Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

633 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 06 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4t6f18t506/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

• r Voor Belgig 5 centiemen, voor Nederland 5 cent net nummer BEÎSTXJXJR EN REDAOTIB» TELEFOON 210 Jloofdopstiller-Eigenair : JTJX/ETJa HOBT£< BBUSBEL VIJFTIENDE JAAR Zaterdag: 11 April 1914 30, St-Pietersiraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand* dl Belfie^vraehtvrijtT. 14,00 7,504,00 Nederland, > » 20,00 10,SO5,80 Andere landen > 32,00 £6,008,00 Men kan inschrijven op allepostkantoren De inschrijven voor een jaar ( 14 frank), keiben recht op une gratis boehenpremte en een ftflluttreerd nehelijhsch bijvoegsel van 8 blad%. Ylaamsche Gazet van BROSèEL VERSCHIJNT 7 MAAt PER WEEK Nr. 101 Zaterdag- 11 April 1914 30, Si-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN t, e o fr. 0,30 . . o » f,00 4« Bladzijde, per kleine recti !• Bladzijde ...... 2* Bladzijde ., o , . < . fr. 1 en > 3,00 Reehterlijze eerherstellingen. > y,0# EEN ZELFSTANDIGE STRIJD DE GEVOLGEN DER FRANSGHE INMENGINGSZUCHT vioedrijk Duitsch bladtike! waarin wij hebben laten uitschijnen dat de Vlaamsche beweging in elk opzicht wil onal hankelij/k blijven. De KölnischeZeitungkeurt onze beweegredenen goed en verklaait : Het spreekt vanzelf dat wij,-Duitschers, den strijd der Vlamingen voor nationalen eigen aard met groote genegenheid volgen, maar nogmaals wordt ons bevestigd dat de A hun kamp alleen willen uitvechten, en deaen wensch moet men eerbiedigen. Tegenover die eerlijike en openhartige verklaring van het Duitsch blad stellenwij al wat er gebeurt om de inmenging van Frankrijk in onze Belgische taalgeschillen uit te lokken. Kortziahtige Belgen zijn liet, die zich daaraan bezondigen. De Fransohen kennen meestal onze toelen niet ; heel wat Fransche dagbladschrijvers gaan er maar op los, en het gevolg' is dat er in sommige Vlaamsche kringen wantrouwen ontstaat tegenover Frankpijlk, terwijl veel Franseben eiken voorstander van de Vlaamsche beweging als een Wij zullen hier niet eens te meer herhalen hoe de vulgarisateurs en anekiiscthhaters er _ toe gekomen zijn zelfs Franscheministers in onzen taalstrijd te mengen. Werd er in volle Fransche Kamer niet verklaard door den minister van Koophandel rankrijk een glansrijk deel aan de Gentsche tentoonstelling moest nemen om de Ver-"] vlaamsching van de Gentsohe hoogeschool te beletten ! ? ^ Zooiets is kenteekenend, maar indien de Fransohen denken dat wij, Vlamingen, daarom onzen strijd gaan opgeven, dan laten zij zich bedriegen. Wij denlken dat onze zuiderburen er integendiëbij té winnen hebben met de rstanders der Vlaamsche beweging als geen vijanden te beschouwen. Overigens zijn er Fransohen, die detoestanden beter inzien en die daaraan niet willen meedoen. Omdat Nederland zijn eigen beschaving heeft daarom zdjn de Nederlanders niet gekant tegen het Fransohe volk. Waarom zou hetzelfde met de Vlamingen niet kunnen gebeuren ? nMaar dan is het ook noodig dat er geen hooger leven kom. Dan is bet heiijk dat men op Fraiiscih-Be'&Lsche. kongressen den ge 1delijken steun van de Fransohe regeer ing niet .borne inroepen om organen te stichten, die de Vlaamsche beweging zouden aanvallep. De Fransche inmengingszuoht is een voorrarische belangen gevaarlijle ge- 1 n. Mogen helderziende Fransohen hun D«= « TEX' |>£R GROOTSTE OO? MrDaniels, da staatssskretaris voor ds vloct, die het verbod op alkchclverbruik aan boord 'an de oorlogsschepen uitvaardigde Dezer dan algelu /)het alkohotvcrbruU can boord ran ImeriUaansche öoflogsschepe.nuitgevaardigd. Er was voorgesi ing zou worden gemaakt voor wijn, in ogasten aan h men, bun slachtoffer^ stonden af te wachten, en waarvan de >een, de minderjarige, tot den ander, den volwassene, zei: «Laat mij begaan ; ik kan immers niet ter dood! veroordeeld worden». En in Les deux Gosses(De twee Straatjongens)drijft een kereltje, dat nog den «strafbaren ouderdom» niet heeft bereikt, de vroegrijpe schaamteloosheid zoover, dat hij, bij: het beramen van eene misdaad, uitroept: « E,r is Goddank eene wet». Waaraan is de bandeloosheidl ' der jeugd' toe. te schrijven? Hoe komt het dat 2/0* jongelieden «verloopen», den slechten weg opgaan, dat er nooit iets goeds van hen te verwachten! is, dat zij hun jeven doorbrengen wlsighéidi en. zedelijke onmacht, dat zij tot niets and

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods