Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1353 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 March. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pc2t43kk5m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Belgiê § centiemen, voor Hederland 5 cent liet mimmer îflJFTHNDl 1AAM Vrijdag- 20 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 1 m. Bclfte,vraettvrij tr. 14,00 7,80 4,00 Nederland, » i 20,<M 10,80 8,80 Andere landen > 32,00 16,00 8,00 Men kan rnschrijven op aile postkantoren De inechrijvert voor een jaar ( f 4 frank), Mben recht op eene gratis toeXenpremu en een feïllMttreerd tve\eltfi*ch iijvoegtel van 8 blad*. Vlaamsche Gazet Roofdopstcller-Eigennr : JtTLIXja HOBTE, BRUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK SESTXJTJR E3ST RBDA.OTIE i TELEFOOH Itl Nr. 79 Vrijdag. 2'0 Maàrt 1914- 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! AANKONDIGINGEN ** Blïdzijde, per Ueine rejtl . . . fr. 0,5# I" Blsdiijde . . » > 1,00 2*BUdiijde -s !r. t tn i 5,00 Reehterlij'ie eerhentellin{(n . > S,09 Een Vlaamsche Opéra in de 18e Eeuw •—:is x : Dat er sedeat d'e opridïting van de Vlaamsche Opéra, bij o>ns weteè althans, nooit eens gtevvag gemaakt werd vain een zeer emstigse po-girag toc verspireiding van het zaragttooraeed in de inœdertaal, die' in de tweede foelft der i8° eeuw in VlaaiKteren doongevoerdi werd, doet ans veroraderstieUen, dlat de gesdiiedenis dezer cndeirneming, siechits in zear bepeikten {kring. bekend is. Het lag tocih wel vcor de 'h and' het streven dfeT Aritwerpsche ijveraairs voor (het toit stand 'brengen eener nationale opéra, even te vergelij.ken met het w&rjk foumner Vlaamisclhe voorgangers en aldujs ira de (gesc!hdederais omzer nationale muzieskontwikkelirag jbai.de inridhtin-gera, bij zoover aiïliks doienbaair' is, aaneeni le schakelen. Dat zull'ks nog niet gebeurde geefrt ans bijna d'e verziekeriinig, dat w;ij< geen waiter naar de zee 'brengen, zoo wij hier de voornaaim-ste lotgevaîllera van die achttieradiei-eeuwtscihe! Vlaamsdhe opéra eeras aphalera. De poptïlajriteit <fer Ital/iaanschei en vcoral der Franscibie opéras was dJestijds, zoo gTOOt, d'at ook hier te. lande de dranigi gevceid werd' oni ze, in het Nededarad|s>ch vertaald, dooa: Vlaamsche tooneelspelers te il-'aten vertaliken. Niet alleen in de toenmailige rederij.keîrskamejrs drongen eenige der gemalkkelijkste 'Fransdhe zanig&pelen door, maar er werden regelmatige troepen ingeridht om het reper tari-uni van' heti Fransdhe zamigtooneel in het Nedbrlandscjh voor onze voorouders ap te voeren. Te Brussal werd o>. a. dbor Jan Frairas Cammaert (1699 + 1780) en Witzthum/b, ika-pelmeester a an 'het hof van Karel van Lorirei-nen, een bestendliig gezelsdiajp: tcit starad1 gje1-bracht, dlat de zangspelen, die taeo in de mode waren, in anize taad opvoerdls op regelmatig vastgestelde dagen. Van twee dier zangspelen modhtoi wij de Vlaamscihe vertaLing lezen, namelij'k van « Niniette in het" Hof ofte de Vediefde Eygensiraraigihieyt » (20 druk, te 's Graverihaige bij H. Canstapel) en «Ddn Waersegger van het Dor-p, tusschens[Del in Sa,ngen ». (Tve Bnuissel 'bij J. J. Boucherie in de Keyserstraat, 1762 — ook te bekomen te 3s Hage :bij H. Constaipel.) (1) J. F. Cammaert geeft dleze zarugspelen oip als vertaald! uit het Fransch, zcnder verdere âanduidliing. Het eèrste is 5t bekende « Ninette à .la Couir », tekst van Favart, mutziek van Duni, het ande-re « Le Devûra au Village » van J). J. Rou-s-seaiu 7 Uit het fei't, dat de tekstboeikjes van Cam-maert cok in HdlTand' igedrukt en veu-.krijg-baar gesteld' werden, kuinnen wij ge'rusit aflei-den dat -die vertalingen er ook g.ezongjen werden, misschiein, weL dooa- d'e Brusselsche zan-gers, dîiei die igirenzen van tijd tôt tijld oversita-iken. Cammaert's taail' week e'chteir zoozeer van Ihet toenmalig Hollandscih af, dat ze over den Mcerdijlk feitelijik als een half vreemde taal werd behancTeld'. Zoo lezen wij aclbteraian « Den Waersegger van het Dor.p- » de volgjen-dle typische notai : « Nedfer d uiytsche vertailing van het lied' « Quand' on sçait aimer et plaire » sooa-ls op p>. 8 (ei'genlijk p. 11) in 't Vlaams. » Om de aairdiigheid geef ik hier de « Vlaamscihe » vertaling van Cammaert en de « Nederdu'ytsdhe » van den on'bekenden Hollande r. Cammaert aingt : •Vis men kan foehaegen en minno Heeft men noodig ander goecl? Geeft m'uw liert, mijn Heixlei-inne, Colin geeft n 't- syn met spoed. In myn filuyt en stocik ik sette Alleen allé myn gewin : Myn cieraad' is myn Colette, Mynen schat is liaere min... En nu het Nederduytsdli : .Als men mint en kan behagen, Is er grooter vreugt op aard', 'k ïïeb mijn liert uw opgedragen, 3Cn gij* syt- het mij wel waart, U'we eunsten syn myn sciha/tten, Gy alleen maekfc al' myn ipi*agjb, Ach dlat "y eens wou bevatten, Dat g© alleen myn emert versait... t Versehil ait hem hier natuurlijk; in het taaleigen niet. Cammaert's overzettirug is alleen zwakiker van metriek en wat slotrdiger en naïever van uitdirukiking. *** Eera "\eel ibelangrij,ker pogiing dan die van Cammaert was die van den Bruggielling J actob T oiussaint Nevts (1727 + 1794), die ee>n Vlaàmsoh'operageielscihap opridhibte, waarme-de hij niet alleen te Brngge, maar in de vcor-naamste steclen van Vlaanderera en .Birabant, te Brunei voor hiet hof, en eera tdjdl lang te Ams terdam rraet uàtbuindligje'ni bij va l: beiklrioon-die veirt'oonângera gjaf. Dezie Neyts is een aantreikkelijke figuur in onze, tconeelgesahiede^is'. Zijra familieraaam was. eigenlij.k Cary, want hij was zoon van twee orrbomiddelde poorters, Antooni Cary en Marie Du Chesne, dooh gedurende z.ij!niet «kol -legejairera werd hiji met zijn brcer, Frainis Do-minieivs, aangenomen door de edhtgenooten Neyts, bezitters van de heersdhappijen van Klej-iuen en Welwmrt. Karel VI «clhonk aan den> ibeer Neyts het reaht cmi die bei.de kinde-re.n als. wettige zoons te erkennen en hun zijn naam, te laten: dragen. Vrou/we Neyts vers<pi:l-de, raa den dood van haren man, in eindelbo-ze processera tegien den. Baron van Maie al Ih'arei be'zittingen, zoodat de twee jonge Nevt-sen nui niet xiijikeir waren d'an toen ze Cary iheetten eèi- moesten werken 0111 in hirara dage-Jijikschi brciod te voorzien. Jacob^ Néyts hadi eera regelmatig bu.rgerle-ven krararaera leiden,. waire de tooneeldaemora hem niet komen kwellen. Hij w.erdl ira 1753 prokureur te Brugge, doch liet' d.ie plaats varera. Hij was beviiend; met een zekeren Couoke, 'sahiqoilmeesteir érâ ihaiftstocihtelijik nederijker. Beidlen dvveeptera met poëzie. en muziek.. Coucke hadi een sclhool oipgericiht om jonge-liedlen van beider ikunne voor het tooneel op te Jeideni. Jacob Neyts slo'ot zioh.bij Coucke. aan en ondëi'scheidkle zlich. weldira door cle zw'ie1-righeid', die zijne opivoeding als jong edeimara hem gegevera hadi, en door dis sierlijk<heidl zijner /Ti "Rihliotheek der Hooaesciiool te Gent. TOordtacht als een dbr beste krachten van het tooneelgezelschap, dat Coucke hadi tôt standi gebracht. Neyts zonderde zieh weldra van Coooke af en stichte een eàgen 'tooneel, waar ihiij als aan-treibkelijke meuwigheid' de Fransche opeira.'s. in het Nederlandsch- opvoerde. Zijn broed:er, Frans Dominicus, een goed' muzikarat., was hem hierin beholpzaam. De star zijner zangenessen was Isabella Stassinora, een Bruigsch meisje uit de Jagere vol'ksklas, dat hiji zelf had leeren ziragen en dat door haar natuiuirljjiken toomeelaanleg een der bijzonderste aantrekkelijkhediera van Neyts' gezelschap werd). La ter is Neyts (naar het voorbeeld! vara Mo- -ilvère en A. Béjaxt j) met dte star vara zijn ge- 1 zelschap ira het huwelijk getreden. *** 1 De eerste ventoonirag van Neyts'geze.lschap greep plaats in 1756. De bij val: van het • nieuiwie tooneel was zeer g,root. Te Brugge -werden tal.rijike en dlru'k bijgewoonde vertoo- j ningera geigeven ; te Gent, te Mecihielen. te -Brussel en elders raog werd Xeyts'gezelsohiap j geestdiriftig oiithaaid. Gedtiirendel ruimi zesi- « tien jai"en moch.t Xeyts'opéra zicih in aile ] Vlaamsche steden en sedert 1768 oo(k te Am- j •sterdiam. in den grootsten bijval veiiheugen. ( In 1772 trof hem ongelukikig, te Amsterdam • eera ramp, die hij niet meer te boven kwam. | Opi Zaterdag 9 Men. 1772 begon Neyts, na j de s.liuiting van het gewone speeJseizoen, in den Amsterd'amscihen schouwbuirg v/eer eenereeks ï o'perav'e.rtoomngen ^ 's Maandags voerd^e hdj D1 e D1 e s e r t e ui r, « groote opéra in dlt'ie. deelera van Monsini » (Mosigny) op, voorafgegaan dbor d'e- Q ui a- e 1 y k b e w a a r d e Dogter, « opéra in een t deel, muziek van D'uni ». 7 In het tweede bed'rijf van den D'e'ser- a t e u: r wordt eerae gevangenis vertoond1. Om -genoe'gzame diuisterrais te verk-rijgeni hadi men 1 de smeerkokers tusschen de schermera met e gewone blikiken schuàvera bedekt. Neyts hiad, om in het eerste bed'rijf door steifker licht het r spel gunstiger te dloen uiitkomera, in de licht- ^ bakken tweemaal zooveel kaarsen ilaten aan- c Steken als men gewooralijik dîeed.. Door die t groote hitte was het kaarssmeer gesmoilten en ontbirand' en had de schermen vuur dbera vat- c ten. Even na half raegjen begon de brandi te woe-den en binnen weinige uren was garaschi de scihouwburg vernietigd. Achttiera dbodera bile-ve.n in- de ramp, waaronder ook de kleerma-ker van Neyts' troep. fli) Na dit ongeliiik was. het voor Neyts en de zijnên te Amsterdam" niet meer veilâg. Notg in het midden der 19° eeraw was die wrevel der Amsterda mmei's tegen den Vlaming, die gansah onv.rijwil^ig ihuranera 'hiistarislcihera schouwburg hadi in brand gastoken, nog, niet. hieel gestiild; want, volgens vader Hendricik« ons verzekerde, werdi er, bij een pogimg van V. Driessens om te Amsterdam een bestendiig tooneel opi te riôhten, door een Amsterdamisch blad nog aan iherinnerd, d!at het een landige-mopt vlan Driessens w'as, dliie vnoege^ den schouiwburgbrandi veroorzaakt had1. Met die Vliamen hoefde men dan maar heeil voorzich-tiig te zijn ! ' Na d(en Amsterdamschen schouwbui-gbr a;tid geraakte Neyts' tooneel ira het su'kkelstraatje. Hij vend de gunst van het publiek raiet meer terug. In 1780 kwam hij zidh te Mechelen vestigen als koopman in wijnera en brand-hioiut. (2) Te Mecihielen was Neyts beviriendi gewor-den met Bar et, redalkteur van het b.lad L e C o u r i e r d e 1JE seau t, dat die. F ranscihe | politiek voorstondl. Baret fctàdi ira het 'huwelijk met Neyts' dodhter Maria Isabella op 30 Juli 1787. ' ^ Neyts werkte zelfs mede aan dlat biadl Toen ^ de patriotten triomfeerden, achtte Neyts zidh niet meer veilig te Mechelen, dat de Oosten-mjlkers toegedaan was, en vertrok naar Boulogne-sur-Mer waar hij in 1794 overleed. e Het is ook die moejite loonendl na te gaan e welk het repertorium van Nejls' gezel'schap ? wa£i. Dit wterk wordit gemakkelijk g/emaakt c door een verzameling van zangspelteflcsten, die zich. te Gent op de uni v er si t ei tsb ibl iotheek 6 bevindit en voc>rtkomt uiit het fonds van wijilera J. F. J. Heremans. In die dtie bundeltjes de- e zer verzamieling, bevinden zidh d'e vertaJ.ingen v vara 24 Jdbretto's van. Fransche- opera's, opi een ^ paar uitzonderingen1 na., al'He beihoorende' tôt ]. hiet repertorium van de Vlaemsche A c- s leur s. v a( n B r u g g e, zoo al .s Neyts' gezelschap in een dier tek'stboekjes heeti. Maurits Sabbc. ^ <1) C. N. Wybrandis : Het Amsterdiamscih, ï Tooneel, p. 207-8.— I (2) F. V. Goebh&Is : Lectures relatives à l'his- c toire des Sciences, etc. ; T. III, p. 232. \ XEDÉRI.AX!) ' Onversihilligheid x bij eene gûmeantsraadsverUiezins ^ Hoe groot soms de on verse biljiiglieid vaii de kiezers bij eone gemeenteraadsx'erkiezing kan zijn, blijlkt uit dat feit dat Woensdag, voor ecne tussohentijdische gemeenteraadsverivieziug in Rotterdam 1, waar 5,300 kiezers* op ruim j; 11,500 stemgerechtiwden opkwamen, zeggèn ^ nauwelij'ks 4G t. h. l)o uitslag was : herstem- ; ming tusschen een sociaal-<lemokraat en een ^ kristelijk-historische. De tabaksbelasting > Twee «ifgevaai'digden van den Zuidelijiken Patroonsbond van Tabak- en Sigarenfabrikan-tén hcbbeu met den minister van geidwezen 1 eene bespreking gehoud-sn, nopens de planncn c aangaande de ta bakibel ay tin g. Nàar die hec-reii den ir.dru.k kregon, wil de minister het 'wr- <. tikel sigafen als g&notmicldel zwaar lKïlasten. 1 De minister zou zelfs verklaard liebben. dat bij i met een opbrengst van een miliioèn volstrekt ] niets kon doen. t Het hoogwatar in Nederland De llijn, de Maas en de Waal blijven nog èteeds wassen. Bij -Grave dreigt de Maas te kee-Tusschen Zwammerdam on Bodiegravon is de Oude H'ijn buiten zijn oevers getreden. Tal-rijke woiiiiujgen moesten ontruimd worden. Te Maastricht is de Maas eenige oentimeter gevallen, dboh aile toegangswegen tôt het Oos-ten deir stad' staan nog onder water. Te Deventer is de IJsel nog steeds wassende, zoodat er Woensda^namiddag de schipbrng c over de rivier moost woggenoinon worden. Velo j huizen zijn overstroomd en geheele strateu zijn ] afgësloten. Uit Gorinchem wordt geseina, dat j de Merwede daar ^sedert 1895 .nooit zoo ihoog \ lieeft gestaan. Uitgestrokto landerijeri staan t onder water. « De Geruchtmakende Moordaanslaoi TE PARUS j s. Ds ware drijfveer. -- Het verblijf in de grevangrenis. -Onvoorriene gevolgen van den aanslagi •- Minister! zouden worden aangrehouden. — Vîoelige straatbetoo gingen Waarom MëVi1. Caillaux eigenlijk den h. Cal-mette zou hebben gedood Magi.straten en advokaiten trachten thans de .vare drijfveer van den moordaanslaig te weten •e komen. Men begrijpt dat Mevr. Cailleux buiienmate / )ntzenuwd was toen zij elken diag de aanvallen egeii haar man las. Dit heeft zij over i gens verklaard in de onder-, /ragmg welke de ond^rzoek&rechter R. Boucard laar deed ondergaan, alvorens ze in de gevan- [ ?enis S't-Lazare op te s lui ten, Zij heeft er aaii oegevoegd dat de affroradiging in den Fioaro , fan een briefgedeeke, onderteekend met de j ifkortitig van den voor naam van haar man Jo » haar voor al had' getrolfen. Die enkele regels van een vertrouwibaren >rief, dertien jaar geleden door den h. Ca.il-aux gesehreven aan een jonge vrouw, diie hij iverigens huwde en met wie hij daarna in eeht-cheiding pleitte, bezaten geen krenkend karak-er genoeg, zegt men, daar er erakel gewag verd gemaakt van een Kamerzitting en de be-asting op het inkomen. Men voeg'de er aan toe dat de vrees van levr. Caillaux de onthulllngen te zien voort-etten, niet veldoende kan zijn geweest om ' an haar eene misdadige te maken. De gevoLgtrekking is dat het waar kar.aikt.er an het tragiseh gebaar van Mevr. Caillaux igenlijk nog niet wel is afgeteekend. Nu, een fe.it. heeft iecier getroffen. Inderdaad, oen M. Caillaux na den aanslag in bijzijn ijner vrouw werd gebracht — nog een zestal rienden van den minister waren aanwezig - keeixle de vrouw zich tôt. hen en zei met ;oele wilskracht : — Zal men nu zeggen dat mijn man en ik en slecht gezin uitmaakten ? Het is inderdaad waar dat het ge-rucht slnds il a and en liep, dat oneenigheid was ontstaan usvschen den minister van Geïdwezen en zijn rouw. en die woorden waren overgebraoht eworden aan Mevr. Caillaux, die er door géra ff en was. I-Iaar misdaad zou, volgens den magistraat le voile bevestiging wezen van haar volle-isn sroede verstapd;hondiiiff iîiet haar rndil. Itr. hmi. iirnur-af-nrraal Fabrn. lieuw onderhoud van den h. Caillaux met zijn vrouw Woensdagnamiddag begaf de h. Caillaux ich opnieuw naar de gevangenis St-Lazare, /aar hij een onderhoud van een uur had met levr. Caillaux. Mevr. Caillaux In de gevangenis Woensclagmorgen ontving Mevr. Caillaux nkel 't bezoek van eene dame, welke haar . enige toilelartikelen braoht. Toen zij om negen ur opstond, bleek ze gansch terneergedrukt. ,ij sclireef ee.n paar brieven. Twee nonnen had-en heel den nacht nabij haar bed gewaakt. Haar eetmalen worden haar u:1 een naburig pijshuis gebracht. Zij eet Weinig en dirinkt nkel mineraalwater. De kamer 12, bezet door Mevr. Caillaux, is nkel bemeubeld met een gewoon eii hard bed, •aarop men nu nog twee matrassen heeft ge-?gd. De kamer heeit aclit meter lengle op vier . leter vijftig breedte. De muren zijn wit ge- < alkt,. Verder een tafeltje in wit hout en een toel zijn de eenige meubelen. Te veel bezoekers Daar een te groot aantal aanvragen aan liet arket waren gericht. geworden om Mevr. Cail-tux te zien.. zoo heeft de onderzoeksrechtor ►oucard, niet wlllend' dat de gevangenis St-.azare in ontvangstsa.lon zou worden veraii-erd, besloten al de gevraagde toelatingen te /eigeren. W'orden enkel tôt. haar toegelaien : e advokaten Labori. Messe, Lebeau en de 'achmann, haar eelitpenoot, liai;1 doeli ter Mej. Germaine Claretie). en-twee oude dames. Men zal de be»schuldigde niet meer ondèr-ragen voor aahstaande week, maar het zou yel kunnen dat er lot. huiszoekingen zou wor-en overgegaan. De h. Caillaux en de financie De beheerraad van het « Crédit foncier egyp-ien », gisteren .bijeengekomen, heeft den heer aillaux toi, eerev.ooiv.itter. benoemd. De heer Iilliel wordt tôt vooiv.itter van den iieheenaad angesteld en de h. Jannét, afgevaardigde-be-eerder.Vat mevrouw Caillaux aan haar verdediger Mr Labori verklaarde Mevrouw Caillaux had haar eerste onder-oud met. advokaat Labori, in liet bureel van e 11 gevaragenisbestuur der. M' Labori vond ze bereid om zich met kraclit-adigheid te verdedi.gen. Na haar advokaat. te obberi bedankt, yerklaa.rde zij hoe wreed hel : ieuws van den dood van don h. Calniette aar had getroffen. Zij herhaalde dat z.ij enkel Dt doel had haar man. d'oor den bestuurder an den Figaro .dagelijks aangevallen, te ver-edigen. Zij wou hem enkel kwetsen en had ehandeld in een opwejling van radeloosheid n verwariring. Zij was lot haar daad gedre-en geworden door verbntwaardiging en woede. )e gevolgen van dsn aanslag cp den h. Cal-nette. -- De zaak Rochette. — Woelîge betoo-gingen. — Mimsters in slecht daglicht Parijs, 19 Maart. — De h. Jaurès, in zijn hoe-anigheîd' van voorz.itter der onderzoekslvom-nissie over de zaak Rochette, riep deze kom-nissie voor liedennaniiddag bijeen, zonder de temming af te wachten van den Senaat, be-reffende de rechterlijke t'olmaent der kommis-.ie, Het is op het vraagstuk der recihterlijke. rolmacht, dat de Senaat uitspraak moet d'oen De h. Jaurès is van meening dat de kom-missie, zoo zij hare werkzaamheden Vrijdag begint en 's morgens en 's avonds vergadert, na drie of vier dagen haar besluitselen zal kunnen neerleggen. De h. Lerolle (ei ter kamer een ontwerp neer, er toe strekkend twee art.ikels van het straf-wetboek te wijzlgen, opdat de valsche getui-genis voor den onderzoeksrechter zou worden aanzien en gestraft als de valsche getuigenis voor de roclitbank. Men weet dat de parlementaire oîiderzoekskommlBsie der zaak Rochette rechterlijke volmacht bezit en met een onderzoeksrechter gelijk staat. Geruchten liepen ^'oensdagnamiddag in de wa.ndelgangen der Lransohe Kamer dat de heer Lebrun, minister van koloniën, en de h. Magi-not, onderstaatssekretaiTis in het Minlsterie van Ooriog, hun ontslag hadden genomen, wat Dnnauwkeurig was e venais dit. over t ontslag van minister Monis, hoewel dit laatste nieuws hederi of morgen bew-aarheid zal kunnen worden. Zijn vrienden zeggen dat hij van de on-derzoekskorjimi.ssie der zaak Rochette niets te vreezen heeft eh voile lloht verlangt ; dat hij nooit de houding aannam welke de prokureur 1er RepublSek Fabre hem had toegeschren^en. Deminisl)ers znllen den toestand heden onder-ioeken, onfder voorzitterscha.p van den heer Po in carré. In het paîeùs zei men Woensdagnanoen dat, wo door den Senaat rechterlijke volmacht ge-aten werd aan de .parlementaire onderzoeks-vommissie over de zaak Rochefte, de aanhou-ling van de h.h. Caillaux, en Monis, oud-voor-zitter van dit ka-binet, zich zou opda'ingen. Het lokument Fabre zou. die Rebeuriijkheid nood-iakelijk maken. M'en zegt zelfs dat de h. Jaurès ai et zou aarzeîen de heeren Rriand en Barthou :e beschuldigen van verduistering van offi-neele stukken. De straatbètoogingen van Woensdagavond De straathetoogingen, door de 'zaak Caillaux 3n het Kamerdebat verwekt, duurden nog voort Vooral studenten namen er aan deel en riepen : «Caillaux! Moordenaar I Moorde-tiaar î » De betoogers geraakten handgemeen met een groep révolutionnaire studenten; Ontslag van minister Monis De h. Monis, minister van Zeewezen, heeft vôôr de \er-adering van den mini&terraad ontslag genomen. Minister Le Brun is met het intérim van de narine belast . f13NaiLAND —î : x : ■ ZELFREGEERING VOOR IERLAND De opstandsbeweging in Ulster Belfast, 19 Maairt. — Een afdeeling der streek Norfolk is aan het kasteel van Carriok-Eengus toegekomen. Sohildwaciiten werden rond het kasteel u.îtgezet, evenaLs aan het hoofdkwar-fcier, met de bajonet op het geliid'en geweei'. Het kasteel ;bevat- een groote noeveel geweren en schietvooirraadi, waarvan een groot gedeelte naar andere punten wordt overgebracht. Drie persenen wegens het tempeest op een eilandje gevangen gehouden Londen, 19 Maart. — Drie mannen zijn thans gevangen en van hiet. tempeest op het kleinsto der eilanden Veerage, op de breedte der Wex-fordkust gelegen, en waar onlangs de sîoomboot x Mexiko » verging. Deze drie zeelieden waren tvaar het eilandje gevaren, om wat mogelijk was ait de romp van net verlaten sohip te iredd'en,. Zij liadden levensvoorraad niedegenomen roor L'eu week, alsmede een 'but die zij op liet ciiland'je ipsloegen. Maar sinds enkele dagon Avoedt een geweTdige storm eu thans is het aan do drde personen onimogelijk naar Jand teiuig te kee-ren. Zij zitten op liet eilandje gevangen en hun voorraad is uitgeput. Men is zeer ongerust over liuai lofc. ITALIE Een onbekende ziekte Ironie, 19 Maart. — Te Pozzâchio is een on-jekende yiekte van epidemischen aard uitgebro-îen. Vd'^ iis1 de « Mesyagoro » zijn er reeds 17 .;'.rîîK^T?eu aan bezweken. AFRÏKA 3verwinningen der Zuidafrikaansche werkerspartij Johannesburg, 19 Maart. — Bij die venkie-iiiii!g(vn voor de provincieradeiiii Averd'en 28 ledieu lier"' werkerspartij: gekozen, wat liuii één stem meerderhedd' in den nieuwen raadl verzekert. [n ver.sciheidene a.rro nd issem e n ten Was de meer-lorheid der werkerspartij zeer groot en vele Dekende leidêrs der social isten \\ erd'eai verko-sen. DUITSCHLAND Tusschentijdsche verkiezingen Bij de tUôsclientijdsche verkiezingen voor den Rijksdag waren iîi Borna Pegau op den socia-list ltyssel 12077 op von Liebert, lia der Rijks-partij, 8642- en op Nitzschike, nationaal-libe-raalj 6512 stemnien uitgebracht. De herstem-min^ tussolien de eerstgenoenide twee kandida-ten lian'gt dus weer af van de houding der na-tionaal-lnberalen.In ihet d'istrikt Posen II is prelaat Klos (Pool) met l'6;438 stem men gekozen, ter vervangjng van den Poolschell gl-aaf, die ontslag nam n>a zijn oversp lige vrouw en haar min naar te hebben gedood. De oversiroomingen aan den Rijn Wesel, 19 Maart. — Door den hoagen water-stand is hier aanzicailijkë scha.de veroorzaakt. Aan de h aven staan de pak huizen tôt het dalk in het wiater en enkele zijn reeds door den storm meegcsleïird. In d© straten aan d'e liaven staan de huizen halverucge endov water. De Rijn vormt met de gèzwolleiî Lippe een omafzicnbaar moer. Tal van woningen zijn geiheel door A\-ater omminigd. Door gesmolten metaal verbrand Berlijn, 19 Maart. — Een scbrikkelijk onge-luk gebenrde aan de hoogovens van Bolrek, in Silezië. Werklieden vervoerden op een wagen-tje een grooten kroes, welke 2500 kilo gesmolten metaal inhield. Dit wagentje kantelde om en het metaal vloeide over de arbeiders. Een dezer werd oogenblikkelijk gedood. Drie ande-ren zijn eenige uren laten bezweken. CHINA' Een stoomschip door zeeroovers geplunderd Londen, 18 Maart. — .Een telegram uiit Hongkong meldt dat het Xoorsche stoomschip '< Childar » bij Hongkong geplunderd is door Chineesche roovers, die als passagiers aan booi'd *^jnen gegaan en in voile zee de bemanning 3V©rweldigdeu en opsloten. Twee ocheapsofficie-ren, die zich verzetten, weixlen neergeslagen. De roovers stoomden daarop met het sebip naar de Biasbaai, waar de ladin» werd ovea*ge-bracht op Cliineesche jonken. De « Ohildar » is later met besehadigde machines in de baai drijvende gevonden en naar Hongkong gesleept. Het is een schip van 1734 ton, in 1905 gebouwd. ^ Uitgebrande Sfudentenbeweging te Leuven —ii+II— DE ALGEMEENE ONDERWERPING DER LAWAAIMAKERS Op àahklacht van de Hoogiesctiooloverheàd heeft de prokureur des konings te Leuven eene huiszoek.ing bevolen bij al de drukikers en ver-koopers van nieuwsbladen, om te achterhalen waar de «doodsbrief» van onderrektor Van CauwenJiergii/: en het studentenblad «La Huade », die gee.n naam van drukiker dragen, van de pers kwam en. Tôt dusverre hebben deze opzoekingen geen uitslag opgeleverd... Het gerucHit loopt dat deze intgaven zouden opgesteCd zijn door een heer-schap dat zich uitgeeft voor st.udent, doch niet meer tôt de Hoogescihool behoort. Wat het gerecht betreft, het heeft zijn inzieht doen kennen de studenten te vei*volgen, tegen wie proces-verhaal werd opgemaakt tijdens de woelingen, zonder onderseheid van personen. De rektor spreekt Over het verhoor door de studenten bij den rektor der hooge&chool, h. Ladeuze aange-vraagd, wordt het volgende medegedeeld : De afgevaardigden verklàarden gezonden te zijn om te vragen dat niemand zou lastig ge-va'Âen zijn om reden der gebeurtenissen ; dat de bewaking van den «vice» minder streng zou zijn; dat de studenten een vertegenwoordiger zouden hebben in den bestuursraad der Hooge-i sohool. I De rektor nam het zeer euvel op, dat men 'hem aldus durfde aanspreken. Zoo de kalmte ; blijft heertsehen, zegde hij, zuilien wij geen ' maatregelen raemen tegen de studenten wegens : de uitspattingen w*aaraan ze zidh overleverden, doch, wij zulleri geen stap doen om de stads-overheid of de rechterlijke overheid te bewre-gen de spons over de gebeurteniissen te vagen. i « Uit uwe tweede vraag m een ik op te maken, dat ge de afsteUlinig van den onderrektor Vaii Cauweribergh vergt. Daaro.p antwoord ik u beslrist : *Neen! Wie aan den «vice» raaikt., raakt mij aan en ik zal raiet buigen al moest ik 500 studenten doorzenden. « Wat betreft de intrede van een st.udent in den rektorailen raad of in den tuchtraad der Hoogeschool, daarvan kan nooit sprake zijn. De reglementen laten aan de studenten toe liunne rechten te doen gelden, zoo die mochten miskend worden. Ommekeer in de gemoederen lien zonderling verschijnsel is waar te ne-men te Leuven. Niet alieen schijnt de beweging gansch uitgebrand, maar ooik een voliledige ommekeer heeft plaats géhad in de gemoederen. Bijna al de studeritentkringen zijn vergaderd gew'ee.st en hebben eene dagorde gestemd, waarbij ze de gebeurtenissen der laatste dagen volmondig afkeuren. Aan Mgr Van Cauwenbergh hetuigen ze te-vens eerbied, erken.telfljk.'heid en getrouwheid ! Hoe rijmt dat ailes nu te zaam?! VOOR DE CENTRUM-SPOORHAL TE BRUSSEL DE IJZEREN SPOORWEGBRUG OVE.R DE SPIEGELSTRAAT De werken voor de verbinding Noord-Zuid schijr/en thans goed te vorderen. Van de Zuid-statie tôt voorbij de oude Spiegelstraat vooral wordt er ijverig gëwerkt en over een paar jaren zal de geheele wijk al daar een ander uitzicht hebben gckregen. Do monumoratale spoorweg-cLijk, waarover de spoorlijn van aan dë Zuidstatie totJ nabij de ontworpen micUdenstatie moet loopen, begint zich over ai duidelijk af te teekenen. Onze plaat toont de ijzeren spoorwegbrug over de Spiegelstraat, aan wier afwerking tlians ijverig wordt gewerkt. DAGKLAPPER De Koningin en de ramp te Thieu. — Konin-gin Elizabet.h gaat voort zich elken dag op de lioogte te doen stellen van den gezondiheidis-toestand der slachtoffers van die mijn te Thieu. De geruststellende berichten, die zij hierover ontvangt, baren haar veel genoegen. « Parsifal » in de Vlaamsche Opéra. — Aangaande den overgrooten bij val, die de Vlaamscihe Opéra te Antwerpen verwierf met de op-voering van Parsifal, lezen wij im Le Matin : « De vertodking in de Munt schittert door mooie homogeniteit, door fijnheid en vol-maaktheid die huide afdwingen. In de Vlaamsche Opéra is de vertolking kloeker, meer "bui-tenwaarts, meer doorgeclreven, met een woord : meer Germaansch. En ailes toont aan, dat men ald'us nader tôt -de door den meester gewensch-te vertolking geraakt, Overigens, de klanken-rijliheid der Nederlandsohe taal komt deze van de oorspronkelijke taal waarin het stuk" gesehreven >verd nabij en dit is van het grootste belang. » ...Wat de schermen betreft, zijn deze van Antwerpen ontegensprekeiij'k mooier dan die der Munt, die aile oorspronkelijkheid, aile karakter missen. Geene verge!ijking is mogelijk tusschen den tuin van de bloemenmeisjes te Antwerpen en t.e Brussel, zoom in als tusschen de twee tempels van den Graal, te Brussel eenvoudig van maaksel en éénkleurig, terwij l hij te Antwerpen uit green marmei- sohiijnt opgetrok'ken met een gewelf in mozaïek-, waarin gouden sterren tintelen. De solisten verdie-nen den meesten lof voor de Wijze waai*op ze hunne pollen vervulden. » De veiling Seligman te Parijs. — Bur-gemeester Max heeft te Parijs een prach-tig tapijt aangekocht, dagteekenen'd uit de XVI0 eeuw, en dat voor die hcofdstad van bij-zonder belang uit geschiedkundig oogpunt mag genoemd worden. Dit stuk zou namelijk in 1518 aan de kerk van den Zavel ten geschenkf) zijn aangebo-den door Frans van Turn en Taxis, en stelt een Wonderdoende-Mariabeeld voor. Onze lijnyisscheKs. — Er werden in 1913 niet minder dan 28,532 vischkaarten afgeleverdi tegen 1 franlt ; 2,775 dubbelkaarten " voor 2 fr.; 59,754 eenvoudige kaarten van 2 fr. ; 7,691 dub-bele kaarten voor 4 fr. ; 862 eenvoudige kaarten voor 8 en 4,556 eenvoudige kaarten voor 10 frank. Dit maakt te zamen 104,170 vischverlov^n. Ernst of zwans ! ? — Naar wij uit eene mede-deeling van het Luiiksche blad. L'Express ver-raemen, zou de bestendige deputatie van Hene-gouwen bevel hebben gegeven aan de gemeen-tebesturen dezer provincie, zich een Waalsche hanevlag aan te schaffen en deze bij elke gele-genheid uit te steken, tegelijkertijd met de nationale driekleur. Waarom zouden dan de \'!aamsohe gouwv besturen de gemeenten niet verplioliten zich een leeuwenstandaard aan te sohaffen, om de balans in evenwiclit te houden? En de tweeslaehtige gemeenten dan ? Zulleiï die genoopt worden twoe nieuwe Adaggen aan te koopen om die ter wille van den vrede larags weerszijden van de oude drieklnir uit te hangen ? Of zal men, ter voorkoming1 van aile gekib-bel, het gewestelijk vaandel in twee vakken verdeelen, het eerste vak voorbeho uden aan den klauwenden I.eeuw en het tweede aan den manken Haan ? Maar zoo die dan eens aan 't vecliten giftgen ! PATHÉ-PALACE, 85, Anspachlaan Brussel.-— Prachtvolle film van 20 tôt en met 26 Maart : «Het Geheim van de Weeze », zeer treffend dramatisch tooneel, in vier afdeelingen, werk van M. C. Morlhon. Er is ook een komische film met den lachwekken/den Prince, die ver-tolken zal : « De broek van Rigadin», Als tus-schennummers Mej. Gabrielle de Meylan, zan-geres, die onlangs te Nizza een groot. sUkses behaald heeft, en « The 12 Garlandz American Company ». Programma volledigd met de, deze week, zeer belangwekkende aktualiteiteri van het « Pathé-Journal ». Vlaamsche Voordracht te Koekelberg. — Zaterdagavond. te 8 uiu*, zal de h. Kamiel Huys-mans, voIksvertegenwoordiger, op den Jetschen Steenweg (Prinsenhof) eene voordracht. houden over « Onder wij skunde ». Al wie den veld-tochi kent van sommige Koekelbergscihe socia-listen, om de verfranschingL der gemeento-. scholen te bekomen, zal niet nalaten deze | hoogstbelangrijke. vergaderin.g bij te wonen. I Toegang vrij. ! Sluitïng van jubelfeestsn. — Dinsdagavond jbesloot de Phalange Artistique van Brussel 'hare jubelfeesteri met den .gebruikelijken feest-maaltijd in de Grootç Harmonie. Minister Poul-, 1er, en de me este burgemeesters en solieipenen der voorsteden liadden de ûitnocdiging van den kiiing beantwoord. De heildronk van het koninkJijk gezin werd inigesteld door vooiv'i.tter Walckiers. Minister Poullet. bracht hulde aan de jubelvierende maatseha.ppij. Schepen Jaccpna.in sprak namen? de stad Brussel ; andere toasten werden nog voorgedragen, waarna een pnik koncerto den avondstond besloof. Draadlocze telegrafie. — Gezien de vele rede-nen die pleiten tegen het voorLbestaan van ons eeni.û- kuststation te Nieupoort, is er beslist geworden dat be.wust kantoor zal overgebrarhf worden naar Ooste.nde en wel in de nabij h e kl van het fort Napoléon. Wij vernemen dat bekommernisson van mili-talren aard niet vreemd zijn aan deze beslis-sing.i Het station van Nieupoort-Bad is ten andere i slecht gelegeoi, wanneer men hedenkt dat de I dràden der Antenna boven den zeedijk ge-Ispannen zijn. Moest er 's avonds of bij nacht , een der draden breken. zoo zouden de tolbe-• ambten of wandelaars l>ij de minste aanraking pgevaar locpen neergebllksemd te worden De huidige çebezigde lokalen van dit afge-legen kantoor beantwoorden niet meer aan de vereischten van den dienst. Ailes Is er voorzien om maar voorloopig te , moeten dfienen. Bij gebrok aan plaats, kan men ; in maohieiienzaal niet eens de door de wet, voorgeschireyèri maatregelen ne men, terwij 1 de ■ bearnbten er in ze>er bedenkeliike gezondheids-! voorwaariden hunne ru st. moeten nemen. Deze i toestand verkiaart dan ook hoe het komt. dat | het iHegraafbeheer \ ec| mooite heeft, nm eeu .-.oe^l gevonnil. blijvtmd per.soneeJ aan dat :-i,i lion te verbindeii. De aangekondigde verplaatsin^ naar Oosî<.'n-de dient dus als een heilzame maatregel be-sohouwd te worden. Nog vocr do tolbeambten. Zoo ic tolbe ambten d i i iaar -- t is verkiezing in Mei — geene voldoiming bekomen zal lie! toch aan poigingen niet. hebben ontbroken, om hun lois-verbetering te verschaffén. Zoo komen de hh. De Schutter, Dauvister en Lampens een amendement aan de begrooting van finaneiën toe te voegen luidend aïs volgt : Het, krediet van 9,185,100 frank uilgetirokken aan art. 15 der begrooting zal verhoogd worden met 645,000 frank om de jaarwedde van de on-1 d'ergeschikte tolbeambten te ^erhoogen met 100 frank. Laat ons nu het antwoord afwachten van den heer Van de Vijvere!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods