Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

554326 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 March. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41m390/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Belgii § eeatîemen, mt lederlaââ 5 cent bet aummer ifIJETlENDI JAA* Nr. 67 Zondag' 8 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 1 m. Belfd, vraehtvrH fr. 14,00 7,80 4,00 Nederland, > » 20,00 10,SO 8,80 Ândtrelandtn > 22,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoren Ht imckrijvcrt voor een jattr ( 14 tranlt), Mbtn recht op eene gratis boeienpremu tu un ftflliutrttri nchtlifkich bijttoegtel van S tlad». Vlaamsche Gazet Zondag 8 Maart 1914 10, St-Pieterstraat, 30, Brassai ÂANKONDIGÏNGEN 4* Bladzijde, per kleine regel „<,«,*r. 0,30 !• Bladzijde „ . 0 > 1,00 2* Bladzijde . <, • • - - t*. S on > 3,00 ReehterliiKe eerherstelliu^on « » «.0© tioofdoptteller-Eigeniar : JTTLItJS HOBTE, BKUaBEL van BRUSSlL verschijnt 7 maal perpveek BBSTUUR BIT RED AOTIB i TELEFQQH 280 BERICHT. — Bij dit nummer van hede Zondag behoort een bijblad. LIBERALE POlITIEK Voor de ontvoogding van het Vlaamsche vol . De Jcatholiiake vereemigingien hebben re-ed in verschiiliende arrondiissementen hun kar dlidlaten. voor de Kamerverkieizing|en aange duiidf. -De wijze, waarop dat im nagenoeg ait Vlaamsche arrond&ssementen gjefoeuud) is, 'bc wijlst, dfait de « officieei! e » .katboilieke parti in geen erokel opzicht faet vertrcoifwen van he Vlkamsohe volk verdiemit. Nergens heeft men ernstig baproefd! eern en keïen dieir katholiejke vol'kte vertegen woordi gjeiré af te danken, d!Le in • de Ramjor dxe Vlaamsche vioiMc stelselmatig verradten. D'aaruit biijkt eens te meer, 'hoe weinig d'< katbolieke partij in liaar overgroote meerder heidi op Vlaamsclhgezi'ndi getaied beiteelkerut de bekrompen/heid en de gekkajk steJlen ei de wet. Wij mioieten :lanig)> andere wegen ons recihl verôveren. Onb^twjJstbaar 'heeft er. in scnimiigie mid-diens, waar men .eerlijk< en open.hartig voor d:e hcogai'e belamgen van het VLaamscihei volk strijidfen wi-li, een ver 1 arrime nde ontreddering bestàan, toen men vaststelde, hoe weinig d'e politiek der versdhillende partijen aan de al-gejmeena ontvoogding van (het 'V'iiaamsdhe \TCxLk bijcHnoeg. Al te gemakkelijk setoeen men te vergteten, dlait .de venant wooirdielijtkheôdi van diienj toe-stand vooral op de katholiake reigoering be-nxvt, vermiits zij sindls dèrtig jaar tet bewind in handjen heeft. Men kan ze-ggpn djat geetn eaukele Vlaam-scftïe wet oioit werd gjestemdi, of ze moest aan die katholieke regee:ring afgedlwongieni wordléar. Nog onlangs ils 'het gebïeken, dat d,e katho-lieke regaering ni'ett eens voor: gezonde taal-tciesitànden in 'de dageire sdbool zorgen wiili. De reden van die 'hoaidiing, dler kathioJieike partijibaz^en kan men ontdeikiken, wanneer men de gewone kat'holieke potlitieki heeft lee-rctrt •d'corgroïKlcn: Kyitia nooit ka- t'holisiken er kuinrien toe 'beslniten een wet te îstemmen, waannit zdji -geen politiek voor-deel konden «halen. Zoo was er een duibbelzinnige toestand! noot-dig om de iklbostersoholen in staat te steljlen de onwetendiheid dier oudleris op taaJgebiied! uit te buiten, ten nadeele van ibet openbaar onderwys. Het gestemde amendement is o>p dat .gebiedi een gepast wapen vooir d>ei ka-. thqlieike pairtij ; zûedaar waaromi dei ^egee-iring het vooPsteldte. Wat ons vooral tegien de borst stuit is de sdhijn-VlaamscihigezindiheLdi van sommige ka-tholieke gek|azenen. In de Kamer zjijn er katholieke gekozenen, die zic'h als Vlaamschgezind laten dioorgaan, waar Ihnn kiesbelangen -het vergen, tenvijl dfe kinderen van d'iezelfde gekozenen niet eens die taa'li van 'het Vlaamsche volk kumien of wilU'en spreken. De schiijnheiLiigiheidi van die /kathiotLieike beuTjhazen moet igesdhandvlî'ekt word'en. Wdj weten, dat er libeiralen zijn, die de Ylaamische beweging; in het—hait niet dragen, maar dlie hebben meestal den moed! hun ge-voelens #et te verbergen. Iedereen weet waar-aan ziich te 'hoaiden ; men wiotrdt door die libéral en; ten minste niet bedrogen. Overi'gienjsi weten diiet Ji'beralen, dat ttnunne daigem zijn geteld. Men ihoeft siechts eenige kongresi>en van Liberale Jongte Wacihten b'ijh geKvoond' te 'hebben, om vast te stellen, dat het j'Oiiug: iliberaal' geslaoht vain "Vtlaainderen, op weinig uitzonidJerângen na, voor. de VJaamischgiezind'e gediadhten gewoininen is. Men mag ook nui reedlsi een vengelijking ma-ken tussiciheni de Vl'aanisohgezïndiheid! va,n dfe meerclenheid der l'iberaie gekozenen van het Vlaami>che iland' en de Vlaamscihigezindiheid van de Rechterzdjde. Wij» hebben die vaste overtuiging, dat in de libera'ie piartij, van de Vlaamscihe gjewesten de toestand sjeleidielijk verbetert, wat de Vil'aamsahe taaireohten be-treft. In elk gevail: zouclien w ij; noioit dlilden, dat men de Vlaamsche zaak, zon otpofferen aan zoogezegdie partijbelangen. SteHiig zdjn er nog eenige dunige/zaaidie maar welgeslteide Vitaamsahhatefrs, die) zoo maar niet goedwillig den invloed) ^illeru laten weg-zinken, waarover zij steedls door midd'el. van hun .gelid en hain maatsc'happelijlken stand be-scthiikt hebben. Diie VJaa.mschihiaters. trachten soms hiet ver-iloren veld teruig, te winnen, maar dan wordt hun ocT'ogsverklaring meestal ook) beant-woord zooais ket past. Wat vooral treffend mag genoemd! wordlen, is dlat d'e zonen van d'ie welgesteldie bnrgers, opi wie een ^x>ord Nederlandsohi de uitwer-king iheeft van/ een rooden l'a,p op een stier, bee.ll dEkwijls voor de Vlaamscihe taveging gewonnen zijn. Diel zonen Ihabbeon met 'onftwajkjkeUdei Vlaamschgiezin.den in het Atheneum of op d'e 'hoogeschool omgang gehad ; zijt leerden in-zfen, diait de Vlaamsche bewegirbg, welke ver-dledigers teilt als Bulls en Max Rooses, dliel be-kronipen strijd niet is, waarop ihun oudlers met zooveel mispirij2en neerzien. Die jeugdl is tôt hiet Vtaambchie volk ge»kbmien, en ziji beeft er adlelbrieven door verworven. Wij: zien langzaam maar ziefker in de Vlaamsche gewesten een Jiberale partij, ontstaan, welkle dezie) fcw'ee «kanteekiefnen draagt: efân dirang naar een. djeugdejijikte maatschappelyike inric'htinig en een gezonde Vlaamsch|gezindl-heid.Thans zijn al d.ie instellingieln, in wordling, maair im sommigje gjenvesten heeft men reedsi pii'aohtige, uiitâlaig^rt bereiîat. T'egep dfie- in>-richting kan nâets bestandi zijn, waar het de vertegenwoordiging van het làberaal kiezefrè-korps geldt. Weilino», wij! g^tuigen het aan al onze llibe!-rale vrienden, die nog zouden aarzieilen om dleh wagen te iheî'pen voortrolien : een poilitiek, welke van derigeflijike ged'acihten doordrongen is, verdient dfe medewerktnig van aille liberailiè Vlamingen, die hnn volk roeer omtwiî:keld en opi maatscihappelijik gebied! vrijer wiil'len ma-j.I„ ' ™ In die i-ichting werkt het « Liber Vlaamsc'h Verbcnd ». en dat Jjegt zijn stijg 8 den bij vail uit. Samenwerking en vertrouwen zijn er n< digj, opdat de vooruitgang van die igedlachl zich zou) doen gelden van aan de Xoordï tôt aan de Maas. Zij, die hetzelfde doeli betracihten, mog ^ in geen kleine kapellékens verdleeld blijve E,r va 11 veel werk te verrichten vootf h< 3 die de poLitieke toastanden inzien, zooaJs zich werke'.ijtk voordben, en die van goed ^ wil zijn. 3 J. Hoste J\ l NËI)ERLANi) Japan en Nederiandsch-lndië Wiji Tezen fin « Het Vadei'lianoi » Van D Haag : t De « Deutkcho Jaipan-Posft » anaakt meldi van een te Tokio, onder voorzdt'tersc1hap, y ; graaf Okuma gehoudJen a'igemeene yergaaer.i van Jedein der Ja>pa.nsohc Veree>njiiging « Ind Jaipan », waairin door iba.ron Kanda werd voi : gesteld het ter.rein ;.an workzaamlieidl dei- v< • eeniging udt te- breiden, en dit niet meer 1 perkt te dben zijn tôt .d'e Kngelsc'he beziitting in Azië, docii \'oor de toekomst ook de Nedi landsch-Indïsdhe koiltoniën in de sfeex der il moeiiingen op te nemen. Dit voorstel werdl o der groot-en bijVal dbor do vergaderin^ aanp noraên. Bairoai Kanda aaide tea- toelichting, d zijn "bedoeling was eenerzijds dten airgwaan d Eiigelscilien, als zou Ja.p'a.n speciiaaH het oog g slagen heibben op die T'jiigelsche bezittinjgeai, te i'eiden, en anderzijds er de aandladit, op restigeni, dat- in het algomeen het streven mo zijn den invloed Ivan ihet Japansche volk na het Zuiden uit te breiden en te versterken. Een slimme soldaat Een soldait der r,i,i'dendle artiifflerie lbestel< b'i] een zadelmakersfirma te Annhem getrege artikelen voor zekeren luiitenant jhr. Van ïllc malien, wnena oripasser hi.i; zeide te a'ijin. Il haaïde die 'bestelLingen ze'lï af. Thans is geb.1 ken dat die ' luitenant Van RosTnab in 'H celiee.l niiet bestaat en dat d'e: soldiaat de zadelmakersfirma voor omgeveer 1' gulden lieeft weten op te lichten. De solda-verkocht de bestelde goederen voor spotpri zen. Hij is aangehouden en ter beschikking ve het gerecSht gesteld. ENGELAND Door rfon wiruî on2Cïi*-**<?n en in zee geworpe Lond-en, 7 Maart — TijûifinS m Wniws» m Vrijdag geheel den dag ove>r de noordkust va Engeiand woedide, werd een jonige ziek-enve pleegster van Aberde^in, miss Elsâe Ross, do< den win<i opg&nomen en van eene strand'rot op 25 meler ongeiveer, in zee g-swerpen. 1 vergeefs poogde men haar te redden. Het li. werd eerst 's avonds opgevischt en was bijr onkennelijk. De Zuidafrikaansche ballingen Londen, 7 Maart.— Tijdens eene vergad ring, Donde-rdagavond te Mile-End gehou-clei (Oos'twijk van Londen), verklaarde de het Poutsma, een der ballingem, dat hij en zij kamer a den naar Zuid-Afri'ka. moesten teru, keeren. In geval zij zouden vvorden aangehoudei moesten zij de zekerheid hebben dat al c EogeJsohe arbeidei*s dadeiijk het werk zoud'e stilleggen. Een ander werkman verkiaarde dat de Zuii Afrikaanscihe waren in Enge'.and door de a beiderc van den vervoerdienst en de. dokke zouden worden geboykot. Tom Mann naar Zuid-Afrika Londen-, 7 Maart. — De leider der werker partij Tom Mann is .iîeden ingesclieepit met b-stemming voor Zuid-Afrika. Hij werd bij c ai.reip door ('//ijne pamjgenooten toegejuioh De voWleider vevklaarde d'ai zijne zendui in Zuid-Afrika hoegenaanul ^het karakter nit zal lieibben iva.n eene uitdaiging, doch dat h er enkell op gesteld fs de werkersklasse va Zuid-Afrika. in bond te vereeni.gen voor m we'l'zijn des menschdoms. FRANKRIJK INZAKKING JN EENE MIJN Een dooeîe en een gewonde Parijs, 7 Maart. — Uit St-Etienne mei* men dat eene inzakking plaats had in eer gaanderij der mijn Massadiere, te Terre Noir Twee Werkheden werden er onder begrave Een werd gedood, de andere zwaar verwond DÏÏÏTSCHLAND Geruchten over een ontbinding van den Rijksdag Berliin, 7 Maart. — De Sudd'entscihe korre pondit ihoudt haar bericht staande, Imder dat er in den aanstaanden herfst den 1\ijk dao- twee wetsontwerpen zullen worden voo gele-o-d, welke de Bon (Mate n het midd'el zo den 'lêveiren om tegen Du tscli-vijanchge bl don en vereenigingen in Elzas-Lotharingen < te treden, en dat er desnoods niet voor eei ontlbinding van den Rijksdag za'l teniggescnri.l worden ,om deze twee onderwerpen er do< te krijgen. , Een betooging ter eere van graaf Wedel .Straatsbuing, 6 Maa-rt. — De voorzitter v£ het verbond van zangvereenigingen in- JiBza Lot3i'aringen bereid.'t de eere van graaf Wedfe den Stadlhouder ,een betooging, voor van tu sc'hen de 20.000 en 40.000 zamgers. Dezse b too^ing iheef't ibl-ijkbaar het karakter van e< Hijk van afkeuring aan het adirés van gen raal Deimling. < De Albaneesche Kwestie DE ONAFH ANKEL!JKHE!DSBEWEGING IN ZUID-EPIRUS OnderhancJelingen Weenen, 7 Maart. — De « Albaneesche Co respondonz j> ontvangt uit Walorfa het berich dat Zooraphos een Albaneesch persoon van aa zien naar Yalona heeft gezonden, om met < reeeering te onderhandelen over de gevorder; waarborgen voor don bouw van Grieksche sch len in Èpirus, en over de rekruteenng yi Grieksche elementen bij de Albaneesche rijk wacht. r. . De voorloopige regeenng van Epirus is b retd, om bijaldien hare voorstellen gunstig on vaneen worden, de grenzen door de Konter© tie van Londen vsstgesteld, te erkennen. I Albaneesche notabelen aanzienliijke moet ree te Valona zijn, en in diplomatieke kringen Weenen loopt het gerudit, dat deze waarbe gen onmiddellijk van de mogendheden word. verlangd. De houding der Grieksche Regeering Athene-, 7 Maart. — Venizelos, in de Kam antwoordende op de sprekers der oppositie, c • de regeering aanvielen om haar houcling in Epirotisdhe kwestie, lieeft verklaard, dat 1 verplidht was de besluiten van de gezantenko ferentio to Londen uit to voeren. t DE MIJN R AMP TE THIEU IN I.INEGOUWEN 1 — DE REDDERSPLOEG NA VÙLBRÂCHTE TAAK n- s'! 2. — INGENIEUR MANCHE ]e l 1. — Het. fwaren moedige mannen, die me! ingenieur ilanehe in den put daalden, .om hunne .werfgezellen van een gewissen dood te redde.nl»e bewijzen van zelfopoffering en trotseerinig i.van het gevaar door de ploegba-zeh onder jdergelijke . omstandigheden gege-ven, 'dwing&'n bewondering af. Men weet dat een der plargbazen J>îj de. redding der werk-gezellen, door het water in eene galerij werd verrast. en tr een jammerlijken dood vond. 2. — Bijfelke mijnramp heibben onze ingénieurs bewijzen geleverd van onvarsaagden moed en &poffiêringsgeest. Dit was nogmaals het geval |Bij den waterslag in de mijn van Thieu, waar danik aan de koelbloedigheid en het be;e<id . an ingenienr Manche, 300 mijn-werkers, u c onvermijdelijk den dood door , >>r) vjn/i ,.n na veel moMte ~uu)maii upKwaam woruen tm ue""ura-anIWIn- de mijri. mrir~ ■■■' — 1 AMERIKA 2_ ! Dood van Georges van der Bilt i, New-York. 7 Maart. — De h. Georges W. Var w der Bilt. zoon van den milLiarda.r W. N. Var n der Bilt, is overleden. | DE MEXJKAANSCHE KRiSIS é De epsiandelingstroepen versiagen n Parijs, ? Maart. — Een telegram uit Mexi-ko rneldt dat regeeringstroepen de Mcxi-1- kaansche opstandelingen bij Toireon versla-[•. gen hebben. n De ops-tandielingen verloren 400 dooden. i Men v or wacht dat deze overwinning der re-• geeringstroapen . bestliissend zal zijn en bel j. begin van het einde van den opstand betee-keavt.e Amerikaanscéie r.ieisjes vermoorcs Washington, 7 Maart. — Gisteren is zekerç g dckier Y/ittigenstein uit Mexiko teruggekeerc >t jn Washington. Ondervraagd door een korres ii, ponde:it van de New-York American, verklaar n, de Wil tige nstein dat de'beide dochters van eer t AmeriKaânscihen dokter, Smith, meisjes var 17 en '20 jaar, cioor de bendeleden van Villa wa geroofd en vermoord. De verminkte lijkei: waren gevonden. Ook de vader was om he leven gekomen. Dr Wittigenstein verhaalde nog van ver soheidene a,ndere wreedheden, door de manner van Villa bedreven. j De lijdensweg van generaal Terragos New-York, 6 Maart. — Generaal Tarragoa be-u gaf zich bij den Amerikaanschen konsul te Clii-, hualuia, thans te El Paso, om hem te smoekec zijn zoon te redden, die gevangene is der reoel-len en moet worden door het hoofd gesehoteE ■*' boo. creen millioen en half wordt gestort. Ont roerd, antwoordde de konsul niet te kunner tusschenkomen. De 80-jarige generaal druktc 't verlangen uit zich naar Chi'huahua te bege-ven, verlangend liever te worden gedood dar zijn zoon door generaal \ illa te laten dooden, De generaal werd aanzien als de rijkstc meuscîi van Mexiko. Zijn fortuin werd op 4C 3- millioen dollar gesohat, voor men beslag led oj d zijn eigendommen. î riTïïOimiF KH0M.)k ^ Van onzcji berichtgever : ^ De uitvosring van « De Rhijn », ^ 't Is 25 jaren geleden, dat « De Rhijn », kan-tr tat-e, gedic^lit van Julius De Geyter, in volks-trant getoonzet door Peter Benoit, voor de eer-ste maal werd uitgevoerd door de a Société de -n' Musique », die toen 25 jaren bestond en waar-?" aan Peter Benoit, die haar muziekleider was. 1) zijn werlo « kunstbroederlijk opdroeg »■ 5" Een uitmuntend gedacht was het dus van-wege het Peter Benoit-Fonds en van de zang-n vereenigâng « Arti \ ooali », beiden onder de laia ppe°k tni stl ei d m g van don h. i'dward Keur-vels, « De Rhijn », die met « De Kinderkanta-"* te » wel de twee zangrijkste, bevalligste en fijn-ste «ewrooliten van den meester zijn, bij deze iubeljaring weer uit te voeren. Een ontzaglijk talrijk pubhek vulde Vrij-dagavond de groote feestzaal van den Die rentuin, om dit meesterwerk te hooren. Wij bemerkten er <len gôuwlieer baron vaji de Werve en van Sohâlde met zijne gema-lin • den h. Juliaan De Yriendt, bestuurder on-f zer'Akademie van Schoone Kunsten ; den h. ' Erniel Wambach, bestuurder van het Konserva " torium, met zijne echtgenoote, alsook den h. u Possemiers, gemeentesekretaris. Z Toen de h. Keurvels op zijn verhoog ver scheen. werd hem door gansch t publiek, t kooi en het orkest een lange ovatie gebracht, ter-wel een palm voor hem op zijn lessenaar lag. „ Wij aehten het niet meer noodig over bel I praehtig toonkuiulig Vlaams'ch werk in bijzon J" derheden to treden en bepalen er ons bij, te zeggen, dat de uitvoering van wege de solis-ton? niej. Johanna Zegers de Beyl, de h.h 1 Swolfs, Collignon, Van Roey, Frans Herre ÏT brandt en Aug. Theelen, zoo wel als van het ge ' mengd koor en het orkest onberi'speli.ik, uit stekend was in aile opzidhten, onder de kranag< leiding van den h. Edward Keurvels, die ee: van zijn werk haalt. er Ook was de bij val groot en barstten na ell ie der elrie gedoelten eindelooze toejuichingen los le Het was, dit moet gezegd, een ware kuust îij pleehtigheid, waardig van Peter Benoit ei n- waarvan zij, die aanwezig waren, een genotrijk herinnering zullen medegedragen hebben. De tooneelschermen voor Parsifal. Vrijelag waren de leden van den Tooneelraad en de vertcgenwooreligei's der Antwerpsche Pers uitgenooeligd, de schei-men to koinen beziclibi-gen. bestemel voor ele vertooningen van « Parsifal », het beroemd werk van Ricihard Wagner, dat thans in al de groote sohouwburgen der we-relcl wordt opgevoerd. Deze schermen, die te Munchen vervaardigd werden naar degene van Bayreuth, waren be-stemd voor het Théâtre des Champs Elysées te Parijs, docli hebben er niet gediend, omdat ele-za schouwbiirg intusschen verplioht is' geweest te sluiten. \'oor zooveel kan geoordeeld worden op een vhichtige tentoonstelling, zijn deze schermen prachtig en zal vooral elie van het zevende en het slotraiereol, verbeeldende het inwendûge van den tompel, diepen indruk maken. Nu wij de schermen hebben gezien, verwon-dert het ons niet, dat er tusschenbedrijven van een uur làng noodig zijn om ze te plaatsen. Een bezoek Averd ook gebracht aan de zalen, waar de kostumen, de wapenrustingen en andere tooneelbehoeften ten toon gesteld waren, welke beloven effekt te zullen maken. BRIEF HT GEINT Van onzen berichtgever : De Vervlaamsching der Hoogeschool en de . —— GeîUsche Burgerij. De woorden door den h. Braun, burgemôe&-ter der stad Gent, in >de tweeaie IvameraCdee-ling uitgesproken, als zouden de 3/4 der Gent-sche burgerij tegen de " vervlaamsching der Gent9che Hoogeschool zijn, hebben in de Vlaamsche kringen onzer stad groote opschud-ding verwekt. Zaterdagoohtend was de Vlaamsche studen-tenweretiJ in beroeriing. Er was zelfs sprake van een groote Vlaamsche stuidentenvergade-ring te houden, waar hondenien studenten bewijzen zullen dat zij allen de vervlaamsching | der Gentsche Hoogeschoo'l als een. dringende noodzakelijkheid beschouwen. Als argument is het gezegde van den heer Braun tw'eemaal onzinnig. Ten eerste, hij ver-geet erbij dat de Gentsche burgerij niet het gansche Gent vertegenvvoordigt; dat hier nog zijn : -àte zoo talrijke kleine burgerij en den nog talrnker werkliedenstand, die toch ook iets, en meer nog, in de kwestie te zien hebben. En dan, deze burgerij heeft eigenlijk het minst van al met het vraagpunt der Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool te zien. Ga eens de statistiek na d£r studenten welke de leergangen der Gentsche Hoogeschool vol-gen. Gij zult zien dat de burgerij dtaar zeer zeldzaam vertegenwoordigd is. Daar zijn in de eerstè plaats in overgiroote meerderheid zonen van kleine bungers, bniten-lieden, paesters, en werklioden: Verder zonen van tintèlLektueelen : igelaerdien, iwofessoren, geneesihceren, adVokaten, enz. {dus ook geen groot-burg'erij). Dan een heel kiein aantal, een liandvoi, foxirgei'zooinrt.jes u:«t de verfranseh-te wereld, d>ie zich t'Ot de magistratuur voortoe-j reiden. Ten slotte de vreemde stiu-denten, mel i wie geen Vlaming nioétL Waal voeilfing heeft, die ihier, voor 't grootste deel boemelen en jaar-! lijks 1000 frank aan de Staatskas komen te staan ! ; De veriïransichte burgerij hoeft te zwijg'en, zij lis de nietlge ombedoiiidende minderheid en haai verîegenwoordiiger, de h. Braun, -zwij>ge even-eens!Aan de Liberalen van Gent | De Liberale Vlaamsche Yereeniiging herin-, nert er aan, dat de poil tôt het aanduiden der kandidaten voor de kiezing* van Mei aanstaan' de, zal pla:vts hebben in het « Liberaal Huis ». heden Zondag 8 Maart, van 11 tôt. 5 uur, er; Maandag 9 Maart, van 10 tôt 1 iiur en van ' tôt 8 uur. Elk liiberaal die het goed meent met zijne partij lieeft voor -plicht aan-. den ïk>U deel U nemen. Door îiet uitfcrengen van een groo; aantal s;temmen in den poil, verzekeren wi, oan die kandiidatenlijl&t een groote Kedeldjkt krach t, en wij bewerken ter zelfder tijd, da, ■onze lijst, ée trouwe weerspiegeling zij van di •viersohi !ili?ni(ie strekkingen en eeliakeerimger t welke Zii-cli i«n onze partij voordoen. v Wij di ingen er oip a'an dat aie Gënt<&che li beraien aan den poil zouden deelnemen. DAGKLAPPER Onze Vorsten te Luxernburg. — W'ij hebben gemeld dat onze Vorslen op 27-2:9 April een tegen bezoek zullen brengen aan groothertogi n Adel.heid te. Luxemburg. Naar wij vernamen zal te de zer gelegenheid eene kantate, in Luxemburgsch platduitsch ge-schreven, worden uitgbvoerd in het stedelijk paleis. De kantate werd gedicht door Alexis Brasseur en het is de h. Victor Vreuls, een Vlaming, die bestuurder is van het; Konservatorium te Luxemburg, welke er muziek op schreef. Tsaar Braun. — De burgeineester van Gent die t.ijdens de Wereldtentoonistelling aan het gansche Vlaamsche land verbood in de Arte-veldestad eene Vlaamsche Betooging in te rich-ten... gaat immer voort in zijne franskiljon-sche. domme stij fhoofdioheid.. Zoo wist hij te verklaren in eene afdeeling der Kamer. belast met het onderzoek van het wetsvoorstel voor de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool « daL de ovcrgroote meerderheid der-G entache bur g ers rtjanâig is aan dit voorstel ». Wat weet sieur Braun daarvan ? Of moet er misschien in eene andere Vlaamsche stad eene nieuwe Vlaamsche Hoogeschool ingericht worden. die de Hoogeschool te Gent. eene d'oodende konkurrentie zou aandoen ? Moest er ooit eene nieuwe Hoogeschool tôt stand komen, wees verzekerd dat meer dan de heift der Gentsche studenten de Arteveldestad zullen verluten. j 1s het zoo iets dat Isaar Braun verlan.gt? Wordt. de be&taande Hoogeschool echter ver-vlaamscht, dan blijven die en andere studenten te Gent en komen er stellig nog ve!e bij. Wie dus stemt t- gen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, stemt ook tegen de be-langen van Gent. Arbeidsgeschii te Seraing. — Ten gevolge va.n het doorzemien van twee werklieden in de kolenmijn « "sîany - te Seraing, hebben hunne werkgezeMen, ten getale van 400, partij gelty/.en voor hunne inakkers en legden den . arbeid stil. Emiel Hullebroeck te Brussel — Ter herinnering : heden Zondag, te 8 12 uur 's avonds, Vlaamsche liederavond in de feestzaal van het Ilof van Tilmont, Lakenstraat 172, Brussel. i In den Senaat. — De hooge Kamer is bijeen-geroepen voor Dinsdag aanstaande. Aan de 'agenda staan de volgende punten : nationale | maatschappij voor goedkoope woningen, mijn-werkerspensioenen, ^irbeidsduur der machi-Jnisten in de kplenmijnen en wetsontwerp op j den vrrui wçn- en lund^i'arbeid tôt nadere bijeenroepin^ uiteengaan, in af-\Vachtirïg dat het verslag over de Schoolwet klaar kome, wat echter nog in de eerste zes volgende weken niet zal gebeuren, zooals men wel vermoeden kan Rechterlijke of notariëele betrekkingen. — De zittijd van de examen-jury voor aanvragers . van rechterlijke of notarieele betrekkingen in 1 het Vlaamsch gedeelte des lands, wordt ge-| opend op Dinsdag 7 April a. s. De vragen tôt inschrijving te zenden, van ' 12 tôt en met 21 Maart, bij aan.geteekenden I brief, aan den Minister van Justitie. ! Zij moeten vermelderi : naam en voornamen ner recipiendi, hunne geboorte- en woonplaats, alsmede de door hen verkregen diploma's. Het eerste brood in Midden-Kongo. — Blij-kens een brieî uit de kolonie ont-vangen, is i men er in gelukt aldaar tarwe te kweeken die | vast en gezond meel heeft geleverd. Met dit meel is dan ook het eerste brood gebakken, op eigen grond in Midden-Kongo gewonnen. Het meel kwam den bakker te staan op 1 frank ! den kilo, doch nu men den goeden weg heeft ingeslagen, hoopt men over enkele jaren uit-gestrekte graanvelden in Midden-Kongo te zien ( verrijzen. j Gemeenteraad van Brussei. — De gemeente-raad van Brussel is tegen Maandag 9 Maart in openbare zitting bijeengeroepen. Aan de dagorde staan o. m. : Aankoop van de eigendommen gelegen Wicrtzstraat C>3, 05 en 07 ; I ruiling van een grond aan de Terkamerenlaan | tegen een gelegen aan de Em. De Motlaan ; uittating van de lakenhalle in het Zuider-pnleis en verder eenige punten van bestuur-iijken aard. Paarden voor de Rijkswacht. — Voortaan zullen de overheden der gendarmen trachten paarden aan te schaffen, geboren en ~°kweekt in de streken van ons land. De prijs is ber.aald op 1,200 fr. en bovendien 50 fr. die de Jockev-Club er aan toevoegde. Deze zadeipaarden mogen hoogstens drie jaar oud zijn. Zadelpaarden van vreemde voortkomst mogen ook aangeschaft en zullen de 4 jaar niet mogen te boven gaan. . x Koninklijke Vlaamsche Ak<;»iemie. — Op 28 Juni 1914 zal een plechtige vergadering gehou-den worden. Programma : a) OpenLng der vergaderi.ng door den bestuurder Arnaat Joos, met eene toe-spraak ; b) Yoerdracht door den h. Dr. Hugo Verriest; c) Afkondiging van den uitslag der Akademische wedstrijden voor het jaar 1914, door den bestendigen sekreta.ris ; d) Bekendma-king van den uitslag der verkiezing voor 1914; e) Hulde door den bestendigen sekretaris aan de in 1913 afgestorven leden te brengen. Perstelegrammen tegen verminderden prijs. Van 15 Maart 1914 af, worden de perstelegrammen tegen verminderden prijs aanvaard in het verkeer tusschen België en meest al de landen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De telegraafkantoren bezitten al de inlich-tingen betreffende de werking van dien nieu-wen dienst. Het sluiten der herbergen. — Hoe moet het politiiegebod op het sluiten der herbergen ver-staan worden? Er zijn uiteenloopende vonnis sen geveld, namelijk om te weten of de her-bergier het recht heeft na het sluitingsuui vrienden en kennissen als genoodigden te zij-rient te ontbieden en ook wat door sluiting en heropeninig moet verstaan worden. Het hooger verbrekingshof heeft nu voor goed de rechtspraak in 't geval gevest.igd. Hel arrest biedt veel belang aan voor de drankslij-• ters, daarom drukken wij het over : a Het pojitiegebod op het sluiten der herbergen. zegt het hof van verbreking bepaalt dur delijk genoeg dat, na 't sluitingsuur, zich geen pers.onen vreemd aan het ge?ir- van den her-bergier, mogen in hnis bevinden. Ware hei anders, het gebod zou aile krach t van uitvoering miesen. mits het zou afhangen van de bela.nghebbende personen eene verklaring ir gunstigen zin af te leggen. » Anderzijds zoo het sluitingsuur is bcpaald op middemacht, mag de herbergier niet dade s li.jk na gesloten te hebben terug zijne drank : sliiterii heropenen. Het règlement., het s'.Ui , tingsunr bepalend. werd uitgevaardigd krach lens de wet van 10 Oogst 1790, die aan de .<?e : meenten oplegt maatregelen te treffen om ailes ; te vermijrien wàt de nachtrust der inwoner: i kan storen. -> Dit règlement moet dus uitgelegd worder in den zin dat de drankslijterij niet zal moger - lieropend worden dan op het oogenb'Iik waaroi de dag op den nacht volgt. - De nieuwe kleedij der soldaten. — Ons wordt gevraagd of de nieuwe uniform van het le-ger reeds in zwang is en wanneer de nieuwe dracht. zal .tlgemeen worden voorgeschreven. Ook nog of al de regimenten den leeuwen-helm zullen dragen Wij : r i >i r ■ g; : n ei r ' cl ;. t. p ro e f sg'ewij s en om >. • w..-tgevevs ove: het uifzicUt der nieii'We soidatenplunje te laten oordeeLen, de lijf\yacht fier Statenkamer in het nieuw pak zou gestoken worden. Deze j.ijfwacht, geleverd door het 9e linieregiment, heeft tôt dusverre nog niet met het nieuwe uniform uitge>pa>k<t. Het spreekt da>t, bevalt de nieuwe dracht, al d? regimenten vgetvolk in dergelijk pak zul-ien gestoken worden, zooals ook de linietroe-pen voortaan den leeuwenheilm zullr-in dragen. Wanneer dit ailes een afgedaan feit zal we-zen, kan vooralsnu nog niet worden bepaald. De ziekenverpleging bij het léger. — Wij hebben destijds gemeld, dat door den Minister van Oorlog een rondschrijven gericht was aan leger en rijkswacht, betreffende de verpleging en zelfverpleging op het siagvekl. Nogmaals werd door den Minister aange-drongen op het geven van le&sen in dien zin aan de militairen. Van nu af zullen dus zulke lesser geregeld plaats hebben. Nieuwe verhandzakjes komen in voege, die veel verbeterd en naar de laatste weten-schap vervaardigd zijn. De eerste aanbesteding bedraagt 100,000 zakjes, die zullen rondgedeeld worden. De krijgsdoktoren der garnizoenen zullen deze less-en geven ; de rijkswacht van den buiten zal die ook verscheidene malen per" jaar bij won en. Zal men die nuttige iessen ook in het Neder-latiusch geven ? We zullen zien. Het onderwijs te Koekelberg. — De laatste zitting van den gemeenteraao' te Koekeliberg heeft. bewezen, dat eenige socialisten het. plan nog niet opsegeven he!>ben om d,e jeugd van deze gemeente te verbei'lemansen. Die zonderlinge socialisten heehten natuur-lijk geen belang aan hetgeen mannen als Em. Vandervelde en K. Hnysmans over de voertaal in de la.gere school denken. Zij schijnen niet te vermoeden. dat bet Neder-landsch een bij uitstek wetenschappelijke taal is. waarin uitmuntende werken over de ver-schillende va.kken uitgegeven worden. De moecrertaal is de sleutel der voertaal. Bewijzen ? De Antwerpsche nijverheidsschool, waar een Vlaamsch onderwijs ^egev.en wordt. levert gewaardeerde werktuigkundigen, die overal — zelfs te Parijs — de hoogste loonen verdi enen. De t.weede taal kennen die werklieden op voldoende wiize, en in dat. opzicht ook laat het on lerwijs te Koekelberg niets te wensichen over. TieeretrT?i,-fr\vtTi . i =r-7,-.-rr-n1— onderwijs. Men moel gaen « paedagOgie » ge-studeerd heJ>ben om' dat in te zien. Eenige socialisten va.n Koekelberg willen halfslachtigen opleiden , zij verdedigen nage-noeg dezelfde opvattîng als de Vlaamschhaters, die door een Wilmottè aangevoerd worden. Welnu, wij lachen die heeren uit. Zij ver-liezcn hun tijd en zouden veel beter doen tôt het volk te gaan om het te onderrichten, om het te leeren lezen en denken, om het bewust te maken en sterk in den strijd voor het leven. De Nieuwe Nationale Bakkerij, 14, Delaunoy-straat, is de belangrijkste des lands, Taalgelïjkheïd in Kongo. — De Kamerbe-seheiden verschijnen in de twee landstalen, zooals men weet. Nochtans, al de dokument-en, Kongo betreffend en uit.gaande van den land-voogd der kolonie, bij de Kamerbescheiden ge-voegd, verschijnen in het Fra.nsch alleen ; dit is namelijk het geval met al de regeeringsde-kretenNochtans werd stellig verzekerd, dat de twee landstalen in Kongo op gelijken voet gesteld zouden worden. W;oorden. niets dan woorden... Geen enkel Franschonkundige Belg kan een postje belvo-men in de kolonie, die de Vlamcngen toch met eigen geld hebben helpen stichten. Vragen dat daarin verandering kome, zou alweer tôt de baloorige overdrijvingen behoo-ren.Uitlcting van schuldbrieven. — De uitloting van de premiewinnende pchuldbrieven der stad Brussel, leening van 1905, zal plaats hebben Zaterdag 14 Maart, te 10 uur 's morgens. >-*8»*,*^ ■ ■ De Vlaamsche Hoogeschool De strijd in de Kamer Uit de zittingen der Kamerafdeelingen biijkt, dat de Regeering vooralsnog gean stand durft kiez&n, wat de Vervlaamschiing der Gentsche hoogeschool betreft. Sommige ministers hebben er voor ge-stemd ; andere ministers waren er tegen. Onder deze laatsten teJt men den h. PouiMet, minister van Wetenschap en Kunst; einde-lijk durft de h. Poullet dus zeggen wat hij over het hoogescthoolvraajgstuk denkt. Wij moeten hem rekenen onder de vijanden van het Vlaamsche volk. Want ahvie .voor het wetsontwerp Franck-Van Cauwelaert-Anseele niet is, c'ient als een tegenstrever der Vlaamsche volksbe'iangeai besohouwd te worden. Is men rechtzinnig voor het Vlaamsch hooger onderwijs, dan moet men ook partijganger zijn van de oplossing, welke aan het vraag-stuk gegeven wordt door het wetsontwerp Francfk-Van Cauwelaert-Anseeile. Wij hebben liever een recbtzinrnigen tegen-strever dan een veTmomcen vijand, die komt verklaren : «. Gij moogt een Vlaamsche hoogeschool krijgen, maar het wetsontwerp Franck-Van Cauwelaert-Anseele kan ik niet bijtreden ».. In twee afdeelingen, waar een meerderheid voot het wetsontwerp bestond, werden verslaggevers aangednid, die niet eens den wil van de meerderheid vertolken. Dat is gebeurd, omdat er een geiheime stem-ming plaats had. Wat be\vdjst, dat wanneer men in het openbaar stemmen moet, ce vrees voor de Vlaamsche kiezers gunstiige gevolgen heeft, terwijl men bij een getheime stemming bet Vlaam-sche volk nog verraden durft. Wanneer men later in de Kamer over het wetsontwerp Franck-Van Cauwelaert-Anseefle zal moeten stemmen, zal iedereen weten hoe de volksvertegenwoordigers zich gedragen. De strijd voor de VJaamsche hoogeschooli is in de Kamer begonnen; hij kan nog lang duren, maar wij zullen niets anders willen d!an een zegeprâal, die overeenstemt met de waar-| digiheid en de hoogere belangen van het ). VJaamsche volk. Argus.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods