Reehteriyie eerherst«llinf»n . r *,0® Roofdopstiller-Eigenair : JULIUB HOBTE, BHUBBEZ. van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTTJUR EN REDAOTIE) TELEFOOR III VLAAMSCHE BEWEC1NG De gevoelskwestie Van cle sterke lief de, welke Vlamingjen in zich drageai tôt de Schoonheid van Vlaande-ren, hun geboortegrond1, ia in Jiteraitjuiur a. heel wat uibgjediukt. We tel len b undeis, van aile kwaliteitem, vanaf te romantische : « Mijn Vlaandren heb ik'liart-lijk lief,» Tôt ihet modern-symbolischei van Karel van die Wcestijne's : « Vlaandren. o welig huis waar we zijn aïs ge- [nooden aan rijke taaflen ! — ... — wio kan weten, en in 't harte niet verbliiên, niet danke om dagen, schoon als jonge goden, gelii'k oen beedlaar diankt om warme tarwe-[brooden?... » Monumienten van gevoel zijn er al dus, in aile socrten bouwtranten. gebouwen. En voor (hee' wat goede Vlamingen. i>> dit ihet nog, waaruit zij hun overtuiging en strijd lust ha-len. Men zegt dat het romantische tijdktip der Vlaamsclhe beweging voorbij, is. Hoe zal men dian hoemen dat deel1 van den Vlaamschen strijd. dat nog steeds grondvest op do gevoelsdcwestie ? We moesten het eens eai voor goed aan de letterkuncltige kritiek overlaten, uit te maken wat deugt en wat niet dleugt van al wat over Vlaanderen gezongen is. Strijdende Vlaman-gien moesten alleen nuaar een « Vlaamschen Leeuw » of een « Groeninghe » zingen na een daad. Niet air, uiting van gemced:sverteede-ring, doc-h als een bekronend zege>!ied, een bestempeling. Anders mochten er vele zangers van hed'en, zingend van op het gevoelsfoailkonnetje, nog eens vaststellen dlat zij\ Vlamingen zjijin en çeen F.lAmàngantéa. ° Want oo'k de Iiteratuur « d'expression Française », wàaîiin Vlaandieren's scl"voon:heid woirdlt verklankt, deze die vooral het 'llaffe « fJiamand maii pas flamingant » heeft dioen gaboren worden, kan 9tilaan gaan wiijaen op een rij monumenten in Vlaamschen stij<l. De Iiteratuur in dewelke « toute la F.lan-dlre » gezongjen \wrdt, ikian tellen. En ziji dloet 'het wel eens anders dan in verzen of n-'thmiisch prx>za. Zij is wel' eens uitleggend. Al genie-ten wa bcst, in kultuureenjzaamiheid, biji de eenste ; de uitleggend e .brengt ans gewioion-iijk meer geetstelijik profijt. Zij geeft immers het waaroani en 'hoe der' « lief die tôt Vlaande-ren », en stelt ons wel eems in de gelegemheid verwond'erdl te zijn omdat nooit ofte nimmer in dJeze liefdb begrepen wordt : de taai van Via a ndëfefT."." * _ u l " - Laa.t me u de vert al in g bieden van een fra^miant . uit eeni brok V.laanderen-"feviend proza van Emile Verhaeren, versehenen in . het .laatste r.ummer van het jonge Fransche tijdfichrift « Les cahiers d^aujourdfhui ». Nçoit heeft Verhaeren Vlaanderen .heviger ge-mind. Luister maar: « Ik 'bemin 'he\ig 'het foadkje grands waar i'k geBoren werd. » Ik d'raag on der het voorhoofd twee oogen, wel'ke gediurende tien kinderjaren niets an-dters weeis]3âegie.ld hebben: het zijn zijn land-schappen, zijn stroom, zijn womingen, zijn boomen, zijn kerktoren, welke hun geleerd liebben wat het beduiddle voorwerpen te zien en te bdkiijkem ; ihct zijn zijau wegent en ba-;ie.n, \\x*lkd pne de gewaa.r\voi(dlnig van het gaan hebben gegeven; het zijn zijn ochitenden, zijn middagen, zijn avondien, \velke me het begrip van den tijd en zijn heerlijke luchten en zijn oneindige vlakten we'llke me het begrip der ruimte vatten d'eden. » En die stem, m.ijn stem, heeft gedurende diezelfde jaren de hicht doorschud en weer-ga'md, a^een gindfer, in dat Vlaamsche vlek, gezeten bij de Sohelde, niet ver van een •scboûn groenend eiiand. Daar heb ik voor het eerst mezelf gehoord. » Begrijpt u nu waarom mnjn dorp, als het ware van mijn wezen deel uitmaakt en dat ik. béfc niet zou kunnen veiilooclhenen, zond'er mijn eerste zijn op aarde to ver]:oochenen. » Mijn ge'xjorteplaats is dus wel1 mezelf en ik 'houdt en-an zooals ik van mézelf tod, zelfzuchtig en passievol. Wat meer, indien ik na, overweging, beik/ennen mcet dlat zij van .mij versch.il:!encl is, dat zij 'buitèn mij vemchil-riend is, dat zij buiten mij- bestaat, dian wijdl ik haar onmiddelijik, zooals aan een weldioend persoon, die rechtmatigste en diepste erken-te^ijktheid. Ik bemin haair dus in en buiten miji en niet s van wat ;haar verheft of vermindert is -çmjj. vreemd'. » Haa/r uii'tzichten zijn me lief ; haar ge-woonten dierbaar ; haar wijzen van voelen, maak ik tôt de mij ne; haar toekomst, dàa.r werk ik voor; haar ver.leden verblindt me en ik zing het. Het is- vol helden... » Denk er aan, le^er. t ding heet « La Flandre ». Het: is van Vlaanderen dat Ver-haeren ailes liefheeft, ook de tos-'kom.st. Een ding is vreemd, 't is dat Verhaeren zich d'en klank der stem, niet meer herinnert, die d'oor de lucht schudde en weergaJtmde, bi;nst zijn jeugd, m ?ifl VJaamsclie Scheldle-dorp, gincller, la-»bas! Va.n al het eerste knapengestammel ; van hét spôintaan ontwaken, motorisch, der gelui-dlsn van deze bewuste stem ; van het natuu r-lijk verkTanken in eigen geluid', der namen van al de dingen uit het leven, die zach voor het eerst aan zijn opengaanden gesist vertoon-drn ; van het vastleggen in Vlaamsche wocr-den door deze stem, d'er eerste begripp^n; van /dût a'fles herinnert do diohter van « La Flandre » zich niets meer. Misschien weet hy nog hoe de zqmne op ?ulken zome m amiddag boven de - Schelde en zijn dcirp te spartelen zat; dat zijn stem dat al begfoette ; doch niet meer hce de stem dat deed, in weJke geluiden, in welke klan-ken.O, Verriest, wat een smiaad voor uw theo-rie over het motorische woord, het rythmische woord en uw « Heuninikt, deunink derf.,— Re- kela, fîkela. ferf... ! » *** Laat ons de gdvoeîskwestie, zondèii weé noch wrcsgingu oMeï bcord gooien. Het ro mantisme moet in de V.laamsche 'beweg?i geen andere roi; dan een \xx>rbereidende g spee'd1 hebben. Deze ml is nu best uit. Strijdt elke Vlaming voor zic.'hzelf om h bereiken eener indivâdualiteit, eener persoo1 lij.kheid, geg,rondvest op de ontwikke.ling d' natUiUivlijke Vlaamsche vermogens in 'her dan krijgt dé heele beweging hier door ha noodW'endige, zuivere strekking : die, beibc^ rend aan een r a s - b e w, e g i n g. De hoe'kjes gnonds zijn met veel tranen v£ liefde v.ruc'htbaar gemaa'.kit. Zij moesten r maar edndeliy^ den lang verwachten oogst o brengen. En/ misschien vechten we! làter tusschie ohauvinistiscihe-VlamiLigen en internationali tiscihe-Flaminganten, om een wereldrijk zoi der grenzen, waar elke Vlaming dan toc'h zr zouieen individu, en niet zcoaU nu : een voto vverp \x>or den gietlepel der halfslachtighei< Gust. van Hecke. NEDERLAND Naar het Weonsch» Vredsskongres De Bond « Vrcde door "Recht » îieeft ec groote kommissie sa.mengestekl, die ton do heeft te bevorderen, da.t een zoo g root mogeli aantiil Xe<ler!anders het Ivongres te Weenc zaJ bezoeken als bewijs van de groote belanj steïïing, die in Nederlandi voor de Vredesbe^v fging lecft. De kommissie, die tôt voorz,:tt< heoft Jhr. Mr. H. W. van Asch van Wijck, U onder-voorzitter Mr. M. J. ;van der Flier en t< sekretaris Jhr. Mr. B. de Jong van Beek e Don'k en onder haar loden o.a. telt d'en 'h. J Pieters, voorzitter der Nederlandsche Reisve. eeniging en voorts ta'l van dames ui.t verschi lendle plaatsen van het land', heeft zich reec in verbinding gesteld met spoorwcgmaatscha] pijen en 'hôtels, ton einde d'o reiskosten zoove< mogelijk te bepea'kon. De Evenredige Vertegenwoordiging De Staatskommissie voor evenredige vertegei woordiging is in ha.re vergadering van Trijda met haar arbeid gcreed gekomen. Haar verelag, vergezeld van de noodige bijk gen. zal iii den loop der volgende maand aan d koningin wôrden aangeboden. De Pestbestrijding op Java In het gebouw van het Nederlandsche Rood Kruis te 's Gravenhage, v/erd Zaterdag doo prins Hendrik der Nederlanden het komitei ter bestrijding van de pest in Xederlandsch-Ii dië aan gesteld. Dit komiteit stelt zich ten dot daartoe steun te veileenen aan het Nederlanc sohe Hooile Kruis en verplegingspersoneel e -materiee.1 uit te zenden naar de peststreken i: Nederlandsch-Indië. Openbare leeszafen in Nederland Het « Maandblad voor Bibliotheekwezen gecft een overzicht van den toestand der oper bare leeszalen in Neder land. Van Rijkswege ontvingen de leeszalen in 191 toelage totaal ten bedrage van 19,995 ^ulden die van gerrieentewege verstre.kt bedroege 58,2Ûâ «ulcÊn.JDs boogste Uij'kstoelage bedrna;: 3180 gulden (TJtrecht), de hoogste gemeente-to< lagen zijn 20,350 gulden (Rotterdam.), 10,0(3 gulden ('s-Giavenhage). Onder de laagste zâe wi.j o. m. Amsterdam : mets. De bibliotheek, welke het grootste aantal bot ken (opgegeven in banden) bezit, is Rotterdam 50,000; aaarop volgen Hilversum : 18,151 Dordrecht : 13,255, s Gravenhage : 10,24c U recht : 10,203, Leeuwarden : 10,000. Hc laagste aantal bezit de bibliotheek te Appingt clam : 963. Uitleeningen, Dordrecht : 65,386, Rotterdan 54,594, Utrecht : 46,409, Leiden : 38,648. Ht laagste ci j fer had die te Alkmaar : 480. In aantal bezoekers staat vooraan Rotterdam 95,550, dan volgen Groningen : 89,072, Dort recht : 80,000, 's G-ravenhage : 69,188, Utrecht 52,258. Het laagste aantal heeft Wee-sp : 1,557 FRANKRIJK DE UITSLAG VAN DEN EERSTEN VERKIEZINGSDA Het ministerie van Binnenlandsche Zake kendigt de volgende statistiek af, nopens de uits'.ag van den eerste n verkiezingsclag. Te begeven zetels : 602. Ingekomen uitslagen : Toegekende zetels: 34 Herstemmingen 25 Niet bekend gem. uitslagen 1 De 340 toegekende zetels vielen ten deel aa [le volgende partijen : Kathelieken en behoudsgezinden 66 zetel Vooruitstrevers (katholiekgezinden) 47 zetel Verbond van links 20 zetel Bepublikeinen van links 38 zetel: Radik. en Radik.-socialisten 118 zetel Republikoinsohe socialisten 11 zetel SociaListen 40 zetel De katholieken en behoudsgezinden nemen setel-: ; de ra'likalen en radikaal-socialisten wii aen 3 zetelô; de socialisten, 4 zetels. De katb liekgezinde vooruitstrevers verliezen 3 zetelî liet Verbond van links verliest 1 zetel; de Repi olikeinen van links verliezen er 2. De niet bekend gemaakte uitslagen zijn de? 1er verkiezingen in de koloniën en van den b :wisten uitslag te Pontivy. Het is eehter vooralsnog onmogelijk zich ee algemeen oordeei te vormen, daar er niet min der dan 251 herstemmingen moeten plaats vir tien. Van den uitslag hier van zal het afhar oren of er in de Kamer een nieuwe groepenvoi ming kao gevonden worden, om een ander koers op poJitiek gebied te laten voorzien. De gekozonen — De herstemmingen Caillaux is hei;kozen te M a mers, met 13<" Ptemmen meeaxlerheid. Daarentegen heeft Th< lamas, de radikaal die de daad van jnevj Caillaux ophemelde, te Versailles in 't zan moeten bij ten voor Prat, vooruitsrevend r( pubi.ikein, die 900 stemmen ineerderheid heef Zijm ver der herkozen : Milierand (onalh. s( ciali.st), Briand, Maurice Barres (klerikaal Viviani, minister vas onderwijs, priester L< mire, met 2000 stemmen meed-erheid, Thierry oud-minister, Regnault, minister van la.n< bouw, Etienne, oud-minister, Lebrun, mini: ter van koloniën, Delcassé, Noulleris, ministe van oorlog, graaf de Mus, Renoult, ministe van Geldwezen, Jaurès, de socialistiscihe le der is herkozen met 1SOO ôtemmen meerde: heid. Uisies, nationalist, komt weer in de Kame D<3 Kristen-socialist Marc Sangiiier. en Lepim de gewezen politieorefekt te Parijs, komen i herii-emming mer, gëunifieerde socialiisten. fe \'ërvins delft de dichter Richénin m< 0583 stemmen bet onderspit voor Ceccaldi, s< cia.list die 7718 stemmen bekomt. ÎUJSLANP DNDERAARDSCHE RIVIEREN VERWEKKEN INSTORTINGE Vele dooden en gewonden St-Petersburg, 27 April. — Onderaardech rivieren vormden zich onder de stad Poltawa e ondermijnen het noordelijk gede^lte ; versche dene in/.akkingen zijn daar ;t gevolg van gt iveést. Twe'e huizen' zijn inçestort. Vier perso aen werden gedood en twintig gewond. De Vereenigde Staten en Mexiko De houding der Veresnigde Staten tegenover het bemiddelingsvoorstel der ZuidameriUaan-sche republieken Hucrta zou het bemiîidelingsvoorste: aanvaarden Washington, 27 April. — Het Spaansch ge-zantschap ail lier heeft bijzondere berlchten uit Mexiko ontvangen, naar luid waar van président Huert'a liet bemiddclingsvoorstel van Argent! na, Brazilië en Chili zou aanvaard. hebben.De « Franikfurter Zeitung » verneelnn d;aa.ro-ver. uit Washington: In vele kringen al il 1er wordt dit benikMelingsaar.bod toj.ges'cJhrove:.i âan die beir.opiïngen van Bryan en Wi'scn. De aanvaarding is niet al te optimali.seh : zij zegt inderdaad darde Regeering niet ko.n bc'i'g-staan voci* on-gcStooi'd'3 terniddejiii.g.sonder-handelingen, daar een aanvallende daad van Huerta de hoôip op een spoedigen viede zou te niLet do'en. . Het standpunt der. pe.rs is algemeen; men kan het màar eens beprpeven. De groote moei-iijkheid wordt gezien in het omschrijven der bemiddelingsakîie en men vraagt Zi.ch af of alleen. de kwestie van liet saluut aan de vlag, dan wel ook binnenlandsche Mexikaa.nsche aangelegenlheden zu'lcn behandeld worden. Wilson zou m e!k geval de terzijdestelling vaiY Huerta als vrede s voor w aaede bedingen. Daar-in werdt notuurlijk'êen ernstige moeil'ijkheid tegeunoet gezieio. De krijgstoebereidselen worden in elk geval voortgezet. Voorts wordt gemeid diat het Staatscl-parlement- aan Carranza lia ten- weiten heeft, da.t geen verdere 0nd.2rhandeI1in.gen met hem zu!-' len gev-oérd worden, zoolang bij zijn .boudin g ten opzichte van de Unie niet. verandert. Naar het schijnt, is Carranza wel degelijk de gevrangene van generaal Villa «te Chibua'huc. De bladen melden nieuwe terderod1 . ; 1-gen va.n Amerikanen in Mexiko. Het fefget dat «•encraa.l Maas .bevel zou geven zeven Ameri-kaansc.he geva 11 genen te lateiii docdfycliieten. Boykot der Amerikanen te Mexiko . Galveston, 27 April. — Naar hier uit Mexiko-stad wordt vernomen, worden daar ôveral lijs-ten uitgedeeld met de Amerlkaansche handeis-liUizen, en een oproep om deze te plunderen. Talrij-ke huiszoekingen zijn reeds gedaan in A m erik aansc he hu i z en. Er ;s ook eeq andere lijst uitgedeeld met de Amerikaansche luiizen, die door Mexikanen worden bestuurd. De bevo'Jking wordt uitgenoo-digd deze M<-xikanen als verraders te vermoor-den.Vijandige stemming in Zuid-Amerika Uit. verschillende boofdsteden der Zuidame-rikaansche republieken wordt bericht dat daar Zondng vijandige betoogingen tegen de \"cr-eenigde Staten plaats vonden. Te Montevideo (Uruguay) moesten de betoogers voor het Amerikaansche gezantschap door de nolitie uiteen-gedreven worden. De meeste Zuidam'erikaansc-ho dagbladen. zoo te Buenos-Ayres als te Santiago, Bogot 1, Lima en elders scharen zich aan de zijde van Mexiko. Nog altijri treinen met vluchte!ingen Vera-Cruz, 27 April — Een trein mot 250 vluchteldngen uit Mexiko, waaronder 10-0 En» gelschen en 150 Amerikanen, is hier "gistere? aangekomen. Gedurende de gansche reis ha«l de trein de Engelsehe vlag uitgestoken. Admiraal Fletcher heeft een bevel uitgevaar digd, waarbij verboden wordt 's nachts op de daken te kruipen, ten einde te vermijden da' dan geweerschoten worden geldst. Dertig Amerikanen aangehouden bij Mexiko Vera-Cruz, 27 April. — Xaar hier uit Mexiko-stad wordt vernomen. zijn 30 Amerikanen die, overeenkomstig de raadgevincc der regeering te Washington, de hoofdstad wilden verlaten. te Aquas Calien.tos aanq-ehouden. Zij werden daar In een ijzerfabriek opgesloten. Onder de vluohtelingen bevindt zich de Amerikaansche konsui. De regeering der Vereenigde Staten heeft door bemiddeling van'dan Brazillaan-schen gezant de invrijheidstelling van deze vl 11 ch t eiii ngen ge v r a agd. Het dragen van v^apens verboden De Schout-bij-nacht heeft 't dragen tan wape-nen te Vera Cruz verboden aan al wie niet tôt de Amerikaansche vloot behoort. Zii die dit ver-bod overtreden zullen neergeschoter» worden. DE SCHAAL VAN HET LEGER DE KONING KOMT DEN VOET 3AL-WEDSTRIJD 3IJW0NEN Ellendig Kiesbelang De h. Wosste aan het woord - ; De vè.rstokte vijand der Vlamingen de h. : Woçsle heeft te Sotteghem het woord gevoerd. In zijn redevoering vinden wij niets behalve dèjveiklaring dat hij geep kiesstelsel zal hel-]:en in het leven roepen, « waarvan de katho-: lieken de slachtoffers zouden kunnen zijn ». Daar heeft men de k'rerikale politiek in haat voile eerloosheid. Het huidige kiesstelsel met al zijn onrecht-waardigheden is voordeeJig aan de k'ierikale [>olitiek. Dus moet dat steJsel volgens den h. Woeste blijven bestaan. Be'gië .moet wel Laag gezonken zijn, opdat het \'olksgeweten tegen die jxilitieke geineen-heden niet in opstand kome. Maar is er wel reden om daarover verwon-de;d te zijn, wanneer men vaststelt dat Vlaamsche kiezers zich nog een Woeste laten opso.l-feren ? Die man verdedigt op elk gebied al wat zoo-.veimS vcrstandelijke als de stoffelijke verhef-linT van het Vlaami>che volk belenimeren kaij.. "G'ansoh zijn politieike loopbaan was een sluwe en iistige strijd tegen den vooruitgang van de Vlaamsche beweging. Al wat hij deed was er op beiekend om te beletten dat de arme Vlaming neizelfde kiesrecht zou genieten ais de rijke bewaarde-r. En er zijn nog katholieke Vlamingen, die voor tle zegepraal van den h. Woeste hun schoenen verslijten ! Wij hopen dat die knechten slecht lcon voor hun *!coht werk zuUen krijgen. De verkiezingen van het arrondissement Aalst meeten be wij zen dat er nog Vlamingen j zijn, die van geen Woeste-politiek willen hoo-ren.Die po'itkik was noc.d'ottig voor gansch België en voornamelij'k vo^r het Vlaamsche volk*. Het Vlaamsche volik- ware te beklagen, zoo het dat tindeiijk niet begon in te zien. A vous. PRIESTER LEMIRE HERKOZEN : | LEM1RE EH ZÏJNE MEDEWERKERS VOOR 'T DAGBLADBUREEL « LE CRI DES FLANDRES»! TE HAZÊBROECX I De bekende priester Lemire is toi lid van de. Francclie Kamer herkozen met 7.971 stem-men, teacn 5,!)S6, uilQebracht ov den lir. Heuroote. Na het bekend worden. van den uitslaa verloonde priester Lemire zich ox> het. ballcoh van het liais waar zijn korniteit zclelde. Hij danktc de stad Hazebroeck en de aansche omschrij-b vint], en verldaafde dat hij veci gè.lcden had, ta en men hem had voorgestcld als vijand van 1 den QOdsdirnst, wat een leur/en i.-:. Doch door z'ijn voorbeeld heeft hij willen aantoonen, dal. - men teoelijkertijd priester, katlioliek volksvertCQxmwoordigcr m republikein wezen kan. Hij eindirjde met de woorden : « Daar ge mij opnieuw de sjcrp van afycvaardigdc toever-trouwd hebt. zal ik in uw dienst blijuen ! » Deze woorden werden geestdnftig toege juicht, Liberale Betooging te Aalst o DE VLAGINHULDIGING DER VOORUITSTR. LIBERALE JONGE WACHT Van onzen bijzonderen berichtgever : Uit aile deelen van het Vlaamsche land waren Zondagnamiddag liberale strijders naar de Denderstad gekomen om deel te nemen aan het vlaggefeest der wakkere Vooruitstrevende Liberale Jonge Wacht. Va.n rond den middag kwamen met elken trein gansche groepen te Aalst aan. Het weer is wel wat frischjes, doch het houdt zich goed, wat'dan ook talrijke bewoners der stad op de been brengt om de vlaginhuldiging bij le wo-nen.De deelnemende maatschappijen. De stoet wordt geopend door de liberale fan-faren « De standvastige Ware Vrienden», ge-volgd door de groep Aalst, bestaande uit : Liberale Associatie, Lib. WerkmansKring » Vooruit-gaui.g door t Werk», Onder!. Bijstand Eerbied en Recht voor Allen : Lib. Vakbonden en Fonds tegen Werkeloosheid, Bond der Liberale Wijk-clubs (zeven wijken), Lib. Wijkcliib Het Zonne-ken, Balbocérmaatschappij St Servatius. Dan komt de groep Ninove, ook zeea* talrijk : Lib. Lanf. Voorwaarts, Lib. Kiesgenootschap, Rederijkkamer De Witte Waterbloem, Koor-maatschappij De Denderzonen. ^ Verder : N i! - il Verinnr;)^ " ^Te^dcrïf rT.'.V ; Lib Jonge Wacht, Dendermonde ; Lib. Johge Wacht, Zele. De provincie Antwerpen is goed verte-gehwoordigd ; wij stippen aan : Oiid-Leerlin-genbond Scliool 4, Antwerpen ; Lib. Jonge Wacht, Berchem ; Lib. Volksbond, Schelle; t.ib. Jonge Wacht en Lib. Vakbonden, Hoboken. Ook de groep Geeraardsbergen komt flink voor: hij bestaat uit ; Farrfarenkring Orpheus; Lib. Associatie; Lib. Jonge Wacht; Lib. Wijk-club A.; Tooneelkring Voor Eer en Kunst ; Turnkring I,a Grammontoise ; Lib.Jonge Wacht van Overboelaere. Dan volgen de kringen van Brussel en Voor-s'.eden : Lib. Associatie ; Jonge Lib. Wacht, Anderlecht ; Jonge liberale demokr. Wacht, Audergem ; Jonge Lib. Wacht, Koekelberg ; Lib. en \'ooruitstr. Associatie en Lib. Wacht, Schaarbeek. Vervolgens komt de indrukwekkende groep van den Liberalen Volksbond van 't arrondissement Brussel, met zijn prachtige blaûwe vaandels, voorafgegaan door zijn wakkere n « Trompettersclub » en omvattend de Jonge Wacht, Onderl. Bijstand, Tooneelafdeeling; Afd Anderlecht v. d. Lib. Volksbond, id. Molen-beek.De groep Vi'voorden is eveneens zeer sterk : Lib. Volkspartij, Lib. Wielrijdersclub, Liberale Vletaalbewerkersbond. Een schoone groep vormt de afvaardiging lit Gen t.' bestaande uit : Lib. Kring wijk Rabot net klaroenen en trommelaars ; Rabot's Lib. Voorwaeht ; Lib. Jonge Wacht ; Lib. Jonge A'aeht Danipooit-Kasteel-Heirnisse ; Lib. De-nokratische kring Saspoort-Meulestede : Lib. onge Wacht, id. id. ; Lib. Werkersverdediging; Vlaamsche Lib. Vereeniging- Lib. Kring der leuvelpoort : Laurentskring De Vrijheids-iefde • Lib. Wijkclub der Plezante Vest. Lib. Jonge Wacht, Oentbru^ge ; Lib. Jonge Vacht, Eekloo : Lib. Jonge Wacht, Sottegein ; iil». Jonge Wacht, C.ontich. Ten slotte komt de feestvierende kring de rooruitstr. Lib. Jonge Wacht van Aalst, met l'are muziekafdeeling Eendracht en Vooruit-ang.ie overhandiging der vlag. — De toespraken. De stoet begeeft zich aldus langs de Statie-îraat. de Esplanade en de Vrijheidstraat naar e Keizerlijke plaats. Overal op den doortocht ; eene belangstellende menigte geschaard. Op de Keizc-.rlijke plaats wordt hait gehouden oor het lokaal «De \';er Winden », waar de lag overhandigd wordr, en de ontvang6t der fgevaardigden plaats heeft. De h. BR'S'S, eerevoorzitter, in eene kernacli-ge toespraak, betoogt dat deze feestviering niet lleen een feestdag is. maar ook een strijddag ; et is de bevestiging van onzen voortdurenden rijd tegen het klerikalism De liberale partij eeft aigezien van het kartel, maar zij zal daar-nder niet 1 i j den. Meer dan ooit. zullen al de rijzinnige demokraten zich rond de liberale la? scharen. Spreker verheugt zich over de erbroedering en de eensgezinde tamenwer-ing lusschen ai de liberalen van liet arron-issemerit (loej.). Eendrachtlg wordt thans ten rijde getrol:ken voor de zegepraal van het li-?raal programma. De Vooruitstrevende Liberale Jonge Wacht an Aalst is ook eeri Vlaamsche Jonge Wacht. etuige de V laamsche leeuw die op haar vaan-el prijkt ! fApplaus.) Spreker overhandigt daarop de vlag aan den ooi-zitter der wacht, die in ontroerde bewoo.r-ingen zijn dank betuigt namens het bestuur u de leden. De h. DE BLIECK, senator, spreekt, als oude trijder en herinnert aan den strijd voor de rijzinnige gedachten in \roegere jaren. Hij rengf hulde aan de vrijzinnige jeugd. VVij iebfc>en vertrouwen in de toekom6t. zegt hij, wintde j onge r en zijn met ons!(Dav. applaus.) Na afloop dezer plechtigheid zette de stoet i.i 11 optocht door de straten der stad voort, îaar de zaal Concordia, waar de groote volks-■ergadering plaats vonfl. De meeting in de zaal Concordia De groote zaal « De Concordia », waar de neoting werd gehouden, was propvol. Een op-ichrift -( Verv^aamsching der Gentsche Hooge->chool. Luik aan de Walen — Gent aan de Vla-ningen » prijkt in de zaal, opgeheven door wee bekende Jonge Wacliters van Brussel. I>e h. LEON CF. DE SCHEPPER, voorzit.ter 1er Vooruitstr. Liberale Jonge Wacht, zit voor :=n geeft, het woord aan don h Achiel BRIJS, :lie op eene ovatie onthaald wordt : Deze verontschuldigt den h. BEH.Vf, burge-meester van Ninove. De stad Aalst, zegt spreker, is eene kl erik aie vesting, maar toch zijn de liberalen talrijk or>-gekomen. Niettegenstaande de verdruliking blijft dediberale vlag hier fier wapperen. De klerikîalen hebben veel beloofd en niets goeds gedaan. Alleen de dingen die ze niet be-loof<len of zelfs bestreden, wertlen tôt stand! gebracht. Woeste is een geslepen vos voor zijn partij, maar niet voor zijn land. Nooit werd het volk om den tuin geleid als door li'em. Tegenover de klerikale veelbelovers stellen wij onzen geliefden volksvertegenwoordiger liens, die steeds in de bres stond om de demokraU-sche wetten te verdedigen. De liberalen voelen zich sterk genoeg, om deze maal den strijd alleen aan te gaan. Indien al do vrijziniiigen hun plicht begrijpen, zal de overwinning aan ons blijven. Spreker brengt hulde aan de vrijzinnige jeugd die zoo talrijk is opgekomen uit Aalst, Ninove en Geeraardsbergen. Dat zij bare pro-paganda met kraclit doordrijve om de gelede-ren van het lil>eraliism te vergroofcen en de liberale lijst bij de aanstaande verkiezingerî ter zegepraal te leiden. (Daverend applaus). pe notarus DE WINDT, voorzitter der Liberale Asociatie van het arrondissement. Aalst, brengt, uit naam van al de liberalen van het arrondissement, hulde aan de Vooruitstrevende Liberale Jonge Wacht om hare werkkracht. Hij kondigt plechtig de verbroedering af die bestaat tusschen al de liberalen van het arrondissement; allen gaan thans eendrachtig samen om de overwinning van den verdienste-1 ijken liberalen en demôkratischen volksvertegenwoordiger Rens te verzekeren. Spreker brengt op zijne heurt hulde aan de jeugd en drukt ten slotte de hoop uit dat hare onverpoosde werking bij de verkiezingen zal bekroond worden met eene schitterende zegepraal. (Toejuichingen). Intuvsschen is M. Franok bi.n;nengekomen die, tengevolge van een ongeval aan zijn auto, 12 kilo me ter per rijwiel inoest afleggen om bh-, tijds 1e Aalst te geraken. De ii. FRANCK ovatie) bren^ hulde aan de werkzaamheid van den h. Rens die, zegt hij, met klank zal herkozen worden. 1 Eerlijke lieden zeggen al tijd waar zij heen î wil.en. Dat doen de kierikalen niet, want on-t der al hun voorstellen scluiilen valstrikken eri - lage partijbedoolingen. Zij beloofdon de militaire lasten te verminderen. doch deze woor- 1 den waren nog niet koud or zij stelden de nieu-[• we militiewet voor. Zij ver kl aarde 11 geen , nieuwe beJastiugen te zullen lieffen, en eenige 3 maanden na tle verkiezingen werden voor -i<> - rriillioen nieuwe belastingen gestemd! Onder het klerikaal bew-nd is onze openbare scliuld tôt vier niiljard gestegen! Wij botalen meer aan intresten dan er g'eld is bij de belastings-ontvangei's. De kierikalen zit ten zoo in geld-verlegenheid, dat zij geld hebben moeten" ha-len in Engeland tegen een ongelooflijk hoogeri ■ intrest. ; Wi.i, liberalen, eerbiedigen integendeel al J wat eerlijk is en onze verdraagzaamheid strekt 3 zich zelfs uit lot hen die ons bekampen. Het liberalism is dood, beweren de klerika- - len Doch in aile landen van Europa zijn liberale regeeringen aan 't bewind en arbeiden zij • voor de grootheid van hun natie. Tegenover • zulke voorbeelden hoeven wij ons met te stor „ • ren aan den iaster^ vatii kj^ika.le... Itie^dyavers^. - zooveeT te lijden hebben van de klerikale on-verdraagzaamheid, en bezweerr aile anlikle-rikalen en voorstanders van .A. S. te stemmen " voor den volksvriend Rens. (Gcestdriftige toe- ; jinchingen). D * h. J. RENS, volksvertegenwoordiger (lang- • ovatie). — Hier hebben wij te st rij den tegen ; drie te.crenstrevers. Kierikalen, Daensisten en • Socialisten voeren liunnen strijd met de mees-; te hevighejd. Màar wij hopen de overwinning ' te behalen. De kierikalen hebben hun woord ver'broK"n "1 wat zij bevoebten werd nu door hen verdedigd1. De kl-erika.tin hebben al hunne wanens ver- • ,YT,îizeld en dit zijn propagandamiddèlen voor 1 ons. De eendracht tusschen. aile liberalen, heden > bezegeld door deze zoo welgelukte vlaginhiil-di.ging. laat voorzien dat er met overtuiging' zal «estreden worden 0111 tien liberalen zetel i te behouden roejuiehingenj. ' De h. li PE'iTI'JFAN. namens de Liberale Associatie van- Brussel, doet on zijne beurt een klachtigen oproep om de zegepraal van het liber ial program te bewerken. \N'ij liberalen, moeten niet eene politiek voeren van perso nen maar van gedachten. (toej '. De h. DE BLIECK. senator loej./ verheu.crt er zich over dat de jeugd terug voor het vrij • , zinnig kleaal strijdt. Waar in 't verieden men-schéii op den brandsiapel zijn gestorven voor de vrijheid vaii gedachte moet'en de iongei'en der XNste eeuw dit voorbeeld indachtig blijven tôt staling iii den strijd voor de overwin-pinir der vrijzinnige gedachten. Al tijd en overal moet gestreden worden, zelfs buiten kiezingstijd. (Toejuichingen). De II. A. BRIJS brengt hulde aan de aanwe-zige gdkozenen en begroet <le'n.ièihv ingehul-digde vlag, waaroj) de Vlaamsche Ix?euw klauwt en de geuzenkleuren prijken. Hij doet beroep op a de aaniwezigen om de vlaginhuldiging van den Liberalen Volksbond van Anderlecht, op Zondag 3 Mei en de vlaginhuldiging der Vereenigde valkbonden van Aalst op 10 Mei, bij te wonein. i)e vergadering ging daarop onder de grootste geestdirirt en onder het zingen van sti-ijd- liederen uiieen. ———>-• ♦ •-< Libsraal Feest te Oudenaarde IN LIT VOORUITZICHT VAN DEN KIESSTRIJD Van onzen berichtgever : De liberale Assooiatie van Oudenaartle vor-gaderde Zondag aan den dise]], om in 't- voor-zicht der verkiezingen, de rangen nauwer aan te sluiten. Do hh. L. Franck van Antwerpen en Moiiville van Brussel, hadden de uitnoodiging der Oudenaardsche vrienden beantwoord. Aan de eeretafel zaten de h.h. \"an Wetter, voorzitter der associatie; Tolksvertegenwoordiorcr d'Hauwer; nota ris Ôturbaut, van lîon'se : Van CauwenbergHe, van Elseghern ; advokaat D'Hlol-lander, van Oudenaarde. Voorzitter Van Wetter brengt tien broeder-groet aan tle h.h. .Franck en Monville en stelt de libérale kandidaten voor 111 de aanstaande verkiezing ; zijne overtuiging uitdrukkend dat hunne verkiezing geen den niinsten twijfel over-laat. Spreker drukt in verheven terinen zijn be-trouwen uit in de toekomst der liberale parti j, gestt>und t>p de reehtvaardisrheid en de vrij'lieicl, waarbij zioh ten slotte allô"goede staatsbin-gevs zullen aansluiten. Een knappe Vlaamsolie rede wordt daarna gehouden dooi volksvertegenwoordiger Franck die, na hulde gebraoht te hebben aan d'j ^eko-zenen der omschri.iving, de groote punten^ont-leedde van het liberaal programma, de grooto hervoi*miugen op dit programma geschreven en door de kierikalen schaamteloos overgenomen 011 ton politiekén nutte misvormd. Do redenaar bcsluit zijne toespraak met de heropbeuring van het VJaamsohe volk ait zijn stai.t van onderg*?-seluktheid te begroeten. De h. Monville spreekt een Fransche rede uit, waarin hij breedroerig handelt over de • Sohoohvet, waarna volksverterreinvoordigrr d'Hauwer, in 't Nederlandsch, hulde brengt aan • tlo werking tler liberalen van het arrondissement - en zi 111e vrienden aanspoort vooral op tien bui-, f-en de bevolking voor de vnjziniiige gt'dacliten te winnen".

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods