Vooruit: socialistisch dagblad

499298 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 25 June. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 26 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j39020g5k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Druk3ter-Uitgeefsteî sam: Msatschappij H ET LECHT bestuav^Ser r P. DE V1SCH. Lcdcberg-Oent . . REBACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ5 BELGIE Drie maanden. . . , , rr. 3.25 Ses maanden > , . , . fr. 6.50 Een jaar. . . * k . . fr. 12.50 M en abonnecrt zich op aile postbureelc* DEN VREEMDE Drie inaandcn 'dagelijkt verzotiden) fr. 6.75 Orgaan der Belgische WerkHedemartif* — Verschjjnencie aile cfagen. Bekendmakingen 1) De verordening van 25 April en 2 Juni 1915 over de afteekens van vijandelijke sta-ten gelden niet voor afteekens in belgische kleuren. Het dragen dezer is alleen dan verboden en wordt gestraft zooals reeds be-kend gegeven, wanneer het op uitdagende wiize eeschiedt. (Et. Bef. 367/1.) 2) Het verbod van het dekken van mer-riën wordt opgeheven voor edele kweek-paarden, welke in het stamboek zijn mge-Behreven, alsook voor merriën, welke door certificaat van eenen veterinair van het Duitsehe leger voor den diehst des legers liin aîgekeurd. J (Et. Bef. 370/3.) Gent, den 19 Juni 1915. De E tappenkommandant.. # * Op bevel der Etappen-Inspectie worden volgende afzonderlijke maatregelen geno-«nen : Treedt in voege de verdeeling in : A. DE GRENSSTREEP Deze loopt met de grenzen mede en om-vat de strook 200 meters langs deze zijde der grens. B. HET GRENSGEBIED Dit is omtrent 3 kilometers breed en wordt ingesioten door de Belgisch-Holland-sche grens ein eene lijn loopende van het kiuispunt van den ijzerenweg Selzaete-Eekloo met de straat Bouchaute-Ertvelde «ver Capelle bij De Maet en over Lindeken-Fonteyne (beide uitsluitend), Terlooveren Kast Callemansputte (beide inbegrepen) tôt het kanaal Gent-ïerneuzen, hetwelk noord-oost Biome doorgesneden wordt, verder langs den overkant des kanaals den noord-rand van den bosch bij Rostyne volgende tôt aan den ijzerenweg Selzaete-Moerbeke, verder langs dezen spoorweg tôt het kruis-punt der straat Wachtebeke-Overslag. 1. IN DE GRENSTREEP mogen alleen-lijk die personen vertoeven die daar wonen of grond bezitten en die van het grens-abschnitts-Kommando de toelating hebben daar te arbeiden (aanmerking op de iden-titeitskaart).2. IN HET GRENSGEBIED moet ieder-een (ook voetgangers en iieden met honden-karren enz.) in den ouderdom van meer dan 14 jaren een Duitsch pasport op zich dragen, uitgenomen de lieden die in het grensgebied wonen zoolang zij zich niet van het gemeentegebied verwijderen. Deze lieden moetsn immer een Belgisch pas bij zich hebben. Verwijderen zij zich van hun gemeentegebied, dan is bij hen ook een Duitsch pas-port vereischt. 3. In het gansche grensgebied is het ver-keer per rijwiel geheel verboden en het ver-keer met paard en wagen bij nacht ZELES MET Duitsehe pas niet toegelaten. 4. In aile van het sronsgebied deeimaken-de plaatsen moet ieder persoon die van bui-ten in het grensgebied komt bij den plaats-commandant seffens door voorieggen zijner papieren aangemeld worden of indien er geen kommandant isJaij de pl'aatselijke militaire overheid (grenswachten). Tôt deze aanmelding is verplicht diegene die den rei-zenden bij zich in huis neemt. Personen die bovenstaande bevelen over-treden moeten bij aet gerecht der naast-gelegea Etappen-Kommandantur voorge-voerd worden. 5. Overtredingen van bovenstaande bevelen worden met boete niet onder de 10 mark of arrest of gevang . 'et onder de drie dagen gestraft, voor zooveel geene straffen in aanmerking komen ; >ntvoeren naar Duitsch-land kan ook geschieden. 6. Dit bevel treedt van 20 Juni in kracht. (Get. Graf von WESTARP, Luitenant-Generaal 17e mob. Etappen-Komman dantur T. NR 1767 Ertvelde, den 19 Juni 1915. Bovenstaande bevel hebben de heeren Burgemeesters aanstonds openbaar bekend te maken. Luitenant-Koloned & kommandant (Get.) HILDENBRAND. Het A. O. K. heeft als maximumprijzen voor Etappen en Operatiegebied vastge-steld : Voor Runderen, le klas, levend gewicht, 1,08 Mk — 1,35 fr. de kilo. Voor Runderen, 2e klas, levend gewicht, 0,96 Mk — 1,20 fr. de kilo. Voor Runderen 3e klas, levend gewicht, 0,80 Mk. — 1,00 fr. de kilo. Voor Varkens boven de 100 kg., levend gewicht, 1,44 Mk. — 1,80 de kilo. Voor Varkens onder de 100 kg. levend gewicht, 1,25 Mk — 1,55 fr. de kilo. Voor Kalveren, levend gewicht, 1,52 Mk — 1,90 fr. de kilo. Voor Hamels, levend gewicht, 1,04 Mk — 1,30 fr. de kilo- Voor Boter 3,04 Mk — 3,80 fr. de kilo. Voor Eet-Aardappelen, 4.80-5.20 Mk — 0.00-6.50 fr. de 100 kilos. Voor Eeieren. 0,08 Mk — 0,10 fr. 't stuk. ONS ZONDAGSBLAD 't Is weer Mejuffer Virginie Loveling die ons eerstkomend nummer inleidt, met eene dier roerende, diep-menschelijke schetsen waarvan zij het geheim bezit, en die haar bij het kunstminnend Vlaamsch publiek eene faam verzekerden, zooals weinig schrijvers ze genoten, faam gegrondvest op bewondering voor het talent der schrijfster, op vereering voor haar kunstleven. « garantie en Ba-ronesken » is werkelijk een meestjsrstuk. Heer Arie Van den Heuvel zet zijn schilderachtig, fijn-opgemerkt relaas voort over de triomfale Kunstreis onzer Vîaamscîio Tconecicpsiers in Bohemen, en geeft ditmaal verslag der eerste vertooning, door deze kunstenaars van a Vrije Wolken » in den Praagschen schouwburg. Aandachtig te lezen! De dood van Theofiel Coopman legde het Zondagsblad de verplichting op dezen Vlaamschen schrijver te herdenken. Zulks wordt gedaan in eene ,korte levensschets van den aflijvige, waarbij drie zijner dichten çijn gevoegd, geko-zen uit het beste wat hij ons op dit gebied leverde. ViOOÎ-phamtasie is eene fijne, weemoedige levensbeschouwing. Daarna komen twee jongen aan de beurt : Vuylsteek en Richard Minne. Is het Bijblad ge-lukkig zooveel gunstig gekende schrijvers tôt zijne meewerkers te kunnen rekenen, het vergeet niet dat het ook tôt zijn doel behoort aan de jonge krach-ten gelegenheid te geven zich bekend te maken. In verschillende richtingen ar-beidend, geven de twee bovengenoemden blijken van veel aanleg ; de twee opge-nomen stukken laten veel verhopen voor de toekomst. De lezers van 't Zondagsblad zullen met veel belangstelling en genoegen hunne bij dragen _zien ver-schijnen, en met ons den wensch uitdrukken, nog dikwerf met de schrijvers van a Moederken alleen ! » en va.n « De van het herdenken » kennis te mogen maken. ¥epti©n!!©iiil® Cijfers I In lSgg, dus vôôr zestien jaren, schre-ven wij eene brochuur over het Socialisme en de Saïîienwerkirîg, ter gelegenheid der aanstaande opening onzer meu-we magazijnen op de Vnjdagmarkt. Wij toonden toenmaals in eene tabel den steeds klimmenden vooruitgang aan der broodbakkerij Vooruit, van bij haar ontstaan in i88i tôt 1899. Ziehier deze cijfers in den loop der J eerste achttien jaren : Gebakken Prijs per Jaren per week kilegr. 18-' (eerste week) 1,057 0,36 Einde 1S81 4,000 0,34 » 1SS2 8,300 0,32 » 1883 12,500 0,32 * 1584 15.000 0,27 9 1885 17,500 0,25 » 18S6 20,000 0,24 > 1837 28,500 0,24 * 1888 3-<m 0,23 » 1889 40,500 0,23 » 18D0 50,000 0,23 » 1891 61,000 0,26 » 1892 64,500 0,23 » 1893 65,000 0,23 » 1894 66,800 0,19 » 1895 76,700 0,18 » 189G 85,000 0,18 » 1897 89,000 0,21 » 1893 98,000 0,28 Heden 1899 103,000 0,21 En wij sloten de brochuur met de volgende profetische woorden : Werklieden en Leden! Met vcrtrouwen en geestdrift op voor de inhuldiging van Voooruit's nieuwe magazijnen. Wij zijn vuil en nijdig aangevallen en wij gingen vooruit. Men zal ons nog aanvallen en toch zullen wjj vooruit blijven gaan. Indien wij deze korte WadzûJden tôt u hebben gerieht dan was het, opdat gij te midden der feesten en van 't ple-zier houdt denken aan hen die zooveel geleden en gestreden hebben om van Vooruit te maken wat hij nu is. Het was om u te vvijzen op hetgeen er nog kan en moet verwezenlijkt worden en dan moed, kratcht en liefde te putten in het '-oorbeeld van hen, die zoo arm en zoo weinig in getal, de fon-damenten legden onzer tegenwoordige organisatie en trots laster en vervolging steeds hun doel, hun ideaal voor oogen hielden. Mocht hun voorbeeld ons sterken, hun geest ons bezielen, moclitsn wij waardig blijven. Gent, Juni 1899. Deze woorden waren inderdaad eene voorspelling of voorzegging die ten voile verwezenlijkt is. De secretaris overhandigde ons on-langs eene statistiek over de ontslagen en de nieuwe leden van de Maatschappij Vooruit, sedert Juni 1913 tôt einde Mei 1915. Statistiek der nieuwe leden en ontslagen sedert Juii 1913 Jaar 1913-1914 Week Nieuwe Ontslagen Blijft Maand van leden Juli 6 16 — 16 13 21 — 21 20 21 — 21 27 ISi — 12 Oogst 4 18 10 8 10 16 7 9 17 13 4 9 24 14 6 8 31 12 — 12 September 7 13 5 8 14 12 2 10 21 14 2 12 28 13 5 8 Oktober 4 18 3 15 11 20 6 14 18 15 7 8 25 16 4 12 November 2 7 2 5 9 16 2 14 16 23 7 16 23 15 5 10 30 14 2 12 December 7 12 3 9 14 11 3 S 21 10 3 7 28 9 3 6 Januari 4 9 3 6 11 23 4 19 18 19 5 14 25 15 6 9 Februari 2 12 1 11 8 16 4 12 15 19 6 13 22 23 3 20 Maart 1 21 1 20 8 19 1 18 15 21 5 16 22 19 . 4 15 29 12 1 11 April 5 12 1 11 12 13 5 8 19 6 2 4 26 17 4 13 Mei 3 17 1 16 10 13 1 12 17 14 3 11 24 18 4 14 31 14 2 12 Juni 7 18 3 15 ■>4 î!2 1 21 21 13 2 Vl 28 11 2 9 Totaal 635 Jaar 1914-1915 Week Nieuwe Ontslagen Blijft Maand van leden Juli 5 12 3 9 12 25 5 20 19 18 — 18 26 12 1 11 Oogst 2 10 1 9 9 25 2 23 16 18 1 17 23 20 — 20 30 10 2 8 September 6 5 — 5 13 5 — 5 20 13 — 13 27 16 1 15 Oktober 4 22 1— 22 11 6 6 18 22 — 22 25 38 4 34 Novembér 1 33 1 32 8 62 3 59 15 76 7 69 22 47 4 43 29 58 3 55 Dscember 6 66 1 65 12 76 '3 73 20 70 2 68 27 34 — 34 Januari 3 41 2 39 10 39 2 37 17 68 — 68 24 74 — 74 31 52 1 51 Februari 7 51 — 51 14 53 — 53 21 29 — 29 23 31 «- 31 Maart 7 39 <—• 39 14 31 31 21 23 — 23 28 24 — 24 April 4 12 —1 12 11 26 — 26 18 28 — 28 2ô 23 — 23 Mei 2 17 — 17 9 11 — 11 16 10 — 10 Totaal 1432 Bij den eersten aanblik is men ge-troffen door een verschijnsel. Het aantal nieuwe leden, na aftrok der ontslagen is, in het oorlogsjaar 1914-1915 meer dan het dubbel van het cijfer van het jaar Juli 1913 tôt Juni 1914, toen er geen oorlog was. Wat is in den grond de beteekenis van dat feit? Praktisch gezien meenen wij, dat ve-len van diegenen die de voordeelen van Vooruit niet kenden of ze miskenden, in tijd van nood de oogen geopend hebben. Een lichtstraal is in hunne harten en in hunne hersens gedrongen en zij hebben klaar gezien, misschien hunne on-verschoonbare blindheid of gewilde boos-heid van vroeger verwenschende. Wij zijn er rechtzinnig over verblijd. Zedelijk gezien meenen wij ook de re-den te vatten waarom zoovele werklieden tôt Vooruit gekomen zijn. De arbeiders gevoelden zich zoo alleen, zoo verlaten in dezen droeven oor-logstijd. Niemand sprak een woord van troost of van hoop tôt hen, en de toekomst was zoo somber. Zij hebben gedaan gelijk de goede kinderen, die in verdriet of gevaar zich scharen rond hunne moeder om getroost en gesteund te worden. Al is een moeder arm, zij dekt toch warm. En 't is ook nu dat, zich in eene derge-lijke noodlottige positie bevindend, ve-len zich tôt hunne aller moeder gewend hebben, tôt Vooruit, die goede werkers-moeder, die gehuwd is met haren echt-genoot die Socialisme heet. Het solidarit-itsgevoel is wakker ge-schud te midden van den nood en van 't gevaar. Wat schoonen triomf voor de Coope-ratie en het Socialisme, die de solidari-teit altijd gezien en gepredikt hebben als de hoofdvoorwaarde om tôt de bevrij-ding uit de loonslavernij en uit de ellen-de te komen, die zoo wreed en onrecht-vaardig onze klasse teistert. S0GIALISTEN! Gij zult dat allen met plezier lezen, gelijk wij zelven. Maar het legt ons aile plichten op, omdat wij een nieuw verschijnsel vast-stellen.Het zegt ons dat de oogenblik nooit gunstiger was als nu voor het maken der propaganda, vooral voor de Coope-ratie, die laat het ons maar rechtzinnig bekennen, veel te veel vergeten en ver-waarloosd wordt. Zeker is onze strijd alzijdig en moet er over ailes gesproken worden. Maar waarom, als het blijkt uit de feiten, dat de oogenbli'î gepast is om de Cooperatie, — die zulke onschatbare diensten bewe:3 in geheel onzen strijd, — aan te prediken met geestdrift en ge-loof, om alzoo onze massavereeniging en onzen strijd in massa te bevorderen. Wij hebben klaar gezien in 1899, de feiten bewijzen het. Volgt onzen raad, maakt propaganda, doet de voordeelen van Vooruit kennen op aile gebied en de toekomet zal uwen iever en uwe toewijding bekronen. 't Is eene hulde aan de stichters van 1881, dood en levend, eene hulde die ze duizendmaal verdiend hebben. 7. H. ¥©ld®ïag Uit beider kimme rolt een heir, ontelbaar oorlogstij Elk legerhoofd rolt in den kop eene reuzige schaakpartij. Eens morgens valt het spel aan bij het schettren der klaroenen en, is het schaakbord uren wijd, daar staan millioen pioenen. Dan dondert elke verte Een wolk spreidt stikkend over 't veld en duikt hetgene een ijselik gerucht der wereld meldt. Soms scheurt de wolk Een bende tiegt, Het hagelt uit de verten. De bende sluit, verdun d, en stormt vooruit a,l lijken terdten. Ofwel nog schrikkeliker ; 't is een bots van schaar op schaar die blinde worstling samenwringt en smeiert op elkaar. Soms jaagt in wilde vlucht voorbij een aanval van schadronnen, of rolt al over 't daverend veld een droeve vracht kanonnen. 't Gerucht versterft. De wind verdrijft de kruitwolk, en daar strekt een uren wijde vlakte met verwoesting overdekt. Tôt gruwlik doôf rumoer versmelt de klacht van duizend smertçn. Uit 't Oosten rolt de kille nacht en 't laait in aile verten. (1) Albrecht RODENBACH (1) Woensdag 23 Juni j.l. was het vijf-en-i twintig jaer geieden dat de jeugdige vlaam-sche dchter Albrecht Rodenbach op 24jari-gen leeftiid stierf. Europeesche Oorlog iii Wesî-Vlaandsren @12 ï» 1 Noorden m Frankrijk OlflGlesle îeisgraœsii : Uii OuStsche isrosa Groot Hoofdkwartier, 23 Juni 1915. — Westelijk oorlogsterrem : Gisteren namen wij de vesting Duinker-ken, evenals vijandelijke troepenverzamelin-gen, bij de plaatsen Bergues, Hondschoote, V'eurne en Cassel, onder vuur. Bij Givenchy, dicht noordelijk van het kanaal van La Bassée, en bij Neuville wer-den aanvallen door artilierievuur in de kiem gestikt. Zuidelijk van Souchez deden wij in loop-gravengevecht goeden vooruitgang. Op de Maashoogten zetten de Franschen doorbrekingspogingen zonder 't minste ge-volg voort. Aile aanvallen worden onder gevoelige verliezen voor den vijand afgesla-gen. » Tôt hiertoe maakten wij 280 ongewonde gevangenen en zeven machiengewereu evenals 20 mijnenwerpers buit. De voorpostengovechten oostelijk van Lu-néville duren nog voort. In de Vogezen bestormden wij de sinds maanden heet bestredene, de omgeving be- heerscliende hoogte 633, bij Ban-de-Sapt. 191 gevangenen, 3 machiengeweren, 1 mij-nenwerper en ander materieel waren onzoï buit. Vijandelijke wederveroveringspogingeûi bleven zonder gevolg. Zuidelijk van Neuville bracht een onze» strijdvliegtuigen eenen vijandelijken vlieger tôt vallen. De ambtelijke Fransche melding, dat d« Belgische troepen zuidwestelijk van Saint' Georges eene Duitsehe loopgraaf bemacb tigd zouden hebben, is verzonnen. Oostelijk oorlogsterrein : Niets niouws. Zuidwetelijk oorlogsterrein : Lemberg werd gisteren namiddag door Oostenrijksch-Hongaarsche troepen stor-menderhand genomen, daaraan aansluitend ook 's nachts de Szczereh-stelling tusschen den Dniester bij Micholajow en Lemberg. Verder noordelijk is in de vervolging de Unie oostelijk van Lemberg-Zoltonce-Turyn-ka (noordelijk van Zolkiew) bereikt. Bij Rawa-Ruska en westelijk daarvan is de toe-stand onveranderd. In den San- en Weiehselhoek en links van den boven-Weisehsel beginnen de Russen te wijken. Opperste Lpnerhestnvr. PABIJiS, 22 Juni. (ïlavas^ Oîficieele me-dedeeling van hedenavond elf uur : Plaatselijka infanterie-gevechten hebben vandaag het front niet gewijzigd. Een eskadej van onze vliegtuigen heeft .. vandaag de vliegparken van den vijand te*v il *aar « Eflâ. 175 Prijs per nammoi ;: voor Belgie 3 csntiemeu, voor den reeaide â ceatiemeu feiotaon : iSedaciJo 247 » 4d'tt!n)S&raië® £34-5 Vs*ï?da®( 23 «SlSNI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection