Vooruit: socialistisch dagblad

1984 0
21 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63cf30/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

(ûnjfcîter-Uîîgeaïstef Mastschappij lîïl LÎCIIT beetaïsrdef Î p, OS VtSCH, Lcdsberg-Oenî , . REDACTiE . . ADMINISTRATES Î;ÛOG?GORT, 29, CENT Qtgam de/9Belgisohe WeM'edenpadij.-*- Yerschîjmnde die dagen. ABGNNËMENTSPR1JS BELQIE Dde nvaatidea. . » , , Ir. 3.23 Z.es ma&ndea ■ , < » . fr. 6 50 Een jaar ....... fr. 12.50 Mets «bonnecrt zlch ep allé post&ureclei DEN VREEMDE OHe maandcn tdagsltjk» versonden). ..... fr. 6.79 BEVEL la overeensteminiDS met art. 49 der (îaagsche Koaventie betreftende de rega-liag der wetten en gebruikea van den oorlog" te lande wordt hisrbij de Belgische bevoiking voor de band aïs bijdrage voor de onderhoudskosten van het leger eu het be-jtuur van het bezette gebied eene krijgsbe-(asting ten bcdrage van 40 miiiionen frank ûaandelijksch opgelegd. Het Duitsche be-iesr behoudt zich het recht voor, de uif.be-ïiling der maatideliiksche stortingea gebeel |f gedeeltslijk in Duitsch geld op den voet jaa tachtig mark voor bonderd frank te in- 180. . fat de- betaling verpîicht ayn de 8 provin-eiën van Beigië. die voor de verschuldigde bedragen als gezamenlijke schuldeaaars a&nsprakelijk zijn. D« betaling der eerste storting moet ten laatste v66r 10 December 1915, di j der vol gende teikens v66r den lOn van elke ma?nd geschieden aan de Feldkriegskasse des Koi-serlichen Generalgouvernements te Brussei. Worden tôt het aanschaffsn van betaal-middelen van wege de provinciën schuld briéven uitgegeven, zoo bepaalt de iiaiser-licbs Generalkommissar fur die Banken in Beigië, vorm en inhoud hiervan. Thielfc, den 8. November 1915. Der Oberbefelshaber der 19" Armee. Herzog Albrecht -.on Wiirtteiaberg. Brussel, don 10 November 1915. Deç Generalgouverneur in Balgien, Jfreiherr von Bisslng, Generaloberst Het Mationaal Hcslp» ©n ¥@giingskosiiil@it IV AALST EN OMLIGGENDE Stàd Aalat (Vervolg) ÊVENREDIGHEID VAIN DE VEREEENDE HULP Een persoon Inkomen : min dan 7 fr. — hulp 7 fr. — geene hulp Gezinnen van 2, 3, 4 personen. Inkomen ; 7 Ir. — S/3 vaa do hulp 8 à 14 fr. — 1/2 van do hulp meer dan 14 fr. — geene hulp Gezinnen van 5 à 6 personen. Inkomen : 7 fr. — hulp 8 K 14 fr. — 1/2 van da balp 14 à 20 fr. — 1/3 van de hulp meer dan 20 fr. — geene hulp 1 Gezinnen van 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 personen. Inkomen : 10 fr. — hnl» ïî à 13 fr. — 1/2 van de hùip 16 à 25 fr. — 1/3 van de hulp meer dan 25 fr. — geene hblp De hulp is verleend in brood en aardap-pelen.Getal gezi:inen en personen die hulp geno-ten op 1 Juni 1915 Get. pers. j de gezinnen Getal gezinnen Getal personen voiinende 1 556 656 2 703 1406 3 809 2427 4 648 2592 5 516 2580 6 334 2304 7 291 2037 8 108 1584 9 118 lu82 10 56 560 11 30 330 12 9 108 13 4 52 14 1 14 4323 | 17.612 r lutjon boep Gezinnen van 1 en 2 personen 1 liter » 3 Ï 4 » 1 1/2 » » 3 » 6 » 2 » » 7 » 8 » 2 1/2» » 9 t 10 » 3 » » 11 * 12 »' 31/2 > » 13 » 14 » 4 » Bij deze kommissie werden nog andersn gevorrnd, alsook aadere werkeii gesticht, die good heil verrichtten. Zoo bijvoorbeeld, het «sWerk dar Sîelk;», dat aan aile kinderen onder de 2 jaar der noodlijdende familles dagelijks melk ver-leent. Sin.ds de stichting van het werk werd aan een totaal van 1237 kinderen 117.770 li-fcers melk ui'tgedeeld; de kosten (algemeene kosten inbegrepen) bedroegen de som van 25.139 fr. Het «Werk der Kindskorvens deelde 273 kindskorven uit. De «Gsheime Hulp» ver-leende 370 toekenningon aan 150 personen, enz. enz. IN HET OMLIGGENDE VAN AALST In de gemeenten cioesten bijzondeio inaat-segelen getroffen worden om de armoede te keer te gaan. In bijzonderheden treden over hetgeen in elke gemeents gedaan werd, is onmogelijk, zegt het ver&lag. In grootc lijriea kan gezegd worden dat hulp in natura, Wîiarvan de bazis brood of bloem was, verleend werd ; het meerendœ) der komiteiten voegde en aardappelen an eoep bij. Het verslag brengt ook hulde aan do loka-le komiteiten der gemeenten Herzele, Haut-hem, Lede, Meire, die zich vooral onder-scheidden door de zorgen aan de inrichting tôt hulp besteed. DE HULP AAN DE BEHOEFTÎGS WERKLOOZEN Sedert het begin van den oorlog is ta Aalst de werkeloosheid volledig. Gedurende de maanden September en October had geen enkela werkman arbeid ; 3indg dien is het eer weinig varbeterd doch gebrek aan grondstof en de moeilijkheden in heit ver- zenden der koopw.iren doen voorzien dat aile werk vveldra onmogelijk zai zijn. In de gemeenten vac cta streek iiaist-Hor-zele is de toestand weinig beter. Over het leven van den arbeider y an Herzele scbreef de voorzitter van dit lokale komiteit, burg-graaf du Parc, onlangs het volgfende : «Hij bewoont een klein huisje of gehuurd of door hem gebouvvd, maar met eene redelijke groo-te som belasten, waarvan hij den intrest ba-taa!t; hij heeft eene geit en een sehaap; som-tijds, wann'eer hij spaarpenningon heeft ver-gaard, vet hij een yarken ; hij ontgint een lapje grond van eeDige aren; zijn landbouw-materiaal bestaat uit een kruiwagen en eene schup, zijn oogst ait eenige lijnen aardappelen en een weinig rogge ! » Van in de maand Mei vertrekken de werklied9n in massa naar Frankrijk, waar zij den beetenveldto-ht medemaken en dan den oogsttijd doen. In 't land teruggekeerd, zoeken do onvermoeibare arbeiders na eenige dagen rust, om aan de groote openbare werken aangenoman te worden, het graven van havens, het leggen van spoorwegen, enz. ofwel vertrekken zij nas.r de mijnen of ijzer-gieterijon van het Walenla.nd. Deze bevo'kiag is buitengewoon getroffen door den huidigen toestand; het won goed zijn brood, maar leefde den eenen dag van den andere ; het beschikte over weinig spaarpanningon en de verschillige inkom-stan waarnit het zija bestaan trok, zijn nu einds een jaar gestremd. » Het is dus niet verwonderlijk dat het totaal inschrijvingen van noodlijdende werk-loozen voor de streek Aalat-Herzele 19,180 voor do stad Aalst beloopt en tôt 31,168 voor de 34 gemeenten van de streek. HULP EN BE8CHERMING AAN DE KANTWE11KSTERS Onder an dore werksn en komiteiten meer di? het verslag opsomt, willen wij datgene van de kantwerkers aanhalen. De sfcreek Aalst-Herzele is het oentrum van het land op gebied van het tant werk; men maakt er, met weergalooze volmaakt-heid, de a Venise», het punt van Vlaande-ren, de Rosaline, het ïerlandsehe ou het Werk der Hertogin. De streek werd ia twea k:ai.tonale onder-komiteiten verdeeld. Hot getal ing«echrt«;,»n werkstors bij het Dnder-Komiteit van Aalst beloopt 4559, waarvan 3291 voor het wezenlijka kantwerk sn 1268 voor de namaking. Dit laatete is veel gcmakkelijker. Een leergang werd in-jesteld om het vervaardigen van waar kantwerk uit te breiden. Dit gaî gelukkige uit-ilagon.Het aantal werbstors voor hot Onder-Xo-niteit van Herzele werkend«, beloopt 2325. Wat er met de enorme winsten, die het tant werk met den tijd opbrengen zal, gaat çedaan worden, aan wi@ deze overgroote ivinsten zullen ten goede koraen eans ze (•an den man wordsn gebracbt, vermeldt îet verslag met. Vorder laat het verslag ona eon blik werden voor wat ten voordeele der landbou-ivers werd gedaan, oip ten slotta hulde te )rengen aan dezen die in de Komiteiten nedewerken. Het verslag ia onderteekend ioor den heer Baron Louis de Bétbime, foorzitfcor van het Regionaal Komiteit ialst-Herzela. In een volgend artikei zullen we over het rerslag van Groot-Gent gewagen. R. V. S© tossfandssi is Hoiiaitd Als men de verschillende berichten sa-menvat heaft men het volgeude overzieht ovar de toestanden onze N'ooidtrburan : Daar men overal gebrek heeft aan spoor-wegraateriaaî ontmoet men overal moeilijkheden voor het vervoeren van de land bouwprodukten en vooral van de goedkoope win'orgroensels. Aanzienlijke hoeveelheden allerhande wintergroensèls lig'g'jn op verschillende plaatseD opgesta'oeïd, blootgesteld aan de slechte weders, wallicht aan de vorst. om dat men geen spoorwegmatariaal heeft om zo ta vervoeren naar de steden — die er grO' gebrek beginnen aan te krijgen en dus ailes peperduur moeten betalen. Eene bijzondere commissis is sedert een paar dagen in onderhandeline met da mili taira overheid, om van haar meer spoor-wegmateriaal te bekonxen met meer gemak van varkeer voor de warentreinen. » * » j Het goavernament heeft dezer dagen een officieel besluit afgekondigd waardoof een maximumpriji vastgesteld wordt voor de koffie, de thé en de cacao -die in het groot verkoent worden. Er ziin terzelfdertijd maatregals genomen om de vervalschiug van levansmiddels te voorkomen en men zal er op waken dat deze voorschriftan niet uit het oog verlo-ren worden daar waar het beireft da lava- ringes voor den uitvoer. * » « Dank aan de krachtdadiga tuSsscheo-komst der regeering heeft het engelsch"goavernament eindelijk ofiicieal verklaard dat de tabak zal opgenomon worden op de lijst der waren die door de hollandscho han. delaars na^r alla streken mag uitgevoerd worden zondar dat zy zich raoeten ver-staan met den zoogenaaraden Overieetrust, die elke aanvraag afzonderlijk moest doen en daarbij z«er veel moeilijkheden ont-moatt-e.* * * Dezer dagen heeft de regeering in een ' mémorandum hare uifcerste volùoeaing er over uitgedrukt dat hare politiek voor het behoiid van de onafhankelijkheid en ds on-zijdigheid den lande door eene algeraeena goedkeurinc ontmoet heeft. Niettemin heeft de regeering met treur-nis vastgesteld dàt sommiga dagbladen niet schijneo te begrijpan hoeveel belang het land heeft bij t behoud van zijna onzij-digheid en onafhankelijkheid. De onbeduidende invloed, die door deze bladen in hot land wordt uitgeoefend, is het beste bewijs er voor dat do regeering geiijk gehad heeft als zij de in dan lande nochtans zoo hoog gasçhatte vriiheid dsr drukpers in zekere maat beperkte. Over het algemeen gaat de hoiiandsche drukpers aller partijen ongestoord voort met het getrouw vervullen va j haren lasti-gen taak en 2ij verebent ons aller hulde om-dat zij in haar eigen wezen de noodige kraaht gevonden heeît om de beteekenis der buitensporighedan tôt haar minimum to brengen, zegt het mémorandum. Verder verklaart de regeering dat zij zich zal houden aan het stanrhiurt dat do uit-voerbandel zooveel mogelijk moet aango- moaJigd worden en daarom zal zij door alh middels traehten da grenzen open t» houden, ook voor den invoor, aengezien het land voor soramigo waren ook het buiten- land moet kunnen aanspreken. * * » Daar kolengebrek een bestendig gevaar is voor Rolland, is meu rond Lîessel en Peel weer drub aan het zoeken gagaan. Zooals mea weet.had men de boringen al-daar gestaakt op, eene diepte van 1200 me-; ters. Men heeft nu besloten dat men tôt eene diepte van 1400 meters zal boren, waar de vakkundigen beweran dat- men on-verm^jdelijk de groote kolenlaag moet vin-d^n.» « « Ten slotte wordt er gemeld dat do regeering toegestemd heeft in den aankoop van vier groote watervliegtoestellen, die zullen geleverd worden door de amerikaansch» firma Gleîin-Sfaï'tiîî. die hare overgroota werkhuizen heeft te Los Angelos. Rond den Oorlog ©e zsaïid^esflsig Ontiafesirn Koschàtzki, een oorlogseorrespondent * an de « Vossischa Zeitung » schrijft : ...Gistarei; a'ei men oas, dat Dunaburg da e&rste geheel moderne vesti'ng was, die ona hier in het Oosten den weg verspert. Do deskuudige lezer zai uusschien antwoordeu, dat de kieine roode vlek die op da stafkaar-ten naast de stad geteeken is, in het geheel geen vesting meer beduidt. Dunaburg is al lang niets meer dan esn zoogenaamde wapenplaats. Dit zou indsrdaad het gaval zijn, als het ging om de verouderde vestingwarken ten oosten van de Duna. Dar, souden een paar projectieilen van swaar kalibor da zaak kunnen besJissen. Maar lict is helaas zoo, dat een moderne vesting heelemaal niât meer uit bston en pantserplaten betaat, maar uit zand. Als een vesting uit steen eenmaal stuk geschoten is, dan heeft men haar ook: meest-aj in zijn machfc. Zoo zijn in het Westsn an in het Oosten oen heele reeks onoverwinlijk gea«hte wer ken van die soort in verbazend korten tijd veroverd. Vandaag hebben wij een heelen dag in een automobiel gezeten en door berg en dal ge-reden om dit met eigen oogen ta zien. Men moet zich een halven kfing ten westen van de Duna voorstellen raet Dunaburg als oentrum en met een straal van 22 kilomater, met een grenslinia van ongevear 69 kilome-ter. Het terrein binpfen dezen halven cirkel bestaat uit duizend groote en kieine golvin-gen, heuvels, kloven, moerassen, vaïleitjes met baken, uit bosch, veld, en drassige wei-den._ ledere golving iedera lieuvel, iedere hel-ling is met voorbereide loopgravan voorzien. Niet met door de troepon in alierijl onder het gevecht opgeworpen loopgraven, maar diep aangelegde, trapsgewijs liggenda gangen. ondar breede daken, die uit een sterke dtebking van balken en drie lagen plaggan testasn an op zuilan rust-an. Aeh-ter deze doorloopende tirailleursverblijvor., die tegen granaatkartetsen en granaatsplin-i ters voldoonde bescherming biedan, voeren De Nijverheidstoestand TE 6 EUT esm enderzosk £eh Ê!© ^os*kes*s^vi|^en 2 n. Na eeD goeden avond te hebben ge- : wenscht aan onzen oudea werkmakker verlieten wij, mat een vloek op de lippen, dit «oo diep beproefd huisgeain. Puiten komend doken wij oo goed mo-g»iijk in onze jaskraag, want wij stondan Wn het 'eiiide van het beluik aan den groo-ten waterplas, de Voorhaven, en de scherp-soijdsnde wind joeg door onze kleederen terwijl de regen ons in 't gezicht zwoepte 1 De brug over trokken wij naar de Muide, ^aar de bevoiking woont van dan Dok «oor het stillfggen der baven zoo erg ga-teisterd, reeds van bij 't begin van dsn ; oorlog [ Ondanks het slechte weder, staan aan ta hoeken der stratan groepjes niannen | Wer den oorlog en de werkerstoestande'1 I *3 spreken, voorzelseï' om de eenzaamheid nie in hunne huizen heerscht te ontvlueh-ien, daar zij in normaie tijden, wannaar ©r Veel werk is, aan het sterk bewogan leven Sewoon zijn. s '" ij komen ter bastemming. Aangeklopt en binnengetraden. i eene aanurupende ùieschiede- KI81 ,"aar wij nu zijn bestaat het huisgezin "t 8 personen. De nog jonge moed&r is in 2Tan80ren toestand. De vader warkt op do aï3e>. Kr i'ijn 4 kinderen, waarvan het l£ ea M $BS im 3ud Zij hebben bij zich aan gebrekkalijken broeder ingenomen, die, na acht maanden in het hospitaal vertoefd te hebben, niet meer in staat is te werken. Wat ons het meest trof, was de ouda moeder der vrouw, 'iia Levons de stoof zat an 71 jaar oud ia. Hare grove, ruwe gelaats-trekken, bewazen dat zij naast harden arbeid, ook uitputting en ellando had ge-kend.— Ja, zagda zij, ik heb in mijn lavan vas! gewerkt, om zoo te zeggen dag an natiht' en niettegeu staan da .mijnen hoogen ouder-dom werk ik nog veel, alhoewai ik dubbel gabrokeii ben... Inderdaad, dagelijks gaat zij iyg op de «storting» sintels gaan zoeken om aan wat brandstof te geraken. 21 jaar hoeft zij voor haren blindan echt-ganoot gezwoegd an zij weent nog over zijn verlies. — 'k Wenschte dat hij nog achtor de stoof zat, zegt zij ons op pijnlijken toon. De ouda moeder trekt 3 franken in de maand van da Arme Kamer ; hare dochter met haar talrijk kroost alsook de ongeluk kige broeder werden ook bijgestaan, maar zijn nu hun ondarstand o-itnomën : da broeder, omdat hij bij zijna zuster inwoonfc en de dochter op hare beurt omdat hare oude moeder er van geniet. Dis monschen hebben zooveel appels of paren door met malkander te wonen, ietu wat men nu niet doet uit plezier, maar wal om zooveel mogelijà ta sparen aan vuur en licht. - Wanneer men toeh moet -eholpan worden door rijke meDschen ziet het or Uem traurig uit in onze maatschappij. 't Is hetzelfde mat rie eoep, de kleeren alsook met de hulp van het Nationaal Komiteit. Dezen die eergevoel en karakter hebben bijten hunne armoede af in stilte... De huisvrouw, moeder van vier kieine kindera ou fe&a yjjfdj te, yerwacbtao. .w.erkt nog in de vlasspinnerij ; als zij werkt, zorgt hare oude moeder dan voor de kinderen... Een bed staat in de keuken voor vader en moeder. Grootmoeder slaapt met twee der kinders ; het jongste hebben zij bij den ongelukkiges broeder moetan leggen omdat het wiegje te klein was en de vcetjes er door staken ! Ziedaar, geachta lezars, een taiereel der alienda uit de twintigste eeaw. Eeuw pan vooruitgang! Eeuw van beschaving ! Eeuw van het kind i Maar voegen wij het er bij : eeuw van moord en van verdelging... Deze huisbezoeken laeren ona veel. Veel menschan zijn zoodanig de ellersde an de ontbering gewcon dat zij aile besef van het werkelijke leven hebben verloren. Zoo worden zij geboren, zoo leven en zoo starven zij. Velen slijtec hun leven in onwatendhaid omdat zij anders niet kenden dan werken an slaven, en zulks van gro^tvader tôt vader, van vader tôt zoon, enz.... Daar-door ontstaat geestverstoinping en varlie» van alla besef van hooger leven. Van den mensch blijft ar om zoo to zeg gan niets anders over dan het stoffelijke, van het leven niets anders kennende dan smarten an ellende, niet wetenda dat de natuur hen, evenals anderen rijk heeft begaafd, hun eene ziei :honk, en varstand, dat, behoorlijk ontwikkeld zijnde, hen vor-heft bovan de dieren... Bij anderen zi8n wij, dat zij batere dagen hebben gekend en het deze droevige toestand en zijn die ze zoo diep in de ellende dompeîden. Gedurende onze onderrraging zijs zij te-rughoudend, en, niettegenstaanda wij in hunne omgeving al de kenteekens zien der armoede, willen zij hunnen toeetand rer-bloemen en nog bôter doen uit-schijnen dan hij werkeiijk i». Deze zijn nog meer te beklagen dan de eerste en het onderwijs en do opvoeding epelen hie/ia eene groote roi. Dit is ailes wat de kristene en de kapita-listische overheersebing ons ■ hebben ge-bracht.'t Is wraakroepend, hameltergend 1 HET GEVEN VAN BRANDSTOF! ïn onze voorgaande artikelen drukten wij dan wensch uit dat de vlasnijveraara, bene-vans den onderstand in geld, gedurende de gure wintermaanden, ook brandstof zouden uitdeelen aan hun psrsonsel, want de ellende en het gémis fan brandstof doen zich sterk gevoelsn. De werklieden sparen reeds licht en vuur met bij malkander de lange herfstavonden door ta brengen en aidus niet verplicht te vrezen om van 6 of 7 uur 's avonds naar bed to gaan. Zou dit nu zooveel kosten aan de vlasnij-veraars? Gcanszins! Laat ona breed rekenan en aannemen dat zij de kolen, in 't groot genomen, 1.45 fr zouden betalen de 50 kilos, wat aiet te hoog is geschat Nemen wij aan dat er van 12.000 vlasbewerkers — wij spra-ken hier van do vlas- en jutespinnerijen, niet van bleekerijea, enz. — 3000 families 50 kilos koleu per week zouden ontvangen Zulks zoil eene wekeiijksche uitgave wezen van 3000 * 1.45 fr. of 4350 franken. Dat is toch da wereld niet ! Volgden al de vlasnijveraars het voor-beald van St-Sauveur, da Linière des Flandres en Rey om hunne werklieden een weke-Sijkschen onderstand te geven volgens hat loon, — dit is gemiddeld S franken per week, — den zou dit eena wekeiijksche uitgave van 24.000 frank vorgen (12.000 werklieden).Moest de oorlog ongelukkigîijk aog een jaar zoo duren, dan koatte dit aan da vlas-uijveraar# 1 1/4 miïlioan. Mogan zij zieis dit niet getroosten] La Lys en La Ganteûe woanan gszamon-lijk in dan loop van 10 jaar — van 1804 tôt 1914 — de koîossale soin yan 2Q roiiîioan .i 460.68Q iranka "De gentscha vlasnijveraars hebben, door da onvarschilligheid hunner werklieden, van 1907 tôt 1914 geen opslag moeten gavan, terwijl da loonen in de meeste nijverheden tn dit tijdsverloop met 5 frank par week verhoogden. Slechts aan een duizendtal mannen en jongalir.gen uit de hekelarijen werd van 1 tôt 2 centiemen per uur opslag gsgeven, alsook aan de spinsters nit La Lieve. Al de andere werkers der vlasfabrieken mochten op den kom bijten. Dit is aan hat patronaat zeker eenige millioenen profijt geweest en wij denken, dat de patruons nu wel zoo edelmoedig zullen wezen aan hunne diepgatroffon werklieden eens te denken. Sommiga fabrieken hebben millioenen ta goed van de opgeëischte grondstoffen en van gesponnen garens en men zou gezamen-lijk geen paar millioenen uitdeelen aan onze uitgeputte vaders an moeders, wier zonen en ecbtgencoten op 't slagveld zijn gesnauveld of hun lichaam ten pande geven voor het vaderland? Komaan, heeren vlasnijveraars, dit ware toch te wreed van uwentwege. Daarom ver-wachten wij van uwentwege een gosd ont-haal, want die ongelukkigen vardienen het wel. In Brussel en in Verviers zijn er rijken die reeds millioenen hebben gegeven aan de bevoiking an daarom denken wij dat de be-zittende ,klas van bet nijverige Gent niet zaî ten achtor blijven. De vlftsnijverheid is de grootste levens-sder cïer gentscha bevoiking, en, men kan wsï denken wat ramp het zal wezen als zij volled; , wordt stop gezet. Zullen or te Gent geene edelmoedigon op-daiken, zooals de Solvay'e te Brussel'' Wal? gaaD de schatrijke edellieden doen? En da Mtfcholieke en liberale millioenairs? Wii wachten 1 J, SAMIJN, Es ANDRIES.. ! 31 aas* •» s» sh4 prijs por Daaaner : toot BelgiS 3 csatiemen, tooi den Vrwmde 5 centiemes TèSeïoora î iletfaotle '^4? * Zoiidat 21 woveî&sefcj -1815

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods