Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1759 0
15 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5xt09/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7qqï Balds 5 eestiemea, voor flederîâid S cent M irasamsr ■ vijftiende jaar Donderdag 15 Januari 1914 30, St-Pietersteaat, 30, Brussel abonnementew 1 jaar 6 maand i m. Belgit, vrachtwij fr. 14,00 7,80 4,00 Nederiandi » » 20,0<) 10,50 5,50 Andere landen > 32,00 16,00 8,00 Ken kan inschrijven op aile postkantoren De inschrijvert voor een faar ( f 4 fraak), 4eiben recht op ttne ^rtlin hoekenfremu en UH §ttlln»trc*rd meKehjksch bijvoegtel van 8 blad*» Vlaamsche Gazet Nr. 15 Donderdagr 15 Januari 1914- 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel I AÀNKONDIGINGEN U Bladiijde, per kleine rettl „ . . fr. 0,50 >• Bladiijde ...» » 2*Bladiijde ...... .fr. 1 »n » 3,00 Reehterliine eerherstellinge» . » *,00 van BRUSSEL, Noofdopttt.ltr-EigBflm : BBSTT7TJB EU UEO iOim, julius hobte. bhusbel WERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK telefoos tas BERJCHT. — Bij dit nummer van hetlen Donderdag behoort een bljblad. Avondlichten Wannœr de zware wi nt©rditaîstemist over de aa.rde -hangt, cntwaart men van te lande a:'..n den ge z âchleindtev in de nevelige lucht d'e ro»s-jge.n g.œd, weiké op aat uit de b-eei^e strate» en de wijdlschie pleînen dier groote steden, waar '<t eigenlijkte v.reu.gdi&even a^sdan pas aanvang neemt in schitterliohtlaaiende schouwb'iurg- en koncertzalen, in d'rankhuizen. en g3.s en zomyge e. ek-tnciteit aan mensohiçn en dingien œn bekour ij -:er uitziciht sebenkt dan tijdtens. de.ii dag, en het wezen van een doezehge stemmdng omgeeft. En dla-n ook gaa,t de gee>t scans heen naar vrceger eeuwen, toen de avomd bij maarilooize lix'ht land en steden omdonkerde, vcora! de xteden rryk hun sirnalle kronkelst aatjes en eig^'iuu.iviuge hiuisjes» en waar het aisdan te-vsiv> zoo onveilig was. Want van • av-ondi.ichten Was er eigenlijk gieen âprarjk: en v. eemd zouden vcorwaar onze yodrouders staan kijken wanneôr zij de too-veracbtige verlichting der huid'ige steden kon-den ointwaren... **« Zoo eveneens die Grieken en de Rcxmeànen, waar de beschaving eens zooi schitterend blcteidie. Niet te betwuten valt het, dat de oudje Hellenen van biauitsvuren gebruik maak-ten om zàch te verlnvbten. Inderdiaadi, lee>t mien niet in den Odysseus dat Ulysses' me idem klompen tout wierpen in vuresn-, ten einde de feestzaal ta verliohten ? Bovendien namen Grieken en Romeinen taun toevlnoht tôt rœit-en waskaarsen, of tôt van teer dooitrokken stujklken :hout. Wat de stiraatveir'ichting aangaat, deze wend bij de Grieken verwaàrioosd,- omda,t d'e oudlen vooral' in vol'en dag leefden. Be;ha.!ve eenigie matrC'zen, die in de kroegen van dem Pnyx s lempten, of enkele si aven en scythen van den Aenoigasus, vertoiefdë niemand boiiten-'huis bij nacht. Alleen dé vuiren, boven de dleuren der ontaichithuizen der Agora gesteldi, verspreidden een weafelendem scibiym over de lustende stede. Zoo was 't eveneens gediuirendie langen tijd te Rome het gieivaJ. De nac'ht begon na zons-onderganig. E,n de. stad ging dan rusten, 2XX)-dat er natinirlijik bij die Romeinen geen rege1-matige verlichit.inig bestond'. Daartegenover werdeivbij talrijke feeste'ijike gelegenhedien, die straten niettemin 's nacihts verlicht, met kleine van olie of vet voorzderie lampjes. Geen straatve.rlichitinT evenmin tijdiens de îifiiudte^euvv-Gu, ev-anals, ir. latere- tijden Een ^ :t angélus geluid en het teeken, der ruste ge-g-even, trad aJ'és in de duisterrisi Men kende toen enkel de handlantaarnï.' Bijwijeni be-meflkite men hier en d.aar het àrmtierig pin-kend v'ammetie eenai- godo.lamp, want aan df hoe'ken dier sitraten ontstak men in de arme wijiken voor de Madonnabeelden esin kaars, in de vijko stadfcsedeelten een lamp. Gelijikaardilge lichtjes branddien voor ex-voto's. door beroinwhebbende misdladigers ge-steld ter plnat* hmnner gruweldaad. Zoo. de Jamp weJke BTÛ'a.rt, een d&r moordenaars van den hertog d'Orléans, beloofd had ten eeuwi-gen diige te Pa.rijs ter eere dier Maagd te on-derhoud'en.*** Docih dra zou er, eeirst in Franikrijik en in-zcmderlij'l; te Parijs, verandexiag aan dien donkeren tœîtand worden toesébradhit ctoor korring Lodewij.k XIV, wetke de zaak der ■openbaie v-erlich.rirjg ter hartê nam,. bij sonder met bet oog op de openbare veiligbeid in de iboctatigè en smalle atraatjes van de i1 ransche hoofdstadl Het krioelde daar destijdls — en zoo ook in de steden van andere landen — zaedanig van misdadiger», dat hiet d.cnke:ste b&sehi, nog een zeke der oord was dlan, liet reeds levendlige Parijs. Van af de eerste ja:ren dar luiaterrij.ke. re-geer:ng van dezen var&t verd'reveii de fe-.stan en verlicht in gen, die er een der aantrek: elijk-lieden van waren, idte donikerte. De "adell.ijike heeren plaatsten, buiiten aan liuh woningen, ■gnooe witwassen. flamibeeuwen cip 'kopereai kandelaars, middelerwijl de burgers en enke-le edelew Venetiaan.'ohe lantaams aan hum namen hingen. Aan bet hof vervuilden dte vierschililende veirlicbt»gsvoorwerpen een 'belangrijike roi in het ceremcnieel. De koning aileen had reciht op een .kainitfelaair met twee kokers en twee kaarsen, ^n ais een bijzondere gnnst stond het aangisohreven den .kandela/ax bij 't slapeji-gaan van den vorst te mogen dragem. Teirwijl de koning -bad, hieldl de aalmcezenier den kandelaar; daarna vrceig de eerste jcn'ker aan den soeverein wien hij vereerde met de cr>-dradht hem vââr te lichiter», en meestal duid-de hij aisdan een vcornaam vreèmdaling aan. Door patentbrie'ven, anderteekend den 26 Oogst 1662, ^ela tte de manark den' geéste-lijlke Lamd.ati de Caraffi een vliiegende ver-licihting in te riahten, en deze ter besch.ifekina der vcorbijglaingers te houden. In de stadswij-ben stèlde men d'us hier en daar flarnteti« -en kuntaarradnigers un t. Men tirof e)r al'le açht-hondend stappen aan. Zij verhuorden zicl: aan cten ;eerstkomende en vergszelden dlezer mits vijf stuii-rers per kwairt unis. Eenige jaren nadien verpl'ichtte de luite niant van politie Rev nie de burgersi tijiden winter lantaao-ns in elke wj'k te ondarhouden *** De koning was verrukt over 't gebruiik /ij 11er lantaams en deed medalies slaan, \velk< aan de inriebting desr openbare^ verlichitin< hetinnerden. De vreemdeliiiiigen die Parij'S zochten, konden er niet over zwijigen. Zck sch-reef een Engelschman daairoveir in, i68i het -volgende : « De straten ^vorden hee' den winter dou. verlicht, zeowel hiji manesohijn als pilkdonker te, en iik stip vooral het dwaze gpbruik aai «te lantaams te Landen uit te dooven tijden de helft der maand, alsof die maan wel zçke •was beel den naidht gencegzaam te sdhiijnei cm de straten te verliohten; alsof 't nog ncoi 1 was gsbeurd 's winters een bewolkte lucht t. hebben. ^iTOnrrriwrm*tvrr™muaiil^x*^aiÊ- « De lantaams — sebireef vhij verder ihangen te midden der sitraten, twinihg voet hoog in die lucht en op een twintigtai. stappen afstand. In de .lantaams bevinden zâcih 'k'aar-sen,. wei'lke tôt middexnacht branden. Dezen diie de lantaajris zouden verbrijzelen, zijn strafbaar met de galeien. Zoo werden drie jongelingen van goedien huize, die zich had-dien vermaakt met er onlangs te vernie 1 en, gievangen gezet, en enkel na maand'en in vrij-heid gesteld, dank zij het aandringen van goedle hoifvrienden. » Later ,in die 18e eeuw, brac'ht men aan dâen fcoestand nog andere \erbeteringen toe, maar die 190 eeuw vèrwekte een ware om-wnenteling in die openbare en bijzondere verlichting.Pi et Vcm x A 'ssche. NEDERLAND \n de Tweecte Kamer De N-od'erlandiscbe Tweede Kamer îiervatte Dinsdag liaar zâtting en zebte de behandeling va,n de oo-rlogsbegrooting voor t. Eeno motie Ter Laan (soc.dem.), om .voor de jongelinigen die voor 1 Maart 1912 waren iinge-lij t-cl, de derdie her'h'ailinigsoefen i.nacai te dxjen vovvallen, werd vevwoa*pen meib 33 tegen 31 stem mon. Ben andere motie van hetzelfde lid, om "het verslag over de p-roef met d'en verkoi-ten oef" ntijd voor de betreden aa-tillerie aan die bei-df? Kamer s over te lrggeai, werd verworpen mett 42 tegen 18 etemmen. Bij de aideeling « annschaffin^ van arti'lllerie-mxiterieel » vi'aagt draelfde h. Ter Laan of <ïe regeer;,ng kan verzekeren, dat offiaieren geen toelagen ztpen ontbvangen van de firma Kruipip. In elk geval is bet een feit, dat die officieren, dh'e bij de firma kanonnen beiptroeven, vanwegse die firma liuisvesting en vergoeding voor ver-blijfkosten krijgen. De min-ister, de h. Bosboom, verwondert ziclhl in buiitenigewone mate over de waag van den h. Ter Laan, om te .verldaren dat geen enkel offic:er op eenigerlei wijze ooit vocrdeel van d'e firma Krupp heeft genoten of /al genieten. Zoo iets kan hij niet verklaren ; liij wil echlter wel overwegen, aan de firma Krupp te zeg^en _ : het logies en het eten van die officieren, die bij n fcomen, za.l voortaan worlen betanîd' door de Nederlandscihe regeering. Maar dit beteekent voor de firma slcchts een kleinigheid. Het artikeJ in kwestie we.rd daarop zonder stemminig aangenomen. Overlijden van het oud-ltamerlid Heldt Maandagnaeht is in den ouderdom van 72 jaren «te Àimhem overfeden het ond-k am erli'd; Heldt. Ais meubellmaktïrs.gezel stic'htte H'eldt in. 1870 te Aimsterda.m het Aigemeen. Nedèrlandsch Workliedenverbond. Hij was van 1885 tôt 1901 lid der Tweede Kamer en was de ee-ste arbei-der die als Libéra al gekozene in de kamer kwam. De bevolking van Rotterdam D'e bevolking van Rotterdam vermeerderde god 11 rende ;het jaar 1913 met 12,452 inwonars <?n bedrofg op 31 December 459,34^ in^oners. ONTPLOFFING TE ROTTERDAM Een doode en acht gewonden Rotterdam, 14 Jan. — Woensda-gmorgen ont-ploften eenige cylinders koolzuuirst.of aan eene kaai fier Maa.s. Ben penaoon werd gedood. Acht ziin gewond. FRANKRIJK 0 AANSLAG IN DE W0NING VAM CHERIFF-PASJA TE PARIJS Een doode en een zwaar verwonde Parijs, 14 to. — Ee<n onbeiloe.ndie bood zich hedeinmorgeii aan in de woniing van Cheri.ff-Pasj.a, te Parijs, en vroeg aan den/ 37-jarigen kamerknecht 1-sma.l Hak'ki, cm den generaa'I een verb.oorbr.iet te overbandi\gen. De kamerkmeciht deed opmenken dat Zijne Exeellentie zoo vroeg niet ontving. Dadelâjk loste de ori'bykende een revolversohot op Is.mail Haktkl die zwa.air gewond nieerz.om.k. Dienstbo-dén sneildèn toe en lostem op hiun beurt ver-sct.eidene srfflen. Op 't gerucht der losbran-dingen fcoe^asrie'd, ©c/hoot cle. h. SaCrl, schoon-zGon van Chériff Pasja, d>eai moordenaar dood. Oheriff-Posja is een der ieriidiers der radikale nfi)-l<ij van rn.r'kije. Hij werd aldaar terdood veioordeeLd. Hij was TurkscJi gelant te Stockholm.Een politieke aanslag De moordenaar Parijs, 14 Jan. — Het. clrama dat kort na 9 unr bij' generaal Che.r.ifi (pasja voo-rkwam, li.eeft de polit.iek tôt drijfveer. De m.oordenaar, thans in de voorkamer der vert.rekken van dieai generaal liggend, draagt.j^eein papier op zich. Hij had op zak 235 fr., een barnsteenen kra:ns en een koran. Bovendien een briel aan het adirés van den generaal. Deze brief be-vatte enkel wit papier. Daartegeiniove-r waô hij gewapend met twee revolvers en een do'ik. Ziehier hoe Cherifi' pasja de komst van dien moordenaar verhaalt : — I'k was in de badzaal, toen- de elektrische schel over ging. Mij.n kamerknechit Ismaël Ha-kai ging ôpenen. Deze bevoind zich voor een groot man. 't gelaat giad geseboren, wel ge-kleed, die me \vo.u' sprekeTi.. Hij zei me een brief van een persoon uit Sal'onil<i te moeten overhandigen. Mijn knecht wou hem veirwij-deren. doch hij wou niet vertrekken. Plots haaldie hij eeoi revolver uit den zak en 1-oste verscheidiene schoten op Ismaël, die in voile boirst werd getroffen. Hoewel gekwetst, gree<p IsmaiL Hakki zijn revolver en sohoot terug, maar trof niet. Dan stortte hij neer, in zii-n bloed badend. Toen kwam mijn scjhoonzoon Salil Bey toe. Mijn knecht bezat nog de kraciht hem zijn revolver te geven. Sarilh trad aanstonds o:p den moordenaar toe, maar deze loste op hem twee schoten. Toen loste mijn scihooinizo'on ev en een s twee schoten. doch trof den moordeno/ar nfet, en 'Jie.p dan heen om 't wapen mijner vrouw. pririses Emine van Egypte, te gaan haZien. De moordenaar maakte va.n de gelegenheid gebruiik, om zijn revolver te herLaden. Ook mijn vrouw was toegesneld en de moordenaar brachi haar een vui&tslag in gelaat toe, zoodat ze ter gronde viel. Majn schoonzoon keorde toen te-1 rug. Woer schoot de moordenaar op hem, maai Sali'h vuurde terug em zijn kogel trof dem da der van den aamsjag m het hoofd. Hij viel, zon der een toreet te s'JaJken. Hij schijnt toe te hoo-ren tôt de wejgestelde klas uit de Turksche sa ; menlevimg. Het geldt natuuiridjk een politieke ; wraakneming. De kiezing van priester Lemlre tôt het onder-voorzitterschap der Kamer Parijs, 14 Jan. — De dagbladen bespreken d« verkiezing van priester Lemire tôt het onder-voorzitterschap der Kampr. Zij zien er vooral ■ °en t.efoocrinG- van sympathie in voor een eer 1 lijk n:an, maa- de dagbladen der rechterzijde , verwijten aan den priester zich tôt deze betoo * ging te hebben geleend'. r De Petit Parisien stipt aan dat dergelijke li verkiezing sinds meer dan 110 jaar niet meei l Vvvoorgekomen, toen priester Grégoire werc ireroepeM Ojn het" wetgevend korps voor te zete ? "en Men de'kt dat Lemire aanstaande weei de Kamer in' W vOQTïitten. WATERSNOOD IN NED ERLANDSCH LIMBURG ' ■ '» ' .NI,.— M.... I, -.-O De overstroeming bij St. Pteter aan "de Maas Zooals men weet,-werd ook Nederlandsch-Limburg door een zware overstrooming geteis-terd. Bij Maastricht werden al de omliggend'e dorpen door, het water ingesloten. In eenige gemeenten wordt het verkeer door een boot onderhouden, welke geregeLd het? dorp dooi-vaart. De groote baan bij Maastricht weird geheeli overstroomd en het water had er op sommige plaatsen een diepte van 4 meter. Onze foto geeft een overzicht van de ramp. In de verte ziet men den toren en ae huisjes van het dorp St-Pie-ter, een piaatsje, dat wegens zijn St-Pietersberg beroemd is. DUITSCHLAND NOG DE VOORVALLEN TE ZABERN In den landdag van Elzas-Lotharingen StraatS'burg, 14 Jan. — De socialiist Peirotes onaervroeg gisterein in de Tweede Kamer de regeerimg van Elzas-Lotharingen over de hou-dmg welke zij daeiht aan te nemen in de zaak van Zabern. Knopfler, de buirgemeester van Zaberns lient een interpella tie over de gebeuir-tenissen te zabern toe. Er is — zegt hij — iï) Duiitschlanxi een partij, dj'e niet wil dat er vrede in D-uitscn-land he-ei'&cht; dat iis de militaire partij. Kol>o-nel v. Keute.r heeft zich aan handelingen schul-aig gemaak.t op last van zijn supérieur en. De bolonel wil.de een omwenteliing in het st-adje bewerkstelligen. Geen oi'ficaer of onderofficier is te Zabèfn mlisihandeld. De plaatseilijke pc-l.ii,ir wa- ruim voidoende om een eiind te maken aan de ongeregeldiheden. De politie besch.iikte over de middelen om - de orde te .hers.tellen. Trouiwens een verontsciliiuldiglng van Lui tenant von Forstner of diens verplaatsânig zou reeds voidoende zijn g.eiweest om de rust te> doen weeïfkeeren SpreiKer hekelf. vervolgens de parodie, voor dj3n kn.igsiaad te Stfa.atsbuirg veirtoond. In ver-niiMid niet de vi*4si>iaa.R van von Fors.u»ci ^:0x ihij, dat de jorige relkirinten 001k om hun jeuigdi-gen leeftijd en hun onbekendheid met de wet onschn-ldig verkLaard h ad den moeten worden; zij zijn echter g est ren g bestraft. De voorzitter merikt op, da.t het woord «parodie», door den spreker gebruikt. niet ]>arle mentaiir is. De geiheele Kamer betolgt evenwel door kreten en bravo's dat zij het geheel met Knr.pfler eens is. Weber (afgevaardn'igde luit Lotlharingen) pre testeert tegen de wijze, waarop de militai.ren te Zabern zijn opgetreden. H i i toont aan, hot bolaohell-j-k het l'eger zich heeft gpmaakt Het leger moest berlennken, dat « het beLacheLijkf doodt ». Imbs (socialist) besahuldligt de regeering var medepli chtig'heê.d aian het onwettige gedrag dei militaire ovenheid bij de voorvalien te Zabern D.ie gei)p»irtenis38n zul.len van noodlottigen in-vloed zijn oip den gang van zalken in het rijk waar geen grondwettelij'^e vooraltgang moge lijk schijnt. Bnrger (virijzininriig) laeurt op zijne heurt, hei optreden van kolonel van Relucter en de belian deling van diens procès voor den krlj gsraad af Het antwoerd van den 6taatssekretaris ?taatssekiêtair:s Zor.n von Buiach verkl.aarf dat van 'den. beerinne af de burgeirlijke over-heid strence opdiracht heeft gekrege;n de rusi en orde onder aille omstandighedten te hand haven, de militaïren tegen 'beleedigingan te beschermen en z.00 noodig militaire hultp op te eiscihen. Dat de officieren met steenen zijn gegooid is 1 pas voor den krijgsraad gebleken. Wat luitenant von Forstner betreft, was cU regeerincr niet gene'Chtigd in de bevoegdheid der militaire overhedd in te grijpen. Sprekei k'eurde de betnogmeen o,p straat en het schel-d'en tecen officieren scherp af. Hij herinnert. dat de verhouding tuss'chen milita-iren en burgers te Zabern vroeger altijd ,coed. is gewees" en veirkliaart zich ove.rtuigd., d>at de beyolkin.e sympathie heeft voor het leger, dat « vteeseï van haar vleesch » is en geeszins het schilc des vad.eriands naar beneden wil halen. Kwes ties van bevoegdiheid die tusscihen de militaire en burgerîijke overheid rijzen kunnen niet ir het openbaa.r worden besp.rolven ; spïekëi wenscht alleen aan te stippen, dat zij met el kaar in voel'ing zijn gé'fôeven. De regeering heeft onverwijld maatregelen genom.en om d< schuldigen te straff^n en zij zou geen dag lancer aan het bewind blijven als men haar vol komen veTtrouwen in de hand'havin.g vnn he haar bij de grondwet verleende gezag ontzegde IN DEN PRUISISCHEN LANDDAG De konservatieven tegen den rijkskanseliei Berlijn, 14 Jan. — De ikonservatieve jonker. van den Pruissischen Landdag hebben van d'aag opnieuw een aanval gehouden tegei rij kskanseiier von Bethman - Hollweg. Dezi stc.nd ihen echter vasitberaden te woord en yei weet. hun ai hun fouten. De konservatieyei •zelf dragen ervan de schuld dat de scheidinj 1 tusschen de financiën van het rijk en die vai de bo.ndsstaten niet meer zoo sterk was al men wenscht e: De konservatieven ook zij] oorzaak dat nieuwe rechtstreeksclie belastir gen zijn ingevoerd, want zij wLldén geen vei hooglng van die suksessierechten. Spre.ke.nd oveir de wijziging van het Pruissi ' fiche kieerecht, proteisbeerôe hij tegen de .bewe 1 ring dat hieriin eene belofte des Konings or vervuld was gebleven. Het is de landding zei die het daarover niet eens is kunnen worden e dus heeft die regeering er geen schuld a.an da het kiesrecht niet i.s gewijzigd en derhalv moet men heit tijdstip, om een nieuw ontwer in te dienen, aan de regeering overiaten. Over de Brunswijksche kwestie zegde d rij kskansel.i er dat die Wel ren aan de beteeke : nis der verklaring van hertog Ernst Augus niets kunnen veranueren. Aan het woord va; een man van eer ma g niet getwijfeld worder i De hertog heeft m-ij — zegt spreker — gemao'r 1 tigd voor dit Huis en het geheele land te ver klaren, dat elk beroep op hem tôt bevorderin van het s.treven der Welfen in Hannover i; strijd is met zij-n wil. (îevehdig© toejuichinge; |bij de burgerîijke partijen.) De Vuikaariuitbarstîng in Japan ORie DORPEN ONDER DE LAVA DUIZENDEN SLACHTOFFERS De aardbevïng Zooals wij reeds in een telegram meldden, hadden Zaterdag verscheidene aardscholiken plaats op het eiland Sakoera-Sjima, gelegen rechtover de stad Kagosjima, op het groote zui-delijke eiland Ivioe-Sioe, waarop ook de be-larigrijke haven Nagasaki li&t. ; OnmiddQUijk daarop volgde een geweldige aard.beving, die al de dorpen op het eiland Sa-koera-Sjirna vernieide. Al de verbindingen met het eiland werden dàardoor verbroken. Bo Vulkaanuitbarsting Deze aafdschokken waren echter slechts de voerboden van grooter onheilen. Op hetzelfde oogenbhk begon de vulkaan op het eiland Sakoera-Sjiina te werken en, na eenige stonden onrustwekKend en oorverdoovend onderaardsch gedreun, vwerden reusachtlge blokkefn steen meer dan 30 meter hoog in de?lucht geslingerd en m wijden kring om den krater neergewor-pn ; somrtjge der blokken steen kwamen op mPrr dan 0 km. afstand van den vulkaan neer. r. viop'den strompen lava de wande.h van den berg en bedolven drie dor pin. Het aantil dooden is nog niet bekend, maar moet hodderden beîoopen. Al de bosschen .11 de nrngevitig geraakten in brand. De stad Kagosjima in brand Alsof het onhei-1 nog niet groot. genoeg was, stuurden andere en iieviger uitbarstingen nu de iuandende lava toi over Kagosjima, welke stad alras geheel in hchte laaie stond. De be volklng vluchtte in paniek, doch honderden mwouers werden door steenbrokken gedood f ri de brandeiide lava verzwojgen. !n mirider dan een half uur was de gehe e stad door de bevolking ont.ruimd en Kagosjima, dat anders 70,000 inwoners telt, Ligt nu plat De eenige man die achterbleef was een te'e-grafist, die tôt het einde toe aan zijn toestel werkte. De straten van Kagosjima liggen thans dicht. bedekt met asch en aile huizen dragen sporen vn de verwoesting, door de vulkaanuitbarsting ' aangericht. Eene vlocdgolf New-York, 14 Jan. — Blijkens uit Tokio ont-vangen telegiammen, is een vloedgoif met de aaidbeving. die het Zuiden van Japan heeft ge-teisterd, gej>aard gegaan. Honderden huizen zijn vernield en ta: van inenschen omgekomen. Latere berichten uit Tokio melden evenwel dat het aanta) dooden niet zoo groot is als men aarivanUelljk meend-c. Op het eiland Sakoera Sjima moet echter het aantal slachtoffers ta-rnc'.ijk groot zijn. Verscheidene oorlogssohepen zijn ter plaats om hulp te verleenen. Éen Stoomschip in Nood HONDERD VI.JFTIG PASSAGIERS EN EVEN-VEEL ZEELIEDEN IN GEVAAR Een telegram uit Sint-John (Niei.w-Bruns-wijk-Kanada) meldt dat het stoomschip Cobe-1 quid, van de Engelsche stoommaatschappij « Royal-Mail-Packet Company » komende van . <i'e . Antillen, met ongeveér 150 passagiers en . evenveel koppen bemanning, in de baai van Fundy. nabij het eiland Briar gestrand is. De Cobequid, die 5,000 ton m'eet, verkeert in hoogst benarden toestand en ligt vast op de . rotsen. Door middel van de draadlooze telegrafie werden in aile richtingen noodseinen rondge-; zonden 'tot-plots geen berichten meer werden waargenomen. Het laatste noodsein meldde dat hei water in het voorschip was binnenge-stroomd. Men maakt. daaruit ôp dat bet schip den algeheëlen ondergang nabij is en men koestert de grootste vrees voor de redding van de aan boord zij ride personen. ' De ligging van het ?chip is onbekend ' Hafilax., 14 Jan. — Dé wachter van den vuur-> toren op het eiland Briar seint d'at hij niet ' weet waar het -in nood verkeerende schip zich bevindt.. Hij denkt daarom dal die kapitein van l de Cobequid bij vergissing heeft' gemeld dat ' zijn schip nabij het eiland Briar was ge-! strand en dat liet nabij een 1 1er eiland is ' dat de stoomer schipbreuk Ireft geleden. Een hevige storm heerscht in de baai van Fundy, welke trouwens schiei- te allen tijde gevaarlijk is voor de scheepvaart. Met zal der-halve moeil'ik va 11 en de Cobequid hulp te verleenen, te meer wijl niemand juist weet waar het schip gestrand is. » Te Halifax denkt men dan ook dat dé stoo- mer Cobequid reddeloos vorloren is. ^ Regeeringsschepen zijn dadelijk uitgezonden l om opzoekingen te doen rond het eiland Briai ; en in de omgeving va n de nabij gelegen eiland ies. doch lot dusverre hebben zij nog geen enkel spoor ontdekt van de Cobequid. Indien ? het schip niet op een ander punt gestrand is, 1 dan lijdt het geen twijfel dat het in de golven ' verdwenen is. Een valsch berisht Sommige bla.den melden dat de Cobequid - een BeUrische stoomer was, behoorend tôt de -r koninkliike Belgische mail-maat.sehappij. Dit 1 is ongpgrond. De Cobequid behoort wel dftge-1 lijk aan de Engelsche « Royal-Mail-Paçket GOmpany ^ AFRIKA ZUID-AFRIKAANSCHE ARBE1DSKRISIS De algemeone werkstaking Johannesbnrg, 13 Jan. — De nitslag van die h( itemming onder winkelbedienden, pakhuis- d; inédits, kantoorbedienden, letterzet/ters en an- Vc Leren is gunstig, voor de allgemeene werksta- v<: dng. De stemming onder de mijnwerkei-s is nog re liet afgeloopen, maar wat er van bekend ris îeeft gtiijke strekldng. De toestand verergert. tJi JCaapstad, 13 Jan. — Het Verbond der Syn- a< llikaten kondigt de algemeene werkstaking voor ;'b geheel Zu'd-Afrika af. E'a orde tôt mobilizeering werd aan nieuw© urrondissementen der .provincie gegeven. 0 De toestand wordt erger b in Oranjestaat, Natal en de Kaapprovincie h Kaapstad, 13 Jan. — Over het gjeheol verer- u çert de toestand. Het Verbond van Spoorweg- iV m Havenpersononeel heeft de bootwerkers te Kaapfetad en in andere havens' toit staking op- n re.-oepen. Tôt nog toe waren die aan het werk v gebleven. In aile steden, waar de arbeidsbrijd1 iieli vertoont, bieden 'bui'gers zioh aan om als !" rustbewaarders de overheid te helpen. Er wor- . 3en openbare bijeenkonisten gehouden, waarin îteun aan de regeering beloofd en a.fkeuring >v,er de staking uitgesproken wordt. De arbeiders, werkend in de fabrieken wiaar t six) orw egmaterieel te Sait Rivierj bij, Kaap-îtaa, wordt gemaakt, hebben 't werk laten staan. Durban (Natal), 13 Jan. — De staking breidt „ zi-cjh meeir en meer uit. Het syndikaat 3ier ma-ohinisten heeft de algemeene staking afgekon- v diiigd. a De kolenarbeiders hebben d)e voorwaardeni der bazen verworpen. g Een trein in voile veld verlaten Ladybrand, 13 Jan. --- De maohin.ist, d!ie gisr t teràvond een posttrein uit D'urban aanbraeht, 1 heeft in vol lie veld de lokomotief losgehaaikt en s is naar Natal teruggekeerd, wagons en reizi-gers daar ach.terlaitend. De staat van beleg Pretoria, 13 Jan. — Gezien de algemeene l werkstaking, gaat de staat van beleg worden afgekondigd. l)eze maatregel zal met d'e grootste streng-heid worden toegepast en bevelen zaïdlen gegeven wordlen op de dyna.mieteerders te schieten. T De Âlbansesche Kwestie De reis van Venizelos Athiene, 14 Jan. —< Het is bijna zeker. dat Venizelos in den iiocip der nieu:we bespreikîn-gen tusschen d'e moigendiheden otveji de aan-spraken van Griekenlandi voorstellen heeft gecliaan., die vermoedeJ'ij'k tôt een herziening der beslisisâ.ng van Londlen ziullen leâdlen. De b'ezietting van zuid'elijik Albanië diooir Giiekscihe troepen zal worden verlengd, om-dat ziul'ks de beste waarbcirg' is. voor rusit en veil'ig'heid d.er bevolking in d'e betwiste stre-ken. > EEN H0NGAAR3CH 8TAAT8MAN Frans Kossuth Frans Kossuth, de leider van de Hongaar-sche onafhankelijkheidspartij, gewezen mi-nister en thans 73 jaar oud, was sedert gerui-men tijd voornemens in het huwelijk te treden met gravin Benyorsky, welke hem gediurende zijn ziekte heeft verpleegd. Het huwelijk wachtte nog slechts op zijn volledig herstel. Dit herstel scheen echter te zullen uitblijven, Kossuth's ziekte is weer verergerd en nu is , hij Maandag toch op zijn ziekbed getrouwd. Hevige Brand te Oestelbergen EENE VILLA GEDÊELTELIJK VERNÎ^.D De brandweer van Gent werd Dinsdag-avond. om half vijf, door eene dienstbode van Th. Môrel de Westgaver, per telefoon opge-beld voor een brand, die in de villa van den zoon Carlos More! de Westgaver op het grond-gefoied van Destelbergen, uitge-barsten was. OnmiddeLlijk togen de pompiers, onder be-vel van luitenant Vanderbeken, met de groote auto-pomp ter plaats. aldra vervoegd door de kle.ine auto met den bevelhebbe-r Achtergaei. Daar het zèer donker was, en men op de landwegen o.mzichtig rijden moest. kon men met geene voile snelheid doortuffen. Ni et terni ri werd de afstand in een klein half 1 ■ ur-tje afgelegd. Toen men aan/lovam, stonden twee logeer-kamers, op de tweede verdieping van den nieuwen vleugel van het gebouw gelegen, in l>aaie vlam. De hevige Noord-Oosterwind vakkei'de hét vuur sterk aan. i Het vernielend element, dat bedienden ei) toegesnelde boeren vruehtedoos hadden tiaeh-ten te bekampen, werd door middel van twee lansen, door de auto-pomp gespijs-cl, gedu-rende een kwartier bestookt. Het vuur 'werd verder door middel van handemmers et de handpomp gedoofd. Al wat de twee kamer?, die praethig bemeu-be-ld waren, beva^te, is de prooi der viammetn geworden, uitgezonderd een geringe partij beddegoed. Een deel van den plankenvloer van dien zolder moest opengekapt worder,, om de nog smeulende balken te kunnen dooven. De brand-, rook-, waterschade is vrij aan-zienlijk, maar wordt door verzekering bestre-den. i De ooraa^^ is ^ PAGKLAPPER Aan 't Hof. — Bij zijne troonsbeklimming eft koning Albert beslist, zooals meri weet,, it de officieren als adjudant aan den dienst m 't Hof verbonden, om de drie jaar zouden 'iwisselen en de aftndenden opnieuw hun giment zoiiden ver\'oegen. Tengevolge van dit besluit zulien majoor iron Buffin en kapitein Doutrepont, vleugel-Ijudanten, eerlang uit den bijzonderen dienst ;s Konings worden ontslagen. Liberale Volksbond. — De iaarlijksche alge-l'eene vergadering van den Liberalen Volks-ond van het arrondissement Brussel zal ge-ouden worden op Zondag 18 Januari, />m 3 ur 's namiddags, in het hoofdlokaal Groote far'kt 1G, Brussel. De dagorde is zeer belangrijk en beiheist amelijk : 1. Toespraak van den algemeneen oorzitter ; 2. Jaaiwerslag van liet hoofdbe-tuur ; 3. Verslagen der verschillende afdee-ngen en aangesloten maatscha.pp.ijen ; 4. Het estuur der afueelingen (Goedkeuring van een csluit van het n. ofdbestuur). — 5. Herkiezing er leden van het hoofdbestuur. — 6. Voor-racht van den h. A. Woulff ov . «Wederkeerig lienstbetoon». Vocr de verspreiding der Vlaamsche pers. - Een onzer lezers heeft een bedrag van 100 fr. ; onzer beschikkîng gesteld om een nummer au de «Vlaamsche Gazet» gedurende een jaar an tien regiments-Xeeszalen te zenden. Deze exemplaren worden thans geregeld op-ezonden.Het fedt verdient aangehaa.ld te worden, daar et bewijst, dat ontwikkelde V'amingèn het. ooger belanc: der verspreiding van de Vlaam-jhe pers inzien. In het Liberaal Vlaamsch Verbond. — De ■egelingskommissie van het Liberaal Mutua-istisch konigres voor de Vlaamsche gewesten,, >elegd door het Liberaal Vlaamsch Verbond, lieild Dinsdagavond te Rnisseil eene verga-iering waarop.de h. Brijs het doel en . het streven van het Nationaal Verbond van vrije ^rkende mutualiteitsfederiatiën uiteen/zeite. De vergadering bleek zeer tevreden over die ui't-eenzetting, doch was het tevens eens om te wachten tôt eene volgende vergadering om eene besllssing te nemen nopens den vorm, lie te geven was aan de ontworpen verstand-houding tusschen de liberale mutualiteiteri van het Vl.aamsohe land. De volgendia vergadering zal, behoudens nader toericiM, plaiats lièbjben Zaierdag 24 Januari .e. k. om 4 uur 's namiddags te Brussel. Men besloot ook het kongres voorloo.pig op Zondag 8 Maart te bepalen. Onze handelsfaam. — Mr bestaan negentien Lartdeh op den aardbol wier handelsverrich-tinger] het milliard frank overtreft bij den uit-voer en een-en-twintig die dit cijfer bij den invoer bereiken. In de rangorde staat België op de tabel de 7' voor den uitvoer 'en de 6' vo.or den invoer aangeboekt. Oud-leerlingenbondei? — Nu (Fe 'gemeente-school meer dan ooit door de klerikale drij-vers wordt in gevaar gebracht, is het voor aile oud-leerlingen een duurzame plicht <le school te verded'^en, waarin zij hunne jeugd. doorbrachten en degelijk onderwijs ontvingen. Hunne plaats is in de oud-ieerlingenbonden, die te Antwerpen, Gent, Lier, Oostende en tal van andere stedt 1 en gemeenten bestaan. De oud-ieerlingenbonden hebben ook voor doel de vriendschapsbet.rekKingen tusschen de teden te onderhouden: zij richten l .rzame voordrachten en ge/ellige feesten in. De naschoolsche werken rekenen het zich ook tôt plicht de liefdadige ltringen te onder-steunen, door het inzamelen van geld'en of anderszins. Het onderwijzend pe.rsoneel, het gemeente-bestuur, de bevolking moeten ook dat si.reven ondersteunen, want de oud-ieerlingenbonden bewijzen waarlijk groote diensten aan de ge-meentescholen.Wedstrijden voor trekpaardenrassen. — Het is zeer waarschijnlijk, dat de groote wedstrijd voor t.rekpaardenrassen, die in Juni aanstaande wordt .^rehouden, al do overige in Hnster en belangrijkheid zal overtreffen. Er zullen niet nnnder dan 60,000 fr. aan prijzen worden uif-c:ere:kt Men verwacht te Brussel de groote fok-kers uit Bohemen, Denemarken, Duitschland en Amerika. Eene riieuwigheid zal worden ingevoerd voor de toekenning van den titei van kampioen van de hengsten Hiertoe zullen de hengsten in aar.merking komen. die de beste paarden hebben voortgebracht. Lastenbetalers geplaagd. — De oude ge-woonten der schatplicht.igen zijq in de war gegooid door de nieuwe manier van handelen der ontvangers. De staatsburgers, die hunne lastenbrieve'.i ontvingen, moeten. die waarmerken en ond.er gefrankeerden omsl.ag aan den ontvange/ der bel d sti ngen terugsturen. Vroeger kwam men de brieven teru£ af halen ten huize, wat voel praktischer we;s En zoo men de schatplichxigen toch dwiDgen wou de lastenbrieven per oost terug te Zenden, mocht men daartoe wel vrijport hebben verleend. Herinneren wij echter, dat hij die verzuimt binnen bepaalden tijd de brjeven weer te stu-ren, aan boete blootstaat. De aangroei der bevolking. — In 1846 telde men in België 487 personen per 100 gezinnen ; in 185G was dit aantal gedaald tôt 484 en in 1910 tôt 405. Op een halve eeuw is dus de ver-pouding met 82 éenheden verminderd. En er bestaat weinig kans dat er verande-t'ing kome in gunstigen zin. h,EN LEZE HEDEN IN HET'BIJVOEGSEL van de VLAAMSCHE GAZET MET BEG/Ai van het aangrijpend mengehverk PI fiRAF AAI11 door A. Hans den bekenden schrijver van De Vlaamsche Boschkerel en De Verstooteiing.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods