Vooruit: socialistisch dagblad

426 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 May. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 01 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xg9f47jn0v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemon Telefoon s RedactBe 247 - Administrasse 2845 Oosîderdan 7 Effiei 1914 IDrtiksler-UitgeeTster ^ Mastschappij H ET LÏCH bestunrder » p pEVISCH. Ledcberg-Ocnt t.REDACTIE . . ADMINISTRATIE (jOûûPOORT. 29. CENT VOORUIT Qrgaan der Belgische WerkiiedenparttJ. — Verschjjnende a!!e dagen. ABONNEMENTSPRÎJS BELG5E Ofie maanden. . , , , fr. 3.2S Ze8 maanden . . . , « fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Meo at>onneert zicfê op aile posîbur<$jS8g| DEN VREEMDE Drle maanden (dageiijka verzontfen). ..... fe g^IS F et pensioen van één frank daags âeor de klerikalen verworpsis BPaar waren de Gentsche dompers Verhae-I gen, Siffer en Huyshauwer ? — Siffer en I Huyshauwer hebben ' ' pieperken-duik ,, I mammaaI /i 9 gCOpt/fXVi. . De Kamer heeft dinsdag de wetsont-erpen betreffende de verzekering te-a ziekte, invaliditeit en ouderdoms-insioenefl in eerste lezing afgehan- Jd. Vooralsnu bespreken wij de gestem-e teksten niet aangaande de twee iste ontwerpen, en bepalen ons enkel ij de uitgebrachte stemming over het OUDERDOMSPENSIOEN Wat waren de beloften welke de kle-kalen in 1912 aan de kiezers deden'? Ziehier wat wij als EEN ZEER GOED IEUWS VOOR DE OUDE WERKLIE-EN in eene brochuur lazen, die altijd ker in het arrondissement Gent-ikloo wetd verspreid : Bij het ter pers leggen van onder-havig feoekje, vernemen wij dat vijf kathoîieke afgevaardïgden, MM. de lalieux, van Nijveï ; de Wouters cPOpîin ter, van Leuven ; Hiîyshauwers, van Gent ; de Jonghe d'Ardoye, van Brusset en Van CaîJ-w?îaert,van Antwerpen, een WETS-QNTWERP KOMEN NEER TE UsGREM OP HET BUREEL DER KAMER. waardoor een pensîcen vercekerd wordt van 365 frank 's jaars aan aile werklieden die den oiidertfom van 65 jaren bereikt heb-[ ben. In tegenstelling met het ont-werp Mav-' dat onuitvoerbaar er-! kentf is geworden, heeft het ont-werp tfr> LaKeux en oonsoortcm de verdienste ten uiterste toepasselijk te zijn; de UfTVOERfNG ERVAN 7M GEENE VERHOOGING VAN BELASTING MEDEBRENGEN, Eene maatschappelijka wet zal zondar twijfel noolt meer bijval gs-nieten dan deze, bij de werkende klas. Deze belofte was dus formée!, nie-ar,d kan er aan twijfelen! Onze vriend Debunne heeft nog an-ere valsche beloften en bedriegerijen "gehaald welke minister Van de Vy-6rei zekere heer Goethais, enz. onder-pkend hadden, en die in het arrondissent Roesselaere-Thielt en anderen pen verspreid. Alhoewel de regeering reeds deze be-fen in haar ontwerp had verbroken, hadden wij mogen verhopen dat, aoneer de voorstellen Pecher of Huys-ftns zouden ter stemming worden ge-zi.i een of ander voorstel zouden ej»en bijgetreden. 'Jatdeden zij niet! Zij hebben op laf-FJge wijze hunne belofte verbroken! Uinsdag werd er gestemd over een Rendement Pecher. dat luidt als fet: • 0e oaderdomsverzekerlng, waar-tiooe de verzekerden, dfe de ver-olichtingen, opgelegd door de wet, ■ sbben nageleefd, vanaf de défini-tieve regeiing, zullen een jaarlijksch levenslang pensioen van ten '"^nste 360 frank op den leeftijd van 65 jaar kunnen verkriigen, Ifil V00?îSTEL IS VERWORPEM «OR al de aanwezige klerska-: kamerleden tecen de sogia- gN.UBERAtEH EN CHRISTEN-* * * Lfte. ,r de stemming volgens het ir-'Cie,e" ^f-knopt Kamerverslag, dat gister, woensdag namiddag, «2S?S«otJS?h den framk oïthaïern,Goblet' E' Cœthate, F. L i! |. ^olenvaux, Hamman, Harmi-|L'; j"PUtte, Henderickx, Heynen, lllla u. ,^a'ge> Levie, Liebaert, Ma-îcnL , au^! Maes, Mahieu, Aîelot:, N obéis. .Oom^ Pastur, Peel, Pil, Pirmez, Polet, Raemdonck, Ramae-kers, Renkin, Reynaert, Rosseeuw, Schaetzen, Segers, Servais, Standaert, Theodor, Thienpont, Tibbaut,Van Brus-sel, Van Cauwelaert, Van Cauwenberg, Vandeperre, Van de Vyverej Van Mer-ris, Van Ormelingen, Van Reeth, Ver-achter, Vermeersch, Versteylen, Visart de Bocarmé, Wauwermans, Woeste, Be-gerem, Behaghel, Borboux, Borginon, Boval, Brifaut, Bruynincx, Carton de Wiart, Colaert, Davignon, de Broquevil-le, De Bue, de Jonghe d'Ardoye, de Kerchove d'Exaerde, De Lalieux, Del-beke, de Liederkerke, de Meester, de Menten de Horne, de Ponthière, de Wouters d'Oplinter, D'hondt, d'Huart, du Bus de Warnaffe, Duquesne, Duy-sters, Gendebien, GiTIès de Pelichy en Schollaert. Wij drukken enkele namen der kleri-kale tegenstemmers in vetjes, omdat het ofwei belovers van het pensioen van x fr. daags waren, ofwel zoogenaamde demokraten zijn. 8TEMDEN VOOR DEN FRANK DAAGS PENSIOEN AAN DE OUDE WERKLIEDEN : Hcnincks, Ho^laït, Hubin, G. Huys-marcs, Hymans, Jouret, jourez, Lafn» biilotte, Lamborelle. Lampens, Lemon-nier, Léonard, Lorand, ?»1^ssart, RSa-roilie, Masson, Mechelynck,*Meysmans, Monville, Mullendorf, Neujean,NiezettOj Nolf, Ozeray, Pecher, Pspin, Persoons, Rens, Royer, Royers, Schinler, Serruys, Sevrin, Terwagne, ïrjau, Trociet, Van Damme, Vanderveide, Vandewalle, Aï-lard, Anseele, Asou, Augusteyns, Bas-tien, Berlozj Bertrand, Boël, Bologne, Branquart, Braun, Erenez, Briart, Bru-net, Buisset, Buysse, Caeluwaert, Ca-pelle, Gavrot, Cocq, Daens, Dauvister, Debunne, Deiporte, Dernblon, De Schut-ter, Destrée, Devèze, D'hauwer, Dony, Donnay, Eibers, Feron, Fonteyne, Franck en Galopin. De namen in vetjes zijn deze der socialisten. ALLEN WARÈN BiJ DE STEMMING AANWEZIG. Onthoudt zich: De heer Leyniers, die was afgespro-ken met M. Delvaux. Het voos'ste! Pocher werd dus verwor-pen door 81 stemmen tegen 76 en 1 ont-houdsng.Vonden wij bij de TEGENSTEMMERS de heeren Van de Vyvere, Goethais en andere zoogenaamde christene demokraten die den frank pensioen aan de oude werklieden hebben beloofd, wij ZOGHTEN daarentegen VRUCHTE-LOOS achter de namen van de Gentsche klerikalen VERHAEGEN, SIFFER en HUYSHAUWER. Waar waren zij ? Niet genoeg dus dat de Gentsche dompers de werklieden en landbouwar-beiders in igi2 lafhartig bedrogen met valsche kiesbeloften,zij missen dan nog den moed eene stemming uit te bren-gen.SIFFER en HUYSHAUWER hebben pieperkenduik gespeeld, en de held VERHAEGEM was AFWEZIG. ZSJ WISTEN NOGHTANS DAT DE STEMMING GING PLAATS HEBBEN! En er is meer! In eene verdere stemming vinden wij immers de namen HUYSHAUWER en SIFFER bij tegenstemmers voor een amendement der Kommissie dat TOC H AANGENOMEN werd, en de naam j VERHAEGEN troffen wij er niet bij aan. Ziedaar, arbeiders en landbouwers wat de Gentsche «Christene-demckra-teni komen te plegen! Het is eene lage, gemeene daad, welke gij, propagandisten aan den schand-paal spijkeren moet. Huyshauwer deed in [igi2 eene bro-chuui' drukken waann lui de kiezers wijsmaakte dat hij een wetsontwerp had neergelegd dat minstens één frank daags pensioen verleende aan de oude arbeiders en kleine burgers, en nu, in 1914, verraadt hij zijne belofte en ont-duikt de stemming. De parvenu, de rijk geworden fabriek-werkerszoon verraadt zijn stand, mis-' gunt zijne oude gewezene klassegenoo-ten, zijne bloedeigene zusters en broe-ders, een pensioen in den ouden dag. 3§£ * Op het oogenblik dat wij deze regelen schrijven, grijpt in de Kamer eene nieu-we stemming omtrent het ouderdoms-pensioen plaats. De socalisten vroegen dinsdag voor heden de naamafroeping over de kosto» loosheid van het pensioen. Wat is immers het voorstel der regee- ring? . ... Dat de oude arbeiders in drie jaren 18 fr. storten moeten om een pensioen, — niet van één frank daags, — maar vam 12Œ fr. te kunnen bekomen, WANNEES ZIJ SN NO0D VERKEEREN, Daartegenover vroegen de socialisten — door het voorstel Huysmans — een kosteioos pensioen van 365 fr, 's jaars, VGOR ELKEEN die een inkomen bene-den de 365 fr. hebben. Arbeiders, propagandisten,nwe reeds zoo gemakkelijke taak tôt het verdédi-gen der houding van de sociaal-demo-kraten tegenover de klerikalen, is nog honderdmaal vereenvoudigd en gemak-kelijker geworden. Deelt nwe kathoîieke en onverschîl-lige werkgezellen mede wat dinsdag 5 Mei 1914, in de Kamer is gebeurd en wat in 1912 aan hen door de verraders VERHAEGEN, HUYSHAUWER en SIFFER werd beloofd, die zij als hunne verdedigers kozen. Onverpoosd aan het werk, de laatste slagen voor den grooten strijd van den 24 Mei worden geslagen ! En van u, Heeren « Pieperkenduik 1-spelers zal uwe rekening door de arbeiders op 24 Mei gemaakt worden ! R. V. Te fb©g§5ïra©sa vara 1 ii©i SsSasi vaai dlsra dsg zelf waarop §©sis,,aaSst wordt. le weidaden der kattiolleKe regeering Onze kathoîieke regeering — zoo zegt zij zelf — heeft ons land met allerlei weidaden overladen. Oordeelt maar : 1. Wet van 18 Juni 1887; 2N2<OOM-RECKT OP DEN 8NV0ER VAN VEE. 2. Wet van 16 Juni 1905: INK00M-RECHT OP DEN INVOER VAN §CHfPENi 3. Wet van 12 »!iJ!i 18S5 : IHK00M-RECHT OP BOT EH EN MARGARINE. 4. Wet van 22 December 1803: IN-KOOMREOHT OP DEN KAAS. 5. Wet van 1 Maart 1906: ÎNKQOM-RËCHT OP DE TARWi, ROCGE, ENZ. 6. Wet van 18 Feb^uari 1903: BELASTING OP DEN GEBRANOEN ?COFFIE. 7. Wet van 21 Oogst 1903 : INK00S/Î-REGHT 0P DE GH0G0I.ADE. 8. Wet van 26 December 1904 : BE-LAST5NG 0P DS SU!KER, q. Wet van 11 Jisni 1887: BELASTING OP DEN AZIilN. 10. Wet van 17 Apri! 1896: BELASTING OP DEN TABAX EN INK00M-RECHT OP DEN VREEMDEN TABAEC. Vergeten wij daarbiî niet de immer stijgende re^hten op den alcool, op de drankhuizen, op de cinémas, op de open-bare vermakelijkheden , schouwburgen, variétés, mekanieke speeltuigen, enz. Al die lasten en invoerrechten treffen bijzonder en rechtstreeksch de werklieden ! Zij maken het leven duur en zijn een direkte aanslag op het reeds zoo karig loon van den arbeider ! ! Arbeiders, begrijpt gij nu waarom de rijke menschen en kapitaal-bezitters er teeren zijn dat gii ZUIVER ALGE'MEEN STEMRECHT bekomt'? Gij zoudt dan in de Kamers zooveel te zeggen hebben als zij, en gij zoudt ze van 't bestuur kegelen en ophouden de zakken te ledigen .van de immer uitge-werkers,. _ A. iiiÈler BroqusvIIie bekont het te fer!. Minister Broqueville schrijft aan d'en Voorzitter der Christene Mutueiiisten een brief, om dezer geklaag te bedaren, over het uitstellen der wet op _0 sociale verzekeringen. De minister werpt de schuld van dit uitstellen op de oppositiepartijen ! ! 't Is gemakkelijk — maar helaas!! — niemand zal 't willen gelooven. Intusschen bevat die brief eene mede- deeling van het hoogste belang. Broqueville schrijft : « lk erken het, — ik was zeer teneer geslagen als do Kamer in Oogst ons een twintigtal millioen nîeuwe ontvangsten weigerde. Wij hadden, mijn vriend Le» vie en «k, zorgvuldig uîttgeiekend welk het beds-ag was der nieuwe huipimidde-Isn, die noodïg waren voor 's lande ifb-rdedigËng en voor de sociale vvetten. Rekening houdende met de normaîe stijging der ontvangsten koncfen wij van dit jaar af, cp a!5e terrein voldoening geven. » Het parlement dacht dat wij de be-hogften overdreven. Dit was verkeerd : wij zegden de zaken zooais zij waren, de crisis die op aile natiën weegt, was toen reeds merkbaar. » Ondanks de stemming van het parlement over de htilpbronnen, hebben wij geoordeeld dat wij toch moeten voort macheeren. Wij doen het heden nog on-der dezen vorm : Stemming van de drse-voudsge verdedigin^ : toepasslng van de sehikkïng betreffende invaliditeit en zlekte. Vier JAAR later dan wij voo?-zien hadden. » ^ 3^ % Wat zegt die brief? Dat er GELD TE K0RT IS VOOR DE SOCIALE VERZEKERENGENi Want eerst gaan v/jôr i° DS MILITAS RE WETTEN, die meer zullen kosten dan men ooit heeft durven aankondigen! 2" DE K0NG0-BUDGETTEN, die steeds met een grooter deficiet sluiten, — dificiet dat altijd door de Belgische Staatskas moet bijgelegd worden! 3° BB iJZËRENWEGEN, die thans 00k in deficiet zijn tengevolge van het dwaas beheer der regeering. 4'J DE SGHOOLWET, die verscheidene millioenen zal opslorpen ten voordeele der kloosters en der congregaties. Als er dus geld zal noodig zijn voor de PENSIOENEN EN VERZEKER9NGEN der arbeiders, zal de regeering noodza-kelijk weer afkomen met voorstellen om nieuwe lasten te heffen. BGCH 'T ZAL GEBEUREN NA DE KIEZ5NG! Leve 't ministerie der Openbare geld-klopperij. B. mltf-ig>- -fiîrurr- wiiim Ils! Oer@oli!sf8¥en DE RECHTERS In al de gereohtelijke middens is het aan-werven voor de magistratuur, en de hande-iingen der reeliters het onderwerp van vele rédetwisten. Gisteren nog verzette « Le Peuple » zich heftig tegen de onnoemlijke daad va:i een substituut, een socialistisch strijder belee-digend onder den dekmantel van eene vrij-stelling die met meer voorbehoud zou moeten worden toegekend. Dezelfde dag liet Mr Edmond Picard in de « Petit Bleu » een artikel over de magistratuur verschijnen, aantoonende dat er in het benoemen van rechtërs politiek favoritisme heerschte. Eenige dagen geleden verzette « Le journal des Tribunaux » zich kraclitig tegen de manier van aanwerven der magistratuur, die zich soms niet alleen a^nstelt als klasse-gerecht, maar ook als partijgerecht. En voor slot: In de «Indépendance belge» verschijnt sedert eene geheele maand eene lange studie die de tegenwoordige magistratuur in haar wezenlijk uitzicht toont... Wat bewijzen a-1 deze feiten ? Dat onze wetgevers zeer goed zouden doen verlieten zij gedurende eenigen tdjd het zuivere politiek teiirein om eenige tochten op het zuivere gerechterlijke gebied te on-dernemen — zegge op een gebied dat men maar al te dikwijls in 't duister laat — het gebied waar de wetten niet geboren worden maar waar ze worden toegepast... soms tôt de grootste verwondering van deze die ze hebben gemaakt, zegge van de wetgevers zelf. Het incident aangaande den kameraad . J ac^u.emp.tt-ejs-betfiek.eiiisiûl.. Maar dit is mfiar een zandkorrel, men, moet achter de schermen van ;t gerecht kun- ' nen zien om zich van de ernstigheid van ' den toestand rekenschay te kunnen geven. 1 In het « oordeel » van het publiek ministerie bedoeld door « Le Peuple » van gisteren, spreekt de magistraat van de « bende van Jacquemotte » — zegge hij doet al het' mogelijke om de soc. partij voor te stellen j als zijnde samengesteld door apachen, als : de <i bende van Bonnot ». Men zou kunnen veionderstellen dat dit J een verkeerd geplaatst woord is. Wanneer het waa.rlijk zoo is, is het te betreuren dat er nog andere redenen bestaan, van aard ' om de aandacht, in den zelfden gedachten-gang, wakker te schudden., Inderdaad, terwijl da.t een rechter, waar-. van de rechtsche politieke opinie gekend is, socialistische strijders beleedigt, zijn er; andere rechters te vinden om voordrachten te geven voor doel hebbende de politie aan ; te« hitsen zich méer « krachtdadig » te too-j nen tegenover deze, deelmakende van «ben- : den» en om zich van betere revolvers te ' voorzien. En, natuurlijkerwijze is het de «Patriote» en andere bladen van denzelfden aard die* geroepen zijn verslag te geven van die spreekbeurten en er de verdediging van te maken. Is dit ailes niet beteekenisvol ? De feiten schijnen vast te stellen dat d« rechters justitie doen, gedreven door hunne politieke hartstochten. Dit kan heel ver lei-den, en het is daarom dat onze wetgevers wel zouden doen aa-ndachtig te zijn — en de sedert lang voorgestelde hervormingen te» eischen, om heling te brengen aan zuîxeir toestand. IUMW1 - in é iyltseiie Textielaijvertieid De vakbeweging onder de duitsche textiel-bewerkers heeft onder de crisis van verle-den jaar erg geleden. In den loop van het jaar 1912 was er hier en daar eenige beternis vastgesteld maar gedurende het ja.ar 1913 was het aanhou-dend weer verslecht in aile vakken der nij^ verheid. Met uitzondering voor de jutenijverheid' was er stilstand, achteruitgang en groote: werkeloosheid in al de vakken der nijverheid en nergens zag het er uit om te beteJ ren, het land door. Van maand tôt maand zag men den werk-tijd verkorten. inrichtingen sluiten en het getal werkeloozen vermeerderen. Op het laatste van het jaar had men het hoogist gekende percent der werkeloosheid bereikt, 2,49. Over het heele jaar berekend was de werkeloosheid gedurende '13 dubbel zoo g root als gedurende '12. Rekent daarbij dat het in de duitsch® textielnijverheid gewoonte is van zoo lang.i mogelïijk te werken en den arbeidstijd met uren per dag of met dagen per week te verkorten — want de nijveraars weten dati; werklieden die zich verplaatst hebben moeiW lijk terug te krijgen zijn. In '12 had de vrije textielbewerkersorga-nisatie 236 loonbewegingen in 766 fabriekea! te doorstaan waaraan 73,896 werklieden: deelnamen, terwijl zij in 1913 slechts 187 be-wegingen te leiden had. In meer dan een geval, en voornamelijk inf den grooten strijd der verwers van KrefeldJ die de heele textielbevolking meesleepte,. hebben de christelijke antisocialisten weeri kla<ar getoond dat zij echte verraders der; werkerszaak zijn en daarvoor beloond eni betaald worden door de uitbuitersbende. Niettemin heeft de vrije organisatie ge-! durende het afgeloopen jaar voor 5,885 ha-rer leden eene vermindering van 7,148 ureni per week en voor 22,144 leden eene vermeer-i dering van 36,558 marken weten te beko-j men, terwijl zij voor veel andere leden ver-; betering der werkvoorwaarden wist af te» ' dwingen. Voor wat deri algemeenen onderstand gedurende het jaar betreft vinden wij in hefc jaarverslag de volgende cijfers in marken; 1912 1913 Aan werkstakers 708,066 896,977' Aan vervolgden 48,276 91,050 Aan procedeerenden 11,024 11,602 Aan werkzoekenden 41,426 54,626: j Aan uitwijkelingen 13,784 13,8641* Aan zieken 366,447 423,214; Aan werkeloozen 141,631 310,845- Aan noodlijdenden 10,203 15,598'; Aan begrafenissen 17,2oJ 17,045 i 1,258,678 1,835,4211 Er is dus bijna een half millioen meer uit- ! gegeven aan algemeenen onderstand en-j vooral aan werkeloozen, aan slachtoffers-l /' van de nijverheidserisis en den ^eorgani-l seerden strijd der urtbuiters tegen de wer-i kecsorganisatie. Ondanks de allerhande tegenslagen van-een crisisjaar, ondanks al de moeilijweden die haar in den weg gelegd worden door de! heeren en de regeering, ondanks het ellen-; dig geknoei van de dompers en de geeste-i lijkheid, kan de vrije organisatie nog wijzen; op eene kleine vermeerdering van haar/ ledental. Men was het jaar begonnen met) j^.140,214 ledeû.jea bùiftlat .ya» rekening. telde!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods