Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1409 0
11 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000000q3q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent liet nummer VIJFTIENDE JAAR Zondag* 11 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maandl m. Belgit.vrachtvrijtv. 14,00 7,SO4,00 Nederland, » » 20,03 10,50S,öO Andere landen i 32,00 16,008,00 Men kan inschrijven op allepostkantoren De intehrijvers voor een jaar (14 frank), heiben recht op eene gratis èoekenpremu en een ftïUutiretrd néhclijXich bijvoeg tel van 8 blad*. Hoofdopsteller-Eigenaar : JTJLITJa HOSTE. BBUSBEL van BRUSSELverschijnt 7 MAAL F%R WEEK 3JBSTXJXJR JS2ST RBDA.OTIB TELEFOON 2AG Nr. 11 Zondag: 11 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN » 1,00 2« Bladzijde . % ..... fr. % en> 3,00 Rechterlijke eerherstellingen .• *,0* DAGKLAPPER Overstroomingen in België' ENGELAND BERICHT. — Bij dit nummer van heden Zondag behoort een bijblad. AFRIKA der twee aangeleerde talen te bedienen: in zake rijkdom van voorstellingen en dergelijke, heeft hun geeste'ijke ontwikkeling noodzakelijkerwijze bedenkelijk De vlootpolitiek der Regeerïr.g Londen, 1>o de rivier blijft wassen, loopc-n do moesVelden der boerkoozen van den omtrek groot govaar. Halle, Buki'v.vbioock en Droo- genboscih gelijkt deuitjes-trekt. meer.' Te Droogenbosdh liep eene fabriek van kinemafilms ouder water. Sooger op to Virginal en to Tweebeek trad do rivier ook buiten liart' oevers. Zaterdag in den voormiddag heeft men eindelijk de sluis te Ande-rlècht aebpend en het vond een uitweg. Zoo de regen voort1 est men het ergste. Te Leuven en omstreken 1 van Donderdagavond en \ ri ri den omtrek van Leaven tot Corten- en wegen onder water gezet. 1er langs den onderkant dor gemeen-m m, Winxele, Rorent, enz. staat alles 'tater, daar dit van de omliggende ber- roomde. Tal van weiden en bossohen.zijn ongenaakbaar.x Ècn eigenaardigheid te Schaffen Na de aanhoudende regen stroomt rBeaatwoord|(ktôltvoovstoi tc.rberoeg- •van de Waalsche eerhngeri en onderwijze de plaats was afgewezen. Zoolang ElzasLotha-meii hun alle leervakken met de n1 ringen eeo rijksland is, zegde hij, moet de vlag van het Duitsche ri.jker de landsvla.g zijn. Waterton, de sekretaris van de Zuid-Afri kaansche arbeidspaitij, is gevangen genomen,dingzijn. beklaagd van opruiing. Vrijlating tegen borg- tocht is geweigerd... . ' .1 .. .. . TT. I Vcor de oude mijnwerkers. — Het was geIn staat van belegzegd geworden, dal de regeerinig zich uit alle,Pretoria. 10 Jan. — Men denkt dat de staatmacht zou aannemen vanvan beWheden zal worden afgekondigd.wetsvoorste] betrekkelijknet pensioen der \ erlangen om wraak te nemen voor het in juli vergoten bloed. Poutsma, die bij deze staking op den voorgrond treedt, is een oud-Nederlander en oudondeiMen herinnert zich, dat hij na den oorlog in den Vrijstaat een buitenschool voor Bcerenkinderen heeft opgericht, waar zij ook in het landbouwbedrijf en in ambachten opgeleid zouden worden, maar de school ging r te niet, ook al omdat men vreesde dat het rechtzinnig karakter van het onderwijs niet ]u recht zou komen. Muiterij in de diamantmijnen van Jagersfontein Kaapstad, 10 Jan. — Bericht is hier ont- ds volksvertegenwoordiger niet \ raagt. De leidersder politiekepartij van de omdat eene muiterij is losgebroken in schrijving Doornik zijn gisteren te lin vergaderd geweest en hebben besloten den te> Doornik aan den h. PaulEmiel Janson, zomi van wijlenPau] Janson, aan te bi< De/e heeft zich dadelijk bereid verklaard deliberale vlag hoog op te houden in het Doorniksche en zal duin Mei den sta and-en strijd voeren zen door leeraars, die niet eens NederlandScb « Hoe is nog onverklaarbaar. kennen!is % dat de tekst der gewisselde telegrammenhun^roekéloos beleid voor en tijdBal De wetenschappelijke verklaring van de feiin handen van verschillende Jinksc'be en recht^)°^ mij beeft besloten in hei ■een vangen, ten, door' Dx . Schuyten onderzocht en medesche politieke personen is geraakt,, en zooparlementair orde diamantmijnen te Jagersfontein «ed'eeld, is de volgende: De begripsassociadoende de zakelijke inhoud! 'der telegrammenzulkeen owordtinOmstreeks 900 inboorlingen ontvluchtten Het XIIIeSalon van Automobilism TE BRUSSEL DE PLECHTIGHEID DER OPENING twee uur werd het XIII' Salop van Automobilisme in de hallen van h nd-. Ni elchte non om den angst te bescher- ramk'sloot zich bij deze betooging aan Vl'' • was er DE BALKANKWESTIE DE VERWIKKELINGEN IN ALBANIË De maatregelen der Aïbaneesche regesring Walona, 10 Jan. — De voorloopige regcering heelt last gegeven om, in verband met do gedichter de vreemde taal door haar etymolo- standpunt stelt: In dat geval zou hij de moge- epaamen betrekkingen met Griekenland, o gische verwantschap in betrekking staat met lijkheid van samenwerkbig in nadere ow'rwe- Orieksche vlag varendie schepen niet in Alba- gemakkelyker wordt ging moeten nemen. Dit telegram werd — neescBe havens .. Enkele aanzienlijke AiOaneezcn zijn m I tenis genomen, igd over de berieliten in de bladen nopens Tzz.et Pasja. De (grootvizier he hadden géleord, terwijl het Fransch veel lan- baar maken, n' tr-seben kelijk van stapel. Het uitdrukken van een beidenbestaan. de moedei taal, des te gemakkelijker wordt ging moeten nemen. Dit telegram werd d proces. Het is eene kwestie van as- volgens een onzer zeg-.>3reden door den nT§- msterraad, volgens een anderen na overle. de kinderen op het eindle van hun schooltijd natuurlijk nogal opzien onbevoegd zijfbi om zich behoorlijk" van eene gen. in wcordenbeeld, voorgesteld in eene vreemde In zijn antwoord heeft de Hrldenvb-urg getaal, gaat -het best in de moedertaal. En hoe vraagd, of 't ministerie zich op 't koneen* ihet proces van luitenant Forstner inde werkplaatsen afgekondigd. Slechts eenin een dier zalen van den Straatsbur- vijfde oeel van alle werklieden hebben aan I. Kort voor 9 uur weigerde de den oproep voldaan, de meerderheid verklaart 1 luitenant tijdens het eerste „•,;' enstakenznd pioces dezen bi] te staan, omdat hij geen, t00 ■, "se ' zoo ris tijdens hei eerst? proces, wil doorslEr werd o. m-x - aam 1dus door luitenantKoeller alt en, om 10 uur geschorst, woi b o om tl uur hernomen. Vrijspraak van luitenant von ForstnerDe verdediging 'Ie vrijsu tuldigde, Na 3/4 uurs beraadslaging spreekt de recht- u. • De rechtbank nain de zelfverdediging aan. De kroonprins zou maar één telegram gezonden hebbenBerlijn, ° Jan. - Dehau » venkhrond van nieuwe inlichtingen van DE H. BURTON Minister van Spoorwegen . dar de kroonprins maar één teie-^ ïam over de kwestie van Zahern hoeft verstuurd'. Dit telegram is mit Dantzig aan kolonel v. Ren:uulen en bevatte een betuiging van instemmling van don kroonprins met.raehtdadige optreden van don regimentskommandant. Alle openbaar gemaakte lozingen Aanslag op een mailtrein Johannesburg, 10 Jan. — Op den Kaapschen mailtrein is tusschen Denver en Geor- Er is niemand gedeerd. De voorste wielen van de eerste lokomotief zijn verbrijzeld, over een afstand van vier voet zijn de spoorstaven uit elkaar g gen. Blijkbaar is de aanslag met dynamiet gepleegd. den inhoud van d'it telegram zijn onj Aan generaal v. I). imlane heeft de kroonprins t geheel niet geseSnci. De kwestie eener viag voer Elzas-Lotharingen ->-•♦« TURKIJE De hervormingen in het leger De toestand in Transvaal Johannesburg, 10 Januari. — De toestand Kcnstai thiopel, 10 Jan. — Het iradé is verschenen waarbij generaal Liman von Sanders wordt benoemd tot bevelhebber van het eerste legerkorps, met standplaats Konstantinopeil, en in Transvaal wordt erger. tot inspolvteur-generaal der mijitaire scholen.rneentoespraak "tot spoorwegpersoneel Gisteren zijn nog eau aantal -üradé's uitge- . c, j 1 • 11 I, j. n -i. 1,1 vaardigd, waarbij verscheidene honderden la- heeft een der leiders gezegd dat alle handel engere officieren op pensioen gesteld worden.verkeer van heden af tot stilstand zal komen. Een verbond met BulgarijeMen zal geen beroep doen op de mijnwerkers Weenen, 10 Jan. — Naar luid van h e richten om mee te staken, ofschoon zij branden vanuit Konstantincpel, zoudige onderhan- delingen gaande zijn tusschen de Turksche en de Bulgaaivsche regeeri.ng over het stuiten van een aaii'vabend en verdedigend verbond. BULGARIJE Danef en Gesjot in staat van beschuldiging « Kölnis'g » int Sofia ver- Ie Bulgapar- .1 .strooming melkbaar om d. ministerder lcaMinsttten-Daneftf 1.11 staat van beschu'e:-del!en v. 'inp derdîoor lUken, of t wijk is het ook op mi- himne^ envjdenf]estadaandieweld litaii* gebied uit te strekken , •,. j ,111 kringen dringend noodiigacht. verdedigd den- 500 blanken. Een hevig gevecht volgde: 7 inboorlingen werden gedood en 36 zwaar gewond. De blanken hadden een twaalftal gewonden. De rust werd daarna hersteld. De sprinkhanenploeg in Egypte Kairo. ro Jan. — Men meldt dat de sprinkhanen nabij Assoean zijn neergestreken, vanschijnlijklagar gedeeltevan Egyi'ïczuilen overwaai n Maatregelen ■>~m+—~t- AMERIKA DE MEXIKAANSCHE KRISIS Eene zonderlinge verklaring van Huerta werden aangehouden. Sl&i New-York, 10 Jan. — Naar de « World » meldt, zou in e'dent' Huerta in een persgesprejk het volgende verklaard hebben : Wilson en ik zelf zullen vroeger in de hel zijn, dan dat ik aftreed. Zij zullen mij mijn ouden kop van den ïiimpmoeten rammelen vóór zij mij dood n en mijn regeering van de baan krijgen. ;ean benul van den staat van zaken in Mexiko: en het land is or ver Van af bankroet te wezen. den ondervraagd mt aan dat Huerta in zeer opgewonden toestand verkeerde, toen 'hij deze taal sprak. - Een Druj l, die van dui minister van Kolonn n hij zhis te treffen omen en ambte m Kongo te wroi'.nmatiging van di raten ht. Dit debat komt U gepaster ure, om deten van den burgerlijken staat tegenover dein Afrikate 1Iden. 1 Renkin wordt dooi een gedeelte silppoort der logie gracht onder den Kaiverberg te Schaffen altijd lerd, onidaihij, hoewel zeei-, over on wordt het woiland aldus met een uit- tover de alles opsloran gestrekten. plas bedekt. Zulks vormt dan een imbtenaren en de magistraten in Kongo aeerlnooi uitzicht, dat ditmaal nog; aantrokke- durft verdedigen.lijkor word door een koppel prachtige zwanen, zal Dinsdag klaren wijn m-hondie er tijdelijk hun verblijf hebben gekozen. hteloos heeft mon getracht ze levend te Te ôordcelen naar de redenaars-die eene vangen, alhoewel oen boortje -ze eenmaal kon 1 lot dusverre . heeren lokken met ze wat brood toe te werpen. Dikwijls woidon r> \Ta+Ka „ staan van den kolonel van den majo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods