Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1594 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 16 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vh5cc0wg18/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

H foor Belgie 5 centiemen, voor Nederland § cent het nummer §11 VIJFTIENDE JAAR Woensdag 22 April 1914 30, St-Pietersîraat, 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i m Bel}il,wachtvrij h. l*i,00 7.SO 4,00 Nederlani, » • 20,Oi 10,80 S.SO Andtrelanden i 32,00 16,00 3,00 Nen kan inschrijven op aile postkantoran D* inickrijvcrt voor een jaar ( 14 frttak), ieibtn recht op eene gratis boelenpremu en un féttlv4trt*rd nelulifluch bijvoegtel van 8 blads, Vlaamsche Gazet Nr 112 Woensdag 22 Apri! 1914 30, St-Pietersîraat^ 30, Brasse! AÀNKONDIGINGEN 4$ Bladzijde, per kleine re*«l t . . Ir. 0,50 !• Bladiijde » • . o i i,00 2* B'adxijde . fr. 2 en • 3,00 ReehlerlijEC eerherstellingên . > %,09 fioofdopstsiler-Eigenaar : JULIU8 HOQTE, BRU33EL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BEST"CJUR E1T RED A.OTIE i TELEFOSH £80 Onze Koloniale Politiek Een Gedeeltelijke Verkoop van Belgisch-Kongo ? Door ingénieur Gernaert, die zich in Belgit veel met koloniale vraâgetukken heeft opg<e houden, wordt een eigenaardige oplossinÉ voor li et Kcngo-vraagstuk vooruit gezet. In het werk door hem hier over in 't llclr gezonden, onderzoekt hij eerst girondig den toestand van het moederland tegenover de ko lonie, toestand die hem, onder de huldige om standig-hedën, weinig verkwi.kkel.ij k toeschijnt en berekent daarna wat België zich in de toe komst aan opofferingen zal moeten getrooster om zijn « Afrikaansch Keizerrijk » uit te baten Zoo men met hem berekent dat, in België 700,000 personen schatplichtig zijn, komt hel jaarlijksch voorzien tekort in het Kongobud-get elk gezinshoofd te staan op 30 fr. Moet anderzijds, ter bewapening der kolonie, de aangekondigde leenin.g van 1 milliard wor-den aangegaan, dan zouden de 700,000 schat-plichtige gezinshooMen van België zich een nieuwen last moeten opleggen van omstreekf 300 fr. Hoe daaraan ôntsnapt en loch de kolonie in de beste voorwaardèn uitgebaat? De oplossing door den h. Gernaert vooruit-gezet, is deze : België zou aan Duitschland, t'akkoord met de Etaropeesdhe mogendhedën, het gedeelte van de kolonie af staan gelegen ten N'oorden van den Kongostroom tôt bene-der». het Kivumeêr. Ben kolonie verkoopen ? zal men vragen. Waarom niet? Heeft Spanje zijn koloniën niel verkocht aan de Vereenigde Staten ? Heefl Engeland Hellgoland niet afgestaan aan Duitschland? Stond Frankrijk, in ruiling van andere bezittingen, niet een gedeelte van Fransch-Kongo aan Duitschland af ? In grondbeginsel dus, zoo van Belgische zij de aile waardj.gbeidsb'e z w aren worçlen ter zij de gelegd, staat feitelijk niets dezen verkoop ir den weg. *** Op het kiein plannetje, dat hierboven ver-scluint, kan men de beteekenis van den voor-gesteld en afstand nagaan. De - grond, door ingenieur Gernaert bedoeW en op de kaart aangeduid door rondekens, beslaat 680,000 kilometer vierkant. Het overblijvend gedeelte der kolonie, in wil aangeduid, beslaat nog 1,700,000 vierkante kilometer of 58 ma al de oppervlakte van België. Doch Frankrijk heeft recht en te doen gelder met betrekking op Kongo. Hoe die rechten ge-handhaafd ? Ziehier : Duitschland zou, ten Noorden dei Kongostreek", een strook grond van 2(>0,000 vierkante kilometer aan Frankrijk aanbieden, ir ruiling en onder vorm van vergoeding, vooi afstand van zijn recht van overname der ko lonie, Frankrijk îoegezegd door de akte var Berlijn in 1885, en bekrachtigd bij de naasting van den Vrijstaat. Deze landstrook beslaat bijna juist dezelfde oppervlakte al s de landstong den 4 Xovembei 1911, door Frankrijk aan Duitschland ir Fransch-Ivongo afgestaan — op de kaart ir kleine ruitjes met ops-chrift « Dujtsch Kame roen » aangeduid — om Duitschland toegang tôt den Kongostroom van uit Kameroen te ver îeenen. Die afstand gesohiedde ter gelegenheic der onderhandelingen nopems Marokko. Deze afstan-d gedaan, zou Duitschland zijr Afrikaansche bezittingen zien aangroeien me-420,0f>0 vierkante kilometer, doch dit groo' voord-eel zou verkregen worden dat Duitscl' Kameroen en Duitsch West-Afrika zullen ver eenigd zijn en een uitgestrekt Duitsch Afri kaansch keizerrijk uitmaken, van Oost naaj West, dwars door Afrika. *** : En nu de voordeelen voor België. Steunend op den prijs door de Vereenigd- ■ Staten betaald in 1898 aan Spa.nje voor dei afstand der Philipienen-eilanden, mag mea . de waarde van den Afrikaanschen grond, di België zou vervreemden, vaststell-en op ruin •.2 tôt 3 milliard fr. T.wee millioen mark is een met te versma den som. Wat zou er d-aarmede niet kunnei uitgericht worden tôt .betere uitrusting va.n d kolonie. I Welke hoogere eischen zou België niet me 1 gen stellen daarna, tôt het verkrijgen van be tere voonvaarden bij de vernieuwing van he handelsvordrag met Duitschland? Wat zouden de zedeCijke gevolgen daarvai in Europa zijn ? Duitschland, een keizerrijk in Afrika bezit tend, zou er een uitvveg vinden voor zijn ovei tollige bevolking, voor zijn nijverheid, voo zij ne werkkrachten. Frankrijk, dat een groote uitgestrektheû grond in ruiling brkomt voor <ien afstand vai zijn recht op overname voor dit gedeelte de kolonie, zou met penoegen den « koop » ten1 slaan orn de zedelijke voordeelen die hem t j beurt vallen. Terwijl Duitschland zijn keizerrijk in Afrik; i doet gedeien, zal men Frankrijk in Marokk j met vrede laten en de groote zedelijke betec ! kenis der teruggave van het « onderpand » ii i Afrika — de landstrook van Kameroen — al ; gestaan na Algesiras, ware van aard om eei j toenadei'ing tusschen beide volkei'en te ver wekken tôt groote vreugde en profijt vai gansch Europa. Engeland zou geen opmerkingen in 't m ici den brengen, daar het Vereeni,ad Kon.inkrij er niet op belust is zij ne bezittingen in Afrik dit te breiden, en anderzijds zou Engelan< met Frankrijk in de eerste plaats de goede ge volgen der overeenîvomst voelen, dair de uil rusting van het Dujtsch Afrikaansch keizei rijk kapitalen en manschappen zou in besla nemen.'die anderzijds a<an de versterking de oorlogsvloot zouden woTden besteed. «*» Een tweevoudige \i*aag rijst echter op : 1 , Duitschland bereid een kâpitaal van twee mi. liard mark voor die Afrikaansche bosschen e: moerassen te bet.alen en zoo ja, waar zou he Duitsch staatsbe.stuur de noodige gelden vir den? Het gaat thans reeds zeer moeielijk d uitgaven voor leger en vloot te dekken met d middelen. waarover het land beschikt. Anderzijds moyen wij betwijfelen dat he Belgisch parlement, waar zooveel veTwaohtir gen van onze ko'.onie worden gekoesterd, t oordeelen naar de opofferingen die men be reid is te doen, er in zou toestemmen, na er kele jaren bezit de kolonio in t\vee te kapper nu de moeielijkhoden schijnen overwonnen, e het uur nakend is, waarop de vrucliten va den arbeid zullen geplukt wo^rden, naar me beweert ! Enkelen zullen van meening zijn dat de m ■ tionale waardigheid hier niet tôt haar recl ' komt., en de droom van Leopold II, aan zij • volk een « Keizerrijk » in Afrika na te Later waar het aan zij ne bedrijvigheid kan uitin geven, niet moet verziwinden. Het vraagstuk is zeer ingewikkeld, en het i , dan ook wenschelijk er de alsemeene aandael , op te vestigen en ailes grondig te onderzoeke alvorens een bepaalde oplosstng te verded gen. In elk geval kan België nog niet rijp zij • voor den afstand van zijn kolonie, waaro zooveel verwachtingen werden gesteld. Julius De Boclc. NEDERLAN1) Torpedobooten !e Maastricht Te Maastricht zijn Zaterdagnamdddag twee torped'cbooten aangekomen, die « Makjan. » en de « Ohimstiaan Cornelis ». D'ezs schepen bl.ijven daar een viertal diaigen zetoa^ gemeld', zijin dezse tweei torpedobiooten door België, nawielij'k langs de. Zuid Wiillemj>vaart, naar Maastricht gielktoauen'. De ontvangst op Bel-gischen bodem was zeer hartelij'k en d'en Bel-gischen to'ibeambten woi'd te Loozen aan boord van de schiepen den eerewijn aangebo-d'en, waarbij heildroaiken op de Belgische ko-ninklijke familie en op 'koningan Wi'hedmiina werden ingesteldi. Bosch- en heidebranden Op! vejtiscbeidene 'plaatserï iii N^dieitland) zijn Zcmdag bosch- en 'heid^biranden uitgebroi-ken. Nabij, de Jegexplaats Zeist is door zulk •ien brandi groote schade gefteden. De rnaga-zijnen met springstoffen Jiepen emstôg ge-vaa.r. Te Beekbergen 'bij Arnhem werden ioo hektaren heide en bosch in asch gelegd. Ook in het buitenpark vain het Koninklijk Dcmein « Heifc Loo » te Apeldtocmn toft een vri) emstige boscbbrandJ g)ewo?d. Een groote un tgestrektheid! opgaand dennenhout werdl eien prooi der vlammen. Domeiivpei^oneeil en de brandWeer uiit Apeldoorn. slaagden er in het VujW in zijn voortgang te s lui ten. Hoe-ihiet vuuir in diit voor het puibliek on-toceankelijiki dfeel van 'het park is'ohtstaam. is onbek^nd- 375,000 handteekeningen voor een verzoekschri; Op hetl pétition nament \1ooi' Plaaitselijk' Keuze had'den Maandag 375.000 personen g* tœkend. Dit petitionnement strekt er toe or te vragen dat in elke gemeemte d!e meerde: heid der iniwoinersi zouden mogein beslisne over de beperking of de afschaffing van de verkoop van alikoholhoudendle dr:anken. FRANKRIJK VREESELIJK AUTO-ON3EVAL TE PARUS Een moeder gedoc- , haar kinderen gewon Parijs, 21 April. — Een monder en haar twe kinderen werden Maandagnanoen op de Grenc lekaai te Pari.is door osn auto aangejeden. D ougelukkige, de 34-iarige vrouw Locnon, wer gedood. Haar beide kindert.ies, 4 en 6 jaar ouc hebben zware verwondingen aan hoofd en beei tjes bckomen. Do autovoerder werd aangehoi den. ITALIE Gesn speorwegstaking Rome, 21 April.. — Volgens liet « GiornaJ d'Italia », heeft de algemeene raad van het syi clikaat van spoorwegpersoneel in zijn vergad ring te Ancona besLoben de staking tôt een gin s+iger oogenblik uit te stellen, al zijn de maa regelen, door de regeering getroffon, niet va dien aard dat zij het spoorwegpersoneel t-evr den stellen. GRIEKENLANU DE NOTA DER MOGENDHEDEN De Zuid-Albaneesche grensî-egeling en de eilandenkuiestie Londen, 21 April. — In hun nota aan Grio-kenland keuren de mo^ndheden do grenfnvi]/.l-gin<ï bij Argirokastro, in de nota van Gnckcn-land voorvgesteld, goed. De door Griokenland verlangdo wijziging bij Koritsa kunnen de mo-gendhetlen niet aanvaarden. In zake de eilanden zijn de mogendheden bereid vriendschappelijken invloed op ïu-rkije te oofenen ; andere verplichtingen kunnen zij echter niet op zich ne m en. De nota maakt geen gewag van de door Ita-lië bezette 12 eilanden, nocli van het Grieksche voorstel nopens Castellorizo. Evenmin rept de nota van do verlangde waar-borgen in Epirus, noch van middelen om op de Allbaneesohe regeering druk uit te oefenen ter verkriiging van de gevraagde voorrechten voor de CTrTeksdie bevolking. Wel beloven de mogendheden hun invloed aan te wenden om voor die bevolking « zekere voorrechten » te verkrijgen. Zij verklaren voorts de onzijdigverklaring van het kanaal van Korfoe voor noodzakelijk. Onverwijlde ontruimâner van de ^treken van Epirus, waar zich. nog Grieksche troepen bevin-den, zullen de mogeud'heden van de Grieksche regeering bij monclelinge kennisgeving verlan-gen.< OOSTENRIJK Drie millioen brandschade Budapest, 21 April. — Te Debreczin is er brand uitgebroken in eene fabriek van spoor-wegwagens van den Staat, brand welke tôt andere werkwerven oversloeg. Oni»eveer 150 trein-wagens en eetn groote hoeveelheid materiaal zijn vernield geworden. De schade bedraagt 3 millioen.i i ! Het Geschil tusschen Mexiko = en de Vereenigde Staten t DE BLOKKADE DER M EXI KAANSCH E KUSTEN 1 Vera-Cruz, 21 AprO. — De h. Hughes, bevel-hebber der vloot van den Atlantischen Oceaan, bezocht generaal Maas, bevelhebber der Mexi-» baansohe regeeringstroepen te Vera-Cruz en den havenkapitein. Hij verzoclit al de handels-j schepen, die te Vera-Cruz lagen, de ha\en te , verlaten. De Amerikaansche konsul verzocht al de vrou-. wen zicli op de thans in de h aven liggende sche-I pen te begeven, en bij voorkeur op de « Mexi-' ko » en de « Esperanza », welke tôt dit doel l door de Amerikaansche marine waren uitgerust 3 geworden. ! | De uitwijking der Amerikanen " I Washington, 21 April. — De uitwijking der 1 Amerikanen nam in Mexiko aanvang. Honder-" den verlaten de stad Mexiko, ter bestemming 1 van Vera-Cruz. A . Naar de Mexikaansche wateren 1 Washington, 21 April. — Het pantserschip 1 « Mississipi », welke een korps vlicgers, aero-" planen en 600 man voetvolk aan boord heeft, kreeg bevel Pensacola te verlaten en naar lam-" pdco te stevenen, vergezeld van twee transport-' scliepen en een vloot torpedobooten. r Het pantsersebip « North Dakota » is reeds I naar Tampico uit^evaren. s Nog andere slagschepen naar Tampico i Washington, 21 April. — De slagsoheiien Vir-t ginia, Nebraska en Georgia hebben last gokregen • Vrijdag van Boston naar Tampico te stoomen. b- e De houding der opstandelingc:i t, Londen, 21 April. — Men denkt niet dat de révolutionnaire generaals Villa en C'arranza g parti,j zullen kiezen tegen de Vereenigde Sta-ten, zoo de oorlog aan Mexiko wordt verklaard. De mogelijkheid eener ontscheping New-York, 21 April. — Een uit Tampico toe-i gekomen draadloos telegram meldt dat de Ame-n rikaansche schepen naar deze stad toevaren. Admiraal Badiger en de leden van zijn staf stel-- len een voorloopig veldtoohtontwerp op en aan-t zien do mogelijkheid eener^ ontsdheping. Het i smaldeel zal Woensdag voor Tampico toeko-i, uten. Bescherming der vreemdelingen ® Mexiko, 21 April. — Président Huerta heeft 1 beloofd al de vTeemdelingen te beschermen, erin f1 begretpen de Amerikanen. ^ Eene verklaring van Wilson P Washington, 21 April. — Président Wilson heeft in een intervieuw verklaard, dat men niet den indruk moet krijgen, dat de Vereenigde H Staten aan Mexiko den oorlog zullen aandoen. « Wij willen den oorlog niet », aldus verklaarde de Président, « wij willen ons enkel recht ver-schaffen. De oorlog kan vermeden worden, in-3 dien Huerta verstandig optreedt. » 1 Over de onderhandelingen tusschen Mexiko en de Vereenigde Staten -! Mexiko, 21 April. — Do minister van buiten-landsche zaken Rojas heeft een verklaring afge-1 kondigd, waarin hij een overzicht geeft van de onderhandelingen, die gevoerd zijn tusschen de Mexikaansche regeering en den Amerikaan-schen zaakgelastigde. Dit overzicht eindigt als volgt : « De M*éxikaansche regeering heeft ge-weagerd, toe te staan dat een on voor waardeh j k saluut gebracht zou worden aan de Amerikaansche vlag. Zij meent dat, erin toe te stemm en, dat haar dit wordt opgelegd, gelijk zou staan met toe te latei., dat Mexiko Ucleedigd wordt. Do Mexikaansche regeering vertrouwt er op, d dat do beschaafde wereld haar handelwijze, ver-e standig en gematigd zal vinden, en van oordeel . zal zijn, dat Mexiko aile verplichtingen van het 0 internationaal recht is nagekomen en het, door -j te weigeren nog verder toe te geven, enkel ,ge-l' dreven was door eerbied voor eigen eer en waar-t' diglheid. » ' De Duitsche drukpe^-- en de houding van Président Wilson Keulen, 21 April — De « Kôlnische Zeitung » schrijft : « Niet te betwijfelen valt het, dat de lioudins van président Wilson heel de Amerikaansche nat.ie zal bevredigen. Wat Duit.schland aangaat, men kan enkel betreuren wat er sinds jaren in Mexiko gebourt. Wordt de orde door de tus-e schenkomst der Vereenigde Staten hersteld. keert de vrede er teru<r, dan zal daar niets op te zeggen va-llen. In eîk geval heeft het Duit-i- sche volk geen reden om die tussclienkomst te t- laken, te meer daar aile kritiek onwerkdndis n zou zi.in en onkel zou kunnen schaden aan df î- goede betrekkingon die tusschen de Vereenigde Staten en Duitsafrlàhd bestaan. De Engslsche Vorsten Daar Parijs DE AFREIS Londen, 21 April. — De Koning en de Konin gin hebben het palei6 verlaten in een hofrijtuig bespannen met 4 paarden en begaven zich naai de versferde spoorhal. Een gvoofe menigte, waaronder vele Fran schen, wachtte aan de spoorhal de vorsten oc en begroètte ze luide. In het station werden de vorsten ontvangeri door Sir Grey en den Fanschen zaakgelastig de. De Koning droeg de uniform van admiraal der-'Br'tsehe vloot. De trein zette zich in bewe-ging ond^r tcejuiching der menigte. Om 10 ;ii. 32 /ijn d;- vorsten te Dover scheec gegaan m bestemming naar Kales. De ?ntvangst te Kales Kales, !1 April. — Het weder is praehtig. Dt stad i'eestelijk getooid. De huizen zijn me; Fransche en Engelsche kleuren bevlagd. Eer ontel'bare menigte wachtte de Engelsche vor sten aan de haven af. Fransche oorlogssche pen kruJ.sten voor de rade. Te 11 u. 50 komt de Enge:6che jacht, met d( vorsten aan boord, binnengevaren. Al de hoof den worden onthloot en luide hoerakreter weerklinken. Kales, .21 April. — Terwijl men het reisgoec ontscheepte, zijn de konsul van Engeland, d< prefeke van het Noorden en andere voornamt personen aan boord van het koninklijk Jach gekomen. De Koning en de Koningin onderhielden z;cr met al deze personen, die door den konsul voor gesteld werden, afzonderlijk. Te 12 u. 10 m. verlaat de Koning het jacht De muziek .speelt het Enge's'îhe volks'.ied, er de Koning neemt de opgestelde eerewacht ir oogenschouw. De Koningin, die aan boord van het jacht ge bleven is, ondorhoudt zich met den prefekt waarna Zij zich eveneens aan bocoxl begeeft Daarna neemt zij het eerst in den koninklijker wagon plaats, die vlak voor de ontschepings brtig staat, gevolgd door den Koni-n^r. De admiraal en generaal Franchet nemeT plaats in den volgenden wagen. Te 12 ii. 20 m. stelt de trein zich in bewe ging. onder luide toejuichingen der verzameldi menigte en het spelen van het Engelsche volks De nieuwe stadhouder van Elzas-Lotharingei Zooals reeds oemeld, is vriyheer von Bah witz, lot dusverre staatssekrctaris van binner landsche zaken in Pruiscn, benoemd tôt staà bouder van Elzas-Lotharingen, ter vervangin van graaf von Wedel, die ontslag nam en n lot prins verheven is. De stadhouder is eigenlijk de afgevaardigd van het Duitsche rijk in het rijksland Elzaf Lotharingen. Hij is het hoofd der regeerin aldaar, doch hangt feitelijk geheel af van de Keizer en zijn rijkskansclier. Het heefl veel monte gekost iemand te vir den voor dit ambt. Na lang dubben is de keu gcvallen o-p von Dallwitz, naat het heet ee konservaticven bureaukraat. De Elzassische pers toont zich dan ook zee teruglioudend in haar oordeel over de benoi mina. Verschciilcne bladen laten echter doo~, schemeren dat de nieuxoc stadhouder, wil h zijn ambt naar behooren kunnen vervuller zich zal moeten aanpassen aan de, toestande ir. Elzas-Lotharingen die, zoo wordt er terecl aan toegevoegd, geheel anders zijn dan in d Pruisische ministeriës. Een Spitsboef aan het hoofd eener Duitsche Gemeent BURGEMEESTER ONDER EEN VALSCHEN NAAP Berlijn, 21 April. — Heden ls in hechten.i genomen, de tweede burgemeester der gemeer , te Koesl'in, zekere Alexandre, die in der waai heid Heinrich Thormann heet, 32 jaar oud i en wegens aftruggelarij tôt 18 maand rasphui: straf werd veroordeeld. Een gedeelte zijner straf uitgeboet hebbenc had hij zich valsche papier en weten aan t schaffen en zich burgemeester doen ben-oeme % onder een valschen naam, eerst te Weissenfel en dan te Bromberg. Hij stond in deze laatste plaats hoog in aar i zien en huwde er de dochter van een hooge staatsambtenaar. In December werd hij te tweeden burgemeester van Koeslin gekozen e i ailes zou ten beste afgeloopen zijn, had ee onde m in mares, aan wie hij vroeger 2,000 f had afgetrùgigeld, tegen hem niet eene klaol ingediend, zijn echten naam bekend maken< Dan vloog de~burgemeester in de kaars en aile . kwam aan 't licht. STAATSBLAD 21 April 1914 Burgerlijk eereteeken. — Lij koninklijk h sluit wordt de burgerlijke medalie 1° klas ve 1 loend aan P. Mail, cere-konsul-generaal va > België to New-York (Vereenigde Staten va Amerika), alsmede aan G. Eïd, konsul van Bc r gië te Gaïro (Egypte). 5 Beheer van Staatsspoorwegeu. — Bij konin , lijik besluit is A. Pourvoyeur, bevorderd tôt d« i graad van eerstaanwezend statie-overste. Zijn bevorderd tôt don graad van goedere: , liocfdbeambte : E. Philippart, A. Hayt, A. A: > dries, A. Capart, J. Le moine, G De Cock, i - Oomet, F. Daneau, S. De Greef en V. Cock. 3 Bij koninklijk besl. C. L'ippons en G. Er r pain, benoemd tcb toegevoegd scheikundige. I Beheer van Posterijén. — Bij koninklijk b 3 sluit, is C. Anteunis, ontvanger 2e klasse, b vorderd tôt de Ie klasse van zijnen graad. DAGKLAPPER Vlaamsch Handelsverbcnd. — De algemeer vergadering zal plaats hebben op Zondag ; April a. s., om 10 1/2 u., in het lokaal van h. Vlaamsch Handelsverbond, Lange Nieuwstraa n. 42, te Antwerpen : Dagorde : 1- Verslag over de werkzaamhede van liet Algemeen Bestuur; 2. Toespraak va den Algemeenen Voorzitter; 3. Bespreking ov( de haveni eiangen van Antwerpen ; de kwest: van den linkeroever. In te leiden door den hec Flor. Peeters : 4. Het Algemeen P>estuur ste voor eene verandering toe te brengen aa art. IV der grondslagen. Art. IV regelt de bi dragen der leden. Het Algemeen Bestuur van oordeel dat de minimum-bijdragen moete verhoogd worden. Treurige verjaring. — Het is aclit jaar geb den dat de droeve mare te Brussel werd ve spreid van de sohipbreuk van het schoolschi «Graaf de Smet de Naeyer». Het schip zor op 19 April 1900 in de golf van Gaskonje ; <. kapiteln Fourcault, de officieren Van Zuyk en Van Essche, de aa'.moezenier Cuypers, 19 k detten en 11 matrozen vonden een jammerl. ken dood in de golven. Men horinnert zich dat deze ramp aanleidir gaf lot burgerlijke rechtsgedingen. Feiteli. heeft nooit iemand geweten hoe de ra.mp is g beurd, noch wat er aanleiding toe gaf. Het koVniteit dat het denkmaal aan de slacl offers oprichtte, op het. Jan Jacobsplein, gisteren aan den voet van het gedenkteeke . eene kroon gaan neerleggen, met opschrift Aan onze kinderen ! Republieken en Koninkrijken. — Er bestaa op den aardbodem 52 staten. Vooraleer < Republiek in China als regeeringsvorm wei uitgeroepen, stonden aan 't hoofd dezer stak 20 vorsten, koningen of keizers en 26 leefd< onder een republikeinsch staatsbestuur. Thans zijn er 27 republieken en 25 konin rijken of keizerrijken, de eerste bewoond d-oi 014 millioen zielen tegen 529 millioen voor < tweede . In 't onde Europa overtreffen de koninkrijkf de republikeinsche staatsmacht in verhoudir van 19 tôt 4. Eîders is het tegenovergestek waar. De grootste Republiek is deze van China m 400 millioen inwoners ; de kleinste die va San Mari no met 11,000 inwoners en 61 vie kante kilometer oppervlakte. Dure vrouwtjes. — De voorzitter van de Bond der Verzekeringsmaatschappijen teg< brandschade in Engeland heeft bekend g maakt, dat in 't jaar 1913 de verzekeringsg nootschappen eene som van 0,250,000 frank he ben betaald aan slachtoffers van brandrampi door de kiesrechtfeeksen verwekt. Loodsen en andere bedienden van het Ze wezer». — Bij koninklijk besluit worden de st tuten van de voorzieningskas der loodsen < andere bedienden van het z-eewezen als vol gewijzi-gd : Art. 2. Een raad van negen leden zal de k beheeren binnen de grenzen en aan de voc waa.rden bij onderhavige st.atuten bepaald. Art. 3. De raad der kas is samengesteild s volgt : Hit den bestuurder van liet beheer v< zeewezen, voorzitter; uit een anderen amb' naar van het hoofdbeheer, door den Minist aan te wijzen; uit, den dienstbestuurder v; het loodswezen; uit den dienstbestuurder d paketbooten tusschen Oostende en Dover; i den hoofdingeniQur, dienstbestuurder van d> scheepsbouw; uit de opzieners van het looc wezen; dit twee medeleden, door den Minisl aan te wijzen. Art. 7. De raad stelt zijn règlement van i wendige orde vast. Dit règlement zal mn . van kracht worden na goedkeuiring door d . Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Pos . rijen en Telegrafen. Art. 41 Geen pensioen, met inbegrip van r venneerdoring wegens het bestaan van kinc ren, ma,g de helft te boven gaan va.n de laatf f jaarwedde of van het laatste gemiddeld bedr . van het kommissieloon van den overleder r waarop de korting berekend werd. De Ylamingen in Amerika. — Volgens ■ «Gazette va.n Moline» kwam gedurende lî : het volgende getal personen uit Vlaander ' naar Amerika toe : van Thourout 134 pen nen, 12 ervan zijn reeds teruggekeerd; Zed ghem 12; Buddervoorde 54, 5 ervan zijn teri • Aartrijckc 20: Lichtervelde 70 huisgezinne ; Couckelaere 17: Oost-Roozebeke fi; Zarren ' Ingelmuhster 45: Meulebeke 135; Wynghe . 100: Ruysselede 80; Doomkerke 10 huisgez ; nen met kinderen, een jong huisgezin en - jongelingen; Belcelè 1: Sinaai 21: St-Xikla ! 00; Verrebroeck 21; Kieldrecht 9; Doel 8 en M de ghem 200. Men denkt dat het aantal personen daf B gië zal verlaten, gedurende 1914, veel mine zal zijn daar de tijd slecht is, om naar An rika over te steken. Velen zijn zonder werk voor de nieuwe aankomelingen is er moeil i werk te vinden. Schoenen bij 't leger. — Daar het depar ment van oorlog vastgesteld heeft, dat de a l daten, die na Spiegelgevechten en groote d; marschen.op de flank geraken- wegens kw > suren aan de voeten, meestal drager zijn v • schoenen die niet tôt de dienstkleedr van 't. ■ ger behooren, zoo werd beslist het reglemi i te doe!! toepassen. \'oortaan zullen de soldaten n:et meer machtigd worden fantazij-schoenen te drag , dan na onderzoek door de overheid en vastsl i ling of zij wel aan de eischen. die een soldat t sehoen mogen gesteld worden, voldoen. *?ij de beenhouvvers en varkensslachters. i De Syndil'aie Vereeniging van Vleeschhouwi t en slachters heeft gisteren hare XX-jarige jut i feesten bes!oten met een feestmaaltijd in 1 i Grand Hôtel te Brussel, waarop zij de ste lijke overheid en de vertegenwoordigers < t voedin-gsnijverheid had genood. Aan de eeretafel hadden rond voorzitter V s Waeyenbergh plaats genomen : schepen M Hallet. senntor Catteau : Daxbeck, Brassine Bosquet, gemeenteraadsleden ; Van Gobt schroy, voorzitter van den Lanusbond. Van < Voodi, I). Meert, Poot, voorzitters der bone van Gent, Aalst, Ninove, enz. De h. Van Waeyenbergh stelde den lieildrc in op het koninklijk gezin, op de stedeli overheid en de beschermers van de ^'eree gin.g. Schepen Hallet roemde de weldaden de samenwerkin? van den Bond zal bijbr gen ; senator Catteau zegde zij ne genegenh voor de vertegenwoordigers deT voedlngs " heid ; de h.h. Van Gobbelschroy, Van der Voc 1 Poot, Malengret. Le Bon brachten hulde I mens hunne groepen en ten slotte sprak Fr; ' Fccketeyn een opwekkend woord, dat veel val bekwam. •" De Vereeniging besloot. den dag met een v II gelukt dansfeest. Een jubclfeest in rien Persbond. — In t • loop van dezen Zomer zal de afdeeling Vlaanderen van den Belgischen Persbo ■ staande onder voorzitterschap van den h. K; Lybaert van het Fondsenblad, de XXV' ve î_ ring harer oprichting herdenken. i- Een komiteit is samengesteld om passe: féestolijkheden in te richten. Lioeraie Beîooging te Aa«si. — z.onuag ao April heeft- dus te Aaist do inhuldiging plaats van het vaandel der Vooruitstrevende Libérale Jonge Wacht, gepaard gaande met een groote liberale betooging en monstermeeting. Op de e aanwezigheid eener sterke afvaardiging van ai 10 de strijdende liberale korpsen van het land ^t wordt ten stelligste geaekend, om de Aalster-t, sche strijdgenooten aan te moedigen in hun veldtocht voor volksverlichting en tegen den • n klerikalen doihper. n Voor toetieumyen of nadere inlichtingen, r zich te wenden rot den sekretaris ; R. Stele-e man, Dendermondschen Steemweg. 26, Aalst. lt De Brussslsche Vaartieesten — Er is veel î1 wedijver op te merken om de feesten ter gele-i- genheid van de inwijdine: der Zeêhaven en der s vaart te doen slagen. Zoo komt de ii. Dietrich n aan de «Royal Yacht clluo » van Brussel een beker te schenken van 1,500 frank, aan te bie-den aan den eigenaar van de grootste yacht deelnemend aan de inwijdingsfeesten. Anderzijds heeft de h eer G. Verstraeten, ree-r" der, eene Schaal van 2,000 fr. beschikbaar ge-P steld, die de eigendotn zal worden van de k reederij, die door den grootsten steamer op de e feesten zal vertegenwûordigd zijn en eene J1 beurt op Brussel zal aanleggen. i* Y/edstrijd voor reinheid tusschen Brabant-sche gemeenten. — Het Brabantsch gouwbe-f stuur schrijft dit jaar een wedstrijd uit tus-p schen gemeenten die minder dan 5,000 inwoners tellen en zich onderscheiden door de rein- - heid harer straten, opsmukking van openbare r oarken en tuinen, onderhoud \ an openbare ge- bouwen, enz. . Eene som van 4,500 frank wordt hiervoor be-: schikbaar gesteld, verdeel-d in <lrie prijzen van 1,000 fr. en drie prijzen van 500 frank bestemd voor elk der omschrijvingen Bl-ussel, Leuven n en Nijvel. De opbrengst van den prijs zal be-■ steed worden aan werken van verfraaiing en , van gezondmakîng. J: Er zullen slechts tien gemeenten, bij het lot J: aangeduid, onder deze die hunne toetreding insturen, aan den wedstrijd mogen deelnemen. ? mwm le Van onzen berichtgever : n Hulde aan Joz. Van den Branden. r — le Ondier voorzi'bterschap van den h. goeverneur der .provincie en ivan d'en h. burgemeester hiel-et den de leden van de Provinciale Tooneslkommds-n sie e n vergadering om dien h. F. Joz. Van den r- Branden, eere-stadsarchivaris, te vieren, ter ge-legenheid van ziijai ^âjftigjarirr jubileuni als lid-schatbewaarder van gemelde kommissie. Do h. goeverneur braclit liulde aan den !h. n Van den Branden, die onllangs zco gefeest werd ■n als arohivaris, wegens den arbeid door hem e- verricht ten voordeele van ons Vflaamsch Too-e- neel ; hij liet de vele diensten uitstfhijnen door b- den h. Van den Branden aan de Provinciale in Tooneelkommissie bewezen. Iiij overhandigde Jiem. hi naam der kommissie, zijn uiterst welgelukt bronzen borstbeeld, werk van den talentvoHen beeldhouwer Edward Melis, broeder van den tooneelschrijver Hu;b. a" Mélis : de h. goeverneur wenschté in warme béni woordingen den jongen kunstenaar geluk voor gt zijn treffend- kunstwerk. De h. burgemeester sloot zich aan bij de woor-is den van den goeverneur, om den h. Vaji den r- Branden aile lieil te wen schen ; en toen deze antwoordde, dat hij dit allés niet r/erdiend had, Is Avees de h. Pol die Mont 'hem terech'b met eeni m geestdriftvolle befrniging van genegenheid. e- Ten slotte nam dfe h. Julius Van der Voort, er sekretaris der Provinciale Tooneelkommissie, tn het woord, om ook in naam van de inschrijvers • er beeid'houwer Edw. Melis gêluk te wenschen met lit zijn werk, en nadat deze woorden waren toege-în juicht, liep de pJechtigheid, waarvan al de aan-Ls- wezigen den besten indruk zullen be waren, ten er einde. Algemeen Klaedingwerk. n- ar De jaarlijksche feestzitbing van ÏÏet Algemeen 311 Kleedingwerk voor Antwerpen "s offioieelo scho-te- Ion, zal op Zondag 24 Mei, te 11 uur 's morgens, ten stadiiuize gehouden worden, voor 't uitrei-de ken der beloonirugen aan de ondersteunere van le- dit liefdadig werk . •te De Eerebeker voor de duivenmaatschappijen ag za'l voor de tweede maal toegekend worden aan ie, de « DuivenliefhebbersvereenigLng der 9° wij'k (Kiel) » ; de duivenmaatsdliappij « Htet Meiken » is tweede gerangschrilct. ■je Ook voor de tweede maal won de « Bdlîard-Club St-Bernard » de Eerevaas, terwijl de « Ver-eenigde Mechelaren » een eer voile meldmg ver-dienen.p], Waarcm zwijgt het daarover ? .Ben klerikaal blad laat bijna geen d'à g voor-bijgaan, zonder te klagen over <Jen slechten toe-' ' stand dfer kasseiing van deze of gène onzer stra-ten, en dan natuurlijk iliet stadsbestuuir op de " grofste wijze te 'hekeLen of aan te randen. Maar hoe komt (heb dat dit hlad, dat sohijnt y.5 al de straten in oogenscliouw te nemen, geen woord rept over den uâterst erbarmelijken toe-, stand, •waarin de middenweg der Gemeente-' " straat en dter Carnotstraat verkeert^ een toe- Stand, die een echte schande is? p Ivomt de kleràkale dagbladsclirijver niet langs [U: dien kant, of zwijigt hij misschien, omdat dit J een heirbaan is en hèt dus dte Staat is, due deze wegenis zoo verwaarloost en in éllendigen toe-standi laat? | SiMiïlivr et- Van een onzer medewerkers : an Jozef in Dothan. [i0. — —— — int Zooals we reeds meldden zal de h. A. Van den Heuvel, de kundigê leider van onzen Ne-ye. derlandschen Sdhouwburg, een kunstomreis gn doen met de voordracht van VondeTs Bijbelsch eP treursspel « Jozef in Dothan », dat onder zijn vn. leiding in de aanvan» van het voorloopen too-neelseizoen door het Gentsch Gezelsdhap in uit-stekende voorwaarden werd opgevoerd". Do h. Van den Heuvel zal met a Jozef in — Dothan » te Gent optreden, in een groot lokaal >rs s'tad, waar door de zorgen van het Natio-ei- naal Vlaamsch Verbond deze kunststond imge-iet l'icht wordt. le- Een Kiesvergadering. 'Ll Le liberale kring wijk Rabot richt op Don-an derdaS April, om 8 1/2 u. 's avonds, in zijn ax lokaal een vergadering in, waar de volksver-en tegemvoordigers Arthur Buysse en A. Meche-el- jynek spreken zullen over « De Algemeene po-ler ^tie^îe toestand des lands ». en Een feestviering in de Balie. Gisteravond vergaderden ongeveer een zes-t.igtai advokaten der Gentsohe ibaîie in de nieuw 1 . opgesmukte zaal van het Casino. t?.1" Men vierde namelijik de vijftigste verjaring der intrede in de Gentscho balie -.van Mr Justin v'ri Yarî ^leemputte. De tiifel was vooi]e,ezeten door n uîîi.11, Ceuteri:c,k' stafhouder der" advokaten, rit 1,cbben<le aan zijn rechterzijdc den jaibilaris en o linkcrkant staatsminister Van den na" Heuvel. -Z Er werd vanwege de Syndikaie Kamer der J" Belgische Hofbouwers een <praclit'ige bloemen-. m and aan den jubilaris gestuurd. Bij het nagereeht voerde de h. Oeuterick 3iet woord en zwaaide lof toe aan den .jubilans ; op-vo'lgenlijk sprak hij over Mr Van Oleemputte als len " «tag/arKsi », adrokaat e;i freclhtâgeleorde. als f ' patroon en emdelijk als stafhouder en rolksver-cter tegonwoordîger. nd, Mr J. Van Cleemputte dankte voor de hem be-irei wezen ee.r en zegde nog steeds met h art en ziel *ja- verkleefd; te zijn aan zijnen titel van adlvokaat. , Tt^dens het fecstmaal voerde een quatuor, on-lue der leicnng van den h. Roels, een puik reperto-rium uut. r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods